Humor rovat

Barkochba

matematika, szaknyelv

Az Archimedes kunkorja címről, egyik barátomnak – akit a latin szavak ellenőrzésére kértem meg – az alábbi vicc jutott az eszébe:

„Két székely pásztor barkochbázik a nyáj mellett:

– Böndörödik? – kérdi az egyik.

– Igen. – válaszolja a másik.

– Kunkorodik?

– Igen.

– Pöndörödik?

– Igen.

– Akkor rákérdezek: dezoxiribonukleinsav?”

Nekem pedig a viccről az, hogy ideje lenne felvilágosítani egyes fordítókat arról, hogy az angolszász filmekben előforduló DNA rövidítés magyarul, nemes egyszerűséggel: DNS.

Bizton állítom, hogy az Archimedes kunkorja 14 éven felül már ajánlott, hiszen jelentése: archimedesi csavarvonal (görbe, spirál). Persze Keresztesi Mária segedelmével könnyen választhattam volna a régi magyar matematikai műnyelvből más félreérthető címet is: pl. „A kis számító”, esetleg „A gyökérhúzások egy új módja”. Előbbi persze, nem a jellemtelenségre, hanem a számolás művészére, míg utóbbi, nem a foghúzás közben bennmaradt gyökér eltávolítására, hanem az egyenletek gyökeinek meghatározásának különböző módozataira utal.

Az íráshoz mottót Szénássy Barna professzor úr – a régi matematikai műnyelv fonákságait szellemesen és igencsak humorosan bemutató – írásából választottam, melyet annak idején, a rádióban, színészek közreműködésével be is mutattak. Sajnos, a teljes szöveg még nem áll a rendelkezésemre – már felvettem ez ügyben a kapcsolatot Szénássy Barna özvegyével –, így most csak egy részletet tudok a „Jelentés”-ből közreadni Staar Gyula Szénássy Barnával készített interjúja alapján:

„[…] Vitéz Bélteky professzor uram repetíciós leckéjén sok mindenféléről beszélének. Szóba jöve az dűtlen eggyközű hosszabb négyszög, az ferdényded, az asztallag és ezek el-illettetése. Ámde az kög terjére mondott alkatka hibás vala. Beszélének az hajtalékról (avvagy lőkanyarról), az mentelékről, az kerekdékről (avvagy megapadt karikáról), elő hozák ezek tüzellőjét is. De sőt megrajzolták az kerekényt (úgy mint bel- és külkerekényt), az görgönyt és az csokorhoszszvonalat. De bizon mikoron professzor uram aztat kívánná, hogy Kis Gerzson deák rajzolná meg Arkhimédész-kunkorját, az deák megkérdezé, hogy a görög bölts korpuszának mellyik része lenne az.

A tömöttségmérés abból állott vala, hogy gyurmából tsinálának gomolyt, és ragasztának téglányt, tetényt, szelt tetényt és körtetényt.

A szenior Barabás Béla professzor uram – kit az deákok huncutul Bunyó Bécinek is nevezének – leckéjén kezdetben az külömbféle erányok szerepelének, úgy mint az edgyügyű erány és az hányási erány, később az számlálati, az terjedtségmérési és az öszvehangzó közép. Ezek szükségeltetnek az falkamenynyiségek és az aequatiók tanához. Tudtak vala resolválni edgyügyű egyenletet, viszontagos egyenletet, még továbbá másodhatalmú egyenletet kotzkalapos egyformásítással. Szép vala, hogy esmerék az veszett és siket (avvagy vak) gyökereket, szintúgy az merevélyt és az almerevélyt. Ezekkel az műtétek mind helyén valának.

Hanem aztán az harmadik deák-klasszisban baj is lőn. Mikoron ugyanis junior Gyarmati praeceptor uram az lap-háromszögelléseket oktatván megkérdezé Toldallagi földmérő Ábris nevű fatytyát, mi jutna eszébe hallván eztet: kebel x, az deák válaszolá, neki bizon nyugalmazott enzsenőr kapitán Bolyai János szépséges Szöts Júlia nevezetű szolgáló-leána. Továbbiglan az praeceptor uram meg sem kérdezé az pótkebelt, az viszszáskebelt és az viszszás-pótkebelt. Az deák paráznaságát hallván, a vélemények oda mentek vala, hogy vasárnapon az »Erős vár a mi Istenünk« elkántálása után tíz botütés veressék rája. Ez megtörténvén esmég megkérdezé az professzor az deákot, most mi jutna eszébe, hallván: kebel x. Az deák hangosan felelé, miszerint most meg a professzor uram ides-anyja. A környülálló presbiter urak sokat örvendezének eztet a gyors jobbulást spektálva.”

 1. dűtlen eggyközű hosszabb négyszög – téglalap
 2. ferdényded – romboid
 3. asztallag – trapéz
 4. el-illettetés – szerkesztés
 5. kög – kör
 6. terj – terület
 7. alkatka – formula
 8. lőkanyar – parabola
 9. hajtalék – parabola
 10. mentelék – hiperbola
 11. kerekdék – ellipszis
 12. megapadt karika – ellipszis
 13. tüzellő – fókusz
 14. kerekény – ciklois
 15. görgöny – ciklois
 16. csokorhoszszvonal – lemniszkáta
 17. Arkhimédész-kunkorja – Arkhimédész-féle spirális
 18. korpusz – test
 19. tömöttségmérés – térmértan
 20. gomoly – gömb
 21. téglány – téglatest
 22. tetény – gúla
 23. szelt tetény – csonka gúla
 24. körtetény – kúp
 25. erány – arány
 26. edgyügyű erány – egyenes arány
 27. hányási erány – fordított arány
 28. számlálati közép – számtani közép
 29. terjedtségmérési közép – mértani közép
 30. öszvehangzó közép – harmonikus közép
 31. falkamennyiség – polinom
 32. aequatio – egyenlet
 33. resolvál – megold
 34. edgyügyű egyenlet – lineáris egyenlet
 35. viszontagos egyenlet – reciprok egyenlet
 36. másodhatalmú egyenlet – másodfokú egyenlet
 37. kotzkalapos teljes egyformásítás – teljes négyzetté váló kiegészítés
 38. veszett gyökér – irracionális gyök
 39. siket – komplex gyök
 40. vak gyökér – komplex gyök
 41. merevély – determináns
 42. almerevély – aldetermináns
 43. műtét – művelet
 44. praeceptor – tanító
 45. lap-háromszögellés – síktrigonometria
 46. kebel x – sin x
 47. enzsenőr – mérnök
 48. pótkebel x – cos x
 49. viszszás kebel x – sinvers x(–1–cos x)
 50. viszszáspótkebel x – cosvers x
 51. presbiter – protestáns egyházközség világi tagja
 52. spektál – észlel, megfigyel

Szénássy Barna – A matematikatörténet szerény apostola. = Staar Gyula: A megélt matematika. Beszélgetések. Szakmailag ellenőrizte Varga Antal és Vekerdi László. Budapest: Gondolat, 1990. 128–129. p.