XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 1. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

A vas eredete
Részlet a Kalevalából

technika, vasgyártás, acélgyártás, középkor, Finnország, Kalevala

Levegő az első anya,
Víz a vénebb testvér vala,
Vas az ifjabb ezek közül,
Tűz a sorban esik közbül.

Bányászat és kohászat a művészetekben

technika, vasgyártás, acélgyártás

Nicolas Bourbon: A Vandeuvre-i vasbánya

Vandoperani Ferraria

technika, vasgyártás, acélgyártás, középkor, Nicolas Bourbon

Azt akarom, hogy verseidet e kovácsműhely éneklésének szenteld, és így tanítsd meg az embereknek azt, amit mindannyian figyelmen kívül hagynak, a vas kiaknázásának művészetét, ezt az egyszerre oly végzetes és oly értékes fémet; a vasat, oly sok előny és szerencsétlenség, élet és halál forrását.

Székely Lajos: Zsigmondy Vilmos bányamérnök emlékezete

technika, bányászat, kútfúrás, Jókai Mór

A magyar nép nagy mesemondójához, Jókai Mórhoz, ifjúkori szoros barátság fűzte Zsigmondyt, amelyet életük végéig kölcsönösen ápoltak. A Sándor utcai régi országházban még 50 év múltán is gyakran látták őket egymás mellett üldögélni. Rokonsága ma is őriz emléktárgyai között Jókai gyermekkorából származó rajzokat.

XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 2. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

Csehov a tudományról
Válogatás

természettudományok, biológia, orvoslás, Anton Csehov, pozitivizmus

Csehov a pozitivizmusról, a tudomány tárgyáról és a tudomány világáról.

dr. Székely Sándor: A tuberkulózis problémája Csehov műveiben

orvos, orvoslás, Csehov, tuberkulózis, tüdőbaj

Csehov műveit olvasgatva, önkénytelenül is felötlik az orvos olvasóban a kérdés: hogyan függ össze az író orvos betegsége a műveiben ábrázolt kórformákkal? Vajon a saját betegségét írta meg irodalmi alakjainak a történetében?

dr. Bugyi Balázs: Csehov, az orvos

orvoslás, orvos, Csehov

Bár köztudott Csehov orvosi mivolta, valahogyan úgy tekinti őt a közvélemény – beleértve az irodalomtörténeti köztudatot is –, mint aki megszerezte ugyan orvosi diplomáját, de csak irodalommal foglalkozott és orvosi tevékenységet valójában nem is folytatott.

Kinematolocotempograf
Bemutató az Apolló-Szinpadon

technika, mobiltelefon, időgép, hangoskönyv, hírrádió

Mikor a függöny széjjelmegy, a külügyminisztériumban találjuk magunkat. A fal mértani sikidomokból összeállitott felület, amelynek azonban bizonyára haszna is van. Különben is kétezerhuszonkettő emberét igazában csakis a geometriai szépségek érdeklik.

XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 3. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

Laczik Bálint, Póka György: Tükrös anamorfózis

geometria, perspektíva, optika, anamorfózis

A művészet és a tudomány egyik látványos találkozása az anamorf kép. A sajátos ábrázolás első példái Leonardo da Vinci Codex Atlanticus című vázlatgyűjteményében találhatók. A 16. századtól kezdődően az anamorfikus technikákkal készített festmények és rézkarcok megannyi változata ismeretes.

Dosztojevszkij és hőseinek epilepsziája
dr. Mogens Lund cikke nyomán, Literatur-Eildienst Roche

orvoslás, epilepszia, Dosztojevszkij

Dosztojevszkij igen súlyos epilepsziában szenvedett. Akad, aki azt hihetné, hogy a betegségnek a munkásságához semmi köze nincs, hiszen egy alkotó magánélete, személyes sorsa sokkal kevésbé jelentős mint alkotásai, életműve. De ha valaki egy személyben idegorvos és szenvedélyes tisztelője Dosztojevszkij művének, akkor az összefüggéseket, a művet és az alkotó betegségét feltétlenül együtt kell szemlélnie. Nagy műveiben hat regényhős epilepsziás.

Magyar László András: Állatok és betegségnevek

orvoslás, betegségnevek, orvosi szaknyelv, nevezéktan

A mesterségek, tudományok részben kényszerűségből, részben egyéb okokból előbb-utóbb kifejlesztik szakszókincsüket: az orvostudomány mindig is élenjárt e tekintetben. Az orvosi szaknyelv első kezdeményei már a hippokratikus corpusban fölfedezhetők, bár e diszciplína saját nyelvezete Európában inkább csak a középkorban, Salerno virágkorának évszázadai­ban (11–13. század) alakult ki.

Poincaré ítélete
Részlet Pierre Piazza kötetéből

matematika, valószínűségszámítás, Henri Poincaré

Painlevé kérte Henri Poincaré-tól, a kor kétségtelenül legkiválóbb és a széles közönség által legjobban ismert francia tudósától, hogy szálljon szembe a Bertillon által használt áltudományos szóhasználattal, és különösen az állítólag valószínűségszámításon alapuló érvelés alkalmazásával.

XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 4. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

Dr. Kelemen Gábor: Mihail Bulgakov, a vidéki orvos

orvoslás, orvos, Bulgakov

Bulgakov egyike azoknak a szovjet íróknak, akiket a magyar értelmiség leginkább olvas. Ez mindenekelőtt A Mester és Margarita című regényéről mondható el, amely 1969-től 1984-ig hét kiadást ért meg, s eddig 315 000 példányt bocsátottak közre belőle, ami nálunk bestsellert jelent.

Buzinkay Géza: Elias Lönnrot az orvos és a Kalevala alkotója

orvoslás, orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

Elias Lönnrot a humanista orvosok közé tartozott a humanizmusnak legtágabb értelmében. Egyúttal a több tudományterületen is (néprajz, szépirodalom, nyelvészet, orvostudomány) nagyot, jelentőset alkotó polihisztorok fajtájából való volt. Orvosi működésének két, részben közvetett formájában emelkedett jelentőssé: mint gyakorló orvos, betegeinek „mintegy prófétája”, és másrészről mint kerületi orvos, aki életformájának lehetőségeit valóban teljesen kihasználta és halhatatlant alkotott.

Dr. Antall József – Dr. Kapronczay Károly: Toldy Ferenc, az orvos

orvoslás, orvos, Toldy Ferenc, szaknyelv, nevezéktan

Különös korszak volt a magyar szellemi életben a XIX. század első fele. A francia forradalom és a magyar jakobinus mozgalom bukása (1795), a magyar nemesi reformpolitika első kísérletének kudarca (1790–1792) után a XIX. század első évtizedeiben az irodalom, a művészetek területén jelentkezhettek elsősorban a korszerű eszmék. A gazdasági és társadalmi rend változását is elsősorban az irodalom jelezte. A nemzeti nyelv megújításának követelése megelőzte a politikai rendszer megváltoztatásának hirdetését. Kazinczy és a nyelvújítás első nagy hulláma átszakította a maradiság gátját és győzött a szépirodalomban.

Dr. Hankiss János: A siker anatómiája
Axel Munthe 30 éve halott

orvoslás, orvos, Axel Munthe

A San Michele regényét is elérte a bestsellerek sorsa: elfelejtették. Az irodalomtörténet nem rangsorolja, de azért egy-egy újabb kiadás, a film, televízió fel-felveti időnként. Írójáról, az egykori fényes praxisú Axel Muntheről sem sokat tudunk, még az orvosok sem. Mégis ritka turista az, aki ellen tudna állni a csábításnak, hogy Nápolyban járva át ne ruccanjon Caprira és ne zarándokoljon el a villa San Michele-hez.

XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 5. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

Orosz István: DÜRER – 550

anagramma, geometria, perspektíva, Albrecht Dürer

Nem nagyon hoznak lázba az évfordulók, de 2014-ben, amikor épp 500 éves volt Albrecht Dürer metszete, a Melankólia, nem tudtam megállni, hogy ne csináljak én is néhány parafrázist. Most meg, hogy Dürer épp ma, 2021. május 21-én lenne 550 éves, meg is mutatok közülük kettőt.

Orosz István: Meghívó az A22-be

matematika, geometria, Szilassi Lajos, Orosz István

2015. szeptember 4-én nyílt meg Művészet a matematikában – matematika a művészetben címen Orosz István grafikus és Szilassi Lajos matematikus kiállítása az A22 Galériába (Budapest, Akácfa utca 22.) A kiállítást Csákány Béla matematikus és Beke László művészettörténész nyitotta meg.
Íme egy elképzelt beszélgetés, funkciójára nézvést virtuális tárlatvezetés, ha éppen nem lennénk ott az A22 Galériában, hogy személyesen megtegyük.

Orosz István: Sejtések ürügyén

matematika, Dürer

Mi a csuda az az Erdős-szám, és hogy lehet valakinek Erdős-száma? Sokáig nem különösebben izgatott a kérdés, már csak azért sem, mert fogalmam sem volt a létezéséről, következésképp hihetetlen fontosságáról sem lehettek információim. Persze mióta tudom, hogy van, esz a fene, hogy nekem miért nincs. Most végre megtörni látszik a varázs, és lesz egy, na jó, nem biztos, hogy minden szempontból autentikus, de holmi pszeudo-E-számként azért mégis akceptálható kalkulusom, egy olyan számocskám, amellyel dicsekedni ugyan nem nagyon illő, de azért egyszer egy blogjegyzetben mégiscsak meg lehet említeni.

C. P. Snow: A két kultúra – még egyszer

humán kultúra, reál kultúra, két kultúra, Charles Percy Snow

1959 májusában Két kultúra címmel Cambridge-ben tartott előadást C. P. Snow, a kiváló fizikus és regényíró. Most, a Times Litterary Supplement 1963. okt. 25-i számában ismét foglalkozott a kérdéssel. Ebből a tanulmányból közöljük az alábbi részleteket.

XXV. évfolyam (2021)  |  XXVI. évfolyam (2022) 6. szám  |  XXVII. évfolyam (2023)

dr. Józsa László Száz éve halt meg Elias Lönnrot

orvos, Elias Lönnrot, Kalevala

1884. március 19-én halt meg Elias Lönnrot, az orvos, a tudós irodalmár, néprajzkutató, nyelvész. Halálával nemcsak legnagyobb fiát, hanem utolsó polihisztorát is elvesztette a finn nép.

dr. Szállási Árpád Maugham doktor szépirodalmi világképe

orvos, Somerset Maugham

Az öt kontinensre kiterjedt angol nyelvterület egyik legolvasottabb és legnézettebb színpadi szerzője William Somerset Maugham eredeti foglalkozását tekintve orvos. Hosszú élete folyamán csak rövid ideig művelte hivatását, a külföldi orvos írók közül Csehov után mégis ő él leginkább a köztudatban.

Conan Doyle, az orvos és író
Megemlékezés születésnek 100. évfordulójáról

orvos, Conan Doyle

A detektívtörténeteket általában egy kalap alá veszik az ún. „piff-puff” regényekkel. Ez az eljárás azonban helytelen a detektívtörténetek klasszikus megalapítójának, Conan Doyle műveivel kapcsolatban.

dr. Leel-Őssy Lóránt A. Conan Doyle tézisei a tabes dorsalisról

orvoslás, orvos, Conan Doyle, tabes dorsalis, gerincvelő sorvadás

Conan Doyle nemcsak a világhíres regényeket írta Sherlock Holmes fiktív alakjáról és kalandjairól, hanem fiatalabb korában, amikor orvosi gyakorlatot folytatott, tudományos közleményei is voltak. A cikk részletesen tájékoztat az orvosi pályafutásáról, tudományos munkásságáról, amiből az is kiderül, hogy nem a köszvényről írta téziseit, mint azt még az újabb közlések is írták, hanem a tabesről 1885-ben.