Hídverés rovat

Programnyelvi elemek irodalmisága

A The Java Language Specification című könyv mottói
informatika, Java programozási nyelv

Feladatok helyett – nyári kikapcsolódásként –, a Java programozási nyelvet specifikáló számítástechnikai szakkönyvből emeltem ki a fejezetek elején, illetve végén található idézeteket. Talán mást is érdekel, hogy egy számítástechnikai szakkönyv írói (kenyéradó gazdájuk a Sun Microsystems, Inc.) mivel színesítették mondanivalójukat.

The JAVA Language Specification

Az idézett szerzők (írók, költők, tudósok, politikusok stb.) száma ötvenegy, míg az idézetek (vers, színmű, regény, krimi, aforizma, közmondás stb.) száma hatvankettő. Először közlöm az aktuális fejezet címét, majd a hozzá tartozó idézeteket (némelyik fejezetben több is szerepel). Minden esetben megpróbáltam kideríteni, hogy van-e a részletnek magyar nyelvű műfordítása. Amennyiben igen, és hozzáférhető volt számomra, ezt közlöm. Nyersfordítást, csak kivételes esetekben adok közre. Meg kell jegyeznem, hogy a fejezetcímekhez sem mindig könnyű a helyes magyar változat megtalálása. Ahol bizonytalan voltam a terminológiában, inkább kihagytam a magyar megfelelőt. A hiányokat folyamatosan szeretném pótolni. Ebben minden segítséget köszönettel elfogadok.

Az alábbiakban közölt tartalomjegyzéken kívül, az olvasó tájékozódását név- és műjegyzékkel is megpróbálom segíteni.

Végül szeretném megköszönni Csáki Péter (MTA SZTAKI) és Visontay Péter segítségét a terjedelmes anyag összeállításában és értelmezésében.

A szerk.

Tartalom

Első rész (1–5. fejezet)

1. Introduction (Bevezetés)

2. Grammar (Nyelvtan)

3. Lexical Structure (A lexikális struktúra)
3.12. Operators (Operátorok)

4. Types, Values and Variables (Típusok, értékek és változók)
4.5.5. Variables Have Types, Object Have Classes (Változók típusai, objektumok osztályai)

5. Conversions and Promotions
5.5. Casting Conversion
5.6.2. Binary Numeric Promotion

Második rész (6–10. fejezet)

6. Names (Nevek)
6.8.6. Local Variables and Parameter Names (Lokális változók és paraméter nevek)

7. Packages (Csomagok)
7.3.12. Unique Packege Names (Egyedi csomagnevek)

8. Classes (Osztályok)
8.3. Field Declarations (Meződeklarációk)
8.4. Method Declarations (Metódus deklarációk)
8.6. Constructor Declarations (Konstruktor deklarációk)
8.6.8. Preventing Instantiation of a Class

9. Interfaces (Interfészek)
9.3. Field (Constant) Declarations (Konstans meződeklarációk)
9.4.3. Examples of Abstract Method Declarations (Példák, absztrakt metódusok deklarálására)

10. Arrays (Tömbök)
10.10. Array Store Exception (Tömb-tárolási kivételek)

Harmadik rész (11–15. fejezet)

11. Exeptions (Kivételek)
11.1. The Causes of Exceptions (A kivételek okai)
11.5.2. The Class Error (A Hiba osztály)

12. Execution (Végrehajtás)
12.9. Virtual Machine Exit (A virtuális gép futásának befejezése)

13. Binary Compatibility (Bináris kompatibilitás)
13.5.5. Abstract Method Declarations (Absztrakt metódusok deklarációja)

14. Blocks and Statements (Blokkok és utasítások)
14.1. Normal and Abrupt Completion of Statements (Utasítások normál és idő előtti befejezése)
14.8.1. The if-then Statement (Az if-then [ ha-akkor ] utasítás)
14.18. The try statement (A try utasítás)
14.18.1. Execution of try-catch (A try-catch végrehajtása)
14.18.2. Execution of try-catch-finally (A try-catch-finally utasítás végrehajtása)
14.19. Unreachable Statements (Unreachable utasítások)

15. Expressions (Kifejezések)
15.5. Normal and Abrupt Completion of Evaluation (A kiértékelés normális és idő előtti befejeződése)
15.6. Evaluation Order (A kiértékelés sorrendje)
15.6.3. Parentheses and Precedence Respected (Zárójelek és precedenciák)
15.11.2. Compile-Time Step 2: Determine Method Signature (A fordítás második fázisa: A signature metódus meghatározása)
15.14.2. Prefix Decrement Operator – (A csökkentés művelet –)
15.15. Cast Expressions
15.16.1. Multiplication Operator * (A szorzás művelet *)
15.16.2. Division Operator / (Az osztás művelet /)
15.16.3. Remainder Operator % (A maradékképzés művelet %)
15.18. Shift Operators (Az eltolás művelet)
15.20.3. Reference Equality Operators == and != (Hivatkozás egyenlősége reláció == and =!)
15.27. Constant Expression (Konstans kifejezés)

Negyedik rész (16–21. fejezet)

16. Definite Assignment
16.2.13. try Statements (A try utasítások)

17. Threads and Locks
17.5. Rules about Locks
17.12. Threads
17.14. Wait Sets and Notification

18. Documentation Comments (Megjegyzések a dokumentációhoz)

20. The Package java.lang (A java.lang csomag)
20.2. The Interface java.lang.Cloneable (A java.lang.Cloneable interfész)
20.4. The Class java.lang.Boolean (A java.lang.Boolean osztály)
20.5. The Class java.lang.Character (A java.lang.Character osztály)
20.11. The Class java.lang.Math (A java.lang.Math osztály)
20.15. The Class java.lang.Process (A java.lang.Process osztály)

21. The Package java.util (A java.util csomag)
21.2. The Class java.util.BitSet (A java.util.BitSet osztály)
21.5. The Class java.util.Hashtable (A java.util.Hashtable osztály)
21.9. The Class java.util.Random (A java.util.Random osztály)
21.12. The Class java.util.Stack (A java.util.Stack osztály)

Title page · Címlap

“‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ‘it means just what I choose it to mean—neither more nor less.’

‘The question is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean so many different things.’

‘The question is,” said Humpty Dumpty, ‘which is to be master—that’s all.’”

Lewis Carroll: Through the Looking Glass

„– Ha én használok egy szót – mondta Dingidungi megrovó hangsúllyal –, akkor az azt jelenti, amit én akarok, sem többet sem kevesebbet!

– Az a kérdés – hitetlenkedett Alice –, vajon engedelmeskednek-e a szavak.

– Az a kérdés – így Dingidungi –, ki az úr és kész.”

Lewis Carroll: Alice Tükörországban. Révbíró Tamás fordítása

Part I · Első rész

Chapter 1 Introduction · 1. fejezet. Bevezetés

If I have seen further it is by standing upon the shoulders of Giants.

—Sir Isaac Newton

Óriások vállán állva láthattam messzebbre másoknál.

– Sir Isaac Newton

Chapter 2 Grammar · 2. fejezet. Nyelvtan

Grammar, which knows how to control even kings …

Molière: Les Femmes Savantes (1672) (Act II, scene VI)

A nyelvtanra, amely olyan törvényt csinál,
Hogy ereje előtt térdet hajt a király.

Molière: Tudós nők [1672] [II. felvonás, 6. jelenet] [Illyés Gyula fordítása]

Chapter 3 Lexical Structure · 3. fejezet. A lexikális struktúra

Lexicographer: A writer of dictionaries, a harmless drudge.

Samuel Johnson: Dictionary (1755)

Lexikográfus: szótáríró, egy ártalmatlan szolga.

Samuel Johnson: Szótár [1755]

3.12. Operators · 3.12. Operátorok

Give her no token but stones; for she’s as hard as steel.

William Shakespeare: Two Gentlemen of Verona (Act I, scene I)

Ne is adjon neki más emléket, csak követ, mert kemény ám a kisasszony, akár az acél!

William Shakespeare: A két veronai nemes [I. felvonás, 1. szín] [Szabó Magda fordítása]

These lords are visited; you are not free;
For the Lord’s tokens on you do I see.

William Shakespeare: Love’s Labour’s Lost (Act V, scene ii)

De közben ezt-azt ti is kaptatok:
Az ő jegyüket látom rajtatok.

William Shakespeare: A felsült szerelmesek [V. felvonás, 2. szín] [Gáspár Endre és Mészöly Dezső fordítása]

Thou, thou, Lysander, thou hast given her rhymes,
And interchanged love-tokens with my child.

William Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream (Act I, scene i)

Te, te Lysander, adtál néki verset,
S váltál szerelmi zálogot vele:

William Shakespeare: Szentivánéji álom [I. felvonás, 1. szín] [Arany János fordítása]

Here is a letter from Queen Hecuba,
A token from her daughter …

William Shakespeare: Troilus and Cressida (Act V, scene i)

Im Hecuba királynő levele,
S záloga lányának, szép kedvesemnek;

William Shakespeare: Troilus és Cressida [V. felvonás, 1. szín] [Szabó Lőrinc fordítása]

Are there no other tokens…?

William Shakespeare: Measure for Measure (Act IV, scene i)

S nem állapodtatok meg…?

William Shakespeare: Szeget szeggel [IV. felvonás, 1. szín] [Mészöly Dezső fordítása]

Chapter 4 Types, Values and Variables · 4. fejezet. Típusok, értékek és változók

I send no agent or medium,
offer no representative of value,
but offer the value itself.

Walt Whitman: A song for occupations In Leaves of Grass (1855)

Nem küldök ügynököt vagy közvetítőt,
nem kínálok értéket képviselőt,
hanem magát az értéket kínálom.

Walt Whitman: Egy dalt a mesterségekről = Fűszálak (1855); nyersfordítás

4.5.5. Variables Have Types, Object Have Classes · 4.5.5. Változók típusai, objektumok osztályai

Oft on the dappled turf at ease
I sit, and play with similes,
Loose types of things through all degrees.

William Wordsworth: To the Same Flower

Gyakran a pompás gyepen nyugodtan
ülök, és hasonlatokkal játszom, a dolgok különféle fajtáival, az összes szinten.

William Wordsworth: Ugyanahhoz a virághoz; nyersfordítás

Chapter 5 Conversions and Promotions · 5. fejezet. Konverziók és léptetések

Thou art not for the fashion of these times,
Where none will sweat but for promotion.

William Shakespeare: As You Like It (Act II, scene iii)

Nem való vagy te a mai világba,
Hol mindenki csak előléptetést vár,

William Shakespeare: Ahogy tetszik [II. felvonás, 3. szín] [Szabó Lőrinc fordítása]

Sing away sorrow, cast away care.

Miguel de Cervantes (1547–1616): Don Quixote (Lockhart’s translation) (Part I, Book III, Chapter viii)

Dalra kelni annyi, mint a kínt leverni.

Miguel de Cervantes (1547–1616): Don Quijote [I. rész, xxii. fejezet] [Benyhe János fordítása]

5.6.2. Binary Numeric Promotion · 5.6.2. Bináris numerikus léptetések

O suns—O grass of graves—O perpetual transfers and promotions,

Walt Whitman (1855) Song of Myself in Leaves of Grass

Ó, napok! Ó, sírok füve! Ó örökös áthelyezések és előléptetések!

Walt Whitman [1855] Ének magamról = Fűszálak; Gáspár Endre fordítása

Part II · Második rész

Chapter 6 Names · 6. fejezet. Nevek

The Tao that can be told is not the eternal Tao;
The name that can be named is not the eternal name.
The Nameless is the origin of Heaven and Earth;
The Named is the mother of all things.

Lao-Tsu: (c. 6th century B. C.)

A tao, amelyet szavakkal ki lehet fejezni, nem az örök tao.
A név, amelyet meg lehet nevezni, nem az örök név.
Az, aminek nincs neve, az ég és a föld kezdete.
Aminek neve van, az minden dolog anyja.

Lao Ce [Kr. e. VI. század körül]: Tao te King [Tőkei Ferenc fordítása]

6.8.6. Local Variables and Parameter Names · 6.8.6. Lokális változók és paraméter nevek

What’s in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet.

William Shakespeare: Romeo and Juliet (c. 1594) (Act II, scene ii)

Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.

William Shakespeare: Romeo és Júlia [1594 körül] [II. felvonás, 2. szín] [Mészöly Dezső fordítása]

Rose is a rose is a rose is a rose.

Gertrude Stein: Sacred Emily in Geographies and Plays (1913)

A rózsa az rózsa az rózsa az rózsa.

Gertrude Stein: Imádott Emily. = Földrajzok és színművek (1913)

… stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.

Bernard of Morlay: De contemptu mundi (12th century) quoted in Umberto Eco, The Name of the Rose (1980)

A hajdani rózsa név csupán, puszta neveket markolunk

Bernardus Morlanensis [Morlasi Bernát]: A világi hívságok megvetése [12th century] [Umberto Eco idézi, A rózsa neve című könyvében; 1980]

Chapter 7 Packages · 7. fejezet. Csomagok

Good things come in small packages.

Traditional proverb

A jó dolgok kis adagokban érkeznek.

közmondás

7.3.12. Unique Package Names

Did I ever tell you that Mrs. McCave
Had twenty-three sons and she named them all “Dave”?
Well, she did. And that wasn’t a smart thing to do…

Dr. Seuss (Theodore Geisel): Too Many Daves (1961)

Mondtam már neked, hogy Mrs. McCave-nek
huszonhárom fia volt, és mindegyiket Dave-nek nevezte el?
Nos, így volt. És ez nem volt valami okos dolog…

Dr. Seuss (Theodore Geisel): Túl sok Dave (1961); nyersfordítás

Chapter 8 Classes · 8. fejezet. Osztályok

class 1. The noun class derives from Medieval French and French classe from Latin classis, probably originally a summons, hence a summoned collection of persons, a group liable to be summoned: perhaps for callassis from calare, to call, hence to summon.

Eric Partridge: Origins: A Short Etymological Dictionary of Modern English

class (osztály) 1. A ’class’ főnév a középkori francia ’classe’-ból származik, az pedig a latin ’classis’-ból. Valószínűleg eredetileg idézés, tehát személyek beidézettek, kötelezettek csoportja. Talán a 'callassis' a 'calare'-ból: hívni, ezért megidézni.

Eric Partridge: Az angol nyelv etimológiai kisszótára; nyersfordítás

8.3. Field Declarations · 8.3. Meződeklarációk

Poetic fields encompass me around,
And still I seem to tread on classic ground.

Joseph Addison (1672–1719) A Letter from Italy

Költői mezők vesznek körül, És mégis úgy tűnik, hogy klasszikus talajon lépkedek.

Joseph Addison [1672–1719] Itáliai levél; nyersfordítás

8.4. Method Declarations · 8.4. Metódus-deklarációk

The diversity of physical arguments and opinions embraces all sorts of methods.

Michael de Montaigne (1533–1592) Of Experience

A fizikai érvek és nézetek sokfélesége minden fajta módszert magába foglal.

Michael de Montaigne (1533–1592) Esszék; nyersfordítás

8.6. Constructor Declarations · 8.6. Konstruktor deklarációk

The constructor of wharves, bridges, piers, bulk-heads, floats, stays against the sea…

Walt Whitman: Song of the Broad-Axe (1856)

Rakpartok, hidak, stégek, válaszfalak, úszók, úszók, tengerre támaszkodó építők…

Walt Whitman: A baltáról szóló ének (1856); nyersfordítás

8.6.8. Preventing Instantiation of a Class

Bow, bow, ye lower middle classes!
Bow, bow, ye tradesmen, bow, ye masses!
Blow the trumpets, bang the brasses!
Tantantara! Tzing! Boom!

W. S. Gilbert: Iolanthe

Hajlongjatok, hajlongjatok, alsó középosztálybeliek!
Hajlongjatok, hajlongjatok, kereskedők, hajlongjatok, tömegek!
Fújjátok a trombitákat, üssétek a rezeseket!
Tantantara! Csinn! Bumm!

W. S. Gilbert: Iolanthe; nyersfordítás

Chapter 9 Interfaces · 9. fejezet. Interfészek

My apple trees will never get across
And eat the cones under his pines, I tell him.
He only says “Good Fences Make Good Neighbors.”

Robert Frost: Mending Wall (1914)

Az almafáim soha nem fognak átjutni
És egye meg a tobozokat a fenyői alatt, mondom neki.
Csak azt mondja: „A jó kerítéssel jó szomszédok születnek”.

Robert Frost: Fal javítás; nyersfordítás

9.3. Field (Constant) Declarations · 9.3. Konstans meződeklarációk

The materials of action are variable, but the use we make of them should be constant.

Epictetus (c. 60 A. D.) (translated by Thomas Wentworth Higginson)

A cselekvés anyagai változóak, de a felhasználásuknak állandónak kell lennie.

Epiktétosz (Kr. u. 60 körül); nyersfordítás

9.4.3. Examples of Abstract Method Declarations · 9.4.3. Példák, absztrakt metódusok deklarálására

Death, life, and sleep, reality and thought,
Assist me, God, their boundaries to know …

William Wordsworth: Maternal Grief

Halál, élet és alvás, valóság és gondolat,
Segíts, Istenem, hogy megismerjem a határaikat…

William Wordsworth: Anyai gyász; nyersfordítás

Chapter 10 Arrays · 10. fejezet. Tömbök

Even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

Matthew 6:29

De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

Máté írása szerint való szent evangyéliom 6:29 (Károli Gáspár fordítása)

10.10. Array Store Exception · 10.10. Tömb-tárolási kivételek

At length burst in the argent revelry,
With plume, tiara, and all rich array …

John Keats: The Eve of St. Agnes (1819)

Ezüst vigasság a terembe tör,
toll, fejdísz, s minden gazdag öltözék,
mint árny-had tündérin az agyra tör

John Keats: Szent Ágnes-este. (1819) (Károlyi Amy fordítása)

Part III · Harmadik rész

Chapter 11 Exceptions · 11. fejezet. Kivételek

If anything can go wrong, it will.

Finagle’s Law (often incorrectly attributed to Murphy, whose law is rather differentwhich only goes to show that Finagle was right)

Ha valami el tud romlani, az el is romlik.

Finagle törvénye [gyakran tévesen Murphynek tulajdonítják, akinek törvénye nagyon eltér ettől. Ez is azt mutatja, hogy Finagle-nek igaza volt.]

11.1. The Causes of Exceptions · 11.1. A kivételek okai

If we do not succeed, then we run the risk of failure.

J. Danforth Quayle (1990)

Ha nem járunk sikerrel, a kudarc veszélyének tesszük ki magunkat.

J. Danforth Quayle (1990)

11.5.2. The Class Error · 11.5.2. A Hiba osztály

No rule is so general, which admits not some exception.

Robert Burton (1576–1640)

Nincs olyan általános szabály, amely alól ne volna kivétel.

Robert Burton (1576–1640)

Chapter 12 Execution · 12. fejezet. Végrehajtás

We must all hang together, or assuredly we shall all hang separately.

Benjamin Franklin (July 4, 1776)

Vagy együtt fogunk lógni, vagy külön-külön.

Benjamin Franklin (1776. július 4.)

12.9. Virtual Machine Exit · 12.9. A virtuális gép futásának befejezése

… Farewell!
The day frowns more and more. Thou’rt like to have
A lullaby too rough: I never saw
The heavens so dim by day: A savage clamour!
Well may I get aboard! This is the chase.
I am gone for ever! [Exit, pursued by a bear]

William Shakespeare: The Winter’s Tale (Act III, scene iii)

… No, Isten áldjon!
Borul a nap. Goromba dajkadal
Tenéked ez. Nappal még sose láttam
Ily zord eget. Mily szörnyű ordítás!
Hajómra! Rám vadászik, én a préda!
Végem van. [El, a medve üldözi őt]

William Shakespeare: Téli rege (III. felvonás, 3. szín) (Szabó Magda fordítása)

Chapter 13 Binary Compatibility · 13. fejezet. Bináris kompatibilitás

13.5.5. Abstract Method Declarations · 13.5.5. Absztrakt metódusok deklarációja

Lo! keen-eyed, towering Science! …
Yet again, lo! the Soul—above all science …
For it, the partial to the permanent flowing,
For it, the Real to the Ideal tends.
For it, the mystic evolution…

Walt Whitman: Song of the Universal (1874)

Íme, éles szemű, magasra törő Tudomány! …
Még egyszer, íme! a Lélek - minden tudomány felett …
Mert ez, a részleges az állandóba áramló,
A Valódi az Ideálhoz hajlik.
A misztikus evolúció…

Walt Whitman: Dal az egyetemesről (1874); nyersfordítás

Chapter 14 Blocks and Statements · 14. fejezet. Blokkok és utasítások

He was not merely a chip of the old block, but the old block itself.

Edmund Burke: On Pitt’s First Speech

Ő nem csupán a régi korszak egy darabkája volt, hanem ő maga volt a régi korszak.

Edmund Burke: Pitt első beszédéről; nyersfordítás

14.1. Normal and Abrupt Completion of Statements · 14.1. Utasítások normál és idő előtti befejezése

Poirot’s abrupt departure had intrigued us all greatly.

Agatha Christie: The Mysterious Affair at Styles (1920) (Chapter 12)

Poirot hirtelen távozása mindannyiunkat rendkívül kíváncsivá tett.

Agatha Christie: A titokzatos stylesi eset (1920) (12. fejezet)

14.8.1. The if-then Statement · 14.8.1. Az if-then (ha-akkor) utasítás

I took an early opportunity of testing that statement…

Agatha Christie: The Mysterious Affair at Styles (1920) (Chapter 12)

Már korábban leellenőriztem azt az állítást…

Agatha Christie: A titokzatos stylesi eset (1920) (12. fejezet)

14.18. The try statement · 14.18. A try utasítás

These are the times that try men’s souls.

Thomas Paine: The American Crisis (1780)

Ezek az idők, próbára teszik az emberek lelkét.

Thomas Paine: Az amerikai válság (1780)

… and they all fell to playing the game of catch as catch can, till the gunpowder ran out at the heels of their boots.

—Samuel Foote

… és mindannyian catch-et kezdtek játszani, mígnem elfogyott a puskapor a csizmájuk sarkánál.

– Samuel Foote

14.18.1. Execution of try-catch · 14.18.1. A try-catch végrehajtása

Our supreme task is the resumption of our onward, normal way.

Warren G. Harding: Inaugural Address (1921)

Legfőbb feladatunk az előre vivő, helyes útra való visszatérés.

Warren G. Harding: Inaugural Address (1921)

14.18.2. Execution of try-catch-finally · 14.18.2. A try-catch-finally végrehajtása

After the great captains and engineers have accomplish’d their work,
After the noble inventors—after the scientists, the chemist, the geologist, ethnologist,
Finally shall come the Poet…

Walt Whitman: Passage to India (1870)

Ha a nagy kapitányok és a mérnökök megtették már a dolguk
A jeles feltalálók, a tudósok, a vegyész, a geológus, etnológus után,
Végre a költő is jöhet, aki méltó e névre,

Walt Whitman: Út Indiába (1870); Jékely Zoltán fordítása

14.19. Unreachable Statements ·

That looks like a path.
Is that the way to reach the top from here?

Robert Frost: The Mountain (1915)

Ez egy ösvénynek tűnik.
Innen lehet feljutni a csúcsra?

Robert Frost: A hegy (1915); nyersfordítás

One ought not to be thrown into confusion
By a plain statement of relationship …

Robert Frost: The Generations of Men (1914)

Nem szabad összezavarodni
Egy egyszerű kapcsolati nyilatkozattal…

Robert Frost: Az emberek nemzedékei (1914); nyersfordítás

Chapter 15 Expressions · 15. fejezet. Kifejezések

When you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge of it is of a meager and unsatisfactory kind: it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science.

—William Thompson, Lord Kelvin

Amikor megméred és számokban fejezed ki azt amiről beszélsz, már tudsz róla valamit; de amikor nem tudod megmérni, amikor nem tudod számokkal kifejezni, akkor tudásod róla elégtelen. Ez lehet ugyan a tudás kezdete, de gondolataidban alig tettél egy kis lépést a tudomány felé.

– William Thompson, Lord Kelvin

15.5. Normal and Abrupt Completion of Evaluation
15.5. A kiértékelés normális és idő előtti befejeződése

No more: the end is sudden and abrupt.

William Wordsworth: Apology for the Foregoing Poems (1831)

Nincs tovább: a vég váratlanul és hirtelen következik be.

William Wordsworth: Mentegetődzés az előző versekért (1831); nyersfordítás

15.6. Evaluation Order · 15.6. A kiértékelés sorrendje

Let all things be done decently and in order.

I. Corinthians 14:40

Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.

Pál Apostolnak a Korinthusbeliekhez írt I. levele 14:40 (Károli Gáspár fordítása)

15.6.3. Parentheses and Precedence Respected · 15.6.3. Zárójelek és precedenciák

That is too weighty a subject to be discussed parenthetically…

John Stuart Mill: On Liberty (1869) (Chapter IV)

Ez túl súlyos téma ahhoz, hogy zárójelben tárgyaljuk…

John Stuart Mill: A szabadságról (1869) (IV. fejezet)

15.11.2. Compile-Time Step 2: Determine Method Signature · 15.11.2. A fordítás második fázisa:…

The hand-writing experts were called upon for their opinion of the signature …

Agatha Christie: The Mysterious Affair at Styles (1920) (Chapter 11)

Írásszakértőket hívtak, hogy elmondják véleményüket az aláírásról.

Agatha Christie: A titokzatos stylesi eset (1920) (11. fejezet)

15.14.2. Prefix Decrement Operator – · 15.14.2. Csökkentés művelet –

He must increase, but I must decrease.

John 3:30

Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom.

János írása szerint való szent Evangyéliom 3:30 (Károli Gáspár fordítása)

15.15. Cast Expressions ·

My days among the dead are passed;
Around me I behold,
Where’er these casual eyes are cast,
The mighty minds of old …

Robert Southey: (1774–1843) Occasional Pieces, xviii

Napjaim a holtak között elmúltak;
Körülöttem látom,
Hová e véletlen szemek vetülnek,
A régi idők hatalmas elméi …

Robert Southey: (1774–1843) Alkalmi darabok, xviii; nyerfordítás

15.16.1. Multiplication Operator * · 15.16.1. Szorzás művelet *

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

William of Occam: (c. 1320)

Nem szabad több entitással számolni, mint amennyire szükség van.

Ochami Vilmos: Ocham borotvája (1320 körül)

15.16.2. Division Operator / · 15.16.2. Osztás művelet /

Gallia est omnis divisa in partes tres.

Julius Caesar: Commentaries on the Gallic Wars (58 B. C.)

Gallia területe a maga egészében három részre oszlik; …

Julius Caesar: A gall háború (Kr. e. 58) (Szepessy Tibor fordítása)

15.16.3. Remainder Operator % · 15.16.3. Maradék művelet %

And on the pedestal these words appear:
“My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty, and despair!”
Nothing beside remains.

Percy Bysshe Shelley: Ozymandias (1817)

A talpkövön kevély igék sora:
"Király légy bár, jöjj és reszketve nézz:
Nevem Ozymandiás, urak ura."
Más semmi jel.

Percy Bysshe Shelley: Ozymandiás (1817); Tóth Árpád fordítása

15.18. Shift Operators · 15.18. Eltolás művelet

What, I say, is to become of those wretches?
… What more can you say to them than “shift for yourselves?”

Thomas Paine: The American Crisis (1780)

Kérdem én, mi lesz azokból a szerencsétlenekből?
… Mi mást mondhatsz nekik, mint hogy lássátok el magatokat?

Thomas Paine: Az amerikai válság (1780)

15.20.3. Reference Equality Operators == and != · 15.20.3. Hivatkozás egyenlősége reláció == and !=

Things are more like they are now than they ever were before.

—Dwight D. Eisenhower

A dolgok most jobban hasonlítanak önmagukra, mint bármikor ezelőtt.

– Dwight D. Eisenhower

15.27. Constant Expression · 15.27 Konstans kifejezés

… when faces of the throng turned toward him and ambiguous eyes stared into his, he assumed the most romantic of expressions …

F. Scott Fitzgerald: This Side of Paradise (1920)

…amikor a tömeg arcai felé fordultak, és kétértelmű szemek meredtek rá, a legromantikusabb arckifejezését öltötte magára…

F. Scott Fitzgerald: Az Édentől messze (1920); nyersfordítás

Part IV · Negyedik rész

Chapter 16 Definite Assignment · 16. fejezet. Egyértelmű hozzárendelés

All the evolution we know of proceeds from the vague to the definite.

—Charles Pierce

Minden fejlődés, amit ismerünk, a bizonytalantól a bizonyosság felé halad.

– Charles Pierce

16.2.13. try Statements · 16.2.13. A try utasítások

I resolved to assign Bartleby a corner by the folding doors …
It does not strike me that there is anything definite about that.

Herman Melville: Bartleby, the Scrivener (1853)

Elhatároztam, hogy Bartlebynek egy sarkot jelölök ki az ajtók mellett… Nekem nem tűnik úgy, hogy ebben bármi határozott lenne.

Herman Melville: Bartleby az írnok (1853); nyersfordítás

Chapter 17 Threads and Locks · 17. fejezet

And oft-times in the most forbidding den
Of solitude, with love of science strong,
How patiently the yoke of thought they bear;
How subtly glide its finest threads along!

William Wordsworth: Monks and Schoolmen (1822) (in Ecclesiastical Sonnets)

És sokszor a legtiltottabb barlangban
A magányban, a tudomány szeretetével,
Milyen türelmesen viselik a gondolat igáját;
Milyen finoman futnak végig legfinomabb szálai!

William Wordsworth: Szerzetesek és iskolások (1822) (in Egyházi szonettek); nyersfordítás

17.5. Rules about Locks ·

By the pricking of my thumbs,
Something wicked this way comes.
Open, locks,
Whoever knocks!

William Shakespeare: Macbeth (Act IV, scene i)

Balhüvelykem bizsereg,
Gonosz lélek közeleg.
Lakat, hullj le,
Te meg bujj be!

William Shakespeare: Macbeth (IV. felv. i. jel.) (Szabó Lőrinc fordítása)

17.12. Threads ·

They plant dead trees for living, and the dead
They string together with a living thread …
But in no hush they string it … With a laugh, …
They bring the telephone and telegraph.

Robert Frost: The Line-gang (1920)

Holt fákat ültetnek élőnek, és a holtakat
Összefűzik egy élő fonallal…
De nem csöndben fűzik fel… Nevetve, …
Hozzák a telefont és a távírót.

Robert Frost: A vonal-banda (1920); nyersfordítás

17.14. Wait Sets and Notification ·

These pearls of thought in Persian gulfs were bred,
Each softly lucent as a rounded moon;
The diver Omar plucked them from their bed,
Fitzgerald strung them on an English thread.

James Russell Lowell: in a copy of Omar Khayyam

Ezeket a gondolatgyöngyöket a perzsa öblökben tenyésztették ki,
Mindegyik lágyan ragyog, mint egy kerek hold;
A búvár Omar szedte ki őket ágyukból,
Fitzgerald angol fonalra fűzte őket.

James Russell Lowell: Omar másolatában; nyersfordítás

Chapter 18 Documentation Comments · 18. fejezet. Megjegyzések a dokumentációhoz

The view that documentation is something that is added to a program after it has been commissioned seems to be wrong in principle, and counterproductive in practice. Instead, documentation must be regarded as an integral part of the process of design and coding.

C. A. R. Hoare: Hints on Programming Language Design (1973)

Az a nézet, hogy a dokumentáció egy olyan valami, melyet egy programhoz annak működőképessé válása után adnak, elvében hibásnak tűnik, és hátráltatónak a gyakorlatban. Ehelyett a dokumentációt a tervezés és programozás szerves részének kell tekintenünk.

C. A. R. Hoare: Tanácsok programozási nyelv tervezéséhez (1973)

Very few facts are able to tell their own story, without comments to bring out their meaning.

John Stuart Mill: On Liberty (1869)

Nagyon kevés tény képes elmondani a saját történetét, kommentárok nélkül, amelyek kihangsúlyozzák a jelentésüket.

John Stuart Mill: A szabadságról (1869); nyersfordítás

Chapter 20 The Package java.lang · 20. fejezet. A java.lang csomag

20.2. The Interface java.lang.Cloneable · 20.2. A java.lang.Cloneable interfész

I am disappointed in Japp. He has no method!

Agatha Christie: The Mysterious Affair at Styles (1920) (Chapter 8)

Csalódtam Japp-ben. Nincs neki módszere.

Agatha Christie: A titokzatos stylesi eset (1920) (8. fejezet)

20.4. The Class java.lang.Boolean · 20.4. A java.lang.Boolean osztály

This above all: to thine own self be true,
And it must follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man.

William Shakespeare: Hamlet (Act I, scene iii)

Légy hű magadhoz: így, mint napra éj,
Következik, hogy ál máshoz se léssz.

William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (I. felv. iii. jel.) (Arany János fordítása)

20.5. The Class java.lang.Character · 20.5 A java.lang.Character osztály

Here is the whole set ! a character dead at every word.

Richard Brinsley Sheridan: The School for Scandal (Act 2, scene 2)

Itt van az egész sorozat! egy karakter halott minden szónál.

Richard Brinsley Sheridan: A rágalom iskolája (2. felv., 2. jel.); nyersfordítás

20.11. The Class java.lang.Math · 20.11. A java.lang.Math osztály

Oh, back to the days that were free from care in the ’Ology ’varsity shop,
With nothing to do but analyse air in an anemometrical top,
Or the differentiation of the trigonometrical pow’rs
Of the constant pi that made me sigh in those happy days of ours!

I. W. Litchfield: Take Me Back to Tech (1885)

Ó, vissza azokra az időkre, amikor még nem volt gondoskodás az 'Ology egyetemi boltban,
Semmi mást nem csináltunk, csak elemeztük a levegőt egy anemometrikus csúcson,
Vagy a trigonometrikus erők differenciálását.
Az állandó pi-nek, ami engem sóhajtott azokban a boldog napjainkban!

I. W. Litchfield: Vigyél vissza a technikához (1885); nyersfordítás

In mathematics he was greater
Than Tycho Brahe or Erra Pater
For he, by geometric scale,
Could take the size of pots of ale;
Resolve, by sines and tangents straight
Whether bread or butter wanted weight;
And wisely tell what hour o’ the day
The clock does strike, by algebra.

Samuel Butler: Hudibras (Part I, canto i)

Matematikában nagyobb volt
mint Tycho Brahe vagy Erra Pater.
Mert ő, geometriai léptékkel mérve,
a söröskorsók méretét is meg tudta mérni;
A szinuszok és érintő egyenesével meg tudta határozni.
Hogy a kenyérnek vagy a vajnak kell-e súly;
És bölcsen megmondta, hogy a nap melyik órájában
Algebrából tudja, hogy mit üt az óra.

Samuel Butler: Hudibras (Part I, canto i); nyersfordítás

20.15. The Class java.lang.Process · 20.15 A java.lang.Process osztály

It was my hint to speak—such was the process.

William Shakespeare: Othello (Act I, scene iii)

William Shakespeare: Othello, a velencei mór (I. felv. iii. jel.) (Kardos László fordítása)

Chapter 21 The Package java.util · 21. fejezet. A java.util csomag

21.2. The Class java.util.BitSet · 21.2. A java.util.BitSet osztály

’T is an old maxim in the schools,
That flattery’s the food of fools;
Yet now and then your men of wit
Will condescend to take a bit.

Jonathan Swift: Cadenus and Vanessa

"Ez egy régi mondás az iskolákban,
hogy a hízelgés a bolondok eledele;
Mégis néha-néha az okos embereid
Elnézőek, hogy egy keveset vegyenek belőle.

Jonathan Swift: Cadenus és Vanessa; nyersfordítás

At Mooneen he had leaped a place
So perilous that half the astonished meet
Had shut their eyes, and where was it
He rode a race without a bit?

William Butler Yeats: In Memory of Major Robert Gregory (1919)

Mooneennél egy helyet ugrott.
Olyan veszélyes, hogy a fél csodálkozó közönség találkozott
Becsukta a szemét, és hol volt az a hely.
Versenyen lovagolt fogat nélkül?

William Butler Yeats: Robert Gregory őrnagy emlékére (1919); nyersfordítás

21.5. The Class java.util.Hashtable · 21.5. A java.util.Hashtable osztály

… never did they seem to have new experiences in common… and the things they had for dissection—college, contemporary personality, and the like—they had hashed and rehashed for many a frugal conversational meal.

F. Scott Fitzgerald: This Side of Paradise (1920)

… never did they seem to have new experiences in common… and the things they had for dissection—college, contemporary personality, and the like—they had hashed and rehashed for many a frugal conversational meal.

F. Scott Fitzgerald: Innen az Édenen (1920); nyersfordítás

Twelve sphered tables, by silk seats insphered,
High as the level of a man’s breast rear’d
On libbard’s paws, upheld the heavy gold
Of cups and goblets, and the store thrice told
Of Ceres’ horn, and, in huge vessels, wine
Came from the gloomy tun with merry shine.
Thus loaded with a feast the tables stood …

John Keats: Lamia (Part II)

Tizenkét gömbölyített asztal, selyemszékek által inspirálva,
Magasan, mint egy férfi mellének magassága.
A nyulak mancsain a nehéz aranyat tartják.
a poharak és serlegek, s a háromszoros tárház.
Ceres szarvából, és hatalmas edényekben bor.
A borongó korsóból víg csillogással jött a bor.
Így megrakva a lakomával, az asztalok álltak...

John Keats: Lamia (Part II)

21.9. The Class java.util.Random · 21.9. A java.util.Random osztály

Oh, many a shaft at random sent
Finds mark the archer little meant
And many a word at random spoken
May soothe, or wound, a heart that’s broken!

Sir Walter Scott: The Lady of the Lake (Canto V, stanza 18)

Oh, sok-sok tengelyt küldtek véletlenszerűen
Az íjásznak kevéssé szánt jelet talál.
És sok véletlenül kimondott szó
Megnyugtatja, vagy megsebzi a megtört szívet!

Sir Walter Scott: A tó hölgye; nyersfordítás

… who can tell what may be the event? …
The mind of the multitude is left at random …

Thomas Paine: Common Sense (1776) (Appendix AA)

... ki tudja megmondani, mi lehet az esemény? ...
A sokaság elméje a véletlenre van bízva ...

Thomas Paine: Józan ész (1776) (Appendix AA); nyersfordítás

21.12. The Class java.util.Stack · 21.12 A java.util.Stack osytály

… and from the stack a thin blue wreath of smoke
Curled through the air across the ripening oats …

Oscar Wilde: Charmides (1881)

…köd lapul meg az érő rozs közében
s fejét finom füzérként fonja át,
halmon a sárga házi eb ugat,

Oscar Wilde: Charmides. (1881) (Babits Mihály fordítása)

… And overhead in circling listlessness
The cawing rooks whirl round the frosted stacks

Oscar Wilde: Humanitad (1881)

fönn unos-untalan csak a varjú kering
zuzmarás asztagnál…

Oscar Wilde: Humanitad. (1881) (Kosztolányi Dezső fordítása)

Névjegyzék

Addison, Joseph: Itáliai levél (A Letter from Italy)

Bernardus Morlanensis (Morlasi Bernát): A világi hívságok megvetése (De contemptu mundi)

Burke, Edmund: Pitt első beszédéről (On Pitt’s First Speech)

Burton, Robert: aforizma

Butler, Samuel: Hudibras (Hudibras)

Caesar, Iulius: A gall háború (Commentarii de bello Gallico)

Carroll, Lewis: Alice Tükörországban (Through the Looking Glass)

Cervantes, Miguel de: Don Quijote (Don Quixote)

Christie, Agatha: A titokzatos stylesi eset (The Mysterious Affair at Styles)

Eisenhower, Dwight D.

Epiktétosz:Kézikönyvecskéje

Finagle:Finagle törvénye (Finagle’s Law)

Fitzgerald, F. Scott: Innen az Édenen (This Side of Paradise)

Foote, Samuel

Franklin, Benjamin

Frost, Robert Lee: Mending Wall, The Generations of Men, The Line-gang, A hegy (The Mountain)

Geisel, Theodore [Dr. Seuss]: Too Many Daves

Gilbert, William Schwenck, Sir: Jolante (Iolanthe)

Harding, Warren G.: Inaugural Address

Hoare, C. A. R.: Tanácsok, programozási nyelvek tervezéséhez (Hints on Programming Language Design)

Johnson, Samuel: Szótár (Dictionary)

Keats, John: Lamia, zene (Lamia), Szent Ágnes-este (The Eve of St. Agnes)

Lao Ce: Tao te king (Tao te King)

Litchfield, I. W.: Take Me Back to Tech

Melville, Herman: Bartleby az írnok (Bartleby, the Scrivener)

Mill, John Stuart: A szabadságról (On Liberty)

Molière:Les Femmes Savantes (Tudós nők)

Montaigne, Michael de: Kísérlet (Essais)

Newton, Isaac, Sir

Paine, Thomas: Józan ész (Common Sense), Az amerikai válság (The American Crisis)

Partridge, Eric: Az angol nyelv etimológiai kisszótára (Origins: A Short Etimology Dictionary of Modern English)

Pierce, Charles

Quayle, J. Danforth

Russell, James: Lowell

Scott, Walter, Sir: A tó hölgye (The Lady of the Lake)

Seuss, Dr. lásd: Geisel, Theodore

Shakespeare, William: A felsült szerelmesek (Love’s Labour’s Lost), A két veronai nemes (Two Gentlemen of Verona), Ahogy tetszik (As You Like It), Hamlet (Hamlet, dán királyfi), Macbeth (Machbet), Szeget szeggel (Measure for Measure), Szentivánéji álom (A Midsummer Night’s Dream), Othello (Othello, a velencei mór), Rómeo és Júlia (Romeo and Juliet), Téli rege (The Winter’s Tale), Troilus and Cressida (Troilus and Cressida)

Shelley, Percy Bysshe: Ozymandiás (Ozymandias)

Sheridan, Richard Brinsley: A rágalom iskolája (The School for Scandal)

Southey, Robert: Occasional Pieces

Stein, Gertrude: Imádott Emily (Sacred Emily)

Swift, Jonathan: Cadenus and Vanessa

Thompson, William, Lord Kelvin

Whitman, Walt: Carol of Occupations, Út Indiába (Passage to India), Song of the Broad-Axe, Song of the Universal, Walt Whitman

Wilde, Oscar: Charmides, Humanitad

Vilmos, Ochami (William of Occam): Ocham borotvája

Wordsworth, William: Apology for the Foregoing Poems, Maternal Grief, Monks and Schoolmen, To the Same Flower

Yeats, William Butler: Robert Gregory őrnagy emlékére (In Memory of Major Robert Gregory)

Műjegyzék

A felsült szerelmesek (Love’s Labour’s Lost) – William Shakespeare

A gall háború (Commentarii de bello Gallico) – Julius Caesar

A hegy (The Mountain) – Robert Lee Frost

A két veronai nemes (Two Gentlemen of Verona) – William Shakespeare

A rágalom iskolája (The School for Scandal) – Richard Brinsley Sheridan

A szabadságról (On Liberty) – John Stuart Mill

A titokzatos stylesi eset (The Mysterious Affair at Styles) – Agatha Christie

A tó hölgye (The Lady of the Lake) – Sir Walter Scott

A világi hívságok megvetése (De contemptu mundi) – Bernardus Morlanensis (Morlasi Bernát)

aforizma – Robert Burton, Dwight D. Eisenhower, Samuel Foote, Benjamin Franklin, Sir Isaac Newton, Charles Pierce, J. Danforth Quayle, William Thompson, Lord Kelvin

Ahogy tetszik (As You Like It) – William Shakespeare

Alice Tükörországban (Through the Looking Glass) – Lewis Carroll

Apology for the Foregoing Poems – William Wordsworth

Az amerikai válság (The American Crisis) – Thomas Paine

Az angol nyelv etimológiai kisszótára (Origins: A Short Etimology Dictionary of Modern English) – Eric Partridge

Bartleby az írnok (Bartleby, the Scrivener) – Herman Melville

Biblia – János evangéliuma, Korintusiaknak írt I. levél, Máté evangéliuma

Cadenus and Vanessa – Jonathan Swift

Carol of Occupations – Walt Whitman

Charmides – Oscar Wilde

Don Quijote (Don Quixote) – Miguel de Cervantes

Epiktétosz Kézikönyvecskéje – Epiktétosz

Finagle törvénye (Finagle’s Law) – Finagle

Hamlet, dán királyfi (Hamlet) – William Shakespeare

Hudibras (Hudibras) – Samuel Butler

Humanitad – Oscar Wilde

Imádott Emily (Sacred Emily) – Gertrude Stein

Inaugural Address – Warren G. Harding

Innen az Édenen (This Side of Paradise) – F. Scott Fitzgerald

Itáliai levél (A Letter from Italy) – Joseph Addison

Jolante (Iolanthe) – Sir William Schwenck Gilbert

Józan ész (Common Sense) – Thomas Paine

Kísérlet (Essais) – Michael de Montaigne

közmondás

Lamia (Lamia) – John Keats

Tao te King (Tao te King) – Lao Ce

Tudós nők (Les Femmes Savantes) – Molière

Lowell – James Russell

Macbeth (Machbet) – William Shakespeare

Maternal Grief – William Wordsworth

Mending Wall – Robert Lee Frost

Monks and Schoolmen – William Wordsworth

Occasional Pieces – Robert Southey

Ocham borotvája – Ochami Vilmos (William of Occam)

Othello, a velencei mór (Othello) – William Shakespeare

Ozymandiás (Ozymandias) – Percy Bysshe Shelley

Pitt első beszédéről (On Pitt’s First Speech) – Edmund Burke

Robert Gregory őrnagy emlékére (In Memory of Major Robert Gregory) – William Butler Yeats

Romeo és Júlia (Romeo and Juliet) – William Shakespeare

Song of the Broad-Axe – Walt Whitman

Song of the Universal – Walt Whitman

Szeget szeggel (Measure for Measure) – William Shakespeare

Szent Ágnes-este (The Eve of St. Agnes) – John Keats

Szentivánéji álom (A Midsummer Night’s Dream) – William Shakespeare

Szótár (Dictionary) – Samuel Johnson

Take Me Back to Tech – I. W. Litchfield

Tanácsok, programozási nyelvek tervezéséhez (Hints on Programming Language Design) – C. A. R. Hoare

Téli rege (The Winter’s Tale) – William Shakespeare

The Generations of Men – Robert Lee Frost

The Line-gang – Robert Lee Frost

To the Same Flower – William Wordsworth

Too Many Daves – Theodore Geisel [Dr. Seuss]

Troilus és Cressida (Troilus and Cressida) – William Shakespeare

Út Indiába (Passage to India) – Walt Whitman

James Gosling, Bill Joy, Guy Steele: The JAVA Language Specification. Version 1.0. Redwood: Addison-Wesley, 1996. (The Java Series.)