Humor rovat

Az Élet-Tudományok Humoris Causa Doctora

Szent-Györgyi professzor boszorkánykonyhájában
biológia, C-vitamin, Szent-Györgyi Albert

Közben azonban arra is jut idő, hogy pontosan kibön­gésszem a tréfás diploma szövegét, mely szó szerint így hangzik:

Nos Rector
et Universitas Litterarum Regia Hungariae
Francisco-Josephina Lecturis Salutem!

Adgyuk tudtokra minden, nem felettébb nagyképüeknek, hogy

Nagy-Rápolthi Szent-Györgyi Albert

urunkat és ámbár Collegánkat, mindazonáltal jó barátunkat, ki is szü­letett az Idők tellyességében, esztendéinek számára nézvén Örök-Ifjú, Religiójára nézvén pedig a Betlehemi Pászcuumokon hirdettetett Békesség és Jó Akarat Religióját követi, abbéli bokros Érdemeiért, hogy nem tsupánn a nagy Centri­fuga nevezetű Eördeög Motola tuggya a Tatár-Borsot vulgo paprikát mind egész lenn Skandináviáiglan széllel szórni, hanem a Gyepi-Lapdát is a mesterséggel fonott Lapta öté­vel eltuggya röppéteni mind a balsarokig, ha a Jádzó-Társné a jobbikban ténfereg és a jobb sarokig ha a Jádzó-Társné a balban vesztegel, továbbá azérttann is hogy nem tsupán a melljék-vese-nyuzó bicskiával tuggya megretten­teni a legelésző Lábas Jószágot hanem az árkokonn-bokrokonn által puffogó Benzinium-abrakos Paripával is, nem különben azértan hogy nem tsupan az Oxidációs monstru­mok előtt áll meg a Talpán hanem ugyanazon Test-részin (azt mással edj minutomig fel nem tserélvén) még repülni is merészel ama Tüzeket is Jégtsapokká dermesztő Hegye­ken azonképpenn azértann is hogy nem tsupán a Mesterök példáját követő háládatos Tanétványok Paragraphus-fürészelgetésének Magisztrátusokat botránkoztató tsikorgásaiban tud gyönyörködni, hanem mindennemű hangitsáló szer­számok főfájdétó zengedésiben is, hasonlóképpenn azér­tann, hogy a jó Kedvet megtartó Vitaminiumot nem tsupán a Tatár-Borsból, vagy Paprikából, és a Barmok kissebbik Veséjének Tsütsötskéjéből tudgya kiszopni, hanem a Szűz Dohány Plántájának keserves Leveleiből is, legkiváltképpen pedig abbéli jó Szerentséjeiért, hogy valóságos érdem­mel nyerte legutóbbi jutalmának megnyerettetése előtt edgy-néhány boldog esztendőkkel különösebb érdem hijján Istennek méltatlan kegyelméből elnyerte a Nobel Urról neveztetett jutalomnál sokkalta nagyobb jutalmat is, t. i. az ollyan szépséges és jóságos Hitves-Társot, ki Urának különösképpen való kedviért a Fehér Egerek kispékelésének netalám módjától sem iszonyodott, mindezen eddig elő­adott és ezen kutyabőr alsó széléiglen teljességgel elé nem adható érdemekért, tekintetre nem tekéntő Nagy-Rápolthi Szent-Györgyi Albert Urunkat, Barátunkat az

Élet-Tudomá­nyok Vigoris et Humoris Causa Doctorává

megtenni és kihirdetni méltóztatunk és örvendezünk és hogy Eö Ke­gyelme azon Titulust ne addiglan viselhesse és annak ne addiglan örvendhessen miglen Mi akarjuk, az evvel ellen­kező minden titkos és nyilvános kívánságot minden Eö Ke­gyelme rosszakaróinak (kik ugyan sehol nintsenek) Hatal­munkból keményen megtiltjuk, különben nem lévén.

Költ Paprikádon, Szent György havában, Albertus Mag­nus napján.

Gelei Józsi s. k.

e. i. Rector.


Frőlich Pali s. k.

Mathematikai és Természettudományi Kar e. i. Dékánja.

Forrás

Konkoly Kálmán: Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1942. 193. p.