V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 1. szám · 2002. január | VII. évfolyam · 2003
Vámos
Vámos Tibor
tudomány, művészet
„Mi köze van a tudománynak a művészethez és mindahhoz, amit általában – eléggé önkényesen leszűkítve – kultúrának szoktak nevezni? Ősi téma és azért is roppant változatos, mert mind a tudomány kritériumai, tartalma, mind a kultúra egyéb ágainak jellege, az adott társadalmi közegben elfoglalt helyzete, funkciója állandóan változott és változik ma is.…”
Hawking
Jéki László
fizika, Stephen Hawking
„Stephen Hawking (*1942) élete már régóta színpadra, filmre kívánkozott. Tudományos eredményei (általános relativitáselmélet, fekete lyukak, ősrobbanás), a világegyetem története érdekli a nagyközönséget. Az érdeklődés kielégítéséért ő maga is sokat tett: Az idő rövid története című könyve minden bestseller rekordot megdöntött.…”
színek
Werner Heisenberg
fizika, színelmélet, Goethe, Newton
„Aki a tudományt előre akarja vinni, […] az megelégedhet azzal, hogy egész erejét egy szűk szakterületre fordítja. Aki azonban a haladást a maga egészében akarja áttekinteni, az helyesen teszi, ha újból és újból összehasonlítja egy-egy régebbi időszak tudományos feladatait, és figyelemmel kíséri ama különös átalakulást, amelynek évtizedek vagy évszázadok során egy nagy probléma ki van téve.”
Flaubert
fizika, üstökös-pályák, biológia, sejt, orvoslás, ortopédia, lőcsláb
„Ó, barátom, az ember állhatatlan vegyület, és a Föld meglehetősen alacsonyrendű bolygó.” – Paul Émile Littré (1801–1881), francia nyelvész, filozófus
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 2. szám · 2002. február | VII. évfolyam · 2003
spirál
Válogatás „A magyar matematikai műnyelv története” című kötetből
matematika, szaknyelv
Egyelőre két jellemző részt mutatok be a kötetből: az egyik, az „Apáczai Csere Jánostól Maróthi Györgyig (1653–1743)” című fejezet az áttekintő jellegű első részből, a másik, kb. két tucat fogalom a szótárszerű második részből: algebra, algoritmus, aritmetika, axióma, bizonyítás, ciklois, definíció, egyenes, egyenlet, egyenlet gyöke, háromszög stb. – A szerk.
Pascal
matematika, geometria
„Fejtegetésemet legszívesebben a következő sorrendben végeztem volna: annak bebizonyítására, hogy minden emberi állapot hívságos, rámutattam volna a közönséges emberi életek, majd a szkeptikus, sztoikus filozofikus életek hívságos voltára; de a rendet nem tartanám meg. […] A matematika megtartja ugyan, a matematika azonban mélysége ellenére haszontalan valami.”
Aranyas Biblia
Székely J. Gábor
matematika, valószínűségszámítás, paradoxon
„A Biblia ismert története „Jákobnak csudálatos szerződése Lábánnal”, amely szerint Jákob a szolgálat fejében megkapta Lábán tarka juhait, amelyek részaránya sokkal kisebb volt, mint a Lábánnál maradó részarány. A történet szerint azonban idővel mégis Jákob lett a gazdagabb. Erre a paradoxonra több misztikus magyarázat született […], de – amint Rényi Alfréd egy alkalommal felhívta rá a figyelmet – ez a paradoxon minden misztikum nélkül, egyszerű matematikai következtetéssel is megérthető.”
Dario Fo
Jéki László
fizikus, atomfizika
„…a Nobel-díjas olasz DARIO FO »Nyitott házasság« című darabjában a »féltékennyé tétel tárgya« egy atomfizikus, akit Nobel-díjra terjesztettek fel. Kíváncsi voltam, milyennek ír le az a drámaíró egy elképzelt Nobel-díjra jelölt fizikust, aki néhány évvel később maga is Nobel-díjat kapott.”
Szénássy Barna
matematika, műnyelv
„Bizton állíthatom, hogy az Archimedes kunkorja 14 éven felül már ajánlott, hiszen jelentése: archimedesi csavarvonal (görbe, spirál). Persze Keresztesi Mária segedelmével könnyen választhattam volna a régi magyar matematikai műnyelvből más félreérthető címet is: pl. »A kis számító«, esetleg »A gyökérhúzások egy új módja«.”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 3. szám · 2002. március | VII. évfolyam · 2003
szántó jelenet
technika, eke, mezőgazdaság
A véletlenek összjátéka folytán akadt a kezembe Balassa Iván Az eke és a szántás története Magyarországon című kötete. Bevallom, nem sejtettem, hogy az eke felépítéséről valóságos népi tankölteményeket találok benne. – A szerk.
gőzdinamó
Részlet Robert Musil „A tulajdonságok nélküli ember” című regényéből
matematika, technika, logarléc
„Mert csakugyan mire való a Belvederei Apolló, ha egy turbódinamó új formáit láthatjuk vagy egy gőzgép dugattyújátékát! Kit nyűgözne le az ezeréves fecsegés: hogy mi jó és mi rossz, ha kiderült, hogy nincsenek »állandók«, csak »helyi értékek«; vagyis az, hogy egy mű jó-e, a történelmi körülményektől függ, és hogy egy ember jó-e, attól, hogy milyen pszichotechnikai készség aknázza ki tulajdonságait!”
Rácz Sámuel
Torda István
Százkilencvenöt éve halt meg a pest-budai egyetem orvosprofesszora
orvoslás, Rácz Sámuel, magyar orvosi szaknyelv
Orvos életrajza két esetben kerülhet ezekre a hasábokra: vagy ő írt ódát, vagy pedig hozzá írtak ódát. Előnyt jelent, ha potenciális hősünk a magyar orvosi szaknyelv pallérozásában is jeleskedett. – A szerk.
alfa, béta,…
„Radó György az Élet és Irodalom március 4-i számában azt írta Görög Ilonka balladája című verse mottójaként, hogy aligha létezik a magyaron kívül még egy nyelv, melyben a görög ábécé összes betűjét el lehetne helyezni. [Fizikus] Olvasónk most, megcáfolandó ezt a tételt, elküldte nekünk saját, angol nyelvű költeményét, PunicAL PHAntasy címen.”
logarléc
matematika, technika, logarléc
„A logarléc! számok és vonalkák két hallatlan éleselméjűséggel egymásba dolgozott rendszere; két fehérre lakkozott, lapos trapéz-keresztmetszetű, egymásba csusszanó rudacska, melyek segítségével a legbonyolultabb feladatokat is szemvillanás alatt megoldhatjuk, és egyetlen gondolatot sem tékozlunk el közben; kis szimbólum a logarléc, ott hordjuk a kabátunk belső zsebében, és mintha kemény, fehér vonás szelné keresztül a szívünket.”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 4. szám · 2002. április | VII. évfolyam · 2003
Kirkegaard
Babarczy Eszter
„A magaskultúra hite, azt hiszem, olyasvalami, mint a vallásos hit: többeket érint meg, s húz magával, mint ahányan tartják és követik, és többen tartják és követik, mint ahányan értőként részt vesznek benne. Berendezi a világunkat, kijelöli benne az irányokat, arról beszél, milyen embernek kéne lenni és milyen világban – amihez képest is milyenek vagyunk, és milyen a mi világunk.”
Krakkó
Részletek Petneki Áron rendhagyó Krakkó útikönyvéből
Collegium Maius, Ilkus Márton, Kassai Antoninus János, Krakkói Lengyel Tudományos Akadémia
„Középkori lépték szerint valóban nagy volt a COLLEGIUM MAIUS – a »Nagyobb kollégium« –, melyet 1400-ban Jagelló Ulászló alapított a professzorok lakásául és egyetemi előadótermek számára. […] Olyan magyar vonatkozású tudománytörténeti emlékeket is találunk itt, mint például Ilkus Márton műszereit.”
Gryllus Dorka
matematika, számelmélet, játékelmélet, fizika, idő, relativitáselmélet, görbült téridő, kvantumelmélet, meteorológia, forgószél, biológia, mikrobák, biokémia
„Tudományos forradalom:
»Mióta a világ varázstalanítva lett,
Mióta minden banális óra szerkezet,
Megfejtett világból csak téged nem értelek,
A megfejtett égbolt miattad maradt végtelen.«
(Bereményi Géza: Szerelmes dal)”
Alan Alda
Jéki László
fizika, Werner Heisenberg, Richard Feynman
„Csak az Egyesült Államokban három új, fizikusokról szóló darabot mutattak be tavaly októberben – novemberben. San Franciscóban került színpadra a Schrödinger barátnője: színdarab a szubatomi fizikáról azoknak, akik nem tudják egyensúlyban tartani a folyószámlájukat című komédia, New Yorkban musical született Csillag hírnökök (Star Messengers címmel, ennek Galilei és Kepler a főszereplői, a harmadik főhőse Feynman.”
Chaplin
Karinthy Frigyes bejegyzett szabadalmai a felfújható földgömbről
földrajz, felfújható fölgömb, Karinthy Frigyes
„A közlekedési és a hangtovábbító eszközök fejlődésével a régebben nagynak vélt távolságok csökkentek, úgyhogy a jelenleg használatos síktérképek már nem képesek a gyakorlat ezirányú követelményeinek megfelelni, eltekintve attól, hogy ezen térképlapok a földgömb viszonylag nagyobb felületének síkba fejtése esetén nem mutatják a tényleges viszonyokat, hanem főként a szélek felé torzítanak, az irányokat és méreteket meghamisítják. A jelenleg használatos merevvázú földgömbök sem felelnek meg a gyakorlatban…”
Jedlik Ányos
Jedlik Ányos
„E folyó hó 13-dikán esett legelőszőr tudtomra a 12-kén megjelent Bécsi Fremden-Blatt és a Neuigkeits-Blatt által, hogy egy asztal, melyre a körülötte ülő személyek kezeiket akkép helyezik, miként mindegyik személy hüvelykjei egymással, balkezi kis ujja felül, jobb kezi kis ujja pedig a jobb felül ülő személy kis ujjával jól érintkezvén a kezek által körülbelül 1–2-óráig zárt lánczolat képeztessék, önkénytes mozgásba jő, mintha büvös erők által izgattatnék. Ezen csodálatraméltó tünemény előttem annál inkább hihetetlennek látszott, minél kevesebbé lehete azt az eddig ismert természeti erők hatásából következtetni; de nemsokára alkalmam lőn e meglepő tünemény valódiságáról teljesen meggyőződnöm…”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 5. szám · 2002. május | VII. évfolyam · 2003
Friedrich Dürrenmatt
Németh László
(Részlet)
fizika
„A fizikusok története egy felfedezéssel kezdődik. Möbius nevű fizikus valami világképletet fedez fel, amelyben az összes lehetséges felfedezések bennefoglaltatnak. Heisenberg világképlete sugallta ezt a képtelen kiindulópontot, vagy csak az elméleti fizika egyre hatalmasabb s veszélyesebb következményei?”
miniatúra
Szathmáry László
fizika, csillagászat, Ilkus Márton, Regiomontanus, csillagászati műszerek, Peuerbach György
„Aristoteles tanain épült fel Mátyás király korának, – ha szabad így nevezni – természettudománya: az asztrológia, alkémia és misztika. Az asztrológia nemcsak a világűrben elhelyezkedett égitesteknek az ember sorsára, földi életére gyakorolt hatását kutatta, hanem magában foglalta a mai matematikai és fizikai csillagászatot: az asztronómiát is.”
d’Alembert
Székely J. Gábor
Örökifjúság az atomok, a „nyelvi atomok” és az alkatrészek világában
biztosítási matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika
„Libby ötletét 1950-ben M. Swadesh a nyelvtudományban is alkalmazni tudta annak feltételezésével, hogy nemcsak a radioaktív atomok, hanem a »nyelvi atomok«: a szavak is örökifjúak…”
Csáth Géza
Csáth Géza
idő, orvoslás, sebészet
„…nem az idő múlik, hanem – mi. Ez régi dolog. Ezt már Kant is tudta. Idő nincsen. De van nekünk egy tudási pontunk. Az a tudat, hogy a testünk kopik, hogy az agyvelőnk sorvad, hogy a betegség megöl… hogy idő van. Pedig mondom, idő nincsen.”
Comenius
matematika, természetfilozófia, orvoslás, alkímia
„Amikor életem útján eljutottam oda, ahol értelmünk már megkülönböztetni kezdi a jót és a rosszat, felismertem, mennyire eltérők az emberek közti csoportok, rendek, hivatások, munkák és szándékok; ekkor nagy szükségét éreztem, hogy alaposan meggondoljam, melyik csoporthoz csatlakozzam, és mily dolgok közepette töltsem el életemet…”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 6. szám · 2002. június | VII. évfolyam · 2003
Frege
A logicizmus, mint melléklet „Az aritmetika alaptörvényei”-hez
matematika, logika, halmazelmélet, antinómiák, Georg Cantor, Gottlob Frege, Bertrand Russell
Május 16-án rendhagyó képet mutatott a folyóirat látogatottsági statisztikája: sorban érkeztek a látogatók – ugyanarról az oldalról. Először hackerekre gyanakodtam… – A szerk.
Hetes lexikon
Válogatás a „Hetes lexikon” anyagából
orvoslás, növénytan, matematika, fizika
Agrippa hét bűvös négyzete · agyidegek · állatok hét osztálya · artes liberales · artes mechanicae · beszéd hét része · Bibliai hetesek · Cardano · cukorbetegség hét fő tünete · stb.
Georg Klein
Georg Klein
két kultúra, humán és reál kultúra, biológia, DNS stb.
„»A vér bámulatra méltó folyadék«, mondja Mefisztó Faustnak. Csakhogy mindaz, ami a vérben található, a DNS nyelven írt instrukciók terméke… Ezeknek a betűknek a protein nyelvre való fordításából keletkezik a kígyó mérge és a selyemhernyó selyme. Ezekkel íródik az emberi agy tervrajza, azé az agyé, amely képes elgondolni Platón gondolatait, megírni Mozart zenéjét, és kiókumlálni, hogyan kell megfúrni a kasszát.”
Kant
Waldapfel János
Egy félreértésből támadt matematikai per
matematika, pitagoraszi számhármasok, pitagorasz-tétel
„Akik a gymnasium legfelsőbb osztályaiba járnak, okvetetlenül hallottak már a königsbergi bölcsről, ki hatalmas szelleme bélyegét rányomta a legújabb kor egész tudására, hitére és cselekvésére. De talán nem mindenki tudja közülök, hogy az újkor e legnagyobb elmélkedője, a lelkiismeretesség és kötelességtudás legélesebb elméjű szószólója, eleinte hosszú ideig leginkább matematikával foglalkozott, a matematika professzora is akart lenni…”
Rejtő Jenő
fizika, Albert Einstein
„Albert Einstein – szakmailag – nem tartotta valami sokra egyik fizikus ismerősét. Egy alkalommal az illető kollégaként szólította meg Einsteint…”
Nádasdy Ádám
Nádasdy Ádám
nyelv, nyelvművelés
„No és persze – mondom – van nálunk is műveletlen nyelvváltozat: »majd ha belássa a hibáját«, vagy »nem tudom, ki-e száradt«, vagy »a iskola mellett lakok«. Felcsattan a nevetés, rosszallóan nevetnek, ejnye, tanár úr, miket mond a tanteremben. Némelyek kis borzongással egymásra néznek: juj! Mintha egy siklót vettem volna elő a táskámból, és közéjük engedtem volna.”
ELTE
A magyarországi műszaki-tudományos emlékhelyek és -tárgyak megbecsüléséről
matematika-, fizika- és technikatörténet, irodalom
„Már negyedévesek voltunk, amikor egyszer felrohantak értünk a lányok, kolleginák, hogy az ötös teremben idegenek vannak, nyilván meg akarják zavarni Lipi előadását. Mire a barátommal lóhalálában leértünk a laborból, Fejér Lipót már ott volt a katedrán. Elkéstünk.” – Ottlik Géza
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 7–8. szám · 2002. július–augusztus | VII. évfolyam · 2003
Válogatás a Műegyetem Vicinális Dugóhúzó című kiadványának 1927-es, 1936-os, 1974-es és 1982-es példányaiból
Technikus címlapja
technika, Műegyetem, gépészkar, Vicinális Dugóhúzó
Nemrég került elő öt Vicinális Dugóhúzó Apám hagyatékából. Ő két nekirugaszkodással végezte el a Műegyetemet. Első alkalommal Pach Zsigmond Pálné (Gépészkari Matematika Tanszék) rosszul tolerálta, hogy tárgyánál fontosabb az öttusa (MAFC), a filmgyári dublőrködés (MAFILM) és sok más egyéb, ami egy fiatal embert érdekelni szokott… – A szerk.
Melankólia
technika, Műegyetem, gépészkar, Vicinális Dugóhúzó
„Kedves olvasóink bizonyára úgy képzelik el a vicclap szerkesztőségét, hogy ott van egy csomó remek pofa, akik közül az egyik bemond egy kitűnő viccet, mire a többiek a röhögéstől a földön ide-oda gurulnak. Azután behoz valaki egy pazar rajzot, mire a szerkesztők nem találjuk a helyüket a boldogságtól…”
5 pengő
technika, egyetem, gépészkar
„A dékáni hivatalban. Az úr altisztektől környezetten tanszékében. Megtört technikusok serege görnyedezik. A három Ark-segéd a tanszék mellett áll. Ádám mint Lucifer. Ezerwattos ívfény.”
ördög
technika, Műegyetem, műszaki mechanika, Vicinális Dugóhúzó
„No, no, hiszen hívtál, hogy valami kis feladatot oldjak meg, ami nektek, embereknek nehezen megy. Nagyon szívesen vállalom a feladatot, de … talán nem veszed rossz néven, ha a fizetségre térek előbb.”
delta fi az n-iken
Kis matematikai pornográfia az analízis paradicsomából
matematika, analízis, differenciál- és integrálszámítás, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
csavarfelület
vagy tíz másodperc története
matematika, ábrázoló geometria, transzformáció, Romsauer Lajos, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„(Szín: Tágas szoba, árnyékkal, szabályos testekkel, képekkel, képsíkokkal, képsíkszögekkel, képsík szögfelezőkkel,… füst,… Romsauer… Bejön hat gólya, kalapjaikat leforgatják, kabátjaikat kifejtik.)
R. (az elsőhöz): Szerkessze meg az árnyékot…”
Vicinális Dugóhúzó
Citromsauer „Az elliptikus paranoia vagy a parabolikus epilepszis” című kubista ábrázolókönyvéből.
matematika, ábrázoló geometria, Romsauer Lajos, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Motto: Apját leütötte a kötélgörbe árnyéka.”
alfa, béta,…
Peri Feri (1927)
avagy a teljes görög ábécé áldozata.
Egy μ-egyetemi hallgató naplója
görög ábécé, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
júl. 1. Ülök a Gellérthegyen és β-nulom az összes tantárgyakat. Én vagyok az, aki mindent β0 [költői szabadságfok]. Remélem, a második ré-σ eljutok. Azt hiszem, ké-ϑ-latt kész leszek az egésszel…”
popsi
(Amorf ízű értekezés.)
görög ábécé, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Az amorfizika első tétele a Newton nehézségi tételén alapszik. Eszerint: két testre tömegeikkel egyenes, távolságuk négyzetével fordított arányban hat a nehézség. A vonzalom…”
porcelán-szigetelő
A Műszaki Közlönyből
technika, távíró, hírközlés, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Méltányolnunk kell hangadó körök felháborodását azon, miszerint bár az alanti panaszt több évtizede országszerte ismerik, mégis arról mindez ideig ügyiratszerű jelentés nem tétetett. A hivatalos utat megkerülő panasz betű szerint a következő…”
wc-papír-tekercs
[Korai segédanyag az európai uniós szabványosítási törekvésekhez]
méretezés, szabványosítás, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
Írta: ifj. br. dr. med. phil. univ. sub. auspic. ladis Laus von Krompecher, (ejtsd: Sárgaszurkossy László), élasszisztens, dipl. Gesundheitsingenieur, vizsgázott talajmechanikus, az alagnedvességtan ny. r. tanársegéde, okl. szobagnóm, a „Bevezetés a komplex alagürnedvességtan mindent felforgató tudománycsoportozatának előszavához szóló tanulmányok ideiglenes kézikönyvébe, tekintettel a csapcsapon forgóforgós ergó morgó vigyorgó pulykatűzhelyre” című tizenkétkötetes építészmű koszorús szerzője stb. stb. stb. sőt stb.
Ford traktor
A kört ugyanis az idő vasfoga ellipszissé degenerálta.
geodézia, földmérés, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Este van, este van, kiki nyugalomba,
Eperfa árnyéka ferdén van sraffozva.
Centrálisan síknak ütközik egy bogár
A képletek szerint, és azután lejár.”
Robert Maxwel
Tanköltemény serdültebb pedadógusok számára.
fizika, atomfizika, termodinamika, entrópia, gázok, Maxwell-démon, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Rámkiált a démon: »Te nyomorú féreg,
Kontrahálj, de rögtön, másodszor nem kérlek!«
Három dimenzióm a démon szavára
Kontrahálni kezdett: atomnyira válva.”
Dr. Pogány Béla
Novella, itt-ott psziho-analizissel és geometriával.
fizika, elektromosság, termodinamika, atomfizika, Pogány Béla, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Mások érdekes fizikai vitát hallgattak. Két hullám abszor-beállt egy sarokba, és ott vitatkozott. Nagyon bölcs két hullám volt, mindkettő nagy ampli-tudós.”
Juhász Ferenc
Juhász Ferenc és Babits Mihály hangján
Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Szakadj le ég, te nagy büdös fene,
És vérviharos bolygóalkonyatban
Kerge kanok tétova tollas
Csordája bomlik a sivatag árnyán,
Kitárt szárnyú entrópiák keringnek,
A Tejút fogaskerékrendszere sikolt…”
Molnár Miklós: Gondolatok
Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„A mester látnoki erővel elevenítette meg azt a sugallatot, amelyből az egyetem egyesítésének nagy eszmei áramlata kiindult. A kép alján a kezdeti lépések láthatók…”
Chaplin
Gondolatok (1968)
a gépészetről, a villamosságtanról és a vegyészetről
technika, Műegyetem, gépészet, villamosság, vegyészet, Vicinális Dugóhúzó
„A gépészet akkor született, amikor az ember fizikai ereje már nem volt elegendő bokros teendői elvégzéséhez, és kénytelen volt eme mechanikus ténykedések ellátásához az eszét is igénybe venni. A tudomány neve is innen adódik: tulajdonképpen a »gépies észtevékenység« rövidítése, és hangmódosítás útján jött létre…”
Simonyi Károly
Előadóművészeink (1974)
In memoriam Simonyi Károly (1916–2001)
Budapesti Műszaki Egyetem, fizika, elméleti villamosságtan, Simonyi Károly, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„S az elszántság természetes szinét
A gondolat halványra betegíti…”
Chandrasekhra Venkata Raman
avagy Carmen-ni vegyésznek
egy Szintetikus zenés sorstragédia egy felvonásban
kémia, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Rólunk szól a dal, kiknek teste meggyötört,
A padtól sajog hátsó felünk,
És a lombikból öntve nitrálósavat
Xantoproteines mindkét kezünk…”
Dr. Kaliszky Sándor
(királydráma)
avagy a dán dinamfi tragikus története
Írta a BME Építőmérnöki Mechanikai Tanszék Drámaírói Munkaközössége
fizika, mechanika, erő, végeselem-módszer, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Kezdetben a társerők és társerőpárok egyensúlyban voltak, és naphosszat folytak a dinám-dánomok. Megbomlott az eggyensúj, mikor kinyírták a főerőcsavart és az zéruserővé változott. A dinámrendszer véges elemeire esett szét: erőkre, ellenerőkre és megoszló erőkre…”
P. Howard
mérnök, Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Kézből kontrázzuk az Önök összes vádjait! Mert mi is olvasunk szépirodalmat (pl. P. Howard Nobel-díjas angol író munkáit), mi is hallgattunk klasszikus zenét (beat, beatles, T. Rex meg a Konc), de még mennyit, mi is járunk moziba, és megnézünk minden nekünk való filmet (18 éven felül), voltunk már az Operában is (és megnéztük a színpadtechnikai berendezéseket)…”
Műegyetem
Vicinális Dugóhúzó, Műegyetem, gépészkar
„Leérettségiztünk, és meg sem álltunk az Egyetem kapujáig. Mi megizzadtunk a felvételin, és még a Thalész-tétel sem jutott eszünkbe. Aztán hosszú heteken át vártuk a Papírt. Megjött. Éghetetlen papírból volt… A behívó.”
carnotite
Carnotit, curit, autunit, chalkocit, thorianit …
„A Carnotit sárga, földes
S benn vanádium is van
Curiet tűket, veres tűket
Alkot, néha utánzóan
Óh, irgalom atyja ne hagyj el!…”
Bródy János
Örkény István, Jordán Tamás, Bródy János, Déri János, Koltay Gábor, Münz András, Vicinális Dugóhúzó, Műegyetem
ÖRKÉNY ISTVÁN író, JORDÁN TAMÁS színművész, rendező, BRÓDY JÁNOS dalszövegíró, zenész, előadóművész, KOLTAY GÁBOR filmrendező, DÉRI JÁNOS újságíró, MÜNZ ANDRÁS újságíró
Kassák Lajos
Írta: Egy-egy bukott diák az elbuktatójához
Műegyetem, Vicinális Dugóhúzó
„Legyen ez az ének a lányoké,
akiket szeretnek a tudományok,
lágy temperacélból és szerelemből
fonjunk köréjük zárt vonalintegrált…”
Lechner Jenő
Lechner Jenő
Egy fejezet a műegyetem diákéletéből
technika, Műegyetem, építészkar, Megfagyott Muzsikus
„A XX. század első februárjában még a pesti oldalon, régi hajlékában szorongott a műegyetem. Ki is szorult belőle. Rajztermeink a környék bérházaiban voltak szanaszéjjel, a másodéves építészek a Rákóczi, akkor még Kerepesi úti Balaton Kávéház fölött az első emelet lakásaiból átalakított termekben találtak barátságos otthont. Valóságos robinzoni élet fejlődött ki itt, távol az anyaszékháztól…”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 9. szám · 2002. szeptember | VII. évfolyam · 2003
Kakasy Éva grafikája
Herman Ottó
biológia, ornitológia
„…a Királyi Magyar Természettudományi Társulat megbízott A madarak megírásával, s nekem legott nagyobb gondot okozott és okoz a nyelv és a szellem, mint a tárgynak tudományos oldala, amelyre nézve az épp oly remek, mint terjedelmes ornitológiai világirodalom a képzelhető leggazdagabb forrás.”
Jules Verne
matematika
„Ha egy hajó legénységének létszámát megszorozzuk a legénység létszámánál eggyel kisebb számmal, akkor tizenöttel nagyobb számot kapunk, mint ha a kapitány életkorát megszoroznánk a legénység létszámánál kettővel kisebb számmal. Hogy hívják a kapitányt?”
Marx György
Marx György
fizika, szaknyelv
„Kezdetben volt a latin. Ennek az örökségnek köszönhető, hogy a mai magyar tudományos szaknyelvben a latin (és ellatinosított görög) szakkifejezések csengenek a legmegszokottabban, annak ellenére, hogy a fizikával foglalkozók közül csak néhányan értik a latin és görög szavak eredeti jelentését…”
Korányi Sándor
orvoslás, gyógyszerészet, Andaxin
„1914-ben, a nagy magyar belgyógyász báró dr. Korányi Sándor egyetemi tanár a következő előszóval látta el a Klinikai Recipe Könyv harmadik kiadását…”
Schultheisz-kötet
Schultheisz Emil
orvoslás, Conan Doyle
„A bűnügy iránti irodalmi érdeklődés nyomai ugyancsak messze követhetők. Hérodotosznál már felbukkan a bűneseteknek az egyszerű történelmi tény regisztrálásán túlmenő leírása, az ezzel kapcsolatban lehetséges, valószínű vagy kizárható feltevések felsorolása.”
XIV. sz.-i ábrázolás
fizika, mechanika
„A nagy remete standja a völgy legtágasabb részének a közepén állt, s a tágas területet zsúfolásig megtöltötte a nézők tömege.”
Agenda Médical Wellcome
Egy történelmi vázlat a legrégibb időktől
orvoslás, orvoslástörténet
„Jó érzés kézbe venni az angol Burroughs Wellcome & Co gyógyszergyártó cég 1910-es orvosi »előjegyzési naptár«-át (Agenda Médical Wellcome). Az aranyozott dombornyomású kötésen elől a kötet címe, a cég emblémája és neve látható, míg hátul (nem aranyozottan) a központi vegyigyáruk képe lát el díszítő funkciót. A kötet nagyobbik része bibliapapírra nyomott, a lapok éle aranyozott és színes képeket is tartalmaz. Éppen kézbe illik. Leginkább egy imakönyvre emlékeztet, igazi békebeli minőség. Felütve is bővelkedik a meglepetésekben…”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 10. szám · 2002. október | VII. évfolyam · 2003
Németh László-érem
két kultúra, természettudományok, matematika, fizika, Bolyai János, Galileo Galilei, orvoslás stb.
„Szinte lehetetlen lett volna Németh László teljes életművét, a különleges és kivételes életpálya összes üzenetét eljuttatni az olvasóhoz, nézőhöz, hallgatóhoz, ezért csak az irodalomtudomány által fontosobbnak ítélt alkotósokat próbáltuk körüljárni az idézett művek részleteinek megmutatósával, valamint a hozzá kapcsolódó írói, irodalomtörténészi, kritikusi, baráti, családi körből megszerzett dokumentumok felhasználásával.”
láva
geológia, vulkanológia, Vezúv
„Távolról nem tudtuk megállapítani, melyik hegyről tört fel a felhő, csak később tudódott ki, hogy a Vesuviusból. Alakja leginkább a lombos fenyőéhez hasonlított, mert hosszan magasba nyúló »törzse« fent mintegy szerteágazott, bizonyára azért, mert a kitörő gőz ereje felhajtotta, majd, amikor az csökkent, s már nem emelte, vagy talán saját súlyánál fogva is, széltében elömlött. Olykor fehér volt, olykor szennyes és foltos, aszerint, hogy földet vagy hamut kapott fel.”
Kakasy Éva grafikája
Herman Ottó
biológia, ornitológia
„Fajd – A tyúkfélék közé tartozó e madarat Arany éppen csak felhozza: Buda halála. »Gyík, ha rezzen, fajd, ha rebben.« De a régi természetrajzi írókon elindulva, a költő sem érthetett mást, mint azok, tudniillik, hogy a madár Tetrao, hogy ennek melyik faja, azt a nyújtott alapon eldönteni nem lehet; annál kevésbé, minthogy Arany éposza a régmúltról szól, a Mátra állatvilága pedig azóta alaposan megváltozott.”
Jean Effel
Jean Effel
matematika, geometria, fizika
„…két pont között a legrövidebb út?”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 11. szám · 2002. november | VII. évfolyam · 2003
paradoxon
Székely J. Gábor „Paradoxonok a véletlen matematikájában” című kötetének mottó
matematika, valószínűségszámítás, paradoxon
„Nem biztos csak a kétes a szememnek
s ami világos, mint a nap: titok;
hiszek a véletlennek, hirtelennek,
s gyanúm az igaz körül sompolyog;”
(Villon: Ellentétek)
véletlen
Tudományos ismeretterjesztő táncjáték
matematika, valószínűségszámítás
„Mi a véletlen? Tán nem is létezik? Tán ha elég okosak és gyorsak volnánk, ahogy lendül a kéz, ahogy perdül a kocka ki tudnánk számítani mielőtt leér, hogy melyik oldalát mutatja majd fölfelé? A véletlen csak tudatlanságunk mércéje?”
lehetetlen formák
Farkas F. Tamás képzőművész világa
matematika, geometria, hiperkocka, Penrose, Penrose-háromszög, A. F. Möbius, Möbius-szalag, M. C. Escher
„Konzekvens geometrikus művész, fő kutatási területe az ún. lehetetlen alakzatok, melyekkel 1972 óta foglalkozik. Kiindulópontjai a Penrose-háromszög, a Möbius-szalag, a hiperkocka, illetve M. C. Escher művészete.” – Kortárs magyar művészeti lexikon
Kakasy Éva grafikája
Herman Ottó
biológia, ornitológia
„Oh, te szegény denevér, / Se nem madár, se egér […] A nép helyesen lát, mert nem madár és nem egér; a tudomány mondja, hogy az utóbbitól fogrendszere választja el, mégpedig igen lényegesen.”
Örkény István
„Tréfát maga is szívesen eszelt ki, talán az egyhangúnak talált íróasztali munka során önmaga és mindannyiunk élénkítésére. Utólag visszagondolva a szituációkra, az sem kizárható, hogy éppen a megtréfált személy reakciója, magatartása érdekelte.”
Micimackó
Horváth J. József
„Jeles filológusunk, Fináczy Ernő ezt írta a latin nyelvről […]: »Súlyos, koncentrált, telített és megkötött nyelv; olyan, mintha gránitkövekből volna összeszórva; csupa erő és hatalom, mint maga a római jellem:«”
Lewis Carroll
matematika, valószínűségszámítás, paradoxon
„Az alábbi példával azt szeretném megmutatni, hogy – többek között – mivel foglalkozott Lewis Carroll, amikor éppen nem gyerekkönyveket írt. Ez egyben valószínűsíti a széles körben elterjedt anekdotát, miszerint…”
Kertész Imre
„Évekkel ezelőtt egy könyvbemutatón vettem részt. Maga a kötet fantasztikus alkotás: szaktudományos alapkérdéseket tárgyaló absztrakt és szabatos szöveg, amely – mintegy mellékesen – a humán kultúra számtalan területét érinti, ráadásul a humort sem nélkülözi…”
V. évfolyam · 2001 | VI. évfolyam 12. szám · 2002. december | VII. évfolyam · 2003
Fodor Ilona
A Bolyai-drámák keletkezése Németh László levelezése tükrében
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Bolyai Farkas
„Bolyairól, ha írnék, inkább tanulmányt írnék (drámát már azért sem, mert egy fiatal barátom nemrég olvastatta el velem a Bolyai-drámáját); de azt csak akkor, ha tudománytörténeti tanulmányaimban odáig érnék, hogy érdemlegesen tudnék foglalkozni szakmai előzményeivel és kapcsolataival is. A felajánlott anyagot különben számon tartom…”
Németh László
Németh László
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Bolyai Farkas, Gauss
„A szerződés szerint filmnovellát kellene írnom. Amit átnyújtok, mgsem lesz novella. Nemcsak azért, mert a film tárgyát megadó »storyt« ebben az esetben bőségesen pótolja a Bolyai-téma drámai feldolgozása s a Kortársban megjelent műhelytanulmány. Van komolyabb oka is. A Bolyai-téma oly gazdag, sokoldalú, hogy abból színdarab éppúgy kihozható, mint regény, film éppúgy, mint monográfia.”
Benkő Samu
Vekerdi László
Benkő Samu könyvéről
matematika, Bolyai János
„Ez a kézirati hagyaték sokban különbözik a szokásostól… A magános ember vallomásai ezek. Előre eltervezett rend nélkül keletkezett írások; papírra vetésükkel az egyedüllét börtönéből keresett szabadulást és kapcsolatot a világgal az onnan kiszorult rendkívüli tehetségű elme.”
In memoriam Bolyai János
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János és Farkas
A Bolyaiak. János · Tóth István
A fiúhoz az apáért. A két Bolyai emlékére · Kiss Jenő
Bolyai · Emőd Tamás
Székely János
Székely János
matematika, geometria, Bolyai János
„Székely János erdélyi költő Bolyai szonett-ciklusára Veress Dániel romániai magyar irodalomtörténész, drámaíró hívta fel Németh László figyelmét. A költő fia pedig nonfiguratív szobraival a természet törvényeit jeleníti meg fából, illetve kőből. Ezek közül most, a Fraktál-erózió című köztéri szobrát tekinthetjük meg.”
Vekerdi László
Vekerdi László
matematika, Kurt Gödel, Hilbert, Euklidész, Bourbaki, Wittgenstein, fizika, Werner Heisenberg
„TÁROSSY: Mindenesetre szerény fiú Joe. De miért pont Descartes? Leibniz például nem lenne jó?
DUHAMEL: Ő is sokáig gondolkozott, tudod, a monászok miatt. Nagyon plauzibilis szexuál-interpretációját tudta volna ugyanis szolgáltatni a monászoknak.”
Bolyai-kézírás
Részletek az „Üdvtan”-hoz készült önéletrajzi jegyzetekből
„Elme dolgában vétkezném, ha panaszkodnám…; az igazságot is tanilag és erköltsileg határtalanul szeretem; tehát a magáét… mindennek sietek ki-adni, több tartozást igyekezve soha nem vállalni, mint [a]mennyit le-róni, ki-elégíteni képes vagyok; valóban fösvény sem vagyok, inkább generosus, adakozó, néha épen a’ tulságig, pazarlásig.”