Hídverés rovat

Hajrá, Iuventus!

technika, repüléstörténet, drótnélküli távíró, képtávíró, taxaméter

A név írásmódjából még a kevésbé tájékozott olvasó is megsejtheti: itt bizony nem az olasz futballiga egyik csapatáról lesz szó. Sajnos, már 55 évvel ezelőtt, a bíztatás is elvesztette aktualitását. De, vágjunk bele a közepébe.

Minden ellenkező híreszteléssel és nosztalgikus visszaemlékezéssel ellentétben a latin nyelvórák a század elején is számos diáknak okoztak nehézséget. Feltehetően ez a tény is inspirálhatta Székely István(1) klasszika-filológust, a budapesti tanárképző intézet tanárát, számos tankönyv szerzőjét, a IUVENTUS – EPHEMERIS IN USUM IUVENTUTIS STUDIOSAe (IFJÚSÁG – folyóirat a tanulóifjúság használatára) című latin nyelvű újság elindítására, mely az 1910/11-es tanévben jelent meg először. Célja hasonló volt a múlt század végén alapított Középiskolai Mathematikai és Physicai Lapokéhoz.(2) A szerkesztő(k) koncepciója ma már felfoghatatlanul egyszerű volt: a lapban lehetőleg mindenféle témának helyet kell adni, hiszen csak így lehet a diákok széles rétegeinek érdeklődését felkelteni. Az elképzelést jól tükrözik a rovatcímek. Néhány téma, illetve cím a lap korai számaiból:

Robinson Crusoe, Kőrösi Csoma Sándor, Michelangelo Buonarroti, A pisai ferde torony, Raffaello Santi, Theodorus Roosevelt, Dante Alighieri, Ioannes Arany, Henrici Sienkiewiczii, Rex Carolus IV., De proncipe Francisco Rákóczi II-do, Franciscus Iosephus I., Hymnus, Robinson, Leo e comitibus Tolstoi, Quo vadis?, Iulius König, De origie Hungarorum, De Anonymo, De lingua Esperanto, Guilielmus Shakepear, Cometes Halleyanus [A Halley-üstökös], Josephus Szinnyei, Bulgari, Iosephus e baronibus Eötvös, Nicolaus Machiavelli, Nicolaus e comitibus Zrinyi, La Gioconda, Joannes Wolfgangus Goethe, Iulius Benczúr, Thomas Alva Edison, Franciscus Liszt, Ioannes Milton, Alexandri Petőfii carmen „Falu végén…”, Carolus Dickens, Michael Tompa, Nicolaus Zrinyi, Otho Herman, Pons Francisci Iosephi, Quomodo Aegyptii scripserint, David Livingstone, Miguel de Cervantes Saavedra.

A felsorolásból kitűnik, hogy az irodalmi, történelemi, művészeti, politikai stb. témájú írások mellett helyet kaptak a korabeli tudósok életét és munkásságát ismertető cikkek is. Az AeRONAUTICA (repülés), NUNTII RECENTISSIMI (legfrissebb hírek) és VARIA (vegyes) rovatokba pedig beilleszthetők voltak a kor legfrissebb tudományos eredményeiről, továbbá a tudomány és technika történetéről szóló híradások: Telegraphum sine filo (Drót nélküli távíró), Imagines per telegraphum (Képtovábbítás távíróval), Certamen volandi (Repülőverseny Budapesten), De Hodometro (Taxaméter). A lap az [1910–1919], [1926–1944] zárt intervallumokban jelent meg, és – mint az könnyen kitalálható –, a háború után a latin nyelv oktatásának megszüntetése jelentette számára az utolsó tőrdöfést.


Köszönet illeti Horváth Józsefet (Horváth Antikvárium) a kölcsön adott folyóiratpéldányokért, továbbá a latin szöveg magyarra fordításáért. – A Szerk.

ANNUS I. NUMERUS 8.
1910. IDIBUS APRILIBUS
61–62. p.

Telegraphum sine filo a chilometrorum milibus sex et sexcentis. Navis Germanica, quae Hamburgo in Africam Occidentalem vecta est, toto itinere usque ad Kamerun commercium cum statione telegraphica Berolinensi servavit. Kamerun a Berolino chilometrorum sex milia et sexcenta abest. Recens hic exitus telegraphi sine filo commemoratu dignissimus est, quia inpedimentis interiacentibus: Alpibus, Numidiae regionibus montanis aliisque commercium non interrumpebatur.

I. évf. 8. sz.
1910. április
61–62. p.

Drót nélküli távíró hatezerhatszáz kilométerre. Egy német hajó, amely Hamburgból Nyugat-Afrikába tartott, a teljes út során, egészen Kamerunig fenntartotta a kapcsolatot a berlini távíróállomással. Kamerun Berlintől pontosan hatezerhatszáz kilométerre fekszik. A drót nélküli táviratozásnak ez az új sikere annál inkább figyelemre méltó, hogy a közbeeső akadályok: az Alpok, Numidia hegyvidéke és mások következtében sem szakadt meg a kapcsolat.

ANNUS I. NUMERUS 10.
1910. IDIBUS MAIIS
77. p.

Imagines per telegraphum sine filo perferre vult Thorne Baker, Anglus ille doctissimus, qui de hac re in academia Londinensi verba fecit. „Quod ut exsequi possem, – inquit – machinam parvam fabricatus sum, quae portari potest. Qua machina efficitur, ut vis electrica nequaquam intercipi aut interrumpi queat. Itaque haec ratio imaginum perferendarum in re militari maritimaque plurimum valebit; sed etiam in causarum publicarum usu futura est.”

I. évf. 10. sz.
1910. május
77. p.

Képtovábbítás távíróval. Drót nélküli távíró segítségével szándékozik képeket továbbítani Thorne Baker egy angol tudós férfiú, aki erről a londoni akadémián számolt be. „Hogy ezt végrehajthassam – mondta – egy kis hordozható szerkezetet készítettem. Ezzel elérhetem, hogy az elektromos hullámokat semmi sem akadályozza, vagy szakítsa meg. A képtovábbításnak ez a módja igen nagy jelentőségű a tengeri hadviselésben és a tengerhajózásban, de fontos szerepet játszhat a bűnüldözésben is.

ANNUS II. NUMERUS 1.
1910. IDIBUS SEPTEMBRIUS
5. p.

Certamen volandi, quod mense Iunio Budapestini habebatur, undique terrarum aeronautas contraxit. Paulhan, Rougier, Wagner, Farman, lllner, Latham, Frey, Moser aliique principes aeris convenerunt, ut urbi et orbi documenta darent, quam difficile esset regnum aerium expugnare, quod mortales inde a temporibus Daedali patris tam vehementer affectant. Extra aeronautas, alii quoque carpserunt aethera, inter quos etiam uxor archiducis nostri Iosephi, quae cum aeronauta Warchalovsky sublime efferebatur. Cuius rei imaginem hic videtis.

II. évf. 1. sz.
1910. szeptember
5. p.

Repülőversenyt tartottak júniusban Budapesten, amelyre a világ minden részéből összesereglettek az aeronauták. Paulhan, Rougier, Wagner, Farman, Illner, Latham, Frey, Moser és a levegő más hősei jöttek össze, hogy az egész világ előtt tanúsítsák, milyen nehéz meghódítani a levegő birodalmát, amelyet a földi halandók Daedalus atyánk óta oly hevesen óhajtanak. Az aeronautákon kívül mások is felmerészkedtek a magasba, köztük a mi József főhercegünk felesége is, aki Warchalovsky pilótával emelkedett a magasba, amint ez az alábbi képen is látható.

Auguszta főhercegnő első felszállása Warchalovsky repülőgépén
Gömör Béla amatőr felvétele

ANNUS VIII. NUMERUS 5–6.
1917. MENSIS MAIUS
37–38. p.

De Hodometro.

Romani quoque viam perfectam non cum magno labore emetiebantur, immo machinam magna sollertia factam habebant, qua reda sedentes scire possent, quot milia passuum exissent. Quae autem machina sic erat fabricata.

In rotae (R) magnae modiolo (M) ad partem interiorem tympanum (T) stabiliter includitur habens extra frontem rotundationis unum denticulum exstantem. In capsi (ABCE) loculamento (L) et axi redae infixus axiculus (α) tympanum (T1) habet versatile circiter decem dentibus instructum. Super autem hoc tympanum (T1) planum axiculus (α) crassior et rugis infinitis rotatur. Ad quem axiculum perpendiculare tympanum (T2) dentatum, habens dentes quadraginta priori machinamento similiter, axe tamen librato applicatum est, idque ita, ut dentes conveniant rugis illis, quae in secundi axiculi (α) latere insculptae sunt. Tertia deinde machina facta est, cuius tympanum (T3) planum prioris apparatus rugis similiter applicatur, quod etiam supra tympanum (T4) habet. Quo in tympano (T4) tot foramina sunt, quot milia passuum diurni itineris reda possit exire.

VIII. évfolyam 5–6. sz.
1917. május
37–38. p.

Taxaméter

A megtett utat már a rómaiak is könnyűszerrel mérni tudták, sőt nem kis leleményességgel egy kis szerkezetet is fabrikáltak, amelynek segítségével a kocsiban ülők megtudhatták, hogy hány római mérföldnyi utat tettek meg. A szerkezet a következő volt:

A nagy kerék (R) agyához (M) a belső oldalon egy korongot (T) erősítettek, amely a forgó felületből kiálló foggal volt ellátva. Az (ABCE) szekrényben az (L) rekesztékhez és a kocsi tengelyéhez erősített kis tengely (α) és egy mintegy tíz foggal ellátott forgatható fogaskerék (T1) volt. A (T1) fogaskerék felett egy vízszintes tengelyen (α) egy vastagabb végtelen csavar forog. Erre a tengelyre függőlegesen egy kb. negyven foggal ellátott fogaskerék csatlakozik, az előző szerkezethez hasonlóan, de vízszintes tengelyre erősítve, mégpedig úgy, hogy a fogak a második tengely (α) hornyaiba kapaszkodhassanak. Végül egy harmadik áttétel forgódobjához (T3) egy újabb vízszintes végtelen csavar csatlakozik, amely fölött egy újabb forgódob (T4) található. Ez utbbinak (T4) annyi furata van, ahány mérföldet a kocsi hozzávetőlegesen egy nap alatt meg tud tenni.

Minus plusve nihil ad rem. In singulis foraminibus calculi rotundi collocantur inque eius tympani theca (I K L M) fistula (Z) applicata est, qua calculi, qui ei tympano (T4) impositi erant, cum rotando ad eum locum venerint, in redae thecam (I K L M) singuli cadere possent. Ita cum rota (R) progrediens secum agit tympanum imum (T1) et denticulos eius singulis versationibus protrudit, as tympanum (T1) autem rotundationibus suis superiora se circumagere cogit, efficiet, ut post quadringentas versationes imae rotae (R) superius tympanum (T2) semel circumagatur atque calculus unus in thecam (I K L M) decidat. Sunt enim decies quadragena quadringenta. Circuitus rotae (R) magnae est XII pedum. Igitur rota (R) post quadringentas versationes progressum fecerat (decies quadragies quadringenties duodenas, id est) quinque milia pedum quod nisi passus mille. Ex eo, quot calculi deciderint, tot milia itineris perfecta manebunt, numerusque summam diurni itineris miliariorum indicabit.

Az egyes furatokban kis golyócskákat helyeznek el. Az alul lévő tartóedényhez (I K L M) egy cső vezet (Z) amelyen keresztül minden mérföldnyi út után egy golyócska lepottyan. A többszörös áttétel segítségével így elérhető, hogy a kocsikerék négyszáz fordulatával a felső dob egyszer fordul, és egy golyót leejt a tartályba. A kocsikerék kerülete 12 láb, négyszáz fordulattal tehát mintegy ötezer láb távolságot tesz meg, ami ezer lépésnek, azaz egy római mérföldnek felel meg. Abból, hogy hány golyócska pottyant le, lemérhető, hogy a kocsi aznap hány római mérföldet tett meg.

(rövidített szöveg)

A Iuventus főbb rovatai

CARMINA
(versek)


SENTETIAe
(szentenciák)

SALSE DICTA
(szellemes mondások)
AeRONAUTICA
(repülés)
GEOGRAPHICA
(földrajz)
GYMNICA
(sport)
NUNTII RECENTISSIMI
(legfrissebb hírek)
AeNIGMATA
(rejtvények)
ARENA IUVENTUTIS
(teret az ifjúságnak – zsengék)
LECTORIBUS MINIMIS
(legkisebbek rovata)
OBLECTAMENTA IUCUNDA
(szórakoztató vidámságok)

VARIA
(vegyes)


SOLUTIONES AeNIGMATUM
(rejtvények megfejtése)

EPISTOLIA OFFICIALIA
(szerkesztőségi levelek)

stb.
  1. SZÉKELY István (Olaszka, 1863. május 24.–Budapest, 1925): kritikus, fordító, lapszerkesztő. A budapesti tanárképző intézet tanára volt. Sok pedagógiai, filológiai cikke és kritikája jelent meg a lapokban; írt tankönyveket is. A Iuventus című újság alapító szerkesztője. Jelentősebb fordításai: Suetonius: Császárok életrajzai (1896) és Gobineau: Renaissance (1904).
  2. Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok. Rövidített cím: KÖMAL. Korábbi név: Középiskolai Mathematikai és Physikai Lapok. Alapító szerkesztő Arany Dániel. Budapest: Bolyai János Matematikai Társulat, 1894–.

Iuventus I. évf. 8. sz. 1910. április. 61–62. p.; I. évf. 10. sz. 1910. május. 77. p.; II. évf. 1. sz. 1910. szeptember. 5. p.; VIII. évfolyam 5–6. sz. 1917. május. 37–38. p.