Hídverés rovat

In memoriam Aniani Jedlik

Képző- és iparművészeti alkotások Jedlik Ányosról
Király Árpád, Kovács László
Jedlik Ányos, fizika, fizikus

„Az államférfi, ki egy nemzet sorsát viszontagságok között jóra vezérli, a költő, ki dalával majd vigasztalja, majd önfeláldozó tettekre lelkesíti, a történetíró, ki neki múltjáról beszél és az alkotó művész, ki dicsőségének szobrot emel, mind-mind közelebb állnak a nemzet szívéhez és inkább számíthatnak elismerésére, mint a tudós, ki reá közvetlenül nem hat, kinek hazafiságát különös tettekben kimutatni legtöbbnyire még alkalma sincs, és aki, ha búvárkodása közben gyöngyöt talál, még azzal is nem kizárólag csak az Ő, hanem az egész világnak szellemi kincsét gazdagítja.”

Eötvös Loránd ezzel a gondolattal kezdte Jedlik Ányos méltatását a Magyar Tudományos Akadémián. Az emlékbeszéd elhangzását követően sok minden történt a magyar tudósok meg- és elismertetése terén. Hogy elegendő-e, ez személyes megítélés dolga.

E cikk szerzői a természettudomány és technika művelői, ezért érthető elfogultságra hivatkozva nem foglalnak állást. Azt azonban, ami Jedlik Ányos halála után történt, igyekeztek felkutatni és itt bemutatni. Mindenképpen elismerésre, sőt tiszteletre méltó az, hogy Jedlik Ányos hazai megismertetése terén a tudomány- és technika történészei mellett a képző- és iparművészek is jelentős részt vállaltak, ezt az itt következők bizonyítják. Hozzájuk csatlakoztak azok a közéleti tisztségviselők, akik az intézmények, utcák, terek névadásával járultak hozzá a természettudomány művelőinek, köztük könyvünk főszereplőjének, Jedlik Ányosnak a tiszteletéhez.

Tanulmányunk felépítése

Először foglalkozunk a képző- és iparművészeti alkotások ismertetésével, majd azon intézmények, utcák, terek felsorolásával, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik. A felsorolás csak azokkal a Jedlik emlékekkel foglalkozik, amelyek felállításuk, létrehozásuk idején Magyarországon voltak, ill. vannak.
E cikk keretében, sőt itt első helyen kell megemlékeznünk a két világháború közötti Magyar Királyság legfelső állami vezetőinek arról a törekvéséről, hogy a nemzet emlékezetében tartsa nagy fiait, köztük a természettudósokat is.

A Budapesti Közlöny 1930. október 25-i 245. száma ismerteti Horthy Miklós államfőnek gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszterhez írott levelét, amelynek első és utolsó bekezdését igencsak kötelességünk szó szerint idézni:

„Kedves Gróf Klebelsberg!

Gróf Széchenyi István már kilencven évvel ezelőtt felvetette az eszmét, hogy a nemzet elköltözött nagy fiait részesítse országos tisztességben. E gondolat megvalósítására most nyílt méltó alkalom, mikor a szegedi Fogadalmi templom terét boltívekkel öveztük, melyek alatt szellemi életünk elhunyt nagyjainak emléke méltó elhelyezést nyerhet. A boltíves folyosókat tehát Nemzeti Emlékcsarnoknak nyilvánítom és az Emlékcsarnok alapítása kapcsán száz nagy magyar embernek állítunk emléket…

Vajha ezek az intézkedések is hozzájárulnának ahhoz, hogy az előző nemzedékektől örökölt művelődési javainkat nemzeti balsorsunk ellenére is gyarapítva származtathassuk át utódainkra.

Kelt Budapesten, 1930. évi október 11. napján.

Horthy s.k.     Gróf Klebelsberg Kunó s.k.”

A Budapesti Közlöny idézett számában a „magas kézirat” első bekezdéséhez melléklet tartozik, amely a halálozási év sorrendjében tartalmazza azt a száz nevet, amelynek a nemzet emléket kívánt állítani. A névsor elején III. Béla király névtelen jegyzője, krónikás (1203 táján), végén Prohászka Ottokár egyházi szónok, író (1858–1927) áll.

A névsor 72. helyén Jedlik Ányos fizikus (1800–1895), 90. helyén pedig báró Eötvös Loránd fizikus (1848–1919) neve áll.

Szobrok
Szeged
1. A Fogadalmi templom előtti boltíves oszlopcsarnokban Jedlik Ányos – Eötvös Loránd báró dombormű-páros
Anyaga: márvány
Alkotta: Körmendi-Frim Jenő (Budapest, 1886–Washington, 1959)
Avatás: 1930-ban
a) Az EDF DÉMÁSZ Jedlik Ányos Képzési Központjának épülete előtt áll Jedlik Ányos szobra
Anyaga: bronz, márvány
Alkotta: Bánvölgyi László
Avatás: 2012
Budapest
2. Városligeti körút 11. (Közlekedési Múzeum szoborparkja)
Méretaránya: 5/4
Anyaga: mészkő
Alkotta: P. Szabó Edit
3. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának (Pázmány Péter sétány 1/a) központi épülete nagy aulájában lévő mellszobor
Mérete: 59 × 59 × 30 cm
Anyaga: bronz
Alkotta: ifj. Szabó István
Ebben az aulában még a Tudományegyetem további 11 egykori professzorának a mellszobra is elhelyezésre került. Ezek: Békésy György fizikus, kémikus, Nobel-díjas, Winkler Lajos analitikai kémikus, Kövesligethy Radó csillagász, geofizikus, Detre László csillagász, Tangl Károly fizikus, Száva-Kováts József meteorológus, Lengyel Béla kémikus, Ortvay Rudolf fizikus, Than Károly kémikus, Buchböck Gusztáv kémikus és Hevesy György kémikus, fizikus, Nobel-díjas
4. A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium (XXI. Táncsics Mihály utca 92.) földszinti aulájában lévő mellszobor
Méretaránya: 5/4
Anyaga: patinázott gipsz
Alkotta: Szilágyi Nagy István
5. Mellszobor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének könyvtárában
Méretaránya: 5/4
Anyaga: gipsz
6. Jedlik Ányos mellszobra jelenleg a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban (Budapest, VII., Kazinczy u. 21.) található
Méretaránya: 5/4
Anyaga: bronz
Alkotta: Bondor István szobrászművész
7. Az Irgalmas Rend (Ordo Hospitalarius S. Johannis de Deo) budapesti kórházában (Budapest, II., Frankel Leó utca 17–19.) a lépcsőházban található Jedlik Ányos mellszobra
Méretaránya 4/4
Anyaga: bronz
Győr
8. Jedlik Ányos – Czuczor Gergely szoborpáros (Győr, Széchenyi tér, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium előtt). Ünnepélyes avatása két bencés akadémikus születésének 200. évfordulója alkalmából 2000 szeptemberében volt, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola több száz tanulójának részvételével
Méretaránya: 5/4
Anyaga: bronz
Alkotta: Rieger Tibor
9. Mellszobor a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola lépcsőházában (Győr, Szent István utca 7.)
Mérete: 70 × 70 cm
Anyaga: bronz
Alkotta: Alexovits László
Hannover, Érsekújvár
10. Az EXPO 2000 magyar pavilonjában volt Jedlik Ányos mellszobra. A szobor Eötvös Loránd, Bolyai János, Szent-Györgyi Albert, Neumann János és Bay Zoltán szobrával együtt hirdette 3 millió látogató számára, a kiállítás tartama alatt a magyarok alkotó képességét.
A Gazdasági Minisztérium a szobrot az érsekújvári Elektrotechnikai Ipari Középiskolának ajándékozta, abból az alkalomból, hogy kormányzati engedéllyel felvette Jedlik Ányos nevét (Stephanus Anianus Jedlik)
Méretaránya: 4/4
Anyaga: nemesített gipsz
Alkotta: Jandó Zoltán
Szarvas
11. Erzsébet kert. Jedlik Ányos mellszobra.
Méretaránya: 5/4
Anyaga: mészkő
Alkotta: Zsákodi Csiszér János
Magántulajdonban
12. Magántulajdonban (Veszprémi György örökösei) van Jedlik Ányos portrészobra
Mérete: 3 × 5 cm
Anyaga: homokkő
Alkotta: Zászlós István
Jedlik Ányos-díj
Az utókor Jedlik Ányos-díjakat alapított, amelyeket az alapítók olyan személyek kitüntetésére szántak, akik a természettudomány, a műszaki tudomány terén erre érdemesültek.
13. Magyar Szabadalmi Hivatal Jedlik Ányos díja
Formája: kerek
Mérete: 89 mm
Anyaga: bronz
Alkotta: Asszonyi Tamás
14. A Magyar Villamos Művek Tröszt Jedlik Ányos-díja
Formája: négyszögletes
Mérete: 125 × 105 mm
Anyaga: bronz
N. E. alkotása
15. A Szikvízgyártók Országos Ipartestülete által alapított Jedlik Ányos-díj
Alakja: kerek
Mérete 90 mm
Alkotta: Pálffy Katalin
Domborműves emléktáblák, érmék útján is megörökítették Jedlik Ányos emlékét
16. Pécsett, a Nagy Lajos Cisztercita Gimnázium (Széchenyi tér 11.) főbejáratának kapualjában márványtábla van, amelyen bronz anyagú dombormű ábrázolja Jedlik Ányost
Formája: kerek
Alkotta: Török János
17. Győrben, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában márványtábla emlékezik meg arról, hogy az intézet jogelőde, a Magyar Királyi Állami Jedlik Ányos Gépipari Középiskola és a Magyar Királyi Állami Textilipari Szakiskola 1941 óta viseli Jedlik Ányos nevét. A márványtáblán bronz anyagú dombormű ábrázolja a névadót
Alakja: kerek
Mérete: 130 mm
Alkotta: Várady Lajos
18. A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium megbízásából készült, fára ragasztott bronz dombormű. Alakja kerek (ennek átmérője: 11 cm) vagy ovális (ennek mérete: 13 × 9,5 cm). Rajtuk Jedlik Ányos aláírása van, domborított betűkkel. Készült kb. 35 példányban. Kapták az erre érdemesült oktatók és diákok
Alkotta: Pálffy Katalin
19. Jedlik Ányos születésének 200. évfordulója kapcsán Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata emlékérmet adott a bicentenárium előkészítésében rendezésébe érdemeket szerzett személyeknek
Alakja: kerek
Mérete: Ae : 4,3 × 3 mm
Anyaga: ezüst
Alkotta: Lebó Ferenc
b) A Magyar Nemzeti Bank 1000 forintos címletű emlékérmét bocsátott ki „Jedlik Ányos” megnevezéssel annak alkalmából, hogy Jedlik Ányos 150 évvel ezelőtt, 1861-ben írta le a dinamó elvét. Az emlékérme a magyar mérnökök, feltalálók technikai újdonságait, találmányait bemutató sorozat tagjaként kerül kibocsátásra
Formája: négyzet alakú, a széle sima
Anyaga: kupronikkel
Súlya: 14 gramm
Mérete: 28,43 mm × 28,43 mm
Alkotta: Bitó Balázs
Kibocsájtás éve: 2011
20. Faanyagú dombormű Jedlik Ányos arcképével
Formája: négyszögletes
Alkotta: B. Kopp Judit
21 Jedlik Ányos István
Kiállítás helye: Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztálya
Műfaja: rézkarc
Mérete: 27 × 21,5 cm
Ltsz.: G. 92.10
Alkotta: Varga Nándor Lajos
22. Jedlik Ányos
Kiállítás helye: az Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtára
Műfaja: rézmetszet
Mérete: 56 × 39 cm
Alkotta: Tanay Béla
Emléktáblák
Jedlik Ányos nevét feltüntető emléktáblák között az első helyen
23. Pozsonyban a Káptalan utca (Kapitulská ulica) 26. szám alatti egykori jezsuita kollégiumot említjük meg, amelyben az egykori Királyi Akadémia működött. Itt márványtábla hirdeti a nevezetes tanárok, köztük Jedlik Ányos nevét. Sem a kapualj, ahol a tábla van, sem maga a tábla nincs jó állapotban
24. Budapesten a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége székházában (Budapest I., Fő utca 68.), a bejárat jobb oldalán lévő márványtáblán nagyjaink között szerepel Jedlik Ányos neve is
25. Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium falán emléktábla hirdeti, hogy ebben az épületben tanított pályafutása kezdetén Jedlik Ányos és Czuczor Gergely
Festmények, muráliák, pannók
26. első helyen a legismertebb Jedlik képet mutatjuk be. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Jedlik Ányos Állandó kiállítás termében van. A képen Jedlik Ányos az Osztrák Császári Vaskorona rend III. oszt. kitüntetést viseli. Feltehetően ez utólag került a műalkotásra.
Műfaja: olajfestmény
Mérete: 67 × 55 cm
Készítője (készítői) ismeretlenek
27. A Magyar Villamos Művek Rt. Tanácstermében van Nagy István „Férfiportré” című, Jedlik Ányost ábrázoló olajfestménye. Az MVM – a Jedlik Ányos Társaság kérelmére művészeti aukción vásárolta.
Mérete: 43 × 35 cm
28. A győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola igazgatói irodájában van a Jedlik Ányosról készült olajfestmény (vászon)
Mérete: 100 × 75 cm
Alkotta: Várady Lajos (az intézet tanára)
29. Ugyancsak az iskola tulajdonában van egy Jedlik Ányost ábrázoló ceruzarajz (papíron)
Mérete: 52 × 42 cm
Alkotta: Várady Lajos
30. A Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky Termét ékesíti az a pannó (secco), amely Zipernowsky Károly, James Clerk Maxwell és Michael Faraday társaságában Jedlik Ányost ábrázolja
Az egész pannó mérete: 710 × 173 cm
Alkotta: Mészáros László
31. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ún. Harmónia termében freskó ábrázolja Jedlik Ányost a következő világhírű tudósok társaságában: Démokritosz, Arisztotelész, Püthagorasz, Ptolemaiosz, Giordano Brunó, Kopernikusz, Tycho de Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Pázmány Péter, Isaac Newton, Bolyai János, Bolyai Farkas, Eötvös Loránd, Max von Laue, Charles Wheatstone, Marie Curie, Erwin Schrödiger, Werner Heisenberg és Niels Bohr
A falkép Rátkay Endre Annales I–II–III. című alkotása
32. Jedlik Ányost és életművét bemutató színes tervrajz. Készült a Jedlik Ányos Társaság megbízásából
Tervezett mérete: 400 × 200 cm
Tervezett anyaga: tűzzománc (rekeszzománc)
Alkotója: H. Barakonyi Klára
Utcák, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik
1.1 Budapest, XVIII. kerület
1.2 Győr (emléktáblával)
1.3 Kaposvár
1.4 Komárom
1.5 Miskolc
1.6 Paks
1.7 Pécs (emléktáblával)
1.8 Siófok
1.9 Százhalombatta
1.10 Székesfehérvár
Emléktáblák
2.1 Budapest, Fő utca 68. A MTESZ budai székháza bejáratának jobb oldalán fehér márványtáblán:
„Nagyjaink: Bolyai János, Bay Zoltán, Eötvös Loránd, Jedlik Ányos, Kármán Tódor, Kőrösi Csoma Sándor, Neumann János, Semmelweis Ignác, Széchenyi István, Szilárd Leó és többi nagy társuk emlékének 1996”
2.2 Győr, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium falán:
„Ezen intézetben tanított Czuczor Gergely 1824–1828-ig, Jedlik Ányos 1822/23-ban. Születésök századik évfordulójának emlékére 1900 Deczember 1-én a Főgimnázium”
A bencés rendház első emeletén, Jedlik egykori lakásának falán fehér márványtábla:
„Itt lakott Jedlik Ányos bencés tanár a dinamó első feltalálója”
Jedlik utca elején márványtábla:
„Jedlik Ányos 1800–1895 természettudós, bencés szerzetes, a Győri Főgimnázium tanára, az MTA tagja, a dinamó feltalálója. Hazafias Népfront Győr Városi Bizottmány, Győri Városszépítő Egyesület”
2.3 Pécs Uránváros Jedlik Ányos utca emléktábláján:
„Jedlik Ányos 1800–1895
Fizikus, feltaláló, Pesten egyetemi tanár, 1827-ben már elektromágneses forgószerkezetet készített, elsőként alkalmazta a dinamó elvet”
3. Helyiségek, amelyek Jedlik Ányos nevét viselik
3.1 Győrben a Széchenyi István Főiskola (Hédervári utca 3.) nagy előadóterme – Jáki Szaniszló bencés szerzetes, akadémikus, Sealon Hall-i (USA) egyetemi tanár javaslatára – Jedlik (Ányos) nevét vette fel
3.2 Miskolcon a Miskolci Egyetem Villamosmérnöki Intézetének (Miskolc Egyetemváros) egyik laboratóriuma felvette Jedlik Ányos nevét
3.3 Budapesten a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban – annak 1975-ben történt megnyitásától kezdve – az egyik bemutató-előadóterem Jedlik nevét viseli. E terem a Jedlik Ányos Társaság rendezvényének is a helyszíne