Abdéra – görög város, az ókorban a rövideszűség, a bárgyúság jelképe volt. (vö. abderikus)

absztinencia latin1. valamitől való tartózkodás 2. önmegtartóztatás.

Accademia della Crusca olasz – A Grazzini olasz költő által 1582-ben Firenzében alapított Akadémia, mely különösen az olasz nyelv és irodalom kiművelésével szerzett maradandó érdemet.

acogat – keményen fedd, dorgál.

Actium – Kis város Görögország nyugati partján; itt győzte le Kr.e. 31-ben, tengeri ütközetben Octavius Marcus Antoniust és Kleopátrát, s e győzelmével biztosította magának az egyeduralmat a római világbirodalom felett.

ad audiendum verbum latin – az uralkodó elé való idézés szóbeli megdorgálásra, feddésre.

ad personam latin – személy szerint.

ad usum delphini latin – Ezt a címet adta Fénelon a francia trónörökös (francia: Dauphin; latin: Delphin) számára készült olvasókönyvének, s innen kapta e kifejezés a „tanulók használatára” jelentést. A „tanulók használatára” készült könyvek gondosan kerülik mindazt, ami az ifjúságot megbotránkoztatná, vagy rossz útra csábítaná.

Adieu francia [ejtsd: agyő] – Isten vele(d)!

adrettség – ügyesség.

Aeolusz (Aiolosz) mitológia – az Aeoli-szigetek királya, a szél istene.

Aesculap – Aszklépiosz görög orvos, akit az i.e. VII. századtól istenként tiszteltek. Templomai orvosképző kórházak voltak.

afrikáner – a búrok által használt holland eredetű nyelv.

agaricus muscarius – légyölő galóca.

Agenor – Az ógörög mítosz szerint Agenor Tyros királya volt. Leányába, Európébe beleszeretett Jupiter, s hogy magáévá tegye, kos alakjában lopódzott a közelébe. Európé gyanútlanul ült fel a hátára, s az állat a tengeren át Kréta szigetére vitte.

ager publicus latin – állami földbirtok. Az ókori Róma itáliai hódításainak elején az elfoglalt területek az állam tulajdonává lettek, s azokat a köztársaság tisztviselői kezelték. Az állam, ha pénzre volt szüksége, eladott belőlük, bizonyos hányadokat évi haszonbér fejében kiadta, s egy csekély töredéküket a katonai szolgálatban megöregedett veteránoknak osztotta ki. A néptribunok, a köznép képviselői gyakran követelték, hogy az állam valamennyi tulajdonában levő földjét ossza szét a nincstelenek közt.

Ahrimán – a sötétség istene, a természet pusztító erőinek megszemélyesítője Zoroaszter vallásában. Ormuzd ellenfele.

ajuga – ínfű, kacsanyak. Az ajakos növények családjának egyik neme, az óvilág mérsékelt övezetében mintegy Sok faja van elterjedve.

ákovita latin – a latin aqua vitae (élet vize) magyarosított hangalakban; annyi mint pálinka.

alagya – az elégia szó megmagyarosított hangalakja.

alamár – álomszuszék, álomtáska, rest, lusta.

Alba Longa – A római őstörténeti mondában szereplő itáliai város, melyet latin pásztortörzsek alapítottak. Itt született Romulus, a később világvárossá lett Róma alapítója.

albionita – angol

album est diggregativum visus latin – a fehér felbontja a látást.

albumin orvoslás – a plazmában legnagyobb mennyiségben jelenlévő fehérje.

alcade spanyol – polgármester.

Aldebaran – elsőrangú csillag a Bika csillagképben.

álgebra spanyol1. matematika algebra 2. régies felcsermesterség; csontok helyreigazítása.

algebrista – Médico que concierta los huesos desencajados [A Don Quijote spanyol kiadásának jegyzete a spanyolban is régiesnek számító algebrista szóhoz – A szerk.]

algebrista spanyol1. matematika algebrával foglalkozó matematikus; algebrista; 2. régies felcser.

Alhambra arab – a granadai mór fejedelmek erődített palotája. A XIII. században kezdték el építeni vörös kőből, s a mórok kiűzése után a spanyol királyok továbbépíttették.

Aliquando dormitat (etiam) (autem) bonus Homerus – Némelykor még a jó Homérosz is alszik, azaz: a legtökéletesebb ember is hibázhat.

alkazár arab – a mórok által épített spanyolországi fellegvárak neve; leghíresebbek a Sevillában és Toledóban fennmaradtak.

alla salute olasz – egészségére.

altana olasz – erkély.

alterál – izgat, zavar, nyugtalanít.

amalgamálódott – ötvöződött.

Ambrosiana – világhíres milánói könyvtár.

ampolna latin – üvegből vagy fémből készült kis kannácska a pap által bemutatott áldozathoz szükséges bor és víz tartására.

AnacbarsisAz ifjú Anacbarsis utazása Görögországban című regényében népszerűsítette Barthélemy abbé a IV. századbeli Görögország életére vonatkozó ismereteinket (1799). A mű kedvelt és nagyhatású ifjúsági olvasmánnyá lett.

anachoréta görög – visszavonult. Azokat nevezték így, akik a római birodalom császárainak keresztényüldözése elől a pusztába menekültek, s önmaguk sanyargatása és gyötrése révén vélték elérhetni az istenséggel való misztikus lelki egyesülést.

anatéma – egyházi átok.

angol puding – angol nemzeti eledel.

Az angol pudingokról. Az angol pudingok készítése abban különbözik, hogy alkatrészük sokkal kevertebb és több zsíranyagot tartalmaz. Ép ugy főzése is különbözik, minthogy asztalkendőbe kötve, sok vízben főzetik meg, avagy pedig bádog-, pléh- vagy réz-fedővel ellátott formában, mely szintén asztalkendőbe kötve, vízben főzetik… (Magyar–franczia szakácskönyv, 81 fejezet. 10. szakasz. 713–4. p.)

A francia pudingokról. E puddingok az angolokétól abban különböznek, hogy tésztájuk nem olyan nehéz és nem főnek asztalkendőben, mint amazok. Borito formában gőzben főnek és aztán kiborittatnak, ami pedig izöket illeti, jóságban az angol puddingot magasan tulszárnyalják… (Magyar–franczia szakácskönyv, 81. fejezet, 9. szakasz. 703. p.)

andiamo olasz – menjünk.

Androméda-köd csillaga – Jókai A láthatatlan csillag című, 1850-ben írott novellájában központi szerepe van az Androméda csillagának, amelyet csak később, 1885-ben fedeztek föl a csillagászok.

anemone görög – a boglárkafélék családjába tartozó növénynemzetség.

anernoné görög – A csalánozók közé tartozó tengeri állat, mely színével és alakjával bizonyos mértékben a kökörcsinre emlékeztet; tengeri kökörcsinnek hívják magyarul.

angosztura – kesernyés ízű likőr.

angyalhullásos szántóföld – buckás szántóföld, melyre ha sötétben rátéved a kocsi, a benne ülő úgy repül ki belőle, hogy az angyal se repülhetne különben.

Anjouk firenzei lilioma – az Anjou-család címere.

annales latin – évkönyv.

annotál latin1. jegyzetekkel ellát; kivonatol 2. feljegyez, megjegyez.

Annunciáta-kép – Azt a pillanatot ábrázolja, mikor az angyal hírül adta (annunciabat) Szűz Máriának, hogy az Isten anyja lesz. Az olasz mesterek közül többen festették meg ezt a tárgyat. A katolikus egyház március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján ünnepli az örvendetes eseményt.

anthrenus museorum – múzeumbogár. Lárvája óriási károkat okoz a természetrajzi gyűjteményekben.

anticchita olasz – ócskaságok boltja, régiségkereskedés.

antinouszi alak – férfiszépség.

antipodok görög – ellenlábasok, azaz a földgömb ellenkező oldalán élő emberek.

ápisz – Ápisz-bika: Ozirisz isten élő jelképe az egyiptomi mitológiában.

Apokalipszis görög – a világ végét sejtető természeti katasztrófa. János apostol Apokalipszis című könyvében a világ végére vonatkozó szörnyű látomásait jegyezte fel.

Apollón mitológia – görög isten, Zeusz és Létó fia, Artemisz testvére. Eredetileg valószínűleg napisten volt, erre utal Phoibosz (’ragyogó’) elnevezése. Később a szellemi tisztaság, a költészet istene lett. Szent állata a farkas és a hattyú. Fő eszközei: a lant, és a járványokat okozó nyilakat kilövő íj.

aranci olasz – narancs.

Aranjuez – Spanyol város Madrid-tartományban, a Tájó völgyében; itt volt a spanyol királyok híres tavaszi székhelye. Parkjai, palotái gyönyörűek. Az „Aranjuezi szép napok” szállóigévé lett mondás Schiller Don Carlos című tragédiájából, mely így kezdődik: „Ím, az aranjuezi szép napoknak – Végük szakadt más.”

arbor porphyriana » porphürioszi fa

archimedesi csavar – az Arkhimédész feltalálta, végtelen csavar.

archon eponymos görög – Az ókori Görögország legmagasabb rangú hivatalnokainak egyike, kiről az esztendőt nevezték el. Átvitt értelemben: névadó ős.

Arcturus latin – elsőrendű csillag a Bootes csillagzatban.

aretinóskodik – Aretino Pietro (1492–1556) kora leghíresebb írója volt, éles nyelvétől mindenki félt, s rengeteg ajándékkal vásárolták meg dicséretét. Híres és hírhedt lett Ragionamenti (Beszélgetések) című műve, melyben a szerelmi élet legrejtettebb titkairól szól a pornográfiával határos hangon.

argonauta görög-latin – az Argo hajósa. Bármelyike azon görög hősöknek, akik a monda szerint az Argo nevű hajón indultak el Kolchisba, hogy onnan elhozzák az aranygyapjat.

argumentum ad hominem latin – személyes érv, amely a vitapartnert a saját személyében érinti fölöttébb kellemetlenül, s ezzel harcképtelenné teszi.

armális latin – nemességet adományozó királyi okirat; nemeslevél.

arrak arab – rizs, kókusz- és datolyapálma nedvéből készített, erős szeszes ital.

artikulus latin – törvénycikk.

as you please – ahogy tetszik.

aspergilum latin – szenteltvíz-szóró.

assinzzata francia – papírpénz, melyet az 1789-es francia polgári forradalom idején bocsátott ki a nemzetgyűlés, s mely később elértéktelenedett, akárcsak a mi polgári forradalmunk Kossuth-bankója.

assomoir – kelepce, csapda.

Astarte – a kánaáni és föníciai mitológiának legfőbb istensége. Tiszteletének lényeges eleme a prostitúció, melynek jövedelme a templomokat illette.

astragalus – A pillangósvirágúak egyik nemzetsége, melynek mintegy 1600 faja van. Ezek közül nálunk különösen az édes levelű bóka ismeretes.

asszagáj – dél-afrikai néger törzsek által használt lándzsa.

aszteroidok görög – A Nap körül keringő kis bolygók, főleg a Mars és Jupiter pályái körül.

asztrál vallások görög – Azok a vallások, melyek szerint a csillagok mint megszemélyesített hatalmas szellemek, az emberiség és az ember sorsának az irányítói. Az ókorban különösen a keleti népek közt voltak elterjedve.

Athéné, Pallasz Athéné mitológia – a tudományok és a mesterségek szűzi istennője a görög mitológiában. A hagyomány szerint teljes fegyverzetben ugrott elő apja, Zeusz fejéből. A városok, elsősorban Athén védelmezője. Szent állata a bagoly. A rómaiak Minervával azonosították.

Atlasz – Az ógörög mitológia félistene, aki a Földet (globus) hordja a vállán.

attikai só – szellemesség, finom elmésség.

aulikus latin, történettudomány – a bécsi udvar konzervatív politikáját támogató személy (különösen főnemes) a reformkorban.

autismus orvoslás – öntörvényűség, beteges önmagába mélyedésre való hajlam, amelyben a beteg a külvilág realitását nem veszi figyelembe (eredet: görög autos, önmaga).

au fait – tájékozott, lépést tart az eseményekkel.

audiencia-terem latin – kihallgatási terem.

auditor latin – hadbíró.

aufklaeristák – a felvilágosodás hívei.

aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo latin – Az első az aranykorszak volt, melynek emberei bíró nélkül éltek. Így kezdődik Ovidius (Kr.e. 43–Kr.u. 18) Metamorphosesének a világ négy korszakáról szóló részlete (Kr.e. 89–150).

auri sacra fames latin – az arany szent éhsége.

aurisztus – aoriszton: a görög nyelvben az elbeszélő múlt neve.

autarchia görög – Az ókori sztoikus bölcselet elérendő célja, a függetlenség állapota.

autochton – eredeti, őshonos.

autokrata görög – kényúr.

avar – Lovas nomád nép; birodalma a hatodik században az Ennstől a Donig s a Balti-tengertől az Aldunáig terjedt.

averz (avers), reverz francia – A pénz vagy érem felső („fej”) és alsó lapja („írás”); azon rendszerint az uralkodó képe, neve látható, ezen pedig az érték van feltüntetve címerrel stb.

ayuntamiento spanyol – községháza, városháza.

azulejo spanyol – csempe, mozaikkocka.

Baedeker – német könyvkereskedő család; útikönyvsorozatát világszerte ismerik. Pontos leltárt ad ez egy-egy tájék látnivalóiról, s azokat fontosságuk szerint három, két, illetve egy csillaggal jelöli meg.

baisse – bessz: a tőzsdei papírok árfolyamcsökkenése.

a „baj” – skrofula vagy görvélykór. A „jó király csodája” Hitvalló Edwardra értendő, aki a legenda szerint kézrátétellel gyógyította a skrofulás betegeket. A részlet újabb bók I. Jakabnak, aki trónra lépésekor folytatta a királyi „érintés” hagyományát. (Shakespeare: Macbeth)

Balambér – hun király a IV. században.

Ballplatz – Ballhausplatz: a Monarchia Külügyi hivatalának épülete állt ezen a téren Bécsben.

barabora – Így nevezik a palócok a bőgőt.

barográf görög – Önjelző műszer, mely folytonosan jelzi a barométer állását.

bataille de fleurs francia – virágcsata.

Bath – Anglia egyik legszebb városa; Maine amerikai állam egyik városa; New York egyik része.

Battistero – A pisai dóm mellett található, a XII–XIII. században épült, Battistero nevű templom, Nicolo Pisano remekművű szószékével.

baziliszkus görög – Mitikus állat, melynek pillantása halált hozó.

bazin francia – medence.

Belgyógyászati Klinika, I. sz. (Budapest) – eredetileg: III. számú Belgyógyászati Klinika.

Berenice – III. Ptolemaios Euergetes egyiptomi uralkodó neje; hajfürtjéről egy csillagképet neveztek el.

bestemmiáz olasz – káromol, szid, gyaláz.

Bettschwere német – álmosság.

bezoár perzsa eredetű – a bezoár-kő állítólag minden méreg ellenszere volt.

Bicêtre – francia helység, ahol a XVII. és a XVIII. században híres-hírhedt elmegyógyintézet és aggok háza működött.

biedermájer – biedermaier, itt: kispolgár.

Bierhalle német – sörcsarnok.

birbone olasz – szélhámos, gazember, akasztófáravaló.

birra olasz – sör.

Blaue Katz – a XIX./XX. század fordulóján Budapest híres mulatóhelye az akkori Király utcában.

Blaumontag – lustálkodással töltött nap.

boche-ok francia – a németek francia gúnyneve.

boeotiai görög – Az ókori Görögország Boeotia nevű tartományának lakói dőzsölni szerető, nehéz felfogású emberek hírében állottak. Inkább a földművelésben, állattenyésztésben, iparban és kereskedelemben váltak ki, mint a kultúrában.

Bohr-féle atommodell fizikaBohr atomelmélete 1913-ban jelent meg és Rutherford ama felfedezésén alapult, hogy az atomoknak tömör, pozitív töltésű magja van, amely körül az elektronok raja kering, mint egy parányi bolygórendszerben. Bohr elképzelése szerint a középponti atommag körül az elektronok csak a kvantumfeltételekel meghatározott körpályákon tartózkodhatnak. Az elektronok külső energiaközlés hatására stabil pályájukról átugorhatnak nagyobb energiájú külső pályákra, gerjesztett állapotba kerülhetnek. E külső, nem állandó pályákról az elektron visszaugrik valamely belső pályára, és közben a pályáknak megfelelő energiakülönbséget kisugározza.

boina spanyol – svájci sapka.

bojnyik szláv – északi és északnyugati nyelvjárásunkban a zsivány/betyár neve.

Boldogasszony ágya – Gyerekágy, hol az anya fekszik a csecsemőjével egészen az avatásig. Ez a templomban folyt le, amint az anya felkelt, ide vezetett az első útja, s erre a csecsemőjét is magával vitte.

boom – alsó vitorlarúd.

borágó – kékvirágú növény, az érdeslevelűek családjának egyik neme.

Bordighera – olasz város a Földközi-tenger partján.

borgomastro olasz – polgármester.

botokud – kezdetleges műveltségű indiai nép a Brazíliai Felvidék partmögötti területén.

bottigleria olasz – borkereskedés.

Bradshaw angol – angol vasúti menetrend.

brentai csata – Ez volta kalandozások egyik legnevezetesebb fegyverténye. 899. szeptember 24-én az olasz földön kalandozó magyar hadat Berengár, Itália királya, egész az Adda folyóig szorította vissza. A magyarok hadicsellel élve továbbcsalták üldözőiket a Brentáig, s ott ellentámadással megsemmisítettek őket.

Bréra – Milánó világhírű képtára a Bréra-palotában van elhelyezve.

breviárium latin – a katolikus papság imádságos könyve. Voltaképpen vallásos szöveggyűjtemény, melynek mindennap egy-egy meghatározott részét kell elolvasni, és elmélkedni felette.

bribon spanyol = birbone.

Brobdingnag – Az óriások országa, hova Gulliver vetődött el kalandos utazásai során. Így hívják Swift szatirikus regényében, a Gulliver utazásaiban az óriások földjét.

brontesz görög – óriás.

Brotteaux – Lyon francia város legelőkelőbb negyede, a Rhône partján.

Bubbulu – Az újhold napja, a holdhónap 28. vagy 29. napja.

Bucephalus – Az ókori Világbíró Nagy Sándor híres lova, melyet egyedül csak ő tudott megfékezni.

Buchhandlung német – könyvkereskedés.

buenos dias, señores y señoras spanyol – jó napot, uraim és hölgyeim!

buga – A fej és nyak összenövése táján kifejlődő különböző daganatok (golyva) népies neve.

buona sera, signori! olasz – jó estét, uraim!

burberry angol – az angol Burberry-cég által gyártott vízhatlan szövet.

búrok – Dél-afrikai nép, a Dél-Afrikát a 17–18. században gyarmatosító holland telepesek leszármazottai.

busszola – iránytű (bussola).

butterfly angol – lepke, pillangó.

cabinet noir – titkosszolgálat.

Caesar supra grammaticos latin – A császár a nyelvészek felett áll. Eredetileg így hangzik e mondás: Caesar non supra grammaticos – a császár nem áll a nyelvészek felett –, s állítólag akkor keletkezett, mikor Zsigmond császár, szégyenkezve azért, amiért a schizma szót nőneműként használta, megparancsolta, hogy azontúl annak is vegyék – de a szó csak nem változtatta meg nemét.

Calatrava-rend – spanyol egyházi és katonai lovagrend.

camarero spanyol – pincér, főpincér.

camariera olasz – szobalány.

camariere olasz – inas, komornyik.

camera obscura [ejtsd: kamera obszkúra] latin, fizika – lyukkamra; fényképezésre használható sötétkamra, lényegében doboz, amelynek egyik oldalán kis nyílás van

Campagna olasz – mezőség. Rendszerint Róma környékét értik rajta.

campanaro olasz – harangozó.

campanile olasz – harangtorony.

campo santo olasz – szent kert, azaz: temető.

Caniculis – canicula: a kutya csillaga (Szíriusz), a régi görögök és latinok szerint az az év legmelegebb napja, a kánikula kezdete, amikor e csillagot napfelkelte előtt lehet látni.

capa spanyol – köpeny.

Capillaria – Karinthy Frigyesnek (1888–1938) Jonathan Swift modorában, utazás formájában megírt szatirikus regénye.

caravella olasz – háromárbocos vitorlás.

caries latin – csontszú.

carrosserie – karosszéria.

cartesiusi – descartes-i.

catholikon orvoslás – szenna és rebarbara főzet, mely – a Molière korabeli orvosi hiedelmek szerint – minden betegséget gyógyított.

céklézik – kószál, csatangol (szegedi tájszó).

Cenacolo – A Santa Maria delle Grazie templommal egybeépített domonkos-templom ebédlőterme; Leonardo da Vinci ennek a falára festette az Utolsó vacsorá-t.

cerini olasz összecsavart viaszgyertya.

cerveceria spanyol – söröző.

chaise-longue – sezlon.

chamade – dob- vagy trombitajel.

chantant – zenés kocsma, kávéház.

chantecler – E. Rostand verses darabja, amelynek állatszereplői az emberek szenvedélyeit és hibáit szimbolizálják. (Chantecleri ízlés: rostand-i ízlés – utalás arra, hogy Napóleon fiáról Rostand írt drámát A Sasfiók címmel.)

charada francia – verses szótagrejtvény. Egy szót, melynek szótagjai maguk is önálló szavak, szótagokra bontanak, s szellemes körülírással felsorjáztatják azok jelentését úgy, hogy az egész szót ki lehessen találni. Móra itt általában verses találós kérdés értelemben használja e szót.

châssis – alváz.

chasszid héber – jámbor. Így nevezték azokat a zsidókat, akik a törvény betűjéhez való merev ragaszkodás és szigorú aszkézis helyett a szív, a derű, az életöröm előbbvalóságát hirdették, s fölöttébb hajlottak a miszticizmusra. Orosz- és Lengyelországban voltak a legtöbben.

Châtelet – két régi párizsi erődítmény neve: mindkettő börtön volt.

chef francia – főnök.

CGS fizikaC. F. Gauss, W. E. Weber és F. Kohlrausch által kidolgozott mértékegységrendszer, melyet 1881-ben fogadott el a párizsi nemzetközi elektrotechnikai kongresszus. Három alapegysége van: a centiméter, a gramm és a másodperc. … Ma már nem szabványos, helyette az SI mértékegységrendszer használandó.

choke bored – szűkített fúrású, sörétes puska.

cholagog,

melanogog orvoslás – mindkettő orvosság, az első epét, a második pedig a fekete epét, vagyis a búskomorságot gyógyította.

cickéz – ugrat, incselkedik, bosszant.

Cid – Don Rodrigo Diaz de Bivar. Cidnek, azaz úrnak nevezték e XI. századi spanyol hőst a legyőzött arabok. Az egész középkoron át a spanyol költészet lovagi eszményképe maradt.

Cimabue – 1240–1300 között tevékenykedő firenzei festő.

cimberek, teutonok – a Rajna torkolatánál lakó germán népek az ókorban. Többször megtámadták a római birodalmat, de végül Mariul megbontotta erőiket, s Kr.e. 101-ben megsemmisítette őket.

cimitero olasz – temető.

cirkumspektusok – körültekintőek.

citta olasz – város.

circulus vitiosus latin – hibás kör.

ciklois matematika – Ha kör egy egyenesen csúszás nélkül gördül, akkor a kör kerületének bármely P pontja ciklois ívet ír le. Ha a paraméter a gördülő kör kiszemelt pontja és a mindenkori érintkezési pont által meghatározott, az elmozdulással arányos t középponti szög, akkor a ciklois paraméteres előállítása: x = r(t–sin t); y = r(1–cos t), ahol r a kör sugarát jelöli. A cikloist az x, y derékszögű koordinátákban megadó függvény 2r szerint periodikus függvény, minden periódus elején egy visszatérő ponttal. (Matematikai Kislexikon)

cockney angol – londoni kispolgár, aki soha nem volt vidéken.

Codex Diplomaticus latin – Fejér György (1766–1851) szépíró, történész és bölcselő 43 kötetes főművének a címe. E mű a magyar történelem nagy értékű középkori oklevélgyűjteménye.

columbarium latin – galambdúc, illetve annak egyik fiókja. Átvitt értelemben a régi rómaiak galambdúc-szerű, közös temetkezési építménye, illetőleg annak egyik fülkéje. Több emeletes volt, sűrűn egymás mellett és egymás fölött helyezkedtek el benne a sírkamrák.

come sta, signore? olasz – hogy van, uram?

comida spanyol – vacsora.

condottiere – középkori zsoldos kapitány.

conscia mens recti latin – az igazát tudó lélek.

consiliarius latin – tanácsos.

consistorium calvinistorum latin – kálvinisták tanácskozó testülete.

contradictio in adjecto latin – fogalmi ellentmondás. Akkor következik be, ha az összekapcsolt két fogalom szöges ellentétben áll egymással.

Conversations Lexicon – vagy a Brockhaus-, vagy a Meyer-féléről van szó; a német lexikonok közül ezek tettek szert a legnagyobb népszerűségre.

Cook – A világszerte ismert Cook utazási iroda megalapítója.

corpus aegrotum – beteg test.

corpus iuris latin – törvénytár

Corte ducable olasz – hercegi udvar. A Viscontiak és a Sforzák családjának hercegi rangja volt.

cortes spanyol – nemzetgyűlés.

cottage-rendszer – kisebb, kertes családi házak együttese.

cour d’amour francia – szerelmi udvar. A provençal lírának központi témája a szerelem volt, s a lovagi költök (truverek, trubadúrok) a „széptevés” mesterei voltak.

commotio [ejtsd: kommóció] latin

1. mozgás, kedélyváltozás.

2. orvosi rázkódás, rázkódtatás; agyrázkódás.

congruán latin, vallás, régies – a katolikus papi fizetés legalacsonyabb összege.

contraria contrariis, similia similibus latin – hasonlót a hasonlóval, ellentétest az ellentétessel (a homeopathia alapelve).

controversia latin

1. veszekedés, vita, per(beszéd), vitás kérdés

2. ellenvetés, tiltakozás.

croissant figuré francia – a telehold franciául; címertani műszó.

cum gentibus latin – népeivel, nemzeteivel.

cum praeclare – kitűnővel, dicsérettel.

cura spanyol – plébános.

csereklye – a nád törekje, tarlója.

cserepár – határőrvidéki katona gúnyneve az abszolutizmus alatt.

csigavonal matematika

1. Olyan folytonos sík görbe, amely egy pontból kiindulva e pont körül halad, de tőle állandóan távolodik.

2. A csigaház vonalára emlékeztetve haladó térbeli görbe. (A magyar nyelv értelmező szótára)

csinn – rang, ranglétra (csin).

Dagon – Filiszteus istenség, melyet hal alakjában, emberfejjel és kezekkel ábrázoltak, valószínűleg a termékenység megszemélyesítője.

Damoklesz kardja – az állandóan fenyegető veszély jelképe. A görög monda szerint Damoklész feje felett egyetlen hajszálon felfüggesztett kard függött, amely bármely pillanatban kiolthatta életét.

darcéna – kis belkikötő.

decermium latin – tízéves időszak.

declamatio latin – szónoki gyakorlat.

deget – ragacs.

delátor latin – besúgó, feljelentő.

delekáltat latin

1. gyönyörködtet, szórakoztat

2. delektálja magát megörvendezteti magát.

delicia – élvezet.

Delila – A bibliai monda szerint egy filiszteus nő – a filiszteusok voltak a zsidók legádázabb ellenségei –, ki a zsidók bírájának, Sámsonnak a szeretője volt. Nagy pénzért elárulta Sámson erejének a titkát, s ezzel a vesztét okozta.

démonológus görög – démonokkal (szellemekkel) foglalkozó.

déplacé – helytelen.

déshabilléitt: kb. levetkőzött, öltözetlen.

dessous francia – női alsóruha.

destruktív–konstruktív latin – Móra Ferenc büszkén vallotta magát destruktívnak, romboló szelleműnek, abban a korban, mikor a konstruktívnak, építőszelleműnek mondott politikusok tönkretették az országot.

Detre – A Nibelung-ének-ben is szerepel. „Haláltalan”, mert a hunokkal vívott csatában nem ölte meg a homlokába fúródott nyíl.

detronizálást dekretál latin – törvénybe iktatja a trónfosztást.

dezavuál – megtagad, nem vállal közösséget valakivel.

diabolus rotae – a szerencsejáték, a rulett ördöge.

diameter görög – átmérő.

Dictionnaire de l’Academie Francaise francia – a Francia Akadémia szótára; az Akadémia egyik legmaradandóbb műve.

Die Flora der Juden német – A zsidók növényvilága.

diecik városa olasz – a tízek városa, azaz a Tízek Tanácsának városa. A Tízek Tanácsa őrködött a velencei köztársaság oligarchikus rendjén.

dies suprema latin – a végső nap.

diéta görög – országgyűlés; beszélgetés, eszmecsere.

diffamáló – rossz hírbe hozó, becsületsértő, rágalmazó.

digitálisz orvoslás – gyűszűvirágból előállított szíverősítő gyógyszer.

digue – gát.

diluvium – özönvíz.

diluvium latin – a Föld történetének jelenkorát közvetlenül megelőző korszak: a jégkorszak.

dinornisz – ősstruccféle.

diorit görög – kristályos, szemcsés szerkezetű, szürke színű kőzet.

divináció latin – látnoki erő, sejtés, sugallat.

divinatív – sugallatos.

Dixi latin – szóltam, tehát befejeztem.

a dolgok természetéről (natura rerum) – Például Lucretius, De rerum natura. II. könyv. 307. l. és köv. (neque in omne unde coorta queat nova vis irrumpere et omnem naturam rerum mutare et vertere motus).

Doria – Egy előkelő genovai család a középkorban, melynek tagjai a XII–XIII. században az olasz városok párharcában, a ghibellinek, a német-római császár híveinek az oldalán állottak.

doyen francia – a legidősebb, s kora és tapasztalata jogán valamely társaság, testület vezetője.

a dózse eljegyezte a tengert – Dózseválasztáskor a megválasztott dózse aranygyűrűt dobott a tengerbe, annak jelképéül, hogy hű marad a tengerhez, azaz semmiképpen sem engedi meg, hogy Velence tengeri hatalmán valamiféle csorba essék.

Dreadnought – szó szerint: a Rettenthetetlen – a nagy páncélos angol hadihajók korabeli elnevezése.

driász görög – Az ógörög mítosz szerint a fák védőszelleme, s maga is a fában él. Bájos leányalaknak képzelték el.

Drómó – A boszorkányperekben szereplő ördögalak neve.

drüád – a drüádok görög népi démonológia szerint a fákat védő nimfák, együtt élnek-halnak a fákkal, ezért nem szabad a fákat bántani.

dum spiro spero – amíg élek, remélek.

dunsinani erdő – Dunsinan: domb Skóciában, csúcsán a Macbeth-Castle romjai. A dunsinani erdő: utalás Shakespeare Macbeth-jének egyik motívumára. A jóslat szerint: ha a dunsinani dombra ér a birnhami erdő, akkor győzik csupán le Macbethet ellenfelei.

Duomo olasz – „A dóm” Milánó legszebb és legnagyobb szabású temploma. Műemlék, építését 1386-ban kezdték.

düné holland – szél hordta homokdomb.

e magnifico olasz – nagyszerű.

Éa – A sumer Enki isten („A föld ura”) akkád megfelelője, akinek ismeretlen eredetű, valószínűleg a Perzsa-öböl partján megtelepedő pre-sumer lakosság nyelvéből származó nevét a népetimológia „A víz háza” értelemben magyarázta. Ez az ősi Perzsa-öböl-parti város, Eridu istene, a víz ura, így jóindulatú az emberekhez, s egyben forrása bölcsességnek és varázslatnak is. Ősi mítoszok szerint Enki/Éa tartja kezében az absztrakt „isteni erő”-t, ami a víznek az öntözéses földművelést folytató Dél-Mezopotámia gazdálkodásában betöltött sorsdöntő szerepére utal. Éa és fia – Marduk – varázsereje ennek csökevénye. A kozmogóniai mítoszok Eridu szentélyeiben kialakult változatai Éát állíthatták a pantheon élére.

éclat francia – lárma, botrány.

ediktum latin – rendelet, hirdetmény.

edutainment angol – Az angol education (tanítás) és entertainment (szórakoztatás) szavakból kreált műszó. Jelentése: szórakoztatva tanítás (tanítás szórakoztató formában).

elenchus görög – lajstrom.

Eleutheria – a szabadság, különösen a politikai szabadság ünnepe a régi Görögországban.

elüziumi-mező – a görög mitológiában a boldog lelkek, a haláluk után üdvözültek árnyainak a tartózkodási helye.

elvirginál – gyerekesen síró hangon vagy kántáló (éneklő) hangon mond el valamit.

ego latin

1. én

2. a lélektanban: az egyéniség, az Én.

egzakt latin

1. szabatos, egyértelmű, pontosan meghatározott

2. pontos, mérhető adatokra alapozott; a szubjektív értékelést nagy mértékben kizáró módszer vagy tudomány

éleny kémia, régies, ma már nem használatos elnevezés – oxigén.

embarras de richesse – a bőség zavara.

embonpoint – pocak.

emfizéma orvoslás – tüdőtágulat: kóros levegőgyülem szövetben vagy szervben, különösen a tüdőben.

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers francia – Enciklopédia, azaz a tudományok, művészetek és mesterségek magyarázó szótára. írói a felvilágosult francia gondolkodók voltak, Diderot és d’Alambert szerkesztésében jelent meg, 1731–1754-ig, s 68 kötetből áll.

enfin seul – végre egyedül.

enormis – szörnyen nagy, óriási.

entomológus görög – rovartannal foglalkozó.

Enlil mitológia – „A levegő ura”, ősi sumer isten, fő kultuszhelye Nippur, a szent város és tudományos központ. Az Kr.e. 3. évezredi sumer pantheon főistene; e szerep innen nyerte az enlilség nevet. A sumer kozmogóniákban főként ő a világ elrendezője, aki egyben a civilizációs vívmányokat (például kapa, balta) adja az embereknek. Főistenségét a babilóni teológia Mardukra ruházza át.

épater le bourgois – meghökkenteni a nyárspolgárt.

Ephialtes – A hagyomány szerint a görög nép áruló fia, aki Kr.e. 480-ban Xerxes perzsa király hadait a Thermopylai szorost őrző Leonidas spártai király háta mögé vezette, s így kezükbe adta a győzelmet.

epitbeton görög – jelző, jobban mondva díszítő jelző, mely az ókori görög-római eposzok hősének egy-egy kiváló tulajdonságát fejezte ki.

episztola görög–latin

1. levél, verses levél

2. vallás szentlecke; az evangéliumot megelőző szentírási részlet a misében.

equinus varus orvoslás – lószerű, kifelé hajló, horgas lábú.

Erdphysik német – A Föld fizikája.

Erie – Írország.

Escorial – spanyolországi község Madrid-tartományban. Nevét az a hatalmas épületrendszer tette ismertté, mely 16 udvar köré csoportosított kolostorból, templomból és királyi palotából áll. A templom kriptájának a főhajójában 26 király és királyné sírja van. Az épülettömb 206 m hosszú és 161 m széles. II. Fülöp építtette 1563–1584 közt.

esplanade – sétatér.

eszelény – az ormányosok családjába tartozó kék, zöld vagy aranyszínű bogár, mely lyukat fúr a fába, s abba rakja a tojásait.

etalon francia – hiteles mérték; valamely mértékegység állandó, hiteles mintapéldánya.

etimológia görög – A nyelvtudománynak az a része, mely a szavak származásával és jelentésüknek alakulásával foglalkozik.

eugenika görög elemekből, élettan – az ember öröklődő tulajdonságait a haladás érdekében javítani igyekvő irányzat.

Euler-gráf matematika – olyan összefüggő gráf (bármely két pontja úttal elérhető), amelynek minden pontja páros fokú.

Euterpe – Az ógörög hitregében a kilenc múzsa egyike, a költészet és zene ihlető szelleme. Neve annyi mint: gyönyörködtető.

evolúció – a szüntelen, fokozatos mennyiségi változás elve.

ex gratia speciali – különleges kegyből.

ex offo – hivatalból.

ex ungue leonem latin – az oroszlánt körméről (ismerhetni meg).

exeo – kimegyek.

exigo monumentum aere perennius latin – ércnél maradandóbb emlékművet emelek. Horatius egyik versének szállóigévé lett sora, némi módosítással.

exploizál – robban.

explóziós teória görög, latin – Az az elmélet, mely szerint a földrengések ama fajtájának, mely a működő vulkánok környékén pusztít, a vulkanikus feszítőerő az oka.

Extra Hungariam non est vita (si est vita non est ita) – a táblabírói kor és szemlélet egyik jelmondata: Magyarországon kívül nincsen élet, de ha van is, nem olyan.

exámen, egzámen latin – iskolai vizsga, vizsgálat, vizsgáztatás.

exorcizmus görög, vallás – ördögűzés (katolikus szertartás).

faba arabica – arab bab: kávé.

facies hippocratica – a haldokló ember elváltozott arckifejezése.

Fafner – sárkány a Nibelung-mondában.

farmakológia orvoslás – gyógyszertan.

fartinál (farcináz) szegedi tájszó – leckéztet.

fatális akcidencia – szerencsétlen véletlen.

faut de mieux – jobb híján.

fejtám – a kárpitozott vasúti ülésnek a fej pihentetésére szolgáló támasztéka.

Felice notte olasz – jó éjszakát!

felláh arab – egyiptomi szántó-vető.

ferte opem misero Robinsoni latin – segítsetek a szerencsétlen Robinsonon!

fénymisztika filozófia – Filozófiai irányzat, mely szerint Isten princípiumát e világban leginkább a látható fény illusztrálja. A tan kettős gyökerű. Többnyire perzsa filozófusokról van szó, akiknek ősei tűzimádók (zoroasztriánus) voltak. A tűznek és a fénynek különleges jelentőséget tulajdonítottak. Másrészt arab optikusok is hatottak rájuk ( » fénytörés, lencsék stb.). Ezeket a természeti jelenségeket – metaforaként – Isten és ember viszonyának leírására használták. Isten a fény, a sátán a sötétség. A lélek összegyűjti (konvex [domború] lencse) vagy szétszórja (konkáv [homorú] lencse) a fényt. A fénygyűjtő lélek megvilágosodik. Ezért nevezték a fénymisztikát a világosság filozófiájának (falsaffat al-isrák). A nem túl népszerű filozófia legnevesebb képviselője Szuhravardí (XII. század) volt.

fibrilmozgásorvoslás finom rezgőmozgás a szívpitvarban.

fibula latin – A ruha összetűzésére használt kis ékszer, melyet még a bronzkorban találtak fel.

Figaro – Beaumarchais (1732–1799) teremtette meg ezt a fondor, szellemes, szabad szájú és szabadgondolkodású színpadi figurát, Figaro házassága című drámájának a főhősét.

filiszteusok, amalekiták – ősrégi, a zsidókkal hadilábon álló keleti népek.

filtra latin – kotyvalék.

Flibustier – Így nevezték, főként a XVII. század második felében, azokat a tengeri kalózokat, akik a nyugat-indiai vizeken, gyakran titkos francia és angol támogatással, veszélyeztették a spanyol érdekeket.

Fliegende – Fliegende Blätter: humoros, képes német hetilap, a XIX. században Magyarországon is népszerű volt.

fizikai kémia (fizikokémia) kémia – A kémiának az az ága, amely a kémiai anyagok és rendszerek szerkezete, felépítése és fizikai tulajdonságai közötti összefüggések, valamint a kémiai folyamatokat kísérő fizikai jelenségek vizsgálatával foglalkozik. A fizikai kémia megalapítója és kifejlesztője Wilhelm Friedrich Ostwald, a rigai műegyetem kémiaprofesszora és a lipcsei egyetem fizikai kémia professzora. Ő különítette el a szervetlen és szerves kémia mellett e tudomány harmadik ágaként. Az elnevezést Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a pétervári egyetem kémiaprofesszora vezette be. Fő ágai: reakcókinetika, elektrokémia, fotokémia, a molekulaszerkezet tana, kémiai termodinamika, sugárhatáskémia, magkémia, oldatok kémiája, kristálykémia.

fonda spanyol – csárda, fogadó.

forchetta olasz – villa.

forlana olasz – vidám, élénk velencei tánc; nevét a forlánokról, Friaul lakóiról kapta.

fotogém – A barnaszén kátrányából előállított, világításra használható folyadék, szaga a petróleuménál kellemetlenebb.

fődefterdár török – a régi törökök pénzügyminisztere

foedus latin, jogtudomány – Róma és a nem latin közösségek kapcsolatát ezzel szemben alapvetően szövetségi szerződések (foedera) szabályozták. E szerződéseknek formailag két faja volt: a) az egyenlő szövetségi szerződés (foedus aequum), amely nem fosztotta meg a másik felet önálló szerződéskötési és hadüzeneti jogától; valamint b) az egyenlőtlen szerződés (foedus iniquum), amelynek keretében a szerződést kötő másik félnek formailag is el kellett ismernie „a római nép felségét”. A római jog története és institúciói.

fonetika görög – a nyelvtudománynak az az ága, amely a beszédhangot mint fiziológiai-akusztikai jelenséget vizsgálja: a hangok fizikai képzésmódját, jellemzőit, továbbá egymáshoz való viszonyát, a hangkapcsolódások törvényszerűségeit.

foramen exiguum latin – az a kis nyílás, amelyen át a fény prizma-kísérleteknél behatol.

fosszilis latin, geológia – a földtörténeti ókorból megkövesedett állapotban fennmaradt állat vagy növény.

fragmentum latin – töredék.

frajj német – szobalányféle.

Frari – Velence egyik temploma a Frari templom; fő ékessége a Tiziano által festett kép, az Assunta, mely Mária mennybemenetelét ábrázolja. Az égbe emelkedő Szüzet angyalok légiója röpdösi körül.

Fremdenführer – idegenvezető.

frugális latin – mértékletes, szerény, szűkös.

frutto olasz – gyümölcs.

fraktális geometria matematika – a geometriának olyan tér- vagy síkbeli halmazok vizsgálatával foglalkozó ága, amely halmazok dimenziója nem egész szám (ezek a törtdimenziós objektumok az úgynevezett fraktálok). A fraktális geometriának jelentős alkalmazásai vannak a felhők, változó és erősen tagolt tengerpartszakaszok, örvények stb. elemzésében. A fraktális geometria elméletét Benoît B. Mandelbrot lengyel származású francia matematikus alapozta meg.

frazeológia görög – valakire vagy valamely közösségre jellemző szóhasználat, kifejezésmód.

fuit Ilion et fuimus Troes latin – Vergilius (Kr.e. 70–19) Aeneis című eposzának szállóigévé lett sora: „csak volt Trója, csak voltunk trójaiak!”

funicula olasz – sikló, gőzsikló.

furfante olasz – kópé, csibész, csirkefogó, gazfickó.

fülfű virág – A kövirózsa egyik fajtája, mely Közép-Európa hegyein nő. Háztetőre, kőfalra is szokták ültetni.

Fürdőkurára, izzasztásra, bőjtre – a nemi betegségek Shakespeare-korabeli kezelése. (Athéni Timon)

gaél – az ír és skót kelták neve.

Galenushoz szegődik – orvossá lesz: A latin Galenus Claudius (131–201 körül) a klasszikus ókornak hírben mindjárt a görög Hippokrates után következő nagy orvosa.

Gallego – galliciai. Gallicia észak-nyugat Spanyolország egy több tartományt magában foglaló vidéke, melynek népe halászatból, állattenyésztésből, földművelésből, parti hajózásból és idénymunkából élő szegény nép.

galvanomásolat – fémtárgyaknak elektromos úton készült hasonmása.

Gargartua – Francois Rabelais (1494–1553) világi pap, orvos, író. Klasszikus szatirikus műve a Gargantua és Pantagruel históriája. Gargantua, a nagy és roppant óriás, Pantagruel apja.

gaudium latin – öröm, mulatság.

gehinnom – Gé-Hinnom: gyehenna, pokol.

gekvár – a nyugat-indiai Baroda állam fejedelmének címe.

genealógia görög – a származásról szóló tudomány; származástan.

genitori genitoque – a nemzőnek és a nemzettnek (középkori himnuszból).

gentiluomo olasz – nemesember, nemes gondolkodású ember.

Genua superba latin – A büszke Génua Gyönyörű fekvése, gazdagsága, műkincsei s a történelemben játszott szerepe miatt emlegették így e várost.

genus irritabile vatum – „a költők érzékeny fajtája” (Horatius).

genus latin – nem, nemzetség. Az az egység, melybe a növényvilág egymással rokon fajait foglalják egybe. A faj tudományos neve: species.

giardino publico olasz – közkert.

gingkó-fa – Hazája Kína és Japán. 30 m magas, kétlaki lombhullató fa. Levele nyeles, legyező alakú, két- vagy négykaréjú. Porzós virága nyeles, csüngő. Európába 1754-ben került át. A legkeményebb hideget is kiállja, 2000 évig is elél.

Giralda – A sevillai székesegyház mellett levő, 114 m magas harangláb, 22 harmonikusan hangolt haranggal.

gitana spanyol – cigányasszony.

giuco soldatesco olasz – katonás játék.

globetrotter – világjáró, világutazó.

gloire – dicsőség, glória.

gloria in excelsis Deo latin – dicsőség a magasságban Istennek.

Golkonda – Kelet-indiai erősség, régen gyémántköszörűseinek tökéletes munkája miatt világszerte ismert volt.

goniometer görög – szögmérő. Ezzel végzik a koponyamérést is, mihez az agy- és arckoponya bizonyos meghatározott pontjai szolgálnak alapul.

Good Templar angol – Ez volt a neve az alkoholellenes mozgalom nagyhatású szervezetének, melynek a világ majd minden nagyobb városában voltak páholyai.

gorgonzola olasz – lombard sajt.

Gott weesz… – Isten sokat tud, de egy professzor még többet; Isten mindent tud, de egy professzor mindent jobban.

görög ábécé

Α α alfa (alpha)
Β β béta (beta)
Γ γ gamma (gamma)
Δ δ delta (delta)
Ε ε epszilon (epsilon)
Ζ ζ dzéta, zéta (zeta)
Η η éta (eta)
Θ θ ϑ théta (theta)
Ι ι ióta (iota)
Κ κ kappa (kappa)
Λ λ lambda (lambda)
Μ μ mű (mu)
Ν ν nü (nu)
Ξ ξ kszi (xi)
Ο ο omikron (omicron)
Π π pi (pi)
Ρ ρ ró (ro)
Σ σ ς szigma (sigma)
Τ τ tau (tau)
Υ υ ipszilon, üpszilon (upsilon)
Φ φ phi (phi)
Χ χ khi (chi)
Ψ ψ pszi (psi)
Ω ω ómega (omega)

gőztárogató műszaki, régies – gőzsíp, gőzduda.

grafitto olasz – ceruzarajz, szénrajz.

granadai emír – A spanyolországi szaracén uralom idején a kordovai kalifa helytartói voltak az emírek.

gránic – határ. A német „Grenze” szóból.

grotta olasz – barlang, üreg.

gáon héber – jelentése: fenséges. Nagy tekintélyű zsidó tudósok hagyományos címe.

gráfelmélet matematika – a matematika viszonylag új ága. Történetét Euler 1736-ban megjelent dolgozatától számítják, amelyben a königsbergi hidak néven ismert feladattal foglalkozott. Sokáig úgy látszott, hogy az ilyenfajta feladatok nem különösebben jelentősek. A XIX. század végén azonban a gráfelméletnek sok fontos gyakorlati alkalmazását ismerték fel. Az első tudományos színvonalon megjelent könyvet ebben a tárgyban Kőnig Dénes magyar matematikus írta 1936-ban. A gráfelméletről magyar matematikusok tollából napjainkban is sok cikk ès tanulmány jelenik meg. (Matematikatörténeti ABC)

guardia civil – csendőr.

guardia olasz, spanyol – fegyveres őr.

gubacsdarázs – a hártyásszárnyú rovarok egyik családjába tartozik. Alig 2–4 mm-es kis állat, fonatcsápokkal és erős torral. A növényeken látható gubacsokat azzal idézi elő, hogy a levelet, szárat vagy gyökeret megszúrja, s a sebbe helyezett pete, illetőleg az abból kikelő pondró a növény szövetét kórosan túltengő fejlődésre izgatja.

guide francia – vezető, útikönyv.

gubernátor latin – kormányzó.

habent sua fata autem litterae – az iratoknak is megvan a maguk sorsa.

habent sua fata libelli latin – van sorsuk a könyveknek is.

hágai konferencia – hágai békeértekezlet. A burzsoá államok egymás létét veszélyeztető érdekharcának a megfékezését célzó kísérletek legjelentősebbike. Az elsőt 1899-ben tartották.

hagiosz athanatosz – szent halhatatlan.

Halley-üstökös – periodikus üstökös, amelynek pályáját Halley angol csillagász számította ki. Az üstökös megjelenéséhez számos babona fűződik, amelyek szerint ilyenkor veszély fenyegeti az embereket (háború, járványok, világvége stb.).

harena refugii latin – rejtekül, menedékül szolgáló homok.

Harleiana – Hatalmas könyv- és oklevélgyűjtemény, melyet Harley Róbert és fia – angol grófok – gyűjtöttek össze, s az államnak adták el. Ma a British Museumban van Londonban.

Hármas História – Haller János (1626–1697) erdélyi államférfiú, fogsága unalmának enyhítésére kezdett írói tevékenységbe. A Hármas História című közkedvelt műve (1695) a középkor három népszerű könyvének: Nagy Sándor Pseudo-Kallisthenes-féle regényes életrajzának, a Gesta Romanorum-nak és a Columnai Guidótol feldolgozott trójai háborúnak a fordítása.

harminchármas bizottság – Az 1931. évi XXVI. tc. alapján az országgyűlés két házának tagjaiból választott bizottság, mely a kormány és a minisztériumok gazdasági természetű intézkedéseit vizsgálta felül és bírálta meg.

Harmsworth, Nortcliffe – Hatalmas angol lapvállalat tulajdonosa, a kiadásában megjelent nagy angol lexikon az ő nevét viseli.

haruspex latin – az áldozati állatok beleiből, az áldozat füstjéből s egyéb kísérő körülményekből jósoló ókori római pap. Általában: jós, jövendőmondó.

hausse (bessz) francia – a kapitalista világban az értékpapírok tőzsdei árfolyamának emelkedése; ennek ellentéte a bessz.

haut-goût – nemes íz, zamat, átvitt értelemben: finom ízlés

hedsra arab – Mohamed „kivándorlása” igazabban futása, a vele szemben ellenséges arisztokrácia elől Mekkából Medinába.

Hekate – A görög néphit rontó szellemeinek egyike, félelmetes istennő, ki a föld mélyében lakik, s ezért a fekete szín szimbolizálja. Éjnek idején jön fel onnan a holtak lelkeinek és az alvilág kutyáinak kíséretében, hogy halálra ijessze az embereket, s rájuk zúdítsa a kártevő, gonosz démonok hadát.

heliotropium görög–latin, növénytan – kerti vanília, kunkor.

helleborusz – hunyor: régebben gyógynövényként használták.

hemiszféra görög – félgömb, a földteke fele.

Heraclius – Kelet-római császár (610–641 uralkodott), ki védelmül az avarok ellen a horvátokat és a szerbeket telepítette az Alduna vidékére.

heraldika görög – címertan.

Héra-szem – Héra az ókori görögök leghatalmasabb női istensége volt. Kezdetben tehén alakjában képzelték el; erre utal költői mellékneve, a „tehénszemű” is.

Herr Wirt német – vendéglős, fogadós uram.

Hesperidák – A görög–római mítosz szerint a föld nyugati szélén lakó leányok, kik az aranyalmákat őrzik kertjükben.

Heszperidák aranyalmája – narancs. Az ókori görög mítosz szerint a Heszperidák a föld nyugati szélén lakó leányok. Ők őrzik a kertjeikben egy hétfejű sárkánnyal azokat az almákat, melyeket egykor Héra kapott ajándékba Gaiától.

hexaéder görög, matematika – hat egybevágó négyzet által határolt mértani test; kocka.

Hfsz.-ek, F.-ek, Led.-ek és Staud.-ok. – Az egyes állat- és növényféleségek tudományos neve mellett ott található rövidítve felfedezőjük neve is. Staud. például Staudinger nevének a rövidítése.

Hibásan mondod a sumert! – Az ókori Mezopotámiában az egyik legfontosabb követelmény a sumer nyelvismeret volt. A diákok anyanyelve ekkor már nem a sumer, hanem az akkád.

hic iacet Attila rex latin – itt nyugszik Attila király.

Hier ist mir viel Übles und Scblechtes widerfahren német – Itt engem sok bántalom és baj ért.

Hiram – Több tiruszi király neve: A legnevezetesebb Kr.e. 1000–970-ig uralkodott. Ő volt segítségére a zsidók királyának, Dávidnak és Salamonnak a jeruzsálemi királyi palota és templom felépítésében.

historia domus latin – a ház története. Olyanféle, mint amilyent a középkori szerzetes-krónikás vezetett a maga rendházáról.

holoturia – tengeriuborka-féle.

homicidio (helyesen: h nélkül) olasz – emberölés, gyilkosság.

homo ministerialis latin – miniszteri megbízott.

homunkulusz – az alkimisták, elsősorban Paracelsus elképzelése szerint: lombikban, vegyi úton előállítható emberke.

Horatio – Hamlet barátja, s Hamlet neki és a köréje gyűlteknek mondja ezt Shakespeare tragédiája I. felvonásának V. színében.

Hőferek – harctéri helyzetjelentések. H. Franz (von Feldsturm) osztrák–magyar táborszernagy (1861–1918) aláírásával jelentek meg az osztrák–magyar főhadiszállás naponkénti hivatalos jelentései az első világháborúban, s így neve valóságos fogalommá lett.

homeopathia latin, orvostudomány – hasonszenvi gyógymód.

honorárium latin – tiszteletdíj, szerzői díj.

hőany fizika; régies, ma már nem használatos – hőenergia.

Hyades – a Bika csillagkép csillagai, a görög mitológia szerint az eső nimfái (Hüászok), akik égi jelként a csillagok közé jutottak. Egyes változatok szerint megharagították az isteneket, oly kitartóan siratták elpusztult testvérüket – innen a jelzőjük: szomorú (tristesque). Cholnoky némelykor a Fiastyúk csillagképpel azonosítja őket, ennek oka nyilván az, hogy a Fiastyúk csillagai, a Pleiádok a görög monda szerint a Hüászok nővérei, s szintén az eső nimfái voltak.

ibisz – gázlómadár, Izisz istennő szent állata a régi Egyiptomban.

Iblis arab – az ördög neve a Koránban.

ichor – Az az új elem, melyet Tatrangi Dávid, Jókai A jövő század regénye című művének a főhőse fedezett fel, s arra használta, hogy hatalmassá és boldoggá tegye nemzetét, és megteremtse az emberiségre áldást hozó, őrök békét.

ignorámibus – nem fogjuk megtudni.

ignoramushoz ér latin – a megfejthetetlenhez ér.

ignoti nulla est curatio morbi latin – ismeretlen betegségre nincs orvosság.

ikon számítástechnika – esetünkben, az angol számítástechnikai szaknyelvből beszivárgott műszó. Jelentése: számítógépes programot (alkalmazást) jelképező képecske. A számítógépes programokat többnyire az ikonjukra kattintva indítjuk el.

ikositetraéder görög, matematika – kristályosodási forma; huszonnégy egybevágó szabályos oldal által határolt mértani test.

il re olasz – a király.

il y a des choses, qui se font, mais ne se disent pas – vannak dolgok, amelyek megesnek, de nem beszélnek róluk.

illír(ek) történelem – indoeurópai nyelvet beszélő ókori nép. Az egykori Illíria a mai Dalmácia, Bosznia és Albánia területe az ókorban.

immer fesse darauf német – csak rajta! csak bele!

immerziós mikroszkóp – Olyan mikroszkóp, melynél az objektív és a fedőlemez közötti teret valamilyen folyadék tölti ki, s ezáltal a gép fényereje és felbontóképessége növekszik.

imponderábilis latin – lemérhetetlen.

impuesto de guerra – hadiadó.

impertinens latin – pimasz, kihívóan szemtelen, arcátlan.

in articulo mortis – a halál pillanatában.

in effigie latin – jelképesen. Régen szokás volt a halálraítéltnek a képmását (effigies) húzni fel az akasztófára, ha az meghalt vagy megszökött közben.

incidit in Scyllam latin – Hajótörést szenved a Scyllan, ti. miután a Charibdist elkerülte. A Scylla egy égig érő szikla üregében lakozó tengeri szörny volt, a Charibdis pedig egy közvetlenül mellette dühöngő örvény. Ha az ókor hajósa Charibdist el akarta kerülni, óhatatlanul a Scylla áldozatává lett.

indolens latin – közömbös, közönyös, nemtörődöm.

infallibilitás – csalhatatlanság. A csalhatatlanság dogmája: a pápa hitkérdésekben való tévedhetetlensége.

infámia – becstelenség, szégyen.

infekció – fertőzés.

infuzórium latin – ázalag, egysejtű, parazita életmódot folytató élőlény.

inglese olasz – angol.

inklangorium latin – csengő.

instál latin – kér.

instinktus – ösztön.

Institut francia – a Francia Tudományos Akadémia Párizsban.

intendáns latin – valamely közintézet, főképp az állami, királyi vagy városi színházak felügyelője.

inter parenthesim – zárójelben, közbevetőleg.

intermezzo olasz – közjáték; mellékes esemény.

irritabile genus latin – érzékeny, ingerlékeny fajta.

istenfa – Az üröm egyik faja, fűszeres illatú növény, melyet a nép sokhelyt orvosságnak használ.

Isztár (Astarte) – Babilóniai istenség; a szerelem, a harc és a vadászat istennője. Nippur ősrégi babilóniai város.

izomatrophia orvoslás – izomsorvadás (atrophia musculorum).

Izrafil – angyal, a mohamedán mitológiában ő fújja a föltámadás kürtjét.

Izsaiás – az Ószövetség négy nagy zsidó prófétája közül időben az első. Kr.e. a 8. században élt.

Jacquard-szövőgép műszaki – A francia Joseph-Marie Jacquard jelentősen módosított szövőszéke már 1805-től elterjedt. Jacquard automatizálta a „vértet”, a szövéshez szükséges bonyolult mintát. A szerkezetet egy csomag keménypapírból készült lyukkártya vezérelte.

járja eszét – csintalankodik, tréfálkozik, bohóskodik.

Java programozási nyelv számítástechnika, informatika – James Gosling, Bill Joy ès Guy Steele tervezte a Sun Microsystems, Inc. cégnél. A nyelv célja intelligens WEB-oldalak biztonságos módon való programozásának támogatása. Majdnem mindenki találkozott már – barangolás közben – ezen a nyelven írt programokkal: vagy azért, mert a meglátogatott oldalon valami trükkös megoldás volt, vagy azért mert a böngészője nem tudta értelmezni a Javás utasításokat és a böngésző hibajelzést adott.

jb. helyben – Helységnév-mutatóban: királyi járásbíróság van a városban.

Jedes Thierchen hat sein Plaisirchen – minden állatkának megvan a maga kis öröme.

jegec magyar, régies – kristály.

jegecrendszer magyar, régies – kristályszerkezet.

Jozafát (Josafát) völgye – A Jeruzsálem mellett húzódó völgy Jeruzsálem és az Olajfák hegye közé eső szakaszát nevezték így a keresztények. Vallásos felfogás szerint ez lesz az utolsó ítélet és a feltámadás színhelye, s ezért a zsidók és muzulmánok szívesen temetkeztek ide.

Juan Fernandez – szigetcsoport a chilei Valparaiso közelében. E szigetek egyikén élt öt éven keresztül egyedül A. Selkirk matróz, a Robinson-regény modellje. Az 1906-os valparaisói földrengés alkalmával ez a sziget is elsüllyedt.

Jupiter, Iupiter mitológia – ősi itáliai istenség, eredetileg az ég és a fény, a nappal istene. Saturnus fia, az istenek és az emberek királya, a római panteon legfőbb istene. A görög Zeusszal azonosították.

kabeljau skandináv – a közönséges tőkehal német és skandináv neve.

kacor – görbe kés.

Kacsalódik – Szegedi és Szeged környéki tájszólás: enyeleg, teszi a szépet.

kadáver – hulla, tetem.

kádencia latin – rím, csattanós felelet.

kajeput-olaj – A kajeputfa leveléből készült, erős illatú, zöldessárga színű illanó olaj; reuma, bénulás, fogfájás és görcs ellen használják. Népiesen: kalapkút-olaj.

kalézol – csatangol, kóborol, kóvályog, kószál.

kalugyer – görögkeleti szerzetes.

Kalvill – almafa-fajta.

kanonizál latin – itt: beiktat a szókincsbe.

kantáros – kész, kapható valamire.

kapitális latin – tőkepénz.

kapitulárék latin – A frank királyok törvényei, melyek közül a legjelesebbek a 768–814-ig uralkodó Nagy Károly alkotásai.

kaput-rokk (katufrék) latin, német – kabát.

karsamadiner – alászolgája (Gehorsamter Diener).

kartográfus görög – térképész.

Katalaunum – Híres ókori városa mai Chalons sur Marne helyén. Határában folyt le Kr.u. 451-ben a „népek csatája”, Attila hun, keleti gót meg gepida és Aetius különböző germán segédcsapatokkal megerősített nyugat-római serege közt. A véres ütközet eldöntetlen maradt.

katarrus – hurut.

katzenjammer – másnaposság, macskajaj.

kházné – kincstár.

kifordított Antoniusz – értelme: az író ellenkezőleg jár el, mint Antonius, aki a megölt Julius Caesar felett mondott gyászbeszédében többször megismételte: temetni jöttem Caesart, nem dicsérni, noha célja az volt, hogy Caesar érdemeit idézze hallgatósága, a római nép eszébe.

kimondhatatlan név – A zsidó vallás hagyományai szerint az Istennek a nevét – Jahve – még a főpapnak is csak évente egyszer volt szabad kiejtenie. Ebben kétségtelenül annak az ősi mágikus kultúrának az emlékét kell látnunk, mely a jelnek (hangnak, szónak, képnek) a jelöltet felidéző bűvös erőt tulajdonított.

kinézer – kínai.

kis görögné vászna – Pénelopé vászna, mely sohasem készült el, mert amit nappal szőtt a királyné, azt éjjel felbontotta.

kisafa – Szegedi és Szeged környéki tájszó. Az a hámfa, melynél fogva az ekét vagy boronát vontatják a lóval.

kitli szegedi tájszó – vászonblúz.

klenódium latin – kincs, ereklye.

Klingle, süsses Frühlingslied – Csendülj, édes tavaszi dal.

kobéniták héber – A Lévi törzs ivadékai abból az ágból, mely a Szentélyben való szolgálattétel kiváltságát még Mózestől kapta. Ma már nem végeznek papi funkciót, mégis bizonyos elsőbbséget élveznek az istentisztelet keretében.

Kodrosz – Athén utolsó királya.

koefficiens – együttható, állandó szorzó.

kollizió – érdekellentét, összeütközés.

kolportálás – házhoz szállítás.

komissio – megbízatás.

komiszáros latin – csendbiztos, a pusztai csendőrök, pandúrok feje; hatósági biztos.

kommenció latin – gazdasági cselédeknek járó, fizetés jelleggel bíró természetbeni illetmény.

kompanista francia – társ.

kompasz – iránytű.

kompilál latin – összehord, összegyűjt; minden eredetiség nélkül, csupán a mások munkáiból merítve hoz létre bizonyos szellemi alkotást.

komplicitás latin – bűntársaság, bűnszövetkezet, bűnrészesség.

kompona – összetevő.

Konak – a szerb királyi palota.

koncesszió – engedélyezés, engedmény.

kongenialitás – hasonló gondolkozás, szellemi egyenrangúság.

kongregáció – a Vatikán legfőbb kormányzati hatóságainak a neve.

konskoláris – iskolatárs.

konstitució latin – alkotmány.

kontemplatív latin – szemlélődő, nézelődő.

kontrakciós teória görög, latin – E szerint az elmélet szerint a földrengések bizonyos fajtáját a földkéregnek a lassú lehűlés következtében beálló térfogatbeli összezsugorodása okozza.

kontusufka – lengyel vodkafajta.

konzisztórium – a bíbornok tanácsa a pápa elnökletével.

kórót tör – Szegedi és Szeged környéki szólás: sorát ejti valaminek.

korrida spanyol – bikaviadal.

korrózió latin – kőzetek szétmállása évszázadok során a víz hatására.

kozmikus ok görög – a Földön kívül, a Világegyetemben rejlő ok.

körömfaládék – finom ennivaló, csemege.

Kriegsmanier német – a harcban álló csapatok vezéreinek egymással szemben tanúsítandó magatartását meghatározó udvariassági szabályok.

krókusz – sáfrány, A nőszirom-félék családjába tartozó növénynemzetség.

kakochymikus – ha az emberben keringő nedvek fertőzöttek, kakochymiáról beszél a Galenus-féle orvoslás. Purgálással gyógyították.

klistély görög – beöntés.

kaláris, kláris népi

1. Korallból vagy ennek utánzatából készült füzér, nyaklánc

2. régies Egy szem korall.

Kant–Laplace-elmélet fizika – A Naprendszer kialakulására vonatkozó elméletek (Kant, 1755; Laplace, 1796), melyek Naprendszerünk jelenlegi állapotát nem a teremtés óta meglevő állapotnak tekintik, hanem egy ősködből való fejlődés eredményének. Laplace-nál a bolygók az összesűrűsödött forgó Napból szakadnak ki, Kant viszont a bolygók önálló sűrűsödéséről beszél, és ennyiben közelebb áll a jelen pillanatban érvényes tudományos felfogáshoz. – A fizika kultúrtörténete nyomán.

kaput nyitott – Az ég keleti kapuja, ahol a Nap hajnalban kilép, s a nyugati, ahol az alsó világba tér.

Karácsonyi puding » Plumpudding

kláris » kaláris

kóma, coma orvoslás – mély kábultság, eszméletvesztés, melyben a beteg erős külső ingerre sem reagál.

kommendál latin – ajánl, javasol.

Korányi Sándor utca – eredetileg: Budapest, VIII. ker. (Józsefváros) Ludoviceum u. 2.

Königsberg német [jelentése: királyhegy, királyvár] – A Balti-tenger közelében fekvő kikötőváros. 1255-ben II. Ottokár cseh király jelenlétében alapították. Euler korában Poroszország része volt. Mai neve: Kalinyingrád[?] (Oroszország).

A kör négyszögesítése matematikaRöviden: Lehet-e szerkeszteni körzővel és vonalzóval adott körhöz vele egyenlő területű négyszöget? A körnégyszögesítés problémája körzővel és vonalzóval nem valósítható meg. A tételt F. Lindemann bizonyította be 1882-ben. Kicsit részletesebben: A matematika történetének évezredeken át egyik legnépszerűbb feladata volt a kör négyszögesítése, vagyis olyan négyzet szerkesztése, amelynek területe egy adott r sugarú kör r2π területével egyenlő. A kör kiegyenesítése olyan egyenes szakasz szerkesztése, amelynek hossza az r sugarú kör 2 kerületével egyenlő. Mindkét feladat tehát visszavezethető az egységszakaszból a π hosszúságú szakasz szerkesztésére. · A feladat történeti fejlődésében három korszakot lehet megkülönböztetni. Az első vagy elemi geometriai korszakban a vizsgálatok célja a kör négyszögesítésének és kiegyenesítésének geometriai szerkesztése, illetőleg az erre vonatkozó törekvés volt. Ez a korszak a differenciál- és integrálszámítás feltalálásáig, a XVII. század második feléig tartott. · A második vagy analitikus korszakban a vizsgálatok célja a π számnak analitikus kifejezésekkel való előállítása volt, végtelen sor, végtelen szorzat, vagy végtelen lánctört alakjában. Ez a korszak a XVIII. század második feléig tartott. · A harmadik vagy kritikus korszak 1766-ban Lambert német matematikus vizsgálataival kezdődött és napjainkig tart. Ez a korszak a π szám természetét vizsgálta. Lambert 1766-ban kimutatta, hogy a π szám és hasonlóképp a természetes logaritmusrendszer e alapszáma irracionális. Legendre francia matematikus a XIX. század elején azt is kimutatta, hogy π2 is irracionális. · Olyan számot, amely gyöke egy egész együtthatós algebrai egyenletnek, algebrai számnak nevezünk. Az olyan szám, amely nem algebrai, vagyis amely egyetlen egész együtthatós algebrai egyenletnek sem gyöke, transzcendens. · Már a XVIII. század végén fölmerült az a sejtés, hogy π transzcendens. Lindemann német matematikusnak sikerült 1882-ben a Mathematische Annalen 20. kötetében Über die Zahl π című értekezésében először bebizonyítania, hogy a π szám transzcendens. Lindemann vizsgálatai összefüggésben vannak Hermite francia matematikusnak 1873-ban megjelent és az e szám transzcendens voltát kimutató dolgozatával. · Lindemann tétele a körnégyszögesítés több ezer éves feladatát véglegesen elintézte, mivel tételéből következik, hogy a körnégyszögesítés nemcsak körzővel és vonalzóval nem végezhető el, hanem akkor sem végezhető el, ha magasabb rendű algebrai görbéket veszünk segítségül. · Lindemann a π szám transzcendens voltát egy általános tétel különös eseteként igazolta. · A geometriai szerkesztések elmélete, 137. p.

kulináris latin – konyhai.

kurgán tatár – Az orosz sztyeppéken, Ázsia síkságain s hazánkban is található sírhalmok (kunhalmok), melyekből ékszerek, edények és fegyverek kerülnek elő.

kvantumelmélet fizika – a mikrofizikai rendszerek (molekula, atom, atommag, elemi részecske) fizikai tulajdonságainak, viselkedésének átfogó elmélete. Határesetként tartalmazza a klasszikus fizika törvényrendszerét.

Kvecal-Koatl – Kecalkoatl, teremtő isten az azték mitológiában.

lájtmotívum – vezérmotívum (Leitmotiv).

lakedaimoniak görög – spártaiak.

lampyris görög – a lágyszárnyúak családjába tartozó, szürkésbarna színű bogárfaj, A nőstények potrohán világítószervek vannak, s ezeknek kékes fényével csalogatják magukhoz a nyári esthomályban röpködő hímeket.

landsknecht – zsoldos.

lapis refugii latin – menedékszirt. Eredetileg annak a sziklabércnek a neveként használták e kifejezést, mely Szepes vármegyében emelkedik, s melyen a Szepesség szász lakói 1241-ben menedéket találtak Batu kán serege elöl. Három éven át védték itt magukat a mongolok meg-megújuló támadásai ellen.

last [but] not least – utoljára, de nem utolsósorban.

lateiner – latinos műveltségű értelmiségi (átvitt értelemben: nem gyakorlatias, nem élelmes ember).

laténe kor – A bronzkor második szakaszának a neve, a Kr.e. V. századtól a Kr.u. II. századig tartott.

Lausanne – 1932-ben volt Lausanne-ban az a nemzetközi konferencia, melyen MacDonald elnökölt, s hol a burzsoá nagyhatalmak érdekeinek szemmeltartásával kísérelték meg rendezni a jóvátétel kérdését, Közép- és Kelet-Európa gazdasági helyzetét.

lazakar – a vasúti kocsi párnázott üléseit egymástól elválasztó felcsapható kartámaszték – vasúti műnyelven.

le tour de monde francia – utazás a világ körül.

lele – kísértet.

lepidodendron, sigillaria görög – A korpafűfélékkel rokon, kihalt fatermetű növénynemzetség, mely főleg a kőszénkorban élt. Törzsét és ágait sűrűn borították a levelek. Hatalmas erdőket alkottak, melyek a föld vagy víz alá kerültek, s itt elszenesedtek.

Les présentes sont toujours exceptes – a jelenlévők mindig kivételek.

lethális bántalom – halálos bántalom (Léthe: a görög alvilág egyik folyója, a feledés vize).

leviathan – A Biblia szerint egy nagy tengeri állat, a Bibliába be nem vett apokrif – koholt, névtelen vagy kétes szerzőségűnek minősített – iratok szerint pedig mesés szörnyeteg.

libáció (libatio) latin – italáldozat.

libatopp – Fűféle növény, melynek mintegy ötven faja él a mérsékelt égöv alatt; egyik-másik közönséges gyom.

libraria olasz – könyvkereskedés.

liegestuhl német – nyugszék.

ligurok – Itália északnyugati részének ókori lakói. A rómaiak Kr.e. 238-tól állandóan próbálkoztak a meghódításukkal, de teljes sikert csak Kr.u. 14-ben értek el.

limbus latin – A katolikus egyház tanítása szerint a pokol tornáca, ahol azok a lelkek tartózkodnak, akik nem kárhoztak el, de isten látásától – a saját hibájukon kívül – el vannak tiltva.

Lindwurm – sárkány.

litera – betű.

Litterarisches Zentralblatt – Németország és a külföld irodalomtudományáról tájékoztató, hetenként megjelenő folyóirat volt, 1850–1944-ig.

llano – síkság.

lock-out angol – a munkások kizárása a gyárból.

longus post me idem petentium ordo – hosszú még az utánam az ugyanazt kívánók sora.

lóré – keskenyvágányú vasút.

Los mismos perros con otro collar – ugyanazok a kutyák más nyakörvvel.

louis d’or francia – francia aranypénz XIII. Lajos óta.

Lowe – Hudson Lowe: angol katonatiszt, Napóleon fogsága idején Szent Ilona szigetének kormányzója.

löszbuba – A lösz világossárga színű, porózus, meszes, földnemű törmelékkőzet, mely a legkülönbözőbb kőzetek elporlott szemcséiből alakult, s igen gyakran kezdetleges játékbabákra emlékeztető mészhalmozódás található benne.

lucus a non lucendo – Quintilianustól eredő szójáték, amely az erőltetett, fonák eredetmagyarázatot gúnyolja ki. Értelme: az erdő (lucus) nem fénylő (lucendo).

ludimagister – iskolamester.

Ludovico Magno, regi, patri, heroi latin – Lajos királynak, a nagynak, a haza atyjának, a hősnek.

Lugdunum – Lyon város helyén alakult meg, Kr.e. 43-ban a Lugdunum nevű római gyarmat, s ebből fejlődött ki a város.

lupé francia – kézi nagyítólencse.

Lust zum Fabulieren – mesélőkedv.

lusus naturac latin – a természet játéka, szeszélye.

lyssa canium – veszettség.

laesió orvoslás – sérülés, bántalom.

l’art pour l’art francia – öncélú vita, vita a vitáért.

Lectiones opticae latinNewton Cambridge-ben tartott előadásai, amelyek eredetileg Optical Lectures címen jelentek meg 1728-ban.

lege artis latin – szabályszerűen, annak rendje és módja szerint.

Lindenmayer Systems, L-Systems, Lindenmayer fraktálok matematika – Példa mesterséges növények számítógépes szimulációjára Lindenmayer fraktál segítségével. Az első példa egy szimulációs kísérlet 24., míg a második egy hasonló kísérlet 21. lépését mutatja be (forrás: Parametrized L-Systems for Modelling):

lobotomia orvoslás – a homloklebeny rostjainak átmetszése (pszichokirurgiai műtèt).

logaritmikus spirális matematika – Olyan síkgörbe, amely a rögzített O pontból kiinduló félegyeneseket állandó szög alatt metszi. (Matematikai Kislexikon)

Lumasi-csillagok – Az V. agyagtábla az égbolt asztronómiai felosztását és az asztrális naptár rendszerét ismerteti; az időszámítás tekintélye a vallásétól elválaszthatatlan volt, ezért az ókori kelet irodalmi szövegekben gyakran találunk ilyen tudós betéteket. A Lumasi-csillagok Marduk csillagai: e hét égitest Marduk hasonmása. Az állatöv egy részével azonos.

máhdi – A mohamedánoktól várt Megváltó, kinek eljövetelében feltétlenül hitt a siita felekezet. Egyes csalók vagy rajongók arra használták föl e hitet, hogy magukat máhdinak adva ki, támadást intézzenek az állam rendje ellen. Így Mohamed Ahmed dervis, aki hatalmas sereget gyűjtött, s megkezdte a harcot az angol uralom ellen. 1883-ban Hicks pasa, 1885-ben Gordon pasa seregét verte tönkre.

máhdi – olyan uralkodó neve, akit messiásként tisztelnek a mohamedánok.

Mahlzeit német – kedves egészségére.

malakológia görög a lágyságokkal, puhaságokkal foglalkozó „tudomány”.

maledettózik olasz – átkoz.

Malthus – a múlt században igen nagy hatású túlnépesedési elmélet megfogalmazója.

manchai síkság – Spanyolország legjobb bortermő vidéke.

manzanilla spanyol – fehér bor.

maorik – Új-Zéland bennszülöttei.

marmor et aes erimus latin – márvány és érc leszünk.

Marsala – Kikötőváros Olaszországban; édes, erős boráról híres.

marsruta – részletes, pontos utasítás, terv.

Marsyas – kisázsiai isten, kiváló fuvolajátékos, aki Apollónnal zenei versenyre kelt, de alulmaradt, s a győztes Apollón elevenen megnyúzatta.

masallah török – istenemre.

masszagéta – Hatalmas harcias nomád nép volt az ókorban, a Kaspi-tenger és a Jaxartes folyótól (Szír Darja) északra fekvő pusztaságon. Nagy Sándornak, a világbíró makedón királynak (Kr.e. 356–323) a Jaxartesen való átkelése megfélemlítette ezt a nomád törzset is.

masztodon – őskori, kihalt ormányos emlős.

mea culpa latin – ez az én bűnöm.

meander, meandroid – Az őskorban a Miletos városa mellett tengerbe torkolló Meander kisázsiai folyó kanyargó folyásáról nevezték el e zegzugos szalagdíszt.

Médea-katlan – boszorkánykonyha. Médea az antik görög mítosz leghatalmasabb varázslónője. Egy megölt kos apróra összevagdalt darabjait a legkülönfélébb varázsfüvekkel összefőzte az üstjében, s a kos új életre támadt, sőt megfiatalodott.

Mediciek – híres firenzei család. Legkiválóbb tagja Lorenzo (1449–1492), uralkodó, költő és szónok.

mediciizmus – mecénáskodás.

medicinman angol – itt: javas, bűbájos, varázsló értelemben.

meeting – gyűlés.

megcickéztet – megleckéztet, megtáncoltat.

Mehercule – me Hercule: Herkulesra! Istenemre!

mehr Licht – Goethe utolsó szavai: Több fényt! vagy: Több fény!

Menelik – etióp uralkodó, aki 1896-ban megverte a támadó olasz seregeket.

mens aegrota – beteg lélek.

mens sana in corpore sano – ép testben ép lélek.

mensibus erraris cancros non commedatis – az r-betűs hónapokban ne egyetek rákot.

menyecskefejű duda – A duda sípjának a fejét kos-, kecske- vagy menyecskefej formára faragták.

mercato olasz – piac, vásárcsarnok.

merceria olasz – rövidáru üzlet, bazár

mérköletlen – jelöletlen, monogram nélküli.

Mezquita – mecset. Egyik legimpozánsabb műemléke a spanyol mór uralomnak.

mi-carême – a nagyböjt harmadik hetének csütörtökje, Franciaországban a szórakozás napja, amelyen álarcos fölvonulásokat is tartanak.

Midsummernight – Szent Iván-éj.

miles gloriosus – hetvenkedő katona.

mineralogus görög – az ásványtan tudósa.

Ming-dinasztia – kínai uralkodóház, 1360–1644-ig.

mit beschränkten Untertanenverstandnémet korlátolt alattvalói értelemmel.

mizogin – nőgyűlölő.

molluszka latin – A puhatestű állatok gyűjtőneve; legtöbbjüket kagyló fedi.

Moloch – ókori palesztinai istenség, tisztelete a régi zsidók között is elterjedt. Emberáldozatokkal iparkodtak a kedvébe járni.

money is time – a pénz idő.

monochrom, polichrom görög – egy színnel festett, sok színnel festett.

monolit görög – egyetlen kőtömbből faragott oszlop, szobor.

more paganorum, more christianorum latin – a pogányok szokása szerint, a keresztények szokása szerint.

more patrio latin – ősi szokás szerint.

Mórea – A XIII. század óta a Peloponnézoszi félsziget szokásos neve, 1460-ban a török birodalom tartományává lett.

moriendum lista latin – a halálra kijelöltek listája.

motívum latin – díszítőelem. Vándorlásából megállapítható, hogy mint terjedt el térben és időben.

mouchas gracias spanyol – nagyon köszönöm.

mozo spanyol – fiatal, ifjú, alkalmazott, szolga, pincér.

municipio olasz – városháza.

musculus latin – izom.

Museo Poldi Pezzoli – 1879-ben alapították; az itáliai művészet világhírű remekeit őrzi.

mynheer holland – úr. Általában így nevezik tréfásan a hollandusokat.

Magyar Encyclopaedia – Az 1653-ban keletkezett Magyar Encyclopaedia című magyar nyelvű tankönyv Apáczai fő műve, melyben kora legkiválóbb szerzőinek (Decsartes, Ramus, Comenius, Kopernikusz stb.) művei alapján a tudományok egyéni rendszerbe foglalt ismertetését adja.

Mandelbrot-halmaz matematika – különös megjelenésű, fraktáltulajdonsággal bíró matematikai képződmény, amely a fraktálgeometria felfedezőjéről Benoît Mandelbrotról kapta a nevét.

manibus et pedibus descendo in tuam sententiam latin – kézzel-lábbal vallom a te véleményedet.

marduk – nyugatról érkező sémi nomád lakosság.

Mathematica sunt, non leguntur! latin – Matematika következik, nem olvasandó! (A Methaphysica sunt, non leguntur! mintájára.)

Maxwell-féle démon fizika – Közönséges termodinamikus démon, csak annyit tud, hogy a lyukon átengedi a gyors molekulákat, a lassúakat pedig nem: így keletkezik a termodinamikus örökmozgó.

megoldotta a kereket – kereket oldott.

méhköpű régies, népi – fatörzsből vájt vagy vesszőből font kaptár.

melanogog – orvosság, a fekete epét, vagyis a búskomorságot gyógyította.

a Merkúr-pálya napközelpontjának rendellenessége fizika – A Merkúr bolygó napközelpontja (perihéliuma) azért említtetik, mert 1900-ra ráébredtek arra, hogy eltérés van a Merkúr bolygó megfigyelt pályája és a newtoni gravitációs elmélet tömegvonzási törvénye alapján kiszámított előrejelzés között.

Methaphysica sunt, non leguntur! latin – Metafizika következik, nem olvasandó!

miazma görög – régebbi felfogás szerint a levegőt egészségtelenné tevő anyag; a vízből, talajból kiáradó, betegséget, ragályt okozó párák, gőzök.

Minerva mitológia – valószínűleg etruszk eredetű ősi római istenség, Jupiterrel és Junóval a capitoliumi istentriász tagja. Mint a tudományok, a művészetek és a mesterségek pártfogóját később a görög Pallasz Athénével azonosították.

mnemotechnika pedagógia, pszichológia – A többség számára nehezen megjegyezhető szabályok, táblázatok stb. könnyebben megjegyezhető formára hozása. Például, a középkori arab csillagászati központokban a szögfüggvény-táblázatokat verses formában tették memorizálhatóvá.

Musil-féle színpörgettyű pszichológia – Musil […] 1906-ban pszichológus barátja, Johannes von Allesch számára a színérzékelés vizsgálatára egy kísérleti eszközt is konstruált. A találmányt, melyet Musil szabadalmaztatott, hosszú évekig használták a pszichológiai intézetek. A színérzékelés vizsgálatának elve mindannyiunk számára ismert az iskolából. Ha két színkorongot úgy helyezünk egymásba, hogy az egyik korong eltakarja a másik megfelelő részét, és megfelelő sebességgel forgatjuk, akkor egy harmadik, kevert szín keletkezik. A hagyományos kísérleti eszköznek az volt a hátránya, hogy ha a színkorongok arányát meg akarták változtatni, akkor a gépet minden alkalommal meg kellett állítani. Musil találmánya épp ezt küszöbölte ki, a színek arányát a forgatás alatt változtatni lehetett, és így a két szín összes lehetséges keverékét folyamatosan megkaphatták. – Musil világa, 36. p.

nagyszentmiklósi kincs – 23 darabból álló aranylelet, melyre 1799-ben akadtak rá Szerbnagyszentmiklóson, s a bécsi császári múzeumba vitték.

najád – sellő, vízi tündér a görög mitológiában.

Námesztó – Árva megyei község, melyet a trianoni békeszerződés értelmében Csehszlovákiához csatoltak.

Naszreddin Hodzsa – A német Eulenspiegelhez hasonló török adomagyűjtemény hőse; a néphumor legkedveltebb alakja. A személyéhez fűződő anekdoták közül több népmeséinkben is feltalálható.

nautilus latin – a négykopoltyús lábasfejű lágytestűek egyik neme. Hazája az Indiai-óceán.

Nebukadnezar – Több babilóniai király neve, leghíresebb volt köztük a második (Kr.e. 604–562). Szíriát és Palesztinát birodalma tartományává, s Bábelt az ókor legfényesebb és legpompásabb városává tette.

Nemo est propheta [in patria sua] – senki sem próféta [a saját hazájában].

neonok görög – évezredek, örökkévalóságok.

nereidák – tengeri nimfák.

Nesztor görög – Homérosz Íliászának egyik alakja. Tapasztalt, bölcs aggastyán. Személyneve köznévvé lett, s annyi mint valamely társaságnak vagy testületnek a legidősebb és legtekintélyesebb tagja.

Neugebäude német – Újépület. Egykor a budapesti Szabadság tér és palotái helyén álló hatalmas kaszárnyaépület, több udvarral. A szabadságharc után börtönnek használták; mögötte hajtották végre a kivégzéseket.

nimbus nivosus latin – bő csapadékú viharfelhő.

no tedesco olasz – nem német.

nobili olasz – nemes.

nobili-k olasz – nemesek. A velencei köztársaság 1296 óta csak azokat tartotta nemeseknek, akik az utolsó négy évben a Nagy Tanács (signoria) tagjai voltak. Ezeknek a nevét az ún. Aranykönyvbe (Libro d’oro) jegyezték, s a tanács tagjait és a dogekat csak közülük választhatták.

noctiluca latin – az ostoros egysejtűek osztályához tartozó gömbszerű, legfeljebb 1 mm átmérőjű tengeri világító szervezet. Ha nagy tömegben jelenik meg a víz színén, éjszaka bevilágítja a tengert. Erre utal a neve is: fényterjesztő.

nomenclatura latin – itt: szakszótár.

nostras latin – közülünk való, hozzánk tartozó.

notaro spanyol – jegyző.

nuefrancia mezítelen.

Null von Null bleibt Null német – nulla szorozva nullával nulla marad.

Numi Tarem – A vogulok legfőbb istene, az ég és föld teremtője. Neve jelentése: Felső Ég.

numizmatikus görög – éremtannal foglalkozó.

Nannar mitológia – Szín holdisten sumer nevének (Nanna) népetimológiával módosított akkád változata („Ragyogó”).

nefritisz, nephritis orvoslás – vesegyulladás.

nephroschlerosis orvoslás – vesezsugorodás.

négyzetes (square) – Lefordíthatatlan angol szójáték: a ’square’ jelentése ugyanis ’négyzetes’ (és ’négyszögletes’), illetve ’egyenes’ – derék, szavahihető értelemben. A Newton-féle tömegvonzási törvény pedig angolul ’inverse square law’.

Níbiru mitológia – „Átkelő”, csillagnév, talán a tejút vagy egy része.

Niszaba mitológia – a mezopotámiai iskolák pártfogó istene.

numero deus impare gaudet latin – a páratlan szám istennek tetsző.

objektum-orientált programozás (Object-Oriented Programming) számítástechnika – A modern számítógép-programozás egyik fő vonulata az ún. objektum személetű programozás, melynek egyik alapeszköze a hierarchikus osztályozás.

Rövid történeti áttekintés: A ’60-as évek első felében felmerült annak az igénye, hogy a számítógép-programokban ne csak magának a számítógépnek a fogalmai (pl. memória, regiszter, utasítás, fix- és lebegőpontos számok) fejeződjenek ki, hanem annak a valóságos rendszernek a fogalmai, objektumai is közvetlenül beépíthetők legyenek a programokba, amelyekre a szóban forgó program vonatkozik. Így például egy vállalat információs rendszerében az alkalmazottak, a részlegek [osztályok], a szerződések, a munkadarabok stb. mind objektumokként jelennek meg [kezelhetők]. Vagy egy kémiai reakció számítógépes vizsgálatakor az atomok, a molekulák, de akár a térfogat vagy a hőmérséklet is objektumoknak tekinthetők. Természetesen más, például matematikai objektumok is hasonló módon kezelhetők.

Így alakult ki az OOP, amely ma már elterjedt és egyre népszerűbb a számítógépes világban. Az objektumokat, hasonló struktúrájuk és viselkedésük alapján osztályokba sorolhatjuk, sőt hasonlóan a „valóságos objektumok”-hoz, ezt hierarchikusan, több szinten is végezhetjük: absztraktabb és kevésbé absztrakt (konkrét) osztályokba sorolhatjuk őket. Ez az objektum-szemlélet ma már nemcsak a programozásra, hanem ennek előkészítő fázisaira, az ún. modellezésre és a tervezésre is kiterjed, így beszélhetünk objektum-orientált szoftver-fejlesztésről is.

Az első objektum-orientált programozási nyelv a SIMULA 67 volt, amelynek fordítóprogramja 1971-től vált elérhetővé az MTA Számítóközpontjának CDC 3300-as számítógépén. A SIMULÁ-t kb. 10 évvel később követte a SmallTalk, majd számos OOP programnyelv és fejlesztő rendszer.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakmai közösségei között az Objektum-orientált Fejlesztők és Felhasználók Klubja (OOFK) a fentebb ismertetett szemlélet és technológia fóruma.

obstruál latin – megakasztotta.

obulus görög – ezüst aprópénz a régi görögöknél; általában: aprópénz. Ezt tették a halott szájába, hogy kifizethesse Charonnak, az alvilág révészének a viteldíjat, ki a holtak lelkeit szállította át az alvilági folyón.

Óceánia – A Csendes-óceán szigetvilága Ausztrália, Kelet-Ázsia és Amerika partjai közt.

octopus – A lábasfejűek osztályának kétkopoltyúsak rendjébe tartozó állatnem, melynek fajait régen polipoknak nevezték.

Odeon – Odeionnak hívták az ókori görögöknél azt a kör alakú fedett épületet, ahol a zenei előadásokat tartották. E nevet vette fel Párizs 1782-ben alapított színháza a Szajna partján.

Odin (Wodan) – A germán mitológia alakja, a dühöngő szélvihar istensége, aki a skandináv hagyományban harci győzelmet osztogató istenné alakult. Felviszi a harcmezőn elesetteket pazar fényű palotájába, a Walhallába, s azok ott továbbélik a maguk hősi életét.

odör francia – szag, illat.

officiózus – hivatalos.

ogre francia – Oger Nagy Károly tizenkét lovagjának volt egyike. Némelyek az ő nevéből származtatták a francia mesék emberevő óriásának a nevét, mások a latin Orcus (alvilág) szóval hozták kapcsolatba; ismét mások az ugor népnévből eredeztetik.

okkult tudományok latin – mágia, teozófia, spiritizmus. Ezek a természet ama „titkos erőit” és „megfoghatatlan sajátosságait” kutatják, melyek állítólag csak a „választottak”, a „beavatottak” számára hozzáférhetőek. Tudománytalan miszticizmusba fulladnak. Írónk félig tréfásan, félig komolyan az esztétikát is ezek közé sorolja.

okkultista latin – Az, aki a tudományos megismeréssel összeegyeztethetetlen, titkos, megfoghatatlan természeti erőkben hisz.

oktaéder latin–görög, matematika – nyolc egybevágó szabályos háromszögtől határolt mértani test; gyakori kristályosodási forma.

olla potrida spanyol – Sokféle húsból és zöldségből készített étel; a spanyolok nemzeti eledele.

oppozíció latin – támadás, ellenzéki magatartás.

ordré francia – rendelet, parancs.

oreád – hegyi nimfa, hegyi tündér a görög mitológiában.

Orion – csillagkép, a görög hitregében Orion híres vadász, akit Artemisz istennő megölt; a róla elnevezett csillagzat a néphit szerint vihart és esőt hoz.

ornamentika latin – díszítés.

os parietale; os pubis latin – a koponya falcsontja; szeméremcsont.

Ossa és Pelion – az ókori görög mitológia szerint a Zeusz ellen támadó gigászok Ossa és Pelion hegyeket egymásra helyezve akarták megdönteni Zeusz hatalmát.

oszcilláció latin

1. fizika rezgés, rezgőmozgás; periódusosan ismétlődő állapotváltozás

2. ingadozás, ide-oda hullámzás.

osszárium latin – csontkamra, sírgödör.

osztentáció – kérkedés, fitogtatás.

osztéria olasz kocsma, vendéglő.

Out of memory számítástechnika – Hibaüzenet: A számítógépen éppen futó program kimerítette a rendelkezésére álló memóriát.

ouvrier francia – dolgozó, munkás.

Oxonia – Oxford latin neve.

ödéma, oedema orvoslás – vizenyő (sejtek közötti folyadék-felhalmozódás a szervezetben, a szövetekben).

összehujjant – összekiált, összekurjant.

padrone olasz – tulajdonos, birtokos, gazda.

pákás szegedi tájszó – gyékényvirágos.

Palazzo Ducale – Velence egyik legelőkelőbb s leghíresebb épülete a Szent Márk téri dózsepalota.

palazzo olasz – palota.

paleográfia görög – írástörténet: az írások történetével, fejlődésével, régi írások megfejtésével, helyes olvasatának megállapításával, átírásával foglalkozó tudományág. A történeti segédtudományokon belül a 19. század óta önálló diszciplína.

paleontológia görög elemekből, élettan – őslénytan.

paléta – annyi mint biléta, jegy, behívójegy.

pallium latin – köpeny, palást.

Pán – Eredetileg a dél-görögországi Árkádia pásztornépeinek az istene az ókorban, kinek tisztelete azután az egész görög világban elterjedt. Emberi fejjel és törzzsel ábrázolták, a fején kis szarvakkal és bozontos szőrrel benőtt kecskebak-lábbal. Plutarkhosz szerint a hajósok egyszer azt hallották tengeri útjuk közben, hogy „a nagy Pán halott” – s ez azt jelentette, hogy az antik vallás átadja helyét az újnak, a kereszténységnek. Ezt a legendát dolgozta föl Reviczky Gyula a Pán halála című költeményében.

panacea – varázsszer, minden bajban használható szer.

pandanuszok – Támaszgyökerekkel ellátott kétlaki fák és cserjék, főképpen a dél-ázsiai szigeteken vannak elterjedve.

panem et circenses – kenyeret és cirkuszi játékokat! (A római birodalomban keletkezett mondás, értelme: kenyér és cirkuszi játékok féken tartják a népet.)

Páneurópa görög – Az európai államok szövetsége; így nevezték azt a mozgalmat is, mely ennek a létrehozására törekedett a harmincas években.

panganét – szurony, tőr, bajonét.

Pantheosz – mindenütt jelenlevő istenség.

Papin fazék – Papin (1647–1712) francia fizikus találmánya. Fedővel légmentesen elzárt fémedény, a nehezen fövő anyagok főzésére.

par excellence francia

1. kiváltképpen, különösképpen, elsősorban

2. a legnagyobb mértékben, a legteljesebben

3. valódi, igazi, a szó szoros értelmébe vett (dolog)].

pár – régebben használatos kenyérélesztő. Úgy készült, hogy szüretkor a borseprő habjával korpát gyúrtak össze. Mikor megkelt, csomókba kiszaggatták, s a komlószárítóra rakták száradni, mit párszárítónak is hívtak.

partenogenezis – szűznemzés.

Patagonia – Ma is nomád népek lakta vidék Dél-Amerikában. Móra gyakran emlegeti tréfásan az alkirályát mint egzotikus nagyságot.

patalléroz – járkál, csatangol, jön-megy.

pátens – szabadalom.

pedinter – küldönc.

Peganum harmala – A Zygophyllaceae-család Peganum neméhez tartozó évelő fű; a Földközi-tenger környékének steppevidékén van elterjedve.

Peleskei nótárius – Gvadányi József (1725–1801) verses epikai műve, melyből Gaál József (1811–1866) ugyanezen a címen bohózatot írt. Ez először 1838-ban került színre a Nemzeti Színházban.

peloponnézoszi háború – Kr.e. 431–404-ig tartott; Athénnak és Spártának a hegemóniáért való versengése robbantotta ki. A harc, melybe Görögország valamennyi állama belekeveredett, Spárta győzelmével végződött, s Athén rövid időre teljesen elvesztette önállóságát.

peluqueria spanyol – fodrászüzlet.

penates latin – Az ókori rómaiaknál a családi tűzhelynek, illetve magának a családnak voltak a védőistenei.

pentagondodekaéder görög, matematika – tizenkét egybevágó szabályos ötszög által határolt mértani test; gyakori kristályosodási forma.

penzio – nyugdíj.

peregrináció latin

1. vándorlás, kóborlás

2. állattan költözés (madaraké).

peregrinus latin

1. idegen, jövevény; vándor

2. régies vándorló diák.

peremptorikus – haladéktalan, döntő, végleges, megsemmisítő.

peroneus orvoslás – a szárkapocshoz tartozó.

perpetuum mobile latin, fizika – örökmozgó; a fizika alapvető törvényeivel ellenkező elgondolás olyan gép szerkesztésére, amely saját mozgásával egyszer s mindenkorra hajtja magát.

petrifikálódott görög – megkövesedett.

Phaeton

1. görög annyi mint ragyogó. Az ógörög mítoszban Helios, a Napisten halandó nőtől született gyermekének a neve, ki egyszer apja helyett maga hajtotta a Nap aranyos kocsiját, de az elé fogott tüzet lehelő paripákon képtelen volt úrrá lenni.

2. phaeton – nyitott, vászontetős, könnyű kocsi

Physiologie de goûtAz ízlés fiziológiája: Brillat Savarin híres könyvének a címe.

pikaró spanyol – csavargó, szélhámos, kópé.

piktogram – általában kis méretű kép, amelyet gyakran közmegegyezésre használunk valaminek a jelzésére.

pilóta – cövek, oszlop

pitoyable – szánalomra méltó.

pittoreszk – festői.

placet latin – jóváhagyás, helyeslés, tetszés.

plage – lapos part, tengerpart, strand.

plakk orvoslás – foltszerű elváltozás.

plankton – a vízben lebegő apró növényi és állati szervezetek összessége.

planorbis – tányércsiga. Házának kanyarulatai nem emelkednek ki kúposan, hanem egy síkban csavarodnak fel, s ezért korong alakú.

Plumpudding angol – angol nemzeti étel. · Ezen angol nemzeti étel, következő alkatrészekből áll: 560 gramm (1 font) vesezsír, 280 gramm (½ font) marhavelő, 560 gramm török mazsola, 280 gramm apró szőllő, 140 gramm czitronád és ugyanannyi czukros narancshéj, 8 alma, 17 gramm törött fahaj, kevés szerecsendió, czukorra dörzsölt czitromhéj, 280 gramm törött czukor, 560 gramm reszelt zsemlyemorzsa, 105 gramm liszt, 1/10 liter arak vagy cognac, kevés só és 10 tojás. · A vesezsirt bőrétől és inaitól megtisztítjuk, nagyon apróra összemetéljük, cseréptálba tesszük, a megszemelt mazsolát, apró szőllőt, apróra metélt czitronádot és narancshéját, valamint a szintén kiáztatott és apró koczkára metélt velőt, füszert, czukrot, sót és czitromhéját, – mind jól összekeverve a tojással, arakkal és liszttel nagyon kivakarjuk és betakarva egy órát állani hagyjuk. Egy asztalkendőt vajjal jól megkenünk, reszelt zsemlyemorzsával jól meghintjük, és a masszát közepére téve, az asztalkendőt összefogjuk és egy ujjnyira a massza fölött erősen megkötjük. – E puddingot egy nagy edénybe sok forró vízzel, hogy uszhasson, teszszük, és harmadfél órát szakadatlanul, betakarva főzzük, mialatt a vizet gyakran fölszaporítjuk. · Tálaláskor a puddingot kiemeljük, drótszitára teszszük, a kötelékét fölvágjuk, az asztalkendőt minden oldalról fölszabadítjuk és a puddingot az asztalkendőből tálba borítjuk; rummártással leöntve, a többit külön tálalva, föladjuk. · (Magyar–franczia szakácskönyv, 81 fejezet. 10. szakasz. 714. p.)

Pluto-Neptun – az ógörög, illetve római mitológiában az alvilág és víz istene.

poca – disznó.

poema medicum latin – orvosi tanköltemény.

poliglott görög – több nyelvű.

Pomona – antik római istenasszony, a gyümölcsök védője.

Porta della Carta – A Szent Márk templom mellett levő dózsepalota kapuja, mely 1438–1443-ig épült.

porphürioszi fa (arbor porphyriana) filozófia

post hoc, ergo propter hoc latin – Ez után, ezért emiatt. Gyakran elkövetett logikai hiba, hiszen ha az egyik eseményt az időben követi egy másik, akkor ebből még nem következtethetünk közöttük fennálló ok-okozati viszonyra.

post mensam stabis aut passus mille meabis – étkezés után állj, vagy járj ezer lépést!

portentum – csodagyerek.

postakürt – Helységnév-mutatóban: a helységben postahivatal található.

pozitivista filozófia, pozitivizmus francia (latinból), filozófia – a 19. században keletkezett filozófiai irányzat, amely szerint a tudomány feladata pusztán a jelenségek leírása és rendszerezése, nem pedig magyarázata, mivel érzékeink úgysem képesek a belső összefüggések, a törvényszerűségek megismerésére.

Prado – Madrid egyik városrésze. Itt található a Prado néven ismert híres múzeum, mely a világ legnagyobb gyűjteményeinek egyike. Több mint 2000 klasszikus festményt őriz s a nagy spanyol mesterek remekeinek egész sorozatát.

praesocratica latin-görög – Szókratész előtti.

prelekció – előadás, fölolvasás.

preventive – megelőzően, elhárítóan.

Priamos – Homérosz Íliásza szerint a görögök által ostromolt Trója öreg királya.

primordiális – ősi, alapvető.

primurn movens latin – első mozgató.

pro artibus, pro litteris – az irodalomért, a művészetekért.

pro litteris et artibus latin – A tudományért és a művészetért adományozott magyar érdemjel, melyet I. Ferenc József 1887. augusztus 18-án alapított, Ischlben.

prodigiorum ac ostentorum chronicon latin, görög – időnként való jóserejű csodák és jelenések.

prodrómosz – hírnök.

proelia ventorum latin – a szelek csatája.

profapum vulgus latin – tudatlan tömeg.

professora en partos spanyol – „a szülés túdora” – magyarán: bábaasszony.

prohibíció latin – megakadályozás; a szeszes italok fogyasztásának tilalma.

prológvarga – Móra Ferenc rögtönzött kifejezése. Annyi mint: prológverseket szabogató.

Promontor – Budafok.

prophylaxis – betegség megelőzése.

proprietät német – tulajdon, saját holmi.

prosopopeia

1. megszemélyesítés

2. fontoskodás.

protopithecus – ősember.

protuberanciák latin, csillagászat – A Nap felületén észlelhető, vörösen izzó kitörések, melyek izzó gáznemű anyagok (hidrogén, hélium, kalcium) óriási tömegéből állnak.

proverbe – Musset kis vígjátékainak a neve.

princeps latin

1. első, a legelső (császárok korában) császár, fejedelem

2. transl. a legtekintélyesebb, legelőkelőbb, legjelesebb.

principium (természeti elv) filozófia – Lucretius, De rerum natura. I. könyv. 148. I. könyv. 707. l. és más helyeken.

pulizia urbana, provinciale olasz – a tisztaság városi és vidéki őre.

pulque – mexikói nemzeti ital, erjesztett agavé-lé.

pulvis et umbra sumus latin – por és hamu vagyunk.

purissima Conceptio latin – szeplőtelen fogantatás.

puruttya – Szegeden és környékén használt tájszó: hitvány, korcs, piszkos, rendetlen.

pszeudonim görög – álnév.

pszichocapillogia görög, latin – Móra Ferenc szerkesztette játékos szó; annyi mint oly tudomány, mely a haj sajátosságaiból a lelki sajátosságokra következtet.

pszichofizika görög – a testi és lelki jelenségek összefüggésével foglalkozó tudományág.

pudding angol

1. a sausage made of intestine stuffed with meat, suet, etc., and boiled. [Scottish and Dialect]

2. a soft, sweetened food, usually made with flour or some cereal as a base and variously containing eggs, milk, fruit, meat, etc.

3. anything like this in appearance or consistency.

(Webster Értelmező szótár)

1. Soft or fairly firm food consisting of ingredients mixed with or enclosed in flour or other farinaceous or cereal substance and cooked by boiling, steaming, or baking, (HASTY, MILK, PLUM, YORKSHIRE, pudding); sweet (course of meal); …

2. Intestine of pig etc. stuffed with oatmeal, blood, etc., (BLACK pudding)…

5. pudding-cloth in which some puddings are tied up for boiling; … pudding face large fat face; …

black pudding sausage-shaped, of blood, suet, etc.

(Oxford értelmező szótár)

a) puding

apple pudding almapuding

batter pudding felfújt

blackberry pudding földiszeder puding

milkpudding tejsodós felfújt

plumpudding karácsonyi fűszeres és mazsolás puding

steak pudding hússal töltött puding

suet pudding marhafaggyúval készült puding

pudding powder pudingpor

black/blood pudding véreshurka

white pudding (I) májashurka (ii) baromfihússal készült hurka.

pudding cloth angol – any cloth in which a pudding is boiled (Webster értelmező szótár); puding kifőzéséhez használt ruha, melybe a pudingot belekötik.

pudding-basin angol – pudingforma.

pudding-face angol – nagy, lapos, kifejezéstelen arc.

putto olasz – fiúcska; főként a reneszánsz és barokk ízlésű műalkotások gyermek- és angyalalakjainak a neve.

pürsök – cserkészés, a vad becserkészése.

pyrrhonizmus [pirronizmus] filozófia – Pyrhonnak, a nagy görög szkeptikusnak mindenben kétkedő filozófiája. Mivel az ember szerinte csupán a látszatokat ismerheti, minden lépésénél tévedésbe, az érzékek illúzióiba ütközik; a bölcs ezért ne ítéljen, hanem érje be az ataraxiával, a lélek zavartalan nyugalmával.

Pytheas – Massiliai görög csillagász a Kr.e. IV. században; az ókor egyik legnagyobb utazója. Elsőnek járta be Európa északnyugati vidékeit, eljutott Britanniába, majd Thuléba – a mai Izlandba. Akkor ultima Thulénak nevezték, mert azt hitték, hogy itt van a világ vége.

Quanto vuole? olasz – mennyibe kerül?

quatrocento olasz – a XV. század.

Quem di odere (paedagogum facere) latin – Akit az istenek gyűlölnek, pedagógussá teszik.

Qui nasce rotondo… olasz – Aki kereknek született, nem fog szögletesen meghalni.

quidam latin – egy bizonyos, egy valaki, az illető; valaki.

quinquecento olasz – a XVI. század.

quo vadis? latin – hova mész?

Rabonbán – A hamisítványnak bizonyult csíki székely krónika szerint a régi székelyek főpapja és kormányzója.

radnai víz – A tápai jámbor asszonyok a Maros vizét hívják így, lehet, hogy a radnai búcsúk emlékeként. Radnán ugyanis a Maros vizében mosakodtak meg a búcsúsok, s így tisztán járultak a csodatevő Radnai Szűz képe elé.

raffinement – finomítás, finomság.

rari nantes in gurgite vasto latin – Idézet Vergilius római költő Aeneis című hőskölteményéből; annyi mint: csak kevesen úszván az óriási örvények közepette.

recipiált kultusz latin – elterjedt, bevett tisztelet, különösen vallásos tisztelet.

regále latin – bizonyos cikkeknek, így pl. a régi Magyarországon az italnak egyedárusítási joga, mit az állam a kocsmárosnak meghatározott összegért bérletbe adott.

regnál latin – könyörög, kunyorál, rimánkodik.

rekreáció latin – felfrissülés, újjáéledés, pihenés; itt: szabadság.

renanizmus – E. Renan múlt századi francia racionalista vallástörténész tanai.

reptilia – csúszómászók, hüllők.

res nullius latin – senkinek sem a tulajdona, senkié.

retablo spanyol – faragott vagy festett oltárkép.

retour au fôret – vissza az erdőbe (azaz: a természethez).

revolverrel szoktam dolgozni – zugíró vagyok.

Revue des deux mondes francia – Világszerte elterjedt, egész 1944-ig Párizsban félhavonként megjelenő történelmi, politikai, irodalmi és művészeti folyóirat.

réz eleje – Pálinkafőzésnél a második csorgás elején ömlő, igen dús szesztartalmú lé, melyet orvosságul szoktak eltenni.

rezonáncbóden – hangszekrény.

right honourable highwayman – jól kereső útonálló.

rinbombo del canone olasz – ágyúdörej.

rosa mistica latin – a titokzatos rózsa.

rostapörgetés – A népi babona szerint rostapörgetéssel lehet megtudni valamely elveszett tárgyról, hogy hol van. A rostapörgetés oly módon történik, hogy a rosta oldalába nyitott ollót döfnek, két asszony pedig az olló fogójába dugva az ujján tartja a rostát, és sorra előszámlálják a gyanúba vett helyeket. Amelyiknél forogni kezd a rosta, ott kell keresni az elveszett tárgyat.

ruscus latin – Csodabogyó, a liliomfélék családjába tartozó örökzöld növény, ágai levélszerűek, lomblevelei nincsenek.

radialis orvoslás – az orsócsonthoz tartozó, orsócsonti.

ratio (természeti rend) filozófia – Lucretius, De rerum natura. II. könyv. 299. kk. és más helyeken.

Ready-Made angol, művészet – késztermék. A modern művészet egyik módszere, a talált tárgy vagy konstrukció szoborként való bemutatása. Először a dadaizmus képviselői alkalmazták; először Marcel Duchamp nevezte így a kiállításon bemutatott, a mindennapi életből kiszakított tárgyakat. Mint kifejezési eszközt újabb irányzatok is felhasználják. (neodadaizmus, Nouveau Réalisme stb.).

rekapitulál latin – röviden összefoglal, tömören megismétel.

relativitáselmélet fizika – az anyagi testek mozgásának egyetemes (az anyagi minőségtől független) vonatkozásaival, a térrel és az idővel (mint az anyag általános létformáival) foglakozó fizikai elmélet. Két elkülönült részből áll: a speciális relativitáselméletet (Ernst Mach, H. A. Lorentz és Henri Poincaré előkészítő munkássága után) Albert Einstein dolgozta ki (1905); az általános relativitáselmélet megalkotása (1916) Einstein kizárólagos érdeme.

Reménytelenül – Füst Milán verse.

reptíliáklatin, állattan – csúszómászók, hüllők.

retorika görög–latin – szónoklattan, ékesszólástan.

rima orvoslás – hasadék, rés.

Riphaei hegység földrajz – Montes Riphaei, az Urál hegység latin neve.

rúna skandináv – a rúnák ezer, kétezer éves írásjelek, főként a skandinávoknál.

Sába – A szabeusok országának a fővárosa volt, Ázsia délnyugati részén. A Biblia azt beszéli szépséges királynőjéről, hogy felkereste a zsidóknak bölcsességéről híres királyát, Salamont, s amiért az sorra megfelelt kérdéseire, rejtvényeire, gazdagon megajándékozta őt.

Sabbátu – A telehold napja, a holdhónap 15. napja (sabattu).

Saeculum latin – század.

sail on – behajózni.

sajtolt és mélyhúzott acél műszaki – a sajtolt és mélyhúzott acél lemezanyagok kis széntartalmúak. A kis széntartalmú acélok képlékenyebbek, könnyebben alakíthatók, és ezért alkalmasabbak az itt említett megmunkálásokra.

sala de mangiare olasz – étterem, ebédlő.

Sala dei tre capi olasz – a hármas tanács terme.

sala per bambini olasz – a gyermekek terme.

salarié – bérmunkás.

Salerno – régi, híres orvosi iskola színhelye.

sámán – A primitív, animizmus fokán álló vallások papja, aki mesterségesen előidézett révületében közvetlenül érintkezik a szellemekkel, s e beavatottságánál fogva népének orvosa és jósa.

San Marco – Velence legszebb tere: a Szent Márk tér.

sangre azul spanyol – kék vér.

La Santa Imagén – A Montserrat hegyén épült Nuestra Sersora kolostor kincse: a csodatevő Szűz Mária-szobor.

satura lambdoidea latin – a koponya egyik varrata.

Sau – két értelemben használható német szó: 1. disznó, 2. a Száva.

saxa loquuntur latin – beszélnek a kövek.

sbirr – rendőrkopó, fogdmeg.

sbirr olasz – törvényszolga, rendőr a régi Olaszországban.

Scala d’Oro olasz – Aranylépcső. A palazzo Ducalénak ezen a lépcsőjén csak azok a nobilik járhattak, kiknek családját nyilvántartotta az Aranykönyv.

sceptrum latin – jogar, az uralkodói hatalom jelképe.

Scipio Africanus, IV. granadai kalifa – Szellemes játék az emberek jólértesültségének kigúnyolására, akik készségesen elhiszik azt a képtelenséget, hogy Scipio Africanus, a punok római meghódítója a középkorban Spanyolországot megszállva tartó móroknak a kalifája volt.

schematizmus görög – tervszerű, kimerítő névlajstrom az egyházi, katonai tisztviselői személyzetről.

schlägli szójegyzék – 14 lapnyi másolatos kézirat 1420 tájáról; anyaga magyar szavakat is tartalmaz. A schlägli (Felső-Ausztria) premontrei-könyvtár rendezésekor fedezték fel 1890-ben.

Schwank német – tréfa, móka.

scientia amabilis latin – kedves, szeretetre méltó tudomány, azaz: a növénytan (botanika).

scoglia di pirata olasz – a tengeri rablók sziklái.

Scutari (Shkodra) – albániai város.

sedria – sedes iudicaria: megyei, nemesi törvényszék.

Selber Áner jiddis – maga is egy közülük; szintén közülük való; ő is ugyanolyan.

semi deponens ige latin – Félig – semi! – álszenvedő ige; írónk itt szellemes szójátékkal az antiszemitizmus csúffátételére használja föl e műszót.

semlyék – homokbuckás vidéken található laposabb szénatermő hely, min ideig-óráig megáll az esővíz is, a hóvíz is.

sergente olasz – őrmester.

Sforzák. Viscontiak – A Sforzák családja a XV. és XVI. században, a Viscontiak családja pedig a XIII–XV. században uralkodott Milánó felett.

sgrafitto olasz – faldíszítésül használt karcolt díszítmény. A fal felületére előbb sötét, majd erre világosabb, vékony vakolatréteget raknak. Ez utóbbira mázolják rá a rajzot, s azt a rajz szerint kikarcolják.

shetlandi póni – a világ legkisebb lova, 90–120 cm magas.

ship in left – hajó balra.

si olasz – igen.

SI fizika – A Système International d’Unités francia elnevezés rövidítése, melynek magyar jelentése: Nemzetközi Mértékegységrendszer. 1960-ban fogadták el, míg Magyarországon 1976-tól tették kötelezővé használatát. Az SI valamennyi egysége a hét alap- (hosszúság; tömeg; idő; elektromos áramerősség; termodinamikai hőmérséklet; anyagmennyiség; fényerősség) és a két kiegészítő egységből (síkszög; térszög) származtatható.

si vis pacem, para bellum – ha békét akarsz, készülj háborúra.

sic itur ad astra latin – így juthatni a csillagokig; ez az út vezet a nagysághoz. Vergilius Aeneisének egy szállóigévé lett sora (XI. 283).

Sierra Guadarama – spanyolországi hegység.

sigillaria – kihalt növényfaj. A leletek szerint óriási erdőket alkotó hatalmas fa volt.

sigillo olasz – pecsét.

Signoria olasz – A velencei köztársaság ügyeit intéző kisebb Tanács neve volt, mely a dozséből és hat tanácsosából állt.

sine ira et studio latin – harag és szenvedély nélkül.

sivóföld – futóhomok.

skolasztika labirintusa görög, latin – a szőrszálhasogató középkori bölcselet útvesztője.

skriblifex latin – „firkász” tréfásan lekicsinylő értelemben „író” helyett használva.

skrofulózis latin, orvostudomány – görvélykór.

skvárka – kis birtok.

solidus latin – Nagy Konstantin császár óta a római császárság aranypénze.

solotrinker – valaki, aki egyedül iszik.

spektrál-analízis latin, görög – színképelemzés.

Spinola – híres genuai család. Legismertebb tagja Ambrosio marchese lel los Balbazes spanyol hadvezér volt.

spíszbürger – nyárspolgár.

spurnanti olasz – habzó bor.

stakéta – karó, támaszték.

Standesehre – főrang.

stater görög – A legrégibb pénzegység neve; ezzel jelölték a kisázsiai görögök és perzsák arany- és ezüstpénzeit.

stigmatizálják – megbélyegzik, megjelölik.

stilus curialis – hivatalos stílus.

stout ale – nehéz, erős sör.

strix, striga – a régi görög és latin néphit szerint bagoly és bagolyszerű boszorkány, amely a csecsemők vérét szívja.

studierter Querkopf német – bogaras tudós.

Studio olasz – Olasz művészettörténeti folyóirat neve.

sub titulo – valaminek a címén, ürügyén.

suicidio olasz – öngyilkosság.

sulyka, sulyok régies népi elnevezés – Mosáskor a ruha verésére használt vastag, nyeles falap.

suk – két kifeszített és egymás mellé illesztett hüvelykujj hossza.

sunamita leány – A palesztinai Sunam városából származó leány, Abisag, ki az öreg Dávid király ágyasa volt.

Sunt certi denique fines – a fák nem nőnek az égig (Horatius: Szatírák, I. 1. 106).

superflu – fölösleg.

surculus latin – oltóág, fiatal vessző, csemete.

sweet home – édes otthon.

sweet to the sweet – kedvest a kedvesnek.

Systema naturalis (Systema naturae) – Linné hét kötetes művének a címe, mely a növény- és állatvilágot foglalja rendszerbe.

Száisz – ókori egyiptomi város, ahol a görög legenda szerint egy fátyollal letakart képet őriztek; aki előtt a fátylat fellebbentik, elfelejt mosolyogni.

Szajna-part a Port Royaltól a Notre Dame hídjáig – A Szajna partjának e szakasza a könyvkereskedők tanyája.

szakszon latin – szászok (angolszászok) neve.

szarmaták – többfajta népelemből alakult keverékpép.

Szegedi Hiradó – Kormánypárti lap, a Szegedi Napló versenytársa volt.

szelezésdeszka – A farönknek fűrésztelepen levágott, gömbölyű széleit nevezik így; a legolcsóbb deszkafajta, ól, kerítés, mennyezet készítéséhez használják.

szemnon – germán törzs.

szeraszkir – török főparancsnok, háborúban hadügyminiszter.

szezam – A Pedaliceae családjába tartozó növénynemzetség a Sesamum. Kelet-indiai, többnyire afrikai fű.

sziderikus – nagyon nagy vonzóerővel rendelkező.

sziderikus latin – itt: égi; különben: csillagokkal kapcsolatos, csillagokra vonatkozó.

Szigfrid – A germán hősmonda mitikus eredetű, nagyszerű hőse, daliás termettel. Vulcanus viszont, a római mítosz tűzistene, ki kovácsmesterséget folytat az alvilágban, csúf, esetlen és sánta.

szillogizmusok logika – logikai következtetési szabályok. Példa: Minden ember halandó. Arisztotelész ember. Arisztotelész halandó.

szisztematikus fantázia görög, latin – A képzeletnek az a fajtája, mely a tények rendszerezésében mutatkozik meg.

szokratikus beszéd – kérdések és feleletek formájában kifejtett gondolatok.

szublimior matezis latin, görög – magasabb matematika.

szunámi – A palesztinai Sunam városából származó leány, Abiság, ki az öreg Dávid király ágyasa volt.

szürenkezik – Arról mondják ezt, kinek sürgős mezei munkája van, s a szakadó eső miatt kénytelen a szalmakazalba húzódva tétlenül várakozni.

szinopszis [synopsis] görög

1. áttekintés, összefoglalás

2. irodalmi művek hosszabb vázlata

3. vallás párhuzamos helyek összeállítása (például a Bibliában).

tabes dorsalis orvoslás – gerincvelő-sorvadás.

tábla háza – Az Edduba, „a tábla háza”, a mezopotámiai iskolák összefoglaló elnevezése. „… Akár ujjgyakorlatként, akár okulásul, az Edduba dialógusai pontos képet adnak a diákok hétköznapjairól, a tanítás tartalmáról, módszereiről, az iskolák, „egyetemek” légköréről, erkölcsi felfogásáról, követelményeiről, sőt anyagi ellátottságáról. Ennyire alaposan a középkorig egyetlen más iskolarendszert sem ismerünk.”

tabuláris prókátor latin – ítélőtáblai helyettes elnök.

Tace latin – hallgass!

Taigetosz – hegy az ókori Spártában, innen taszították le a nyomorék, beteg és gyenge újszülötteket.

talio spanyol – vérbosszú, a szemet szemért, fogat fogért elv alapján.

tallisz héber – imaköpeny. Négyszögletű gyapjúlepel, melyben a zsidó férfiak az imádkozást végzik.

tamaricska biológia, növénytan – a szabadszirmú kétszikűek családjába tartozó fa-, cserje- vagy kóróformájú növény.

Tantalus mitológia – A görög-római mitológia szerint bűne miatt kegyvesztetté lett az istenek előtt, s büntetésül az alvilágban örökös éhséget és szomjúságot kellett éreznie, mert ha enni kívánt, az étel eltűnt, ha inni, a víz elfolyt előle.

tartományos – tart vagy fél valakitől.

tauromachia görög – bikaviadal.

Taurus földrajz – Hegyláncok Kis-Ázsia déli partjain.

távíró drót – Helységnév-mutatóban: vasúti távírda-hivatal.

tavola olasz – asztal.

Tempe völgye földrajz – híres völgy Thesszáliában, az antik költők gyakran megénekelték szépséges tájait. Több magyar költő és író a Balaton környékét nevezte így.

tendero spanyol – boltos.

teológia [theológia] görög–latin

1. vallás hittudomány

2. iskola hittudományi főiskola

teológus [theológus] görög–latin

1. papnövendék

2. a teológia szakértője, teológiát tanító személy.

terrestris latin – földi.

territorium latin – Az Amerikai Egyesült Államokban így nevezték azokat a nagyobb, körülhatárolt területeket, melyeknek nem volt meg a kellő számú lakosságuk ahhoz, hogy felvegyék őket az Egyesült Államok kötelékébe. Általában: terület.

tetrakontaoktaéder görög – negyvennyolc egybevágó szabályos oldal által határolt mértani test.

thalatta, thalatta! görög – a tenger, a tenger! Így ujjongott fel az a Kyrosz zsoldjában álló 10 000 görög harcos, mikor a kunaxai vereség (Kr.e. 407) után, Xenophon vezérletével, visszavonulóban a hazájába, végre megpillantotta a tengert.

thanatophobia orvoslás – halálfélelem.

Thanatosz, thanatosz

1. görög mitológia a halál istene a görög mitológiában, Nüx, az éjszaka gyermeke

2. görög halál, pusztulás.

Theiss-kultur német – tiszai kultúra.

thuribulum latin – tömjéntartó, füstölő. A benne parázsló tömjén füsttel tölti be a templomot.

Tiámat – A sósvizű tenger, a talajvíz, amiből a világ dolgai közvetlenül kiemelkednek. Eredetileg nőnemű princípium, később különféle alakban (pl. sárkány) képzelik el.

Az Apszu és Tiámat kifejezés együtt az őskhaosz, más mitológiák ősvize, amelyből a rendezett világ, a kozmosz kialakult. Az Enúma elis hátterében álló primitív természetmagyarázat sem az őskhaoszt, sem a belőlük kialakult Ég–Föld komplexumot nem tekintette isteneknek, hanem az anyagi világ egészét jelölte e szavakkal. E kezdetleges materializmus azonban a majd kialakuló istenképzet hatása alatt kozmogóniai mítosszá vált, isten-szereplőkkel, s az Enúma elis már isteneknek tekinti a rendezetlen világ, a khaosz korábbi princípiumait.

tijeras spanyol – olló.

tor-túró – halotti torra vásárolt erős túró.

Totentanz német – haláltánc. A halál hatalmának ábrázolása az irodalomban és festészetben akképpen, hogy egy kaszás csontváz táncra hívja a legkülönbözőbb rendű és korú embereket, s ezek táncolva áramlanak a nyomába.

Touraine, Anjou, Caheu, Percherain földrajz – francia tartományok, a Plantagenet-ház birtokában levő területek.

tout comprendre francia – mindent megérteni.

tout gracieux francia – nagyon kecsesen.

toxicus orvoslás – mérgező, mérgezett.

Trajan betűtípus tipográfia – A Ponticulus projekt nevéhez a Traianusi oszlopon (Kr.u. 113, Róma) láthatóhoz hasonló betűtípus szolgált alapul, melyet az oszlop betűiből kiindulva Eric Gill angol tipográfus tervezett:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

traktéros – vendéglős.

tramontana olasz – északi szél.

trattoria olasz – vendéglő.

trecento olasz – a XIV. század.

trente-et-quarente francia – szerencsejáték, mely különösen a Monte-Carló-i nemzetközi játékkaszinóban dívik.

trepanál latin – koponyát lékel.

tres faciunt collegium latin – hárman testületet, gyűlést alkotnak.

trifurcifer latin – nagy betyár.

triton mitológia – embertörzsű és halfarkú tengeristen a görög mitológiában.

triumfátor latin – diadalmenetet tartó, diadalmaskodó.

Trsztena – Árva megyei község, a trianoni békekötés óta Csehszlovákiához tartozik.

tsz. Nagyszeben – Helységnév-mutatóban: törvényszék. Például: tsz. Nagyszeben – az illetékes törvényszék Nagyszeben városában székel.

turco olasz – török.

tussilago farfara – szamárlapu vagy martilapu, amely köhögés, rekedtség elleni hatóanyagai miatt régóta használatos a gyógyításban.

tutti soldato olasz – mind katona.

tutt’uno olasz – édes mindegy.

Tücke – álnokság, alattomosság.

tüpto – ütök, verek.

Ukko – A finn mitológia öregistenének a neve. Az ég istene; ünnepét a tavaszi vetéskor ülték meg, s ekkor Ukko-poharat ittak a tiszteletére. Ukko-pohárról nálunk is gyakran esik szó a hegyaljai szőlőeladási oklevelekben. Hunfalvi Pál ebben ősi ugor-magyar mitológiai emléket sejtett. Révész Imre szerint ez a szokásos adásvevési áldomáspohár, s a kifejezés latin vagy német eredetű.

ultima ratio latin – utolsó érv.

une chose très nécessaire francia – felettébb szükséges dolog.

Unterbewusstsein német, pszichológia – tudatalatti (helyesen: tudattalan), Freudtól származó fogalom. (Helyesen: Unbewusstsein.)

uomo olasz – ember.

Ur – Babilónia déli részének egyik legrégibb városa; lakói sumerok voltak.

urbifób latin-görög – a várostól iszonyodó, a várostól félő.

Uriel – Isten világa; az egyik arkangyal, vele küld Isten Izraelnek világosságot.

urina orvoslás – vizelet.

ursus spelaeus – barlangi medve (ősállat).

usted spanyol – Ön, kegyelmed.

utriusque generis latin – mindkét nemből.

uzovál latin – használ.

vachonita vérkun – Az avarok egyik neve, mely az avar népet alkotó két őstörzs nevének (úar és khun) egybefoglalásából alakult.

vacuum cleaner angol – porszívó gép.

valeriana officialis – mezei vagy orvosi gyökér, mezei nárdus (gyógynövény).

varus orvoslás – kifelé hajló, horgas lábú.

vasút – mozdony képe helységnév-mutatóban: vasútállomás személy, poggyász- és áruforgalomnak, marha-rakodóhellyel.

vatesz latin – jós.

vedova olasz – özvegy.

velleitás francia

1. ideiglenes nekibuzdulás, akaródzás

2. áramlat, irányzat.

velo spanyol – fátyol.

venticento olasz – XX. század.

Ventre saint gris – a mindenségit.

Venus, Minerva – Vénusz a szerelemnek, Minerva a szűziességnek az istennője volt az ókori rómaiaknál.

ver sacrum latin – szent tavasz. Az ókori rómaiak nagy veszedelem idején egy tavasz egész termését ver sacrumnak nyilvánították, azaz: a baj elhárításáért felajánlották az isteneknek, s a fogadalom után következő első tavasz állati és növényi zsengéit azonnal feláldozták, az akkor született gyermekeket pedig 20–21 éves korukban új gyarmat alapítására küldték ki.

verdugo spanyol – hóhér; borbély.

verpánk – A szűcs munkaasztala. [Sajnos, az 1981-ben megjelent Móra életműsorozat köteteiből jórészt kimaradtak az 1958-as kiadás jegyzetei, miközben a szótárak többsége (Magyar értelmező kéziszótár, Idegen szavak és kifejezések szótára, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára stb.) az ilyen és ehhez hasonló szakkifejezéseket nem tartalmazza.]

Vertumnus – Az ókori rómaiaknál leggyakrabban a termés istene. Felesége Pomona, a gyümölcs védelmezője.

veseatrófia – vesezsugor.

Vesta – a házi tűzhely, a családi élet tisztaságát védő római istennő.

veteres migrate coloni – a kivándorolt telepesek veteránjai.

Viclipucli (Huicilopocstli) – A közép-amerikai aztékok istensége volt. Temploma Mexikóban állt, a mai székesegyház helyén.

vigil latin – őr.

vigvam – Eredetileg az észak-amerikai indiánok fakéregből és összevarrt bivalybőrből készült, kúpalakú sátrának a neve.

viheder – bányalég.

viking-halál – hősi halál. A vikingek vagy normannok, a mai dánok, norvégek, svédek elődei, vakmerő, harcos katonanép voltak.

viloncia (violencia) latin – pörpatvar, családi egyenetlenkedés, zavargás.

vino cattivo olasz – rossz bor.

vis inertiae – tehetetlenségi erő.

vivarium latin – állatoltnak a természetes feltételekhez hasonló körülmények között való tartására szolgáló helyiség.

volapük – J. M. Schleyer által – a nemzetközi érintkezés megkönnyítésére – kidolgozott mesterséges nyelv (1879).

voluta latin – Csigavonal alakban meghajlított, görbe vonal, melyet díszítő elemként gyakran alkalmaz az építészet.

voyages nouvelles francia – újabb utazások.

Walhalla – Móra Ferencnél a múzeumra értendő, mely tárlóiban örök életet biztosit a múlt emlékeinek, akárcsak a skandináv mitológia Walhallája – a megdicsőültek csarnoka – azoknak a hősöknek, kik harcban estek el.

Weichbild német – területhatár.

Werteritisz – Móra Ferenc tréfás szóalkotása, annyi mint Werther-betegség, azaz a Goethe regénye nyomán még fokozottabban megnyilatkozó emberkerülő magányba kívánkozás.

yawl – kétárbocos vitorlás, jolle.

Zeusz mitológia – Kronosz és Rheia fia, az istenek királya, az ég ura a görög mitológiában. A rómaiak Jupiterrel azonosították.

Zóhar – Az ókorból származó misztikus könyv, mely a Pentateuchus – Mózes öt könyve – egyes szakaszaihoz írt kommentárokat tartalmazza. Nem racionális Szentírás-magyarázat, hanem a Szentírás titkos értelmét kutatja, s így a kabbalisztikus irodalom körébe tartozik.

zomobor – ősi pogány gyászszertartás.

zygospóra biológia – Az ivarsejtek egyesüléséből keletkező sejt, melyből új egyed fejlődik.