III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 1. szám · 2000. január | V. évfolyam · 2001
Bereményi Géza
matematika, szerencsejáték, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, fizika, Albert Einstein
„Blaise Pascal a szerencsejátékok tanulmányozása során alapozta meg a valószínűségszámítást (erről egy érdekes fiktív levélsorozatot olvashatunk Rényi Alfréd matematikus tollából). Tudománytörténeti közhely, mondja erre a matematikus…”
Shakespeare
Puder Sándor
orvoslás, miazma útján terjedő betegségek, eugenika, az alkohol hatása a potenciára, illetve a születendő gyermekre, mandragóra, homeopathia, gyógyszertani és méregtani ismeretek, füvek gyógyító hatása, elmekórtan, vérkeringés, fertőző beteg elkülönítése, szívbaj, vérbaj, nemi betegségek középkori kezelése stb.
„A 19. század előtti irodalom legnagyobb orvosi ismeretekkel rendelkező írója, a 17. század legragyogóbb lángelméje: Shakespeare. Hihetetlen, hogy a 37 dráma szerzője, korának minden tudományában mennyire otthonos. Az ő műveiben történő tallózáson keresztül magunk elé vetíthetjük korának orvosi felfogását. Éppen ezért megpróbáljuk részletesebben ismertetni a műveiben fellelhető orvosi vonatkozásokat, melyekkel kimerítően Vajda Károly dr. foglalkozott…”
kártyalexikon
Jánoska Antal
A tanulókártyák
fizika, csillagászat, technika, építészet
„A játékkártyák tulajdonképpen ikonográfiai előzmény nélkül a 14. század második felében jelentek meg Európában. Hamarosan három jellegzetes típusuk alakult ki: az olasz-, német- és francia sorozatjelű kártyák. A fametszetről történő sokszorosítás és a papírgyártás európai meghonosodása után a kártyázás a 15. század második felében válhatott a tömegek mulatságává. A játékok barátait nagy számban találjuk a katonák, céhlegények és diákok között. De hasonló elszántsággal ültek a játékasztalokhoz az arisztokraták és a polgárok is a nyerni akarás vágyával. A szenvedélyek szélsőséges hajtásait egyházi és világi tilalmak igyekeztek féken tartani, ezekkel 1370-től Európa-szerte folyamatosan találkozunk a városi jegyzőkönyvekben. Büntetés és megszégyenítés várt a tiltott játékok művelőire. 1600 után francia és angol, később német és olasz kártyakészítők új »találmánnyal«, az ún. tanulókártyákkal lepték meg a játékos társadalmat…”
papírsárkány
orvoslás, allergia, szénanátha, pollenérzékenység, Charles Bayley
„A játékra való hajlam, játékos elemek bevitele valamilyen probléma megoldásába rendkívül eredményes lehet. Pár évvel ezelőtt olvastam a Fizikai Szemlében egy érdekes cikket, amely azt mutatta be, hogy a jó empátiás készség, némi játékossággal párosulva milyen komoly tudományos felfedezésekhez vezetett. Mindezek ellenére a játékot inkább a humán szférához kapcsolja a köztudat. Bár a nyugati kultúrában a sárkányeregetés inkább a gyermekjátékok körét gyarapítja, mégis legalább két tudományágban volt a tudósok segítségére…”
eper
orvoslás, allergológia, étel-intolerancia, eperallergia
„Idén a pollenszezon végén, nem múltak el szénanáthás panaszaim. Az ezt követő orvosi vizsgálatok kapcsán érdekelni kezdett az allergológia története. A kezem ügyében lévő fél tucat általános orvostörténeti munka csalódást okozott. Vagy nem találtam bennük használható információt, vagy túl későn kezdődött bennük a történet, mondjuk, a századforduló táján…”
Stanisław Lem
Két részlet Lem „Kiberiádá”-jából: az Elektrubadúr elkészítése; a gép matematikai nyelvezetű verse a szerelemről
matematika, fizika, informatika, biológia, földtörténet
„Mint tudjuk, Trurl épített egyszer egy számítógépet, melyről kiderült, hogy csak egyetlen műveletet tud elvégezni, nevezetesen azt a szorzást, hogy mennyi kétszer kettő, de még azt is rosszul. Mindamellett, mint másutt már elbeszéltük, ez a gép roppant hiú volt, csúnyán összezördült saját alkotójával; és az eset csaknem tragikusan végződött az utóbbi számára…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 2. szám · 2000. február | V. évfolyam · 2001
József Attila
József Attila
matematika, fizika
„Kedves Ödön bátyám, tudod-e, milyen örömet hozott nékem »züllöttecske helyekre« buzdító leveled? Talán az az egyetlen szomorú az egészben, hogy akad egy 21 éves fiatalember, akit buzdítani kell erre, vagy legalább is úgy látszik, hogy szükséges néki ez az útmutatás. Ez azonban a XX. század legkedvesebb tévedése…”
Voltaire
Voltaire
(A kísérleti fizika dicsérete)
fizika, elmélet, kísérlet, Descartes, Galilei, Leibniz stb.
„Ha nem is írja alá, uram, szellemes és tartalmas levelét, mellyel megtisztelt, akkor is kitaláltam volna szerzőjét. Tudom, ön az egyetlen rangjabeli férfiú, aki ilyen tisztességet ad a filozófiának…”
Goethe
J. W. Goethe
Goethe, tanköltemény
„Megengedhetetlen, hogy a költészet három alapvető műfajához – a lírai, epikai és drámai költészethez – negyedikként hozzácsatoljuk a didaktikus költészetet. Ezt mindenki megérti, aki észbe veszi, hogy az előbbi három formára különbözik egymástól, a negyedik tehát, mely nevét is tartalmáról kapta, nem állhat egy sorban velük…”
Lucretius
Sz. I. Vavilov
fizika, atomelmélet
„1946. január 18-án a Szovjetunió Tudományos Akadémiája fizika–matamatikai, történelmi és filozófiai, valamint irodalmi és nyelvtudományi osztályai együttes ülést tartottak (bár gyakrabban volna szükség ilyen együttes ülésekre). Az egyik előadást Vavilov akadémikus tartotta Lucretius híres tanítókölteményének fizikájáról…”
színek
Részlet J. W. Goethe „Színelméleti írások” című tanulmányából
fizika, optika, fényelmélet, Isaac Newton
„Goethe természettudományi stúdiumai közül az optikát kezdte legkésőbb. (Első természettudományi írása – még a Lavaterrel való együttműködés idején – állatkoponyákról szólt: geológiai, botanikai és egyéb tanulmányai összefüggtek weimari bányászati, kerttervezési és egyéb feladataival, itáliai élményeivel.) 1791-ben a jenai Büttner professzor prizmáján át nézett fehér falra és a fény s az árny találkozásánál nem látott színeket. Így kezdődött színelméleti érdeklődése…”
Albert Einstein
A görbült téridő felfedezése – új megvilágításban
fizika, mechanika, elektrodinamika, görbült téridő, Ernst Mach, Maxwell, Albert Einstein stb.
„A szerencsés végeredmény a megszerzett ismeretek birtokában ma már szinte magától értetődőnek tűnik, s minden értelmes egyetemista különösebb fáradság nélkül megérti. De a sejtelmes, évekig tartó tapogatódzó keresést, a felfokozott vágyat, a bizakodást és reményt vesztettség állapotának váltakozását, s a végső bizonyosság tudatát csak az ismerheti, aki azt saját maga átélte.”
Sebastian Brant
Sebastian Brant
Részlet a „Bolondok hajójá”-ból
könyvgyűjtő, könyvbolond
„Hogy itt ülök hajónknak orrán,
Az különös fényt vet bizony rám:
Ok nélkül soha sincs ilyesmi,
Könyvtáram miatt kell így esni.”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 3. szám · 2000. március | V. évfolyam · 2001
Jókai Mór
Veress Zoltán
(részletek)
csillagászat, földtudományok, élettudományok, embertudományok, technika
„Mintegy félszáz Jókai-regényből – a roppant életműnek körülbelül egyharmadából – válogatott idézeteket kap itt az olvasó, bizonyos rendszer szerint csokorba kötve; olyan szövegrészeket, amelyek a legnépszerűbb magyar klasszikus elbeszélő természettudományos műveltségébe, de még inkább ilyen irányú érdeklődésébe engednek bepillantást…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 4. szám · 2000. április | V. évfolyam · 2001
Isaac Newton
fizika, kauzalitás problémája, gravitációs erő, peripatetizmus
„Newton különbséget tesz a »jelenségekből dedukálható« törvények és az okokat megadó magyarázó tételek között. A gravitációs erő hatását leíró négyzetes erőtörvény levezethető a tapasztalati adatokból, »benne van« azokban – a Kepler-törvények révén. A Kepler-törvények azonban nem tartalmaznak semmiféle utalást arra, hogy miféle erő (ok) az, amely a bolygókat a mozgástörvényeknek megfelelő pályákon tartja; a törvények egyszerűen azt a szabályszerűséget írják le matematikai formában, amely a bolygók egymáshoz viszonyított helyzetében és mozgásában megnyilvánul. Az okozatból az okra következtetni más típusú feladat, mint felfedezni a tapasztalati adatokban megnyilvánuló (matematikai) szabályszerűséget…”
Maghordozók
Stephen Mottram bábjátékáról
biológia, gének
„A színházterembe belépve egy elliptikus, sátorszerű színpadot pillant meg a néző. Az előadás ebben a leszűkített, fekete térben játszódik, de a darab nemcsak fizikai értelemben, hanem hangulatában, történetében is sötét, titokzatos és sejtelmes. A figyelmes közönség Hieronymus Bosch festményei és a Quay testvérek filmjeinek hatását egyaránt felfedezheti Stephen Mottram hipnotizáló, drámai bábjátékában…”
Erasmus Darwin
biológia, botanika, Linné, tanköltemények
„…angol természettudós, költő. […] Tanulmányait Cambridge-ben és Edinburgh-ben végezte, majd orvosi pályára lépett. III. György angol király ajánlatát, hogy legyen udvari orvosa, visszautasította. Nevét párrímekben írott nagy természettudományos tankölteménye tette ismertté, The Botanic Garden (A botanikus kert) gyűjtőcímen…”
Kiss Dezső
Kiss Dezső
avagy az elemi részecskék képregényes világa
fizika, elemi részecskék, gyorsítók, detektorok, atomelmélet, elektron, proton, neutron, kölcsönhatások, magenergia, hadron, nukleon, kvark, neutrínó, fizikai kutatóközpontok, CERN
„Hogy ezt is megértük: a képregény-formájú Biblia mellett képregény a karácsonyi piacon a részecskefizikáról! A Könyvek Könyve analógiájára (humorizálhatnánk némi komolyan gondolt tartalommal, a természettudományok között is legfontosabb ágazat bemutatásának szokatlan formáiról. Nem, nem akarjuk a képregény-műfajt ostorozni, hanem éppen ellenkezőleg: fel akarjuk fedezni azokat a specifikus tulajdonságait, melyek az információátadás terén a szó szoros értelmében egy új dimenzió nyitását rejtegetik vagy éppen kínálgatják…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 5. szám · 2000. május | V. évfolyam · 2001
Molière
Részlet Molière „Képzelt beteg” című darabjából
orvoslás, beöntés, purgálás, tisztítás, méregtelenítés, fájdalomcsillapítás stb.
„ARGAN (egymaga a szobájában, ül, előtte asztal; zsetonokat rakosgatva gyógyszerésze számláit ellenőrzi, és magában beszél): Három meg kettő: öt, meg öt: tíz, meg tíz: húsz. Kettő meg három: öt. »Továbbá huszonnegyedikén fájdaloműző, frissítő és áztató klistér, uraságod becses belei föláztatása, átpuhítása és fölüdítése végett.«”
Kazinczy Ferenc
Egy mindennapos poquelini következtetésforma
matematika, matematikai logika, szillogizmusok, Barbara Celarent, William of Shyreswood, irodalom, Molière
„Molière – hiszen ki másról lehetne szó – Kénytelen házasság (Le Mariage Forcé) című darabjában (I. 4.) az Arisztotelész-hívő filozófus, Dr. Pancratius imígyen szidalmazza Sganarelle urat: – Nem látod-e barom, mit csináltál? Syllogismus tuus est in balordo.…”
Perneczky Géza
Perneczky Géza
matematika, káoszelmélet, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, nyelvészet, Noah Chomsky, generatív grammatika, biológia, növénytan, Lindenmayer, L-system
„Néhány évvel ezelőtt történt, hogy a ludwighafeni múzeumban nagyszabású kiállítást rendeztek a véletlen és a művészet közös határterületeit felkutató modern törekvések legfontosabb képviselőiből. A sok aleatorika, automatizmus, zen-buddhista effekt, vagy a tudatalattit faggató, illetve a szinkronba állítás módszerét alkalmazó metódus és meglepetés mellől persze nem hiányozhatott ennek a babonás fényű kelléktárnak a legfrissebben divatba jött eleme, a káosz-elmélet sem…”
Maurits Cornelis Escher
Nagy Dénes
matematika, egybevágósági transzformációk, szimmetria-operáció, poliéder, fizika, kristálytan, egybevágó kristály-poliéderek
„A holland Maurits Cornelis Escher (1898–1972) művészete megannyi talányt rejt magában. A Középiskolai Matematikai Lapok matematikus–grafikusművésznek nevezte az 1982. feladatban (50. kötet, 3. szám). Vajon tényleg matematikus volt? Igen is, meg nem is. Foglalkozása, végzettsége szempontjából semmiképpen (a hollandiai Haarlemben az Építészet és Díszítőművészet Főiskoláját végezte el). Grafikáit nézve sokan mégis matematikusnak tartják…”
Kepes György
Kepes György
Részlet a „A világ új képe a művészetben és a tudományban” című kötet „Művészet és tudomány” című fejezetéből
matematika, fizika, építészet
„Mivel a korunkat jellemző szakosodás általában elkülöníti a művészt és a tudóst, egyik sincsen teljesen tudatában annak, hogy a másik milyen mélyreható munkát végez. Mindkettő a felszíni jelenségek mögé hatol, hogy alapvető természeti formákat, illetve alapvető természeti folyamatokat fedezzen fel, mégsem vár a művésztől a tudós többet, mint holmi leírást; ahogy a művész sem vár mást a tudóstól, mint mechanikus gondolkodást…”
bölcsészlány
Kontra-fizikus nóta · Bölcsész epekedő
matematika, fizika
„Ne gondold, ó ne, hogy tied a világ,
Nem fog soha egy bölcsészlány közeledni hozzád;
És ha még most tied a nő,
Ne hidd, hogy így marad örökre,
Ajánlom, tűnjél el a színről sietve.”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 6. szám · 2000. június | V. évfolyam · 2001
Charles Darwin
matematika, geometria, elhelyezési problémák
„Ha nagyszámú egyforma gömböt úgy illesztünk egymáshoz, hogy a középpontjaik két párhuzamos síkban feküdjenek, továbbá minden egyes gömb középpontja r-szer négyzetgyök kettő (vagyis sugár szorozva négyzetgyök kettő) távolságra, vagy ennél kisebbre van az ugyanabban a rétegben lévő hat szomszédos gömb középpontjától, és ugyanekkora távolságra a másik párhuzamos síkban lévő további szomszédos gömbök középontjától, akkor…”
József Attila
Tverdota György
fizika, csillagászat, táguló világegyetem, antianyag, relativitáselmélet, matematika
„József Attila az Ars poetica híres soraiban az emberi teljesség követelményének három összetevőjét nevezte meg: az individuális-ösztöni elemet, a társadalmi-szociális mozzanatot és a természeti-kozmikus tényezőt…”
Charles Darwin
biológia
„Az előző megjegyzések arra késztetnek, hogy néhány szóval válaszoljak egyes természetkutatók nemrégi tiltakozására a haszonelvűség tana ellen, amely szerint a felépítés minden egyes részlete a tulajdonosa javára keletkezett. Szerintük sok struktúra a szépség kedvéért, az ember vagy a Teremtő gyönyörködtetése céljából jött létre (az utóbbi mozzanat azonban túllépi a tudományos vita határait), illetve pusztán a változatosság kedvéért, mint már említettük. Ha e tanítások igazak lennének, teljesen megdöntenék az elméletemet…”
Albert Einstein
Gazda István
fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, térelmélet, végtelen, matematika
„A szakemberek előtt jól ismert tény, hogy József Attila két levelében is említést tett Einstein relativitáselméletéről, továbbá a modern fizikáról és térelméletről. Az alábbiakban arra keresünk választ, hol találkozhatott a költő ezekkel a gondolatokkal, melyek voltak érdekes fantazmagóriáinak forrásai…”
Oliver Gogarty
Oliver Gogarty
orvoslás, vesegyulladás, nefritisz, albumin, urina, ödéma, kóma
„Mi is a név, ha esetlen,
s meg nem ragadja a lényeget?
A név fura volt ez esetben:
maga volt a beteg…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 7–8. szám · 2000. július–augusztus | V. évfolyam · 2001
Vekerdi László
Vekerdi László, Herczeg János
technika, fémkohászat, fémek edzése
„Hésziodosz még meglehetősen friss élményeket és tapasztalatokat összegezhetett, amikor arany-ezüst-rézkorszakokra osztotta be a megelőző időket, a maga korának tartva fenn az alacsonyabbrendűnek vélt vasat…”
József Attila
Tuska Ágnes
József Attila viszonya a fizikához, emlékezve születésének hetvenötödik évfordulójára
fizika, matematika
„Hogy jó érzéke volt a természettudományokhoz, azt több életrajzírója is hangsúlyozza. Szegedi egyetemi tanulmányainak második félévében is fölvett órái között szerepel Kiss Árpád: Az atomok és molekulák szerkezetéről című speciálkollégiuma, ami egyáltalán nem magától értetődő egy magyar–francia szakos bölcsész hallgatónál! Egy évvel később, az 1926-os évben különösen sűrűn bukkannak föl leveleiben természettudományos fogalmak…”
Marx György
Marx György
fizika, lézer
„Száz ember szorongott a sötét szobában, némán figyelte a falon úszó fényvonalakat. És odakünn a Nemzeti Galéria folyosóján, meg a szabad ég alatt a januári fagyban százak álltak sorba, hogy bejussanak látni a lézer-festményeket. Tíz nap tizenhatezer ember – többen nem fértek el. Műkritikusokkal és fizikusokkal, sznobokkal és diákokkal lehetett találkozni. Beszédtéma lett Pesten a fény…”
sci-fi
Szubjektív válogatás a tudományos fantasztikus, illetve utópisztikus fantasztikus művek bibliográfiájából
science fiction, sci-fi, tudomány, fantasztikum, utópia
Egy kedves segítőm, a következő szavak kíséretében nyomta kezembe a Tudományos-fantasztikus, utópisztikus fantasztikus művek bibliográfiáját: – Nézze meg, hátha talál benne valami érdekeset. Belekukkantottam… – A szerk.
Schiller Róbert
Schiller Róbert
(József Attila)
fizika
„»Csillagok közt fényességes csillag« – írja a névtelen énekszerző Szent László királyról a 15. században, és azóta csillaggal kirakva a magyar költészet ege. Leírás, kép, hasonlat, metafora: nincsen olyan stilisztikai alakzat, amely meglenne csillagtalan…”
Németh László
Szövegkollázs Németh László írásainak felhasználásával
matematika, valószínűségszámítás, Blaise Pascal, informatika, Norbert Wiener
„Az én tanáraim is mind nagyszerű emberek voltak. Az osztályfőnökünk – matematika, ábrázolós itt is – éppolyan jópajtás, turista, mint a Bulyovszky-beli; csak a matematika vált sokkal egyszerűbb, vidorabb dologgá az ő keresztény agyában…”
alma
George Gamow
fizika, gravitáció, Isaac Newton
„Sir Isaac egyszer sétálni ment, és éppen
A gravitációs törvény járt a fejében,
Midőn szomszédja, egy paraszt, elébe állt,
S beszélgetésre invitálta, hisz nem árt,
Mondván, ha megpihen kicsit. Az almafákról…”
Ernest Rutherford
Az első négy levél
fizika, Ernest Rutherford, Pjotr Kapica, Niels Bohr
„Amikor Eric Gillnek azt mondták, hogy domborműve nem hasonlít Rutherfordra, elmesélte, mit válaszolt Michelangelo, mikor Lorenzo Medici panaszkodott, hogy a róla készített portré nem hasonlít hozzá…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 9. szám · 2000. szeptember | V. évfolyam · 2001
Fazekas Mihály
matematika
„Azt kérdik egy téglavetőtől hogy mennyi vastéglája van? Igy felel: Én a vastégláimat egy koncba (cubusba) raktam, de akkor nem vettem számba…”
Robert Musil
matematika, fizika, ok-okozat
„Egy híres XX. századi regény statisztikai fizikus főszereplője így elmélkedik…”
Csokonai Vitéz Mihály
biológia, etológia, állati homoszexualitás
„Egy napilap tudománynépszerűsítő rovata hírül adta, hogy egy kutató – nemrég megjelent könyvében – közzétette az állati homoszexualitás tanulmányozásával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeit. Ez adta az apropót, egy nagy magyar költő feljegyzésének közlésére…”
Czigány Lóránt
Czigány Lóránt
két kultúra
„Ez a mai, engem ért megtiszteltetés nemcsak arra késztet, hogy köszönetet mondjak a Miskolci Egyetemi Tanács minden egyes tagjának, hogy nekem doctor honoris causa címet adományozott, hanem arra is alkalmat ad, hogy a nagyérdemű universitas előtt felvessek egy ma is időszerű gondolatot…”
Lev Tolsztoj
matematika, Nyikolaj Lobacsevszkij
„Lev Nyikolajevics Tolsztoj, a nagy orosz író, életrajza szerint, egy ideig keleti nyelveket és jogot tanult a kazáni egyetemen, majd gazdálkodással foglalkozott…”
Robert von Musil
fizika, Ernst Mach, Musil-féle színpörgettyű
„Apja mérnök, gyárigazgató, 1890-től egyetemi tanár, akinek 1917-ben nemességet adományoztak. Előbb katonai iskolákban indult, majd 1898-tól 1901-ig gépészmérnöki tanulmányokat folytatott Brünnben. Első írói kísérletei is erre az időre esnek…”
Móra Ferenc
Móra Ferenc
matematika, geometria, sokoldalú szabályos testek, tetraoktaéder, kémia, kristályformák
„Ma reggel, ahogy átmentem egy kis zöldszagért újszegedre a fűzesbe, örvendetes találkozásom esett egy régi ismerősömmel, akihez harmincvalahány esztendeje nem volt szerencsém. Neki, szegénynek, most se volt se öröme, se szerencséje, amennyiben meglehetősen züllötten feküdt egy pad alatt, mind a negyvennyolc oldalán. Nem móka ez, kérem szépen; a szóban forgó egyénnek a szó legszorosabb értelmében negyvennyolc oldala van, tehát nagyszerű városatya lenne belőle…”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 10. szám · 2000. október | V. évfolyam · 2001
Dante Alighieri
matematika, fizika, csillagászat, földtudományok, földrajz, biológia, technika, tudós emberek
„Gondoljatok az emberi erőre:
nem születtetek tengni, mint az állat,
hanem tudni és haladni előre!”
Carl Linné
fizika, Newton, gravitáció, biológia, Linné, növényrendszertan, fizika, optika
Pattantyús-Ábrahám Géza
Pattantyús-Ábrahám Géza, Műegyetemi Zenekar
„…a tudós professzor, akinek műszaki könyvei ez idő tájt az öt világrészen ismertté tették nevét, időt szakított arra is, hogy szükség esetén maga is beállt kottát másolni a Zenekar számára.”
könyv
szakkönyv, tárgymutató
„A komikum ott kezdődött, ahol a szerző a könyv szubjektív kitételeit is belegyömöszölte a részletes tárgymutatóba.”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 11. szám · 2000. november | V. évfolyam · 2001
Hommage à MATEMATIKA

„Time’s geometry.” (Paul Valéry: Füzetek)

„Tudomásul venni, azonosakat azonosnak mondani, különbözők közt különbséget tenni – gondolom, ezt jelenti európainak lenni. Nem mintha engem érdekelne külön Európa (ha az Európa-ház kifejezést hallom, már dühbe se jövök, szelíd öklendezés fog el), engem Van Briten érdekel, és Goethe, a nemeuklideszi geometriák és a sajtok, Italo Calvino és a névtelen gyerek – azaz, vereségem elismerem, Európa.” (Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból)
képvers
Guillaume Apollinaire
matematika
„Nemrég megtalálták és publikálták Apollinaire egy 1899-es naplójegyzetét, amelyben a fiatal költő, alakját egy képzeletbeli figurába rejtve, tulajdon tépelődéseiről vall…”
Babits Mihály
Babits Mihály
matematika
„…s épp oly mohón kívánta megismerni a Tudomány eredeti nyelvét és módszereit – akár még tolvajnyelvét is –, mint a remekírók eredeti nyelvét és stílusát…”
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály
matematika
„Tudsz-é olly különböző rendtartású országot, mellyben a mathesis igazságairól ártikulusokat hoztak vólna, és vagy egy, vagy más cikkelye változást vagy tilalmat szenvedett vólna?”
Thomas Mann
Thomas Mann
Két részlet a „József és testvérei” című regényből
matematika, geometria, szöveges feladat, háromszög
„…mert úgy beleszőtted a beszédedbe s úgy körülfecsegted a megoldást, hogy csaknem elvesztettem a fülem mellett. Nagyon helyes: hat, kettő és három, ezek a számok. Rejtve s leplezve voltak – hogyan tudod őket ilyen gyorsan megtalálni fecsegésed közben?”
Robert Musil
Robert Musil
matematika, komplex (imaginárius) számok
„És a legkísértetiesebb számomra a matematikának az az ereje, amely csakugyan átvisz minket a nem létező hídon anélkül, hogy lezuhannánk róla”
The World of Mathematics
James R. Newman
matematika
“‘An anthology is a work of prejudice,’ wrote James Newman, the finest and deservedly the most popular of all anthologists in or around the sciences. His sharp little phrase begins to hint at why; a less vivid writer would have used the word taste instead of prejudice. Indeed, he went on, ‘I have felt at liberty to present the mathematics I like.’”
Fernando Pessoa
Fernando Pessoa
matematika, Isaac Newton, binomiális tétel, binomiális sor
Iszisz és Oszirisz
Plutarkhosz
matematika, számmisztika, arányok, egyenlő oldalú háromszög
„Az úgynevezett tetraktüsz, a harminchat, a legnagyobb eskü volt – amint ez közismert –, és kozmosznak is nevezték, mert az első négy páros és páratlan szám összeadásából jön létre.”
G. B. Shaw
G. B. Shaw
matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, biztosítási matematika
„A biztosítás megmagyarázhatatlan tényeken alapul és olyan esélyeken, melyeket csak hivatásos matematikusok, úgynevezett biztosítási szakemberek tudnak kiszámítani. Tanulmányozása mégis sokkal érdekesebb, mint az egyszerűbb bank és tőke tárgyköre. Ugyanis minden számottevő politikusunkra legalább százezer szerencsejátékos esik, aki hetenként fogadást köt a lóversenyirodában.”
Möbius-szobor
Gonzalo Sanchez Vazquez
matematika, geometria, idomok, görbék stb.
„Nézd, e számok szüntelenül nőnek és nőnek:
0,9; 0,99; 0,999; 0,9999; 0,99999; …
mind jobban közelítvén az isteni egységet…”
Niccolò Tartaglia
Niccolò Tartaglia
tudományos megismerés, matematika, Niccolò Tartaglia
„Kiket új dolgok égő vágya izgat…”
UNIX-logo
informatika, Unix, echo parancs
„Egy másik érdekes kérdés, hogy mit csináljon az echo, ha nem kap argumentumot – üres sort írjon vagy semmit sem?”
III. évfolyam · 1999 | IV. évfolyam 12. szám · 2000. december | V. évfolyam · 2001
Hommage à FIZIKA

« Vous avez confirmé dans les lieux pleins d’ennui
Ce que Newton connut sans sortir de chez lui. »


„Ön vért izzad, hogy felfedezze azt,
mit Newton hanyatt fekve megismert.”
(Voltaire de Maupertuishoz a Lappföldi expedíció után)
Isaac Newton
Szamosi Géza
A newtoni időfogalom eredete
fizika, klasszikus fizika, Isaac Newton, idő, zene, polifon hangzás
„…ha a komponista hallani akarta a kompozíciót, meg kellett találni a módját az időegységek és különböző arányaik jelölésének. A polifónia tehát a szó szoros értelmében kierőszakolta a jól definiált időmértékek jelölését, és egzakt reprezentációját.”
Galileo Galilei
A Galilei ügy
klasszikus fizika, Galileo Galilei
„A komplexitás fogalma ugyanis pontosan azt tükrözi, hogy a valóság jelenségeinek sokaságáról csak több modellre támaszkodva lehet számot adni.” (II. János Pál)
Madách Imre
Csak egy kultúránk van II.
fizika, biológia, orvoslás
„És hirtelen egy nagyon erős eszme, irányzat jelenik meg az európai szintéren, amely Magyarországon is az ötvenes évek elején, sőt már valamivel korábban is érezteti hatását, de csak ekkor válik uralkodóvá: ez az úgynevezett pozitivizmus, mely végső soron bölcseleti, tehát filozófiai irányzat. A pozitivizmus rendkívül erősen épít a természettudományokra, tehát szükségszerűvé teszi, hogy az ember a természettudományok iránt érdeklődjék.”