Megcsapottak rovat

Apa és fiú

„Soha nem voltam Darwin teóriájának helyességéről inkább meggyőződve, mert miért ne hinnők, hogy az egész emberiség a majmok vagy más emlősállatok tökéletesülése által támadt, miután az emberek között annyian még most is alig emelkedtek a marhaságnál magasabbra.”

A fenti részlet egy nagy magyar író-politikusnak, fiának címzett válaszleveléből származik. A fiú a levél keletkezésének idején gyakran írt apjának természettudományos kérdésekről, kikérve annak véleményét is – később (persze) kiemelkedő természettudós vált belőle. Egyetlen megjegyzést még. A forráskötet antikváriumi ára 1998-ban 95– Ft volt. Ha csak ezt az egy mondatot nézem is: megérte!

Beküldendő a levél írójának és címzettjének neve.

Szerző: Eötvös József. Címzett: Eötvös Loránd. [Keletkezés: 1869. február 27.]

Eötvös József levelei fiához, Eötvös Lorándhoz. 27/2. 869.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) fizika polcán egy igen szép összeállítás található Eötvös Lorándról (levelezés, ifjúkori versek, részletek az Eötvös-emlékkönyvből stb.). Ezek közül több szöveg demonstrálja a humán és reál kultúra összefonódásait.

Érdekes lehet a fenti idézet szövegkörnyezete is. Íme, a levél bevezető szövege:

„Kedves fiam!

Annyira el vagyok foglalva, hogy még utolsó leveledre sem felelhettem. Valószínűleg neked sincs sok időd az írásra, s ennyiben helyzetünk hasonló, annyival különbözőbb, ha foglalatosságaink nemét tekintjük, mert míg te idődet tudományoknak szentelheted, s naponta haladásodat érzed, én a választásokkal vagyok kénytelen foglalkozni, s többnyire olyanokkal társalkodva, kik még a középszerűségnél is alább állnak, naponta visszafelé megyek. Ha így haladok, maholnap eszem csakugyan megfér szűk hivatali szobámban és csak az aktákból fogja meríteni ismereteit. A választások részleteiről nem írok, ha, mint ígérted, jövő hó közepéig eljössz, éppen az ütközet közepette találsz – ütközetnek mondom, mert ha az első előörsi csatározások már 11 ember életébe kerültek; maga az eldöntő viadal legalább 500 halottat fog előmutathatni. És ezt szabadságnak nevezik! Fáj lelkem, ha reá gondolok, s naponként világosabban látom, hogy legfőbb érdekeink pénz és brutalitás által határoztatnak el.…”

Annak bizonyítására, hogy komoly stílusban is írt Eötvös József a darwinizmusról, álljon itt egy későbbi levél (1870. augusztus 11.) részlete:

„Újságokon kívül alig olvasok mást, mint Darwint, melyet tanácsodra magammal hoztam. Nagy élvezetet szerez. A széles angol modor, melyben könyve írva van, még kellemesebbé teszi olvasását, mert a hosszú magyarázatok és bizonyítások, melyek szakembert fárasztanának, ily ignoránsnak, minő e dologban én vagyok, szükségesek, hogy egész tökéletesen megértse. – Miután eddig csak a három első fejezeten mentem keresztül, az egészről mégsem szólhatok. Mi itt a speciesek- s variációkról elmondatik, helyes, és az is, hogy az egyes állatnak, növénynek tulajdonai az életrend és a párosítás célszerű választása által módosíthatók, nem szenved kétséget, csak arra vagyok kíváncsi, éppoly kapacitálható leszek-e, ha majd egy állatnemnek mássá alakulásáról lesz szó.”