Abbott, Edwin Abbott Síkföld (Flatland). Tudományos fantasztikus regény. Bevezetés William Garnett. Fordította Gálvölgyi Judit. A szöveghűséget ellenőrizte Závodszky Ferenc. Szakmailag ellenőrizte Szentmihályi Szabó Péter. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1982. (Kozmosz fantasztikus könyvek.) [A nagy számítógéppel egybekötve.]

__ __ Flatland. A Romance of Many Dimensions (Síkföld. A különféle dimenziók regénye). Illustrated by the Author. Introduction by Banesh Hoffmann. Unabridged. London: Secley, 1884–New York: Dover Publications, [é.n.] (Dover Thrift Editions.)

Abel, Eugenio [Ábel Jenő] Analecta Nova ad Historiam Renasceintum in Hungaria Litterarum Spectantia. Iussu Academiae Scientiae Hungaricae. Relictis cum commentariis edidit partimque auxit Stephanus Hegedüs. Budapestini, Typis Victoris Hornyánszky, 1908.

Ady Endre Ady Endre összes műve I–XI. Kritikai kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955–1982.

__ __ Ady Endre összes novellái. Illusztrálta Borsos Miklós. Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Bustya Endre. Szakmailag ellenőrizte Vezér Erzsébet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961.

__ __ Ady Endre összes versei. Budapest: Magyar Helikon, 1968. (Helikon klasszikusok.)

Aforizmák, anekdoták matematikusokról, matematikáról. Összegyűjtötte: Bitay László. Kolozsvár: Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, 1999.

Agricola, Georgius [Bauer, Georg] De re Metallica. Translated from the First Latin Edition of 1556 with Biographical Introduction, Annotations and Appendices upon the Development of Mining Methods, Metallurgical Processes, Geology, Mineralogy & Mining Law from the Earlist Times to the 16th Century by Herbert Clark Hoover and Lou Henry Hoover. London: The Mining Magazine, 1912–New York: Dover Publications, 1986.

__ __ Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról (De re metallica. Libri XII.), amelyekben a bányászat és kohászat körébe tartozó hivatalokat, eszközöket, gépeket és minden egyéb dolgokat nemcsak a legérthetőbben leírja, hanem azokat még a kellő helyen beillesztett képekkel és a latin és német megnevezések feltüntetésével a lehető legvilágosabban szemlélteti. Fordította Becht Rezső. Szerkesztette, a bevezetést, a kísérőtanulmányt, a lábjegyzeteket és a személyjegyzetet írta Molnár László. A tanulmányt és a jegyzeteket lektorálta Gazda István. Budapest: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület–Műszaki Könyvkiadó, 1985.

Agrippa [Nettesheim, Henricus Cornelius von] Titkos bölcselet. Fordította Magyar László András. Budapest: Holnap Kiadó, 1990. (Vízöntő könyvek.) [A mű eredeti kiadása Agrippa, Henricus Cornelius ab Nettesheym: De occulta philosophia libri tres. Coloniae: Agrippinae, 1533]

Aiszkhülosz Aiszkhülosz drámái. Fordította Devecseri Gábor, Jánosy István, Kerényi Grácia, Trencsényi-Waldapfel Imre. Az előszót írta Trencsényi-Waldapfel Imre. A jegyzeteket készítette Devecseri Gábor és Ritoók Zsigmond. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1962. (A világirodalom klasszikusai.)

__ __ Aiszkhülosz drámái. Fordította Devecseri Gábor, Jánosy István, Kerényi Grácia, Trencsényi-Waldapfel Imre. Az utószót Szepessy Tibor írta. A szövegmagyarázatokat és a jegyzetszótárt összeállította Devecseri Gábor és Ritoók Zsigmond. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1985. (A világirodalom klasszikusai. Új sorozat.)

Akadémiai Kislexikon I–II. kötet. Főszerkesztő Beck Mihály, Peschka Vilmos. Szaktanácsadó Szerdahelyi István. Szerkesztő Élesztős László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989, 1990.

Albertus Magnus (1262) Az állatokról (De animalibus libri XXVII). A szöveget válogatta, az utószót és a szómagyarázatokat írta Kádár Zoltán. Fordította Magyar László András. Budapest: Balassi Kiadó, 1996.

Alexits György Bolyai János világa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977.

A’-mi vólt vittatni való. Válogatás Dugonics András matematikai írásaiból. Összeállította a Szegedi Tömörkény István Gimnázium munkaközössége. Szeged: Szegedi Tömörkény István Gimnázium Igazgatósága, 1968.

Anakreón Anakreón versei. Anakreóni dalok. Töredékek. Fordította Devecseri Gábor. Illusztrálta Szász Endre. Budapest: Magyar Helikon, 1962.

Andai Pál A mérnöki alkotás története. A mélyépítés ötezer éve. Felülvizsgálta Major Sándor. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1959.

__ __ A technika fejlődése az őskortól az atomkor küszöbéig. Lektorálta Barta József, Gregor Aladár, Makkai László, Szabadváry Ferenc, Szele Mihály, Terplán Zénó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965.

Angol színházművészet a XVI–XVII. században. Szerkesztette Székely György. Szakmailag lektorálta Valkay Sarolta. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Antalffy Gyula A honi utazás históriája. Budapest: Athenaeum Kiadó, 1943.

Antall József Az európai orvostudomány és gyógyszerészet emlékei. Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

Antalóczy Zoltán Tudomány és művészet. Leonardo da Vinci anatómiai rajzai. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1989.

Antik lexikon (Lexikon der Antike). Főszerkesztő: Johannes Irmscher (német kiadás), Szepes Erika (magyar kiadás). Budapest: Corvina Kiadó, 1993.

Antik portrék. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Szabó György. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979. (TÉKA.)

Anzenbacher, Arno Bevezetés a filozófiába (Einführung in die Philosophie). Fordította Vér Gábor, Csikós Ella, Bendl Júlia. A fordítást ellenőrizte Szász István és Madarászné Zsigmond Anna. 2. kiadás. Budapest: Herder, 1994.

Apa és fiú küzdelme a kórokkal. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2005. [I. rész. Oláh Anna: Bolyai Farkas gyógyászati munkássága. II. rész. Vofkori József: Bolyai János betegségei.]

Apáczai Csere János Magyar Encyclopaedia. Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977.

__ __ Magyar logikácska. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Szigeti József. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975. (TÉKA.)

Apicius, Marcus Gavius Szakácskönyv a római korból. Latin és magyar nyelven. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1996. Marci Gavii Apicii Decem libri qui dicuntur de re coquinaria et excerpta a vinidario conscripta. Ex Aedibus Domus Editoriae Encyclopaedia. Budapestini MCMXCVI. Fordította Hegedűs Zsuzsa, Orlovszky Géza. Szöveg: Póczy Klára, L. Kurucz Katalin. A növényneveket azonosította Stirling János.

Apollinaire, Guillaume Guillaume Apollinaire válogatott művei. Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta Réz Pál. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1967.

Apollodórosz Mitológia. Fordította Horváth Judit. Az utószót írta Szepessy Tibor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Appianos A római polgárháborúk. Görögül és magyarul. I. I–II. könyv, II. III–V. könyv. Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Hahn István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. (Görög és latin írók, 12, 13. Scriptores graeci et latini 12, 13.)

__ __ Az aranyszamár (Metamorphoses.) (Asinus aureus). Fordította és az utószót írta Révay József. Budapest: Magyar Helikon, 1971. (Bibliotheca classica.)

__ __ A mágiáról (De magia). A virágoskert (Florida). Fordította Détshy Mihály. A fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Szepessy Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1974. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Aquinói Szent Tamás A létezőről és a lényegről. Fordította és a kommentárokat készítette Klima Gyula. Lektorálta Vidrányi Katalin. Budapest: Helikon Kiadó, 1990. (Harmonia mundi könyvek.)

Arago, François Arago emlékbeszédei. Carnot, Monge, Volta, Ampere. Francziából fordította Császár Károly és Kont Gyula. Budapest: Franklin-Társulat, 1879.

Arany János Arany János összes művei. I–XV. kötet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1951–1975.

__ __ Arany János összes művei. IX. kötet. Drámafordítások 3. Sajtó alá rendezte Kövendi Dénes. Lektorálta Barta János. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.

__ __ Arany János összes művei. XII. kötet. Prózai művek 3. Glosszák, szerkesztői megjegyzések, előfizetési felhívások. Sajtó alá rendezte Németh G. Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963.

__ __ Arany János összes művei. XIV. kötet. Hivatali iratok 2. Akadémiai évek (1859–77). Összeállította és a jegyzeteket készítette Gergely Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964.

__ __ Arany János összes művei. XV. kötet. Levelezése (1828–1851). Sajtó alá rendezte Bisztray Gyula és Sándor István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

__ __ Arany János összes költeményei. I–II. kötet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1964.

__ __ Arany János összes költeményei. I–II. kötet. Gondozta Keresztury Dezső és Keresztury Mária. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967.

Archimedes Archimedes Arenariusa (Arkimédész homokszámítása). A görög szöveget magyar fordítással kísérte és jegyzetekkel ellátta Grosschmid Lajos. = A Szent István Akadémia Mennyiségtan-, Természettudományi Osztályának Felolvasásai. 3 (1931) 1.

__ __ Archimedes körmérése, Eutocius magyarázatival. A’ görög eredeti szerint egészítve és alkalmazva Taubner Károly által. Pest: Ágostai Hitvallásuak’ Gymnasiuma, 1840.

Aretino, Pietro Pietro Aretino válogatott írásai. Szerkesztette, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Koltay-Kastner Jenő. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1959. (Európai antológia. Reneszánsz sorozat.)

Arisztophanész Arisztophanész vígjátékai. Fordította: Arany János. Budapest: Magyar Helikon, 1968. (Helikon klasszikusok.)

__ __ Aristophanis Comoedias. Vol. I–IV. Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri, MDCCCLVII.

Arisztotelész Organon I. Katégoriák · Herméneutika · Első analitika. Görögül és magyarul. Szerkesztette és magyarázó jegyzetekkel ellátta Szalai Sándor. Fordította Rónafalvi Ödön és Szabó Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961. (Görög és latin írók, 7. Scriptores graeci et latini, 7.)

__ __ Kategóriák. Fordította Rónafalvi Ödön. A jegyzeteket írta Szalai Sándor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1993. (Kis filozófiai sorozat.)

__ __ Lélekfilozófiai írások. Fordította Steiger Kornél. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988.

__ __ Metaphysica I. Textus, fordítás, kommentár. Fordította, a bevezetést és a kommentárt írta, valamint a terminológiát megállapította Ferge Gábor. Budapest: Logos Kiadó, 1992.

__ __ Nikomakhoszi Etika (Aristotelis Ethica Nicomachea). Fordította Szabó Miklós. A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Simon Endre. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987.

__ __ Poétika. Fordította és a jegyzeteket írta Sarkady János. Az utószót írta Nádor György. A fordítást ellenőrizte Szepessy Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1963.

__ __ Politika. Fordította Szabó Miklós. A bevezetést és a jegyzeteket írta Simon Endre. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Politikai gondolkodók.)

Artner Tivadar Ló és lovas a művészetben. Budapest: Corvina Kiadó, 1982.

Arúzi, Nizámi Ritkaságok gyűjteménye, avagy Értekezések az írnokról, a költőről, az asztrológusról és az orvosról (Csahár Makále). Fordította és a jegyzeteket írta Fridli Judit. Utószó Jeremiás Éva. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1984.

Ashby, W. Ross Bevezetés a kibernetikába (An Introduction to Cybernetics). Fordította Mátrai Mária. Lektorálta Kardos Lajos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.

Ashpole, Edward A Földön kívüli értelem kutatása (The Search for Extraterrestrial Intelligence). Fordította Hajdú Gábor. A fordítást ellenőrizte Roboz Gabriella. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Asimov, Isaac–Frenkel, Karen A. Robotok. Az emberformájú gépek (Robots, Machines in Man’s Image). Fordította Pálinkás János. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Auguet, Roland Kegyetlenség és civilizáció. A római játékok (Cruauté et civilisation. Les jeux romains). Fordította Balkay Bálint. Utószó Tóth István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1978.

Augustinus, Aurelius Vallomások (Confessiones). A kiadáshoz az Ecclesia szövetkezetnél 1974-ben megjelent Szent Ágoston vallomásai című kötet szolgált alapul. Fordította és a jegyzeteket írta Városi István. A szöveget az eredetivel egybevetette Vidrányi Katalin. Az utószót írta Redl Károly. Változatlan 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987. (Etikai gondolkodók.)Bachofen, Jakob Johann A mítosz és az ősi társadalom. Válogatott írások. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a fejezetek bevezetését írta Sarkady János. A jegyzeteket írta Nemes Zoltán, Sarkady János. Fordította Kárpáty Csilla, Mohay András, Ürögdi Györgyné. A fordítást ellenőrizte Bónis György, Mohay András, Vekerdi József. Az előszót lektorálta Hahn István, Sárkány Mihály. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978.

Bacon, Francis Novum Organum I. könyv. Aforizmák a természet magyarázatáról és az ember uralmáról. Fordította Csatlós János. · Új Atlantisz. Fordította Sarkady János. A jegyzeteket átdolgozta, és az utószót Halász Lajos írta. 2., javított, átdolgozott kiadás. Budapest: Nippon Kiadó, 1995.

__ __ (1605, 1623) A tudományok haladása (Advancement of Learning) (De augmentis scientiarum). Részlet az I. könyvből. Fordította Lengyel József. = A tudomány forradalma Angliában.

Baines, J.–Málek, J. Az ókori Egyiptom atlasza (Atlas of Ancient Egypt). Fordította Udvarhelyi László. A fordítást az eredetivel Pálvölgyi Endre vetette egybe, szakmailag Kákosy László ellenőrizte. A térképek szövegét és a földrajzi névmutatót Gercsák Gábor ellenőrizte. Budapest: Helikon Kiadó, 1992. (Kulturális atlasz.)

Bajkó Mátyás–Komlósi Sándor–Kosáry Domokos–Köpeczi Béla–Mészáros István–Orosz Lajos A magyar nevelés története I. Szerkesztette Horváth Márton. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988.

Bakcsi György Dosztojevszkij világa. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1971. (Írók világa.)

Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerkesztette Bakos Ferenc. Főmunkatárs Fábián Pál. Munkatárs Zigány Judit. 9., ismételten átnézett és függelékekkel bővített kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.

__ __–Ortutay Gyula Magyar néprajz. Szakmai szempontból lektorálta Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Rajeczky Benjámin, Varga Mariann, Vincze István. 2. kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 1980.

Balázs Béla–Fényes Imre–Géczy Barnabás–Horváth József Mi az idő? Szakmai szempontból lektorálta Abonyi Iván, Detre Csaba, Marik Miklós, Szigeti József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Balázs Lóránt A kémia története. Szakmai szempontból lektorálta Nyilasi János, Zsadon Béla. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

__ __ A kémia története. I–II. kötet. Lektor: Pais István. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

__ __–Hronszky Imre–Sain Márton Kémiatörténeti ABC. Lektorálta Fehér Márta, ifj. Gazda István, Ling Gabriella, Pintér Imréné. Alkotó szerkesztő Sain Márton. 2. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987.

Balázs, Étienne (Balázs István) Gazdaság és társadalom a régi Kínában. Válogatta, fordította, a jegyzeteket, a név- és tárgymutatót készítette Ecsedy Ildikó. Az előszót írta Tőkei Ferenc. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1976.

Bárczi Géza A magyar nyelv életrajza. Lektorálta Pais Dezső. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

Barrow, John D. A Világegyetem eredete (The Origin of the Universe). Fordította Both Előd. Budapest: Kulturtrade Kiadó, 1994. (Világ–Egyetem.)

__ __ A fizika világképe (The World within the World). Fordította Fejes Erzsébet és Menczel László. Lektorálta Fehér Márta. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Bartoniek Emma–Gárdonyi Albert–Dézsi Lajos A magyar történettudomány kézikönyve. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1929–Könyvértékesítő Vállalat, 1987.

Bay Zoltán Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Marx György. Négy tanulmányt Kálmán A. György fordított. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988. (Válogatott tanulmányok.) [10–18–10–9s felbontóképességű koincidenciakészülékek · A fénysebesség és az új méter · A fizikai kauzalitás válsága · A foton · A világűrkísérletek alapvető fizikai jelentősége · Az atom, a jövő energiaforrása · Az atomkorszak kezdetén · Az első elektronsokszorozáson alapuló részecskeszámláló születése · Az ember és világa · Az élet keletkezése és a természetfilozófia néhány kérdése · Elektronsokszorozó alkalmazása elektronszámláló berendezésként · Emlékeim Szent-Györgyi Albertről · Fényreszabott méter · Új méter, új kutatás · Látogatás a Debreceni Kollégiumban · Mennyire állandó a fény sebessége? · Mikrohullámok visszaverődése a Holdról · Radarcsillagászat és a speciális relativitás elmélete · Visszaemlékezések a magyar holdvisszhang-kísérletekre · Bay Zoltán publikációinak jegyzéke]

Békés István Napjaink szállóigéi. A mutatókat összeállította H. Lakatos Éva. Lektorok Dán Róbert, Devecseri Gábor, Erényi Tibor, Kemény G. Gábor, Scheiber Sándor, Varga János, Vavrinecz Veronika. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1968.

__ __ A világ anekdotakincse. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Bél Mátyás [Matthias Bel] Hungariából Magyarország felé. Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Tarnai Andor. Fordította Déri Balázs, Donáth Regina, Tarnai Andor. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. (Magyar ritkaságok.)

__ __ Magyarország népének élete 1730 táján. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Wellmann Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984. (Történetírók tára.)

__ __ A Magyarországi halakról és azok halászatról (De piscatione Hungarica). A Tractatus de re rustica Hungarorum részlete. Fordította Deák András. Lektorálta Szilágyi Miklós. Vízügyi Történeti Füzetek sorozat különkiadása a Beszédes József Vízgazdálkodási Múzeum (Siófok) Bél Mátyás kiállítása alkalmából. Budapest: Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, 1984. (Vízügyi történeti füzetek.)

Bélyeglexikon. A szerkesztőbizottság elnöke Surányi László. Írta és szerkesztette Bér Andor, Fogarasi Barna, Gazda István, Surányi László. Szakmailag ellenőrizte Fogarasi Barna, Gazda István, Surányi László és Visnyovszki Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Benedek István Az értelem dicsérete. Művelődéstörténeti tanulmány a 16–17. század gondolkodóiról. Lektorálta Vekerdi László. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1987.

__ __ A gyógyítás gyógyítása. Orvosi és orvostörténeti tanulmányok. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978. (Benedek István munkái.)

__ __ Az író lelke. Irodalmi tanulmányok. Budapest: Gondolat–Magvető Könyvkiadó, 1978. (Benedek István munkái.)

__ __ Lamarck és kora. Lektorálta Ákos Károly, Szalai Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

__ __ Mandragóra I–II. Kultúrtörténeti tanulmány különös tekintettel a varázslásra és a gyógyításra. Lektorálta Antall József, Terjék József, Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

__ __ Rousseau. Megemlékezés halálának 200. évfordulóján. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

__ __ Semmelweis és kora. Lektorálta Székely Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967.

__ __ Semmelweis. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

__ __ Tibeti orvoslás és varázslás. Lektorálta Antall József, Terjék József. Az eredetileg Mandragóra című mű részeként megjelent kötet 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

__ __ A tudás útja. A természettudományok fejlődése az ókortól 1900-ig. Lektorálta Székely Sándor, ifj. Gazda István. Budapest: Gondolat–Magvető Könyvkiadó, 1976. (Benedek István munkái.)

__ __ Hügieia. Az európai orvostudomány története, jelesebb doktorok életrajzával. Ókor, középkor, reneszánsz, újkor kezdete. Lektorálta Antall József, Szállási Árpád. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990.

Benevolo, Leonardo A város Európa történetében (La Città Nella Storia D’Europa). Fordította Ordasi Zsuzsa. A fordítást ellenőrizte Székely Ervin. Budapest: Atlantisz, 1993. (Európa születése.)

Benkő András A Bolyaiak zeneelmélete. Bolyai Farkas zenészeti dolgozata · Bolyai János muzsika-tana. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1975.

Benkő Samu Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1977. (Elvek és utak.)

[Cseh Tamás]–Bereményi Géza Jóslat. 1984.

__ __–__ __ Műcsarnok. 1981.

__ __–__ __ A telihold dalai. 1997.

Berkeley, Bishop Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más írások. A bevezetést írta és a kötetet jegyzetekkel ellátta Faragó Szabó István. Válogatta Altrichter Ferenc. A szöveget fordította Faragó Szabó István, Fehér Márta, Vámosi Pál. A fordítást az eredetivel egybevetette Fehér Márta, Rozsnyai Ervin. A tárgy- és névmutatót írta Hosszú Tamás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985. (Gondolkodók.) [Értekezés a látás új elméletéről · Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről · Hülasz és Philonusz három párbeszéde · Berkeley és Samuel Johnson filozófiai levelezése (I–IV. levél) · A látás elméletének védelme és magyarázata · Válasz egy ismeretlen levélírónak. Függelék: Egy ismeretlen levélíró levele) · A végtelenekről · Az Analizáló · A matematikai szabadgondolkodás védelmében · Levél P. T. P.-hez annak indokolására, hogy miért nem válaszolok Walton úr Teljes Válaszára · A mozgásról · Berkeley műveinek jegyzéke · A Berkeley-vel foglalkozó fontosabb művek jegyzéke]

Bernal, John Desmond A fizika fejlődése Einsteinig (The Extension of Man. A History of Physics Before 1900). A függeléket és a jegyzeteket írta ifj. Gazda István. Fordította Mátrai Mária. Budapest: Gondolat Könyvkiadó–Kossuth Könyvkiadó, 1977.

__ __ Tudomány és történelem (Science in History). Fordította Szalai Sándor, Salgó László, Félix Pál. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

Bethlen Mihály Bethlen Mihály útinaplója (1691–1695). Sajtó alá rendezte és az utószót írta Jankovics József. A latin szövegeket fordította és a jegyzeteket összeállította Kulcsár Péter. A kéziratot szakmai szempontból Szakály Ferenc nézte át. Budapest: Magyar Helikon, 1981. (Bibliotheca historica.) [A kézirat az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában található, jelzete: Oct. Hung. 1261.]

Bethlen Miklós Bethlen Miklós önéletírása I–II. Szerkesztő V. Windisch Éva. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955. (Magyar századok.)

Biblia CD. Verzió 5.0 Budapest: Arcanum, 1996?.

Bibliographia Bolyaiana (1831–1960). A Bolyai-geometria szakirodalmának jegyzéke. Összeállította Pálffy Ilona és Pálffy Miklós. Bevezető magyar, német, angol és orosz nyelven. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár–Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára, 1962. (Új bibliográfiai füzetek, 5.) [Index litterarum de geometria Joannis de Bolyai Collegerunt Ilona Pálffy et Miklós Pálffy. Bibliotheca Nationalis Széchényiana–Bibliotheca Universitatis Polytechnicae Budapestinensis Budapestini. 1962]

Biográf Ki kicsoda 2002. Főszerkesztő Hermann Péter. A szerkesztés lezárva: 2001. október 15. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2001.

Birket-Smith, Kaj A kultúra ösvényei. Általános etnológia (Kulturens veje I–II). (The Paths of Culture. A General Ethnology). Fordította Bodrogi Tibor. Utószó Gunda Béla. Az utószót lektorálta Ortutay Gyula. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.

Birnbaum, Marianna D. Esterházy-kalauz. Marianna D. Birnbaum beszélget Esterházy Péterrel. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1991.

Bíró József A magyar hajóépítés 150 éve. 1835–1985. Sajtó alá rendezte Németh Károly. Lektor Mikó György. Budapest: Hungexpo–Ganz Danubius, 1985.

Birtalan Győző Évszázadok orvosai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995.

Bisztray Gyula Jókedvű magyar tudósok. Lektorálta Király István, Tasnádi Kubacska András. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

A bizánci irodalom kistükre. Válogatta, a bevezetést, az ismertető szövegeket és a jegyzeteket írta, valamint a képanyagot összeállította Dimitriosz Hadzisz. „A bizánciak a magyarokról” című részt összeállította, a bevezetést, az ismertető szövegeket írta, valamint a képanyagot összeállította Kapitánffy István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974.

Blackley Charles Experimental Researches on the Causes and Nature of Catarrhus aestiuus (Kísérleti vizsgálatok a szénanátha okairól). London: Bailliere and Tindall, 1873.

Blau Lajos Az óhéber könyv. A héber bibliakánon. Adalékok az ókori kultúrtörténethez és a bibliai irodalomtörténethez. Beköszöntő: Schweitzer József. Utószó: Turán Tamás. Budapest: Logos Kiadó, 1996. (Historia judaica, 2.)

Blond, Georges–Blond, Germaine Évezredek asztalánál. Táplálkozásunk története. (Histoire pittoresque de notre alimentation). Fordította Gordon Etel, Vidor Pálné. A fordítást ellenőrizte Szávai Nándor. Illusztrálta Mészáros András. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1971.

Blunden, C.–Elvin, M. A kínai világ atlasza (Cultural Atlas of China). Fordította Pálvölgyi Endre. A fordítást szakmailag ellenőrizte, a térképeket és a névmutatót fordította Ferenczy Mária. A kínai szépirodalmi idézeteket magyarította Csongor Barnabás. Budapest: Helikon Kiadó, 1995. (Kulturális atlasz.)

Boas, Franz Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írások. Szerkesztette és válogatta, az előszót írta és a fordításokat ellenőrizte Boglár Lajos. Az előszót lektorálta Ortutay Gyula. Fordította Bónis György és Sárkány Mihály. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Boccaccio, Giovanni Boccaccio művei I–II. Fordította Füsi József, Jékely Zoltán, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Révay József, Végh György. Szerkesztette Kardos Tibor, Rózsa Zoltán. A jegyzeteket írta Rózsa Zoltán. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1975.

Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus A filozófia vigasztalása (De consolatione philosophiae). Fordította és a verstani útmutatót összeállította Hegyi György. Az utószót írta Szepessy Tibor. Jegyzeteket összeállította Simon Róbert. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1979. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Boétie, Etienne de La Az önkéntes szolgaságról. A zsarnok ellen (Discours de la servitude volontaire). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Újfalusi Németh Jenő. Budapest: Helikon Kiadó, 1990. (Helikon stúdió, 14.)

Bogdán István Mestere volt egykor… Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1984.

__ __ Régi magyar mulatságok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978.

__ __ Régi magyar mértékek. Szakmailag ellenőrizte Sain Márton. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987. (Gondolat zsebkönyvek.)

__ __ Magyarországi hossz- és földmértékek a XVI. század végéig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978. (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai, IV. Levéltártan-történeti forráskiadványok, 3.)

__ __ Magyarországi hossz- és földmértékek (1601–1874). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok, 6.)

__ __ Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmértékek 1874-ig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, IV. Levéltártan és történeti forrástudományok, 7.)

Bognár László Ásványhatározó. A felvételeket Gatter István és Gömbös Attila készítette. Szakmai ellenőr Embey-Isztin Antal. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Боголюбов Математики, механики. Киэв: Наукова Думка, 1983.

Bohr, Niels Atomfizika és emberi megismerés (Atomphysik und menschliche Erkenntnis). Fordította Nagy Tibor. Lektorálta Abonyi Iván. Utószót fordította Györgyi Géza. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984. [Fény és élet · Biológia és atomfizika · Ismeretelméleti kérdések a fizikában és az emberi kultúrák · Vita Einsteinnel az atomfizika ismeretelméleti problémáiról · A tudás egysége · Az atomok és az emberi megismerés · A fizika és az élet problémája]

Boll, Franz–Bezold, Carl Csillaghit és csillagfejtés. Fordította Bendl Júlia. A kísérőtanulmányt írta Kákosy László. Lektorálta Szörényi László. Budapest: Helikon Kiadó, 1992. (Curiositas, 1.) [Függelék Kákosy László Az egyiptomi asztrológiáról]

Bolyai János [Ioannis Bolyai de Bolya] Appendix. Scientiam spatii absolute veram exhibens: a veritate aut falsitate Axiomatis XI. Euclidei, a priori haud unquam decidenda, independentem: adiecta ad casum falsitatis quadratura circuli geometrica (Függelék. A tér abszolút igaz tudománya: a XI. euklideszi axióma [a priori, soha el nem dönthető] helyes, vagy téves voltától független tárgyalásban: annak téves volta esetére, a kör geometriai négyszögesítésével) Editio Nova. Oblata ab Academia Scientiarum Hungarica ad diem natalem centesimum auctoris concelebrandum Ediderunt Iosephus Kürschák, Mauritius Réthy, Béla Tőtössy de Zepethnek. Lipcse: B. G. Teubner–Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1903.

__ __ Appendix. A tér tudománya. Szerkesztette Kárteszi Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973.

__ __ Muzsika-tan. = A Bolyaiak zeneelmélete.

Bolyai János vallomásai. Bukarest: Irodalmi Könyvkiadó, 1968.

Bolyai Farkas Arithmetica Eleje. A Marosvásárhelyt 1829-ben nyomtatott Arithmetica elejének részint rövidített, részint bővített, általán jobbított, s tisztáttabb kiadása. Marosvásárhely, 1843.

__ __ Tentamen iuventutem studiosam in elementa matheseos purae elementaris ac sublimioris methodo intuitiva evidentiaque huic propria introducendi, cum appendice triplici. I–II. k. [Kísérlet, a tanulóifjúságot a tiszta matematika elemeibe és a magasabb fejezeteibe szemléletes és éppen ezért közérthető módon bevezetni. Három függelékkel] Marosvásárhely, 1832, 1833. A 2. kiadást az MTA megbízásából Kürschák József, Réthy Mór és Tőtössy Béla rendezte sajtó alá, ugyancsak két kötetben (három részben). Budapest 1897, 1904.

__ __ Zenészeti dolgozat. = A Bolyaiak zeneelmélete.

__ __ Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezése. Az MTA megbízásából szerkesztették, jegyzetekkel és életrajzzal ellátták Schmidt Ferenc és Stäckel Pál. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1899.

__ __ Bolyai-levelek. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1975. (TÉKA.)

Bolygónk születése (The Evolving Earth). Szerkesztette Peter J. Smith. Írta Peter J. Smith, P. M. Kelly, Jerry van Andel. Fordította Szilágyi Tibor. Lektorálta Lóczy Dénes. Budapest: Helikon Kiadó, 1991. (A Föld enciklopédiája.)

Bonnet, Charles (1770) A filozófiai megújulás (La Palingénésie philosophique). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1764) A természet szemlélése (Contemplation de la Nature). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ A természet vizsgálása. Bemutatja Szabó T. E. Attila. Fordította Tóth Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1974. (TÉKA.)

Born, Max Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Fodor Judit. Fordította Nagy Imre, Fáy Gyula. Lektorálta Tőrös Róbert, Fényes Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973 [A fizika fogalmai és fejlődésük kilátásai · A fizikai elméletek jelentése · A kvantummechanika fizikai oldalai · A kvantummechanika értelmezése · A kvantummechanika statisztikai jellege · A modern fizika néhány filozófiai vonatkozása · A realitás fogalma a fizikában · A véletlen · Az Univerzumra vonatkozó elképzelésünk korlátai · Az utolsó ötven év fizikája · Az ütközési folyamatok jelentősége a kvantummechanika megértésében · Einstein relativitáselmélete című könyv bevezetése · Einstein statisztikus elméletei · Európa és a tudomány · Fizika és metafizika · Fizikai realitás · Hogyan lettem fizikus? · Mit tettem mint fizikus? · Ok, cél és gazdaságosság a természettörvényekben · Minimum-elvek a fizikában · Szimbólum és realitás · Valóban determinista-e a klasszikus fizika?]

Borzsák István Kell-e a latin? Lektorálta Hegedüs Géza, Ritoók Zsigmond. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990.

Boyer, Carl B. The Rainbow–From Myth to Mathematics (A szivárvány. A mítosztól a matematikáig). Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1987.

Boyle, Robert (1661) A kételkedő kémikus (The Sceptical Chymist). Részlet. Fordította Kenéz Győző. = A tudomány forradalma Angliában.

__ __ (1682) Szabad vizsgálódás a természet vulgáris fogalmáról (A Free Inquiry into the Vulgarly Received Notion of Nature). Részlet a negyedik részből. Fordította Kenéz Győző. = A tudomány forradalma Angliában.

Böhm László Zenei műszótár. Magyarázatokkal, kottapéldákkal, táblázatokkal és hangjegyírás-útmutatóval. A függelék Sárai Tibor és Darvas Gábor munkája. Budapest: Editio Musica, 1990.

Bölcsességek könyve I–II. Aforizmák, szállóigék. Összeállította, szerkesztette és a jegyzeteket írta Kristó Nagy István. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Böttcher, Helmuth M. A vitaminok könyve. A vitaminkutatás története (Das Vitaminbuch. Die Geschichte der Vitaminforschung). Fordította Kempler Kurt. A fordítást ellenőrizte Korányi Tamás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.

Bradford, Ernle A megtalált Odüsszeusz (Ulysses Found). Fordította Terényi István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Világjárók, 71.)

Brant, Sebastian A bolondok hajója · Das narren Schyff. I. kötet Korai újfelnémet eredetiből fordította Márton László, rézkarcokkal illusztrálta Orosz István. A német szöveg az 1494-ben, Bázelben megjelent első kiadás betűhív közlése, figyelembe véve Manfred Lemmer 1986-ban, Tübingenben megjelent kritikai igényű szövegkiadását. Nyomtatva Misztótfalusi Kis Miklós Janson néven ismert betűivel. Budapest: Borda Antikvárium, 1999. (A Borda Antikvárium bibliofil kiadványai, 10.)

Brassai Sámuel emlékezete. Tanulmányok a száz éve elhunyt sokoldalú erdélyi tudós munkásságáról. Összeállította Gazda István. Budapest: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 1997.

Brencsán János Új orvosi szótár. Orvosi kifejezések magyarázata. Főmunkatárs Krúdy Erzsébet Lektorálta Dr. Fábián Pál, Dr. Gergely János, Dr. Magasi Péter. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983.

Brett, Michael–Forman, Werner A mórok. Az iszlám Nyugaton (The Moors. Islam in the West). Írta Michael Brett. Fényképezte Werner Forman. Fordította Zala Tamás. A verseket fordította Tótfalusi István. A fordítást ellenőrizte Sárközi Júlia. Lektorálta Simon Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Brjuszov, Valerij A városhoz. Válogatott versek Budapest: Magyar Helikon, 1975.

Brockhaus–Riemann Zenei Lexikon I–III. (Brockhaus Riemann Musiklexikon). Szerkesztette Carl Dahlhaus és Hans Heinrich Eggebrecht. A magyar kiadás szerkesztője Boronkay Antal. Budapest: Zeneműkiadó, 1983–85.

Broglie, Louis de Válogatott tanulmányok. Fordította Nagy Imre. Utószó Maróti Lajos. A fordítást lektorálta Árkos Ilona. Szaklektor Abonyi Iván. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. [A fizika legújabb eredményeinek néhány filozófiai vonatkozásáról · A fotonok és hullámok együttes létezése az elektromágneses sugárzásokban és a kettős megoldás elmélete · A kibernetika filozófiai értelme és gyakorlati jelentősége · A mikrofizikai felfedezése · A sugárzás kvantumelmélete · A tiszta tudomány mint az ipar fejlődésének gazdag forrása · A tudományos haladás ritmusa · A tudományos kutatás különböző irányzatai · A tudomány nagysága és erkölcsi értéke · A tudós és a tudományos ismeretterjesztés · A véletlen szerepe a felfedezésekben · Aggodalmaim a kvantumok problémája kapcsán · Az atomkor hajnalán · Az elektron hullámtulajdonságai · Elégséges-e a természettudományos műveltség az ember megformálásához? · Gondolatok a kvantumfizikai indeterminizmusról · Individualitás és kölcsönhatás a fizika világában · Képalkotás a korpuszkuláris optikában · Konkrét leírásmódok a mikrofizikában · Kutatásaim vezető szempontjai · Lehetséges-e a hullámmechanika új értelmezése? · Megmarad-e a kvantumfizika indeterminista jellege? · Pont-fizika és tér-fizika · Személyes emlékeim a hullámmechanika kezdetéről · Véletlen és esetlegesség a kvantumfizikában]

Bronowski, Jacob A természet logikája (A Sense of the Nature. Three essays: The Logic of Nature. The Logic of Experiment. The Logic of the Mind. M.I.T. Press, Cambridge, 1977). Fordította Zachár Zsófia. A fordítást az eredetivel egybevetette Matos Lajos. Szakmai szempontból ellenőrizte Ara-Kovács Attila. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. (Mérleg könyvek.)

Bruegel, id., Pieter Bábel tornya. A könyvet tervezte és összeállította Kass János. Írta Varga Domokos. Budapest: Corvina Kiadó, 1983.

__ __ Flamand közmondások. A könyvet tervezte és összeállította Kass János. Írta Lukácsy András. A versidézeteket Timár György. Budapest: Corvina Kiadó, 1985.

__ __ Gyermekjátékok, azaz Pieter Bruegel mester négyszáz esztendős híres-neves festménye nyomán készült képeskönyv. A felnövő ifjúság épülésére kigondolta és tervezte Kass János képíró. Bevezette és különféle magyarázatokkal kiegészítette Lukácsy András játékok és szokások búvárlója. Versekkel ékesítette Weöres Sándor poéta. Készült a Móra Ferenc Könyvkiadó műhelyében. Nyomatott az 1981. esztendőben. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1981.

Bruno, Giordano A végtelenről, a Világegyetemről és a világokról. A bevezetést és a jegyzeteket írta Király Béla. Fordította Szemere Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1990. (TÉKA.)

__ __ Válogatott dialógusai. Fordította Fogarasi Miklós, Koltay-Kastner Jenő és Szemere Samu. Budapest: Hungária, é. n.

Budapest Enciklopédia. Szerkesztő: Tóth Endréné. Számos szerző. Képszerkesztő: Bertalan Vilmos. Lektor: Niederhauser Emil. Számos szaklektor. Második kiadás. Budapest: Corvina, 1972.

Buday Tibor–Budayné Mosonyi Klára „A fizika fejedelme”. Eötvös Loránd élete és munkássága. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986. (Nemzet és emlékezet.)

Buddha Buddha beszédei (The Majjhima-nikaya. Vol I). Válogatta, páliból fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Vekerdi József. Budapest: Helikon Kiadó, 1989.

Buffon (Leclerc), Georges-Louis (1749, 1778, 1765) Természethistória (Histoire naturelle). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Buchanan, Mark Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya. Fordította Kepes János. Budapest: TypoTeX Kiadó, 2003.

Budapesti czím- és lakásjegyzék. Huszonkilenczedik évfolyam. Térképmelléklettel. Budapest: Franklin-Társulat, 1928.

Burns, Robert Robert Burns versei. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. (Lyra mundi.)Cabanne, Pierre Dialogues with Marcel Duchamp. Keletkezés: 1967. New York: Viking Press, 1971.

Caesar, Caius Iulius A gall háború (Commentarii de bello Gallico). Fordította: Szepessy Tibor. A jegyzeteket írta Boronkay István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1964.

__ __ A polgárháború (Commentarii de bello civili). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Ürögdi György. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1966.

Cahen, Claude Az iszlám. A kezdetektől az Oszmán Birodalom létrejöttéig (L'Islam des origines au début de L'Empire ottoman). Fordította Sárközi Júlia. Lektorálta Fodor Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

Cajori, Florian A History of Mathematical Notations I–II. Notations in elementary mathematics (A matematikai jelölések története I. Az elemi matematika jelölései). II. Notations Mainly in Higher Mathematics (Jelölések főként a felsőbb matematika köréből). La Salle (Illionis): The Open Court, 1974. Ua.: New York: Dover Publications, 1993.

Campanella, Tommaso A Napváros (La Città del Sole). Dialógus. Vitás kérdések a legjobb köztársaságról. Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Sallay Géza. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1959. (Európai antológia. Reneszánsz sorozat.)

Čapek, Karel Elbeszélések. Fordította Hosszú Ferenc, Rubin Péter, Szekeres György, Tóth Tibor, Zádor András. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1972.

Carroll, Lewis Alice Csodaországban (Alice’s Adventures in Wonderland). Fordította Kosztolányi Dezső. A fordítást az eredetivel egybevetve átdolgozta Szobotka Tibor. Harmadik kiadás. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1983.

__ __ Alice Csodaországban. Musical. Zene Gallai Péter, szöveg Fábri Péter.

__ __ Alice Tükörországban (Through the Looking-Glass and What Alice Found There). Fordította Révbíró Tamás. A versbetéteket Tótfalusi István fordította. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1980.

Castiglione László Az ókor nagyjai. Lektorálta Hahn István, Szilágyi János György. A fordítást ellenőrizte Ritoók Zsigmond. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984.

Cato, Marcus Porcius A földművelésről. De agri cultura. Latinul és magyarul. Fordította és a jegyzeteket írta Kun József. A bevezető tanulmányt írta Maróti Egon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1966. (Görög és latin írók, 11. Scriptores graeci et latini, 11.)

Chaucer, Geoffrey Canterbury mesék (Canterbury Tales). Fordította Benjámin László, Fodor András, Garai Gábor, Gergely Ágnes, Görgey Gábor, Képes Júlia, Kézdy Gábor, Kormos István, Lator László, Mészöly Dezső, Orbán Ottó, Szász Imre, Szenczi Miklós, Tótfalusi István, Vas István. Az utószót Nádasdy Ádám írta. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987. (A világirodalom klasszikusai.)

A céhes élet Erdélyben. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Kovách Géza, Binder Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981. (TÉKA.)

Cervantes Saavedra, Miguel de Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha, I–II. kötet. Fordította: Győry Vilmos. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951.

__ __ Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. Győry Vilmos fordítását átdolgozta: Benyhe János. Budapest: Magyar Helikon, 1970. (Helikon klasszikusok.)

__ __ Don Quijote de la Mancha. Texto y notas de Martín de Riquer. Barcelona: Editorial Juventud, 1965. (Colección Z 4.) [helyszín- és szituációmutatóval ellátott kiadás]

Chadwick, Henry–Evans, G. R. A keresztény világ atlasza (Atlas of Christian Church). Fordította Pálvölgyi Endre. Budapest: Helikon Kiadó, 1993. (Kulturális atlasz.)

Chadwick, John A lineáris B megfejtése (The Decipherment of Linear B). Fordította Zsolt Angéla. Szakmai szempontból lektorálta Tegyey Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Chambers, R. W. Morus (Thomas More). Fordította Nyilas Vera. Azokat a verseket, ahol nincs feltüntetve a fordító neve, Terényi István fordította. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1971.

Chaunu, Pierre A klasszikus Európa (La civilisation de l’Europe classique). Fordította Benda Kálmán és Terényi István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1971.

[Cholnoky Jenő] Cholnoky Jenő (1870–1950). Szerkesztő Géczi János. Vár ucca tizenhét negyedévkönyvek VI. évfolyam, 2. szám. Veszprém: Művészetek Háza igazgatója, 1998.

__ __ A mindig szép Balaton. Válogatás Cholnoky Jenő írásaiból (1914–1944). Szerkesztette, a szöveget gondozta, a jegyzeteket és a mutatókat készítette, a borítót tervezte Németh Ákosné. Lektorálta Dr. Kubassek János. Balatonfüred: Balatonfüred Város Önkormányzata–Balatonfüred: Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény–Veszprém: Faa Product Nyomda Kft., 2004.

Cholnoky Viktor Az álomirtó. Válogatta és szerkesztette Hunyadi Csaba. Utószó Sánta Gábor. Szeged: Lázi, 2001.

__ __ A kísértet. Válogatás Cholnoky Viktor publicisztikáiból. Összeállította, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta Fábri Anna. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. (Magyar hírmondó.)

__ __ Beszélgetések. Szerkeszti Gömöri Jenő. Budapest: Politzer Zsigmond & Fia, 1910. (Modern könyvtár, 19–20.)

__ __ Kaleidoszkóp. Előszó Kárpáti Aurél. Szerkesztette az „Élet” íróiból alakult szerkesztőbizottság. Budapest: Az Élet Irodalmi és Nyomda Rt., 1914. (Bibliotheca vitae.) (Az élet könyvei.)

Chomsky, Noam Generatív grammatika. Beszélgetések Mitsou Ronat-val (Generative Grammar. Noam Chomsky Language and Responsibility, Based on Conversations with Mitsou Ronat). Fordította Pap Mária. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1985. (Mérleg könyvek.) [A generatív grammatika születése · Szemantika · A kiterjesztett sztenderd elmélet · Mélystruktúra · Az univerzális grammatika és néhány megoldatlan kérdés]

Cicero, Marcus Tullius Cicero válogatott művei. Beszédek. Retorika. Filozófia. Levelek. Válogatta és az utószót írta Havas László. Fordította Boronkai István, Borzsák István, Havas László, Kárpáty Csilla, Kerényi Károlyné, Maróti Egon, Németh Béla, Némethy Géza, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre. A jegyzeteket írta Deák Györgyi. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987.

__ __ Az istenek természete (De natura deorum). Fordította és a jegyzeteket írta Havas László. Lektorálta Adamik Tamás. Budapest: Helikon Kiadó, 1985. (Prométheusz könyvek, 9.)

__ __ Philippicák Marcus Antonius ellen (M. Tullii Ciceronis in M. Antonium orationes philippicae). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Maróti Egon. A fordítást az eredetivel egybevetette Havas László. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

__ __ A végzetről (De fato). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Szekeres Csilla. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1992. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Cimpan, F. T. A pi története (Istoria numărului). Fordította Vajda Béla és Györfi Jenő. Tudományos szempontból átnézte és a fordítást szerkesztette Tulipánt Ilona. Bukarest: Albatrosz Könyvkiadó, 1971.

A cirill betűs szláv nyelvek neveinek magyar helyesírása. Az újgörög nevek magyar helyesírása. Főszerkesztő Hadrovics László. Szerkesztő Zoltán András. Lektorok Fábián Pál és Hollós Attila. Az újgörög anyag lektora Caruha Vangelió. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.

Clark, Kenneth Nézeteim a civilizációról (Civilisation. A Personal View). Fordította Falvay Mihály. Lektorálta Végh János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Coll, Pieter Már az ókorban is tudták (Das gab es schon im Altertum). Fordította Nagy Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

Columella, Lucius Iunius Moderatus De Arboribus. A fákról. Latin és magyar nyelven. Fordította Hoffmann Zsuzsanna. Bevezette és a jegyzeteket írta Maróti Egon. = Források az antik mezőgazdaság történetéhez.

Comenius (Jan Amos Komensky) Didactica Magna. Fordította és a jegyzeteket írta Geréb György. Az előszót írta Dörömbözi János. Pécs: Seneca, 1992. [A kiadás Comenius Ámos János Nagy Oktatástana, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1953. alapján készült]

__ __ A világ útvesztője és a szív paradicsoma (Labyrint světa a ráj srdce). Fordította Dobossy László (I–XXXVII. fejezet), Mayer Judit (XXXVIII–LIV. fejezet). Az utószót írta Reisinger János. A jegyzeteket összeállította Komor Ilona. II. kiadás. Budapest: Bibliaiskolák Közössége, 1990.

Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae. A Pétervári Tudományos Akadémia folyóirata.

The Concise Oxford Dictionary of Current English (A közhasznú angol oxford kéziszótára). Edited by H. B. Fowler, F. G. Fowler, J. B. Sykes. Oxford: Oxford University Press, 1976.

The Concise Oxford Dictionary of English Etymology (Az angol nyelv oxford szótörténeti kéziszótára). Edited by T. F. Hoad. Oxford: Oxford University Press, 1993. (Oxford reference.)

Coomaraswamy, Ananda K. Hinduizmus és buddhizmus (Hinduism and Buddhism). Fordította Török Zoltán. A fordítást az eredetivel egybevetette, szerkesztette és az utószót írta Bethlenfalvy Géza. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1994. (Mérleg könyvek.)

Cornell, Tim–Matthews, John A római világ atlasza (Atlas of the Roman World). Fordította Fridli Judit és Pálvölgyi Endre. A fordítást az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Szabó Miklós. Budapest: Helikon Kiadó, 1991. (Kulturális atlasz.)

Courant, Richard–Robbins, Herbert The Lever of Mahomet (Mohamed emeltyűje). = The World of Mathematics [magyarul = Courant–Robbins Mi a matematika? Egy mechanikai feladat. 321. p.]

__ __–__ __ Mi a matematika? (What is Mathematics?) Fordította: Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

Cox György Görög regék. Angolból fordította Komáromy Lajos. Budapest: Franklin-Társulat, 1877–Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1991.

Crescenzo, Luciano De A görög filozófia rendhagyó története 1–2. Budapest: Tericum, 1995.

Cromwell, Oliver Oliver Cromwell beszédeiből, leveleiből. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Makkai László. Fordította Böszörményi Ede. Lektorálta Hankiss Elemér. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Cullmann, G.–Denis-Papin, M.–Kaufmann, A. A hír tudománya. Az információelmélet alapjai (Cours de calcul informationnel appliqué. Introduction a l’étude de l’informatique). Fordította Tarján Rezsőné. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Curie, Eve Madame Curie (Madame Curie). Fordította Just Béla, Rába György. 5. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967.

Cyrano de Bergerac Holdbéli utazás (Les Estats et Empires de la Lune). Fordította, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Szávai Nándor. Az illusztráció Csernus Tibor műve. A magyar kiadás Les oeuvres Libertines de Cyrano de Bergerac, Paris, Librairie Ancienne Honoré Champion, 1921 alapján készült. Budapest: Magyar Helikon, 1962.

Czére Béla Gőzmozdonyok a vaspályán. Lektorálta Kerkápoly Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989. (Gondolat zsebkönyvek.)

__ __ A vasút története. A rajzokat Rogán Miklós és Tóth Ernő készítette. Budapest: Corvina Kiadó, 1989.

Czifray István Czifray István magyar nemzeti szakácskönyve. Pest: Petrózai Trattner, 1840–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)Csapodi CsabaCsapodiné Gárdonyi Klára Bibliotheca Corviniana. 4., bővített és átdolgozott kiadás. Budapest: Helikon Kiadó, 1990.

__ __–Tóth András–Vértesy Miklós Magyar könyvtártörténet. Szerkesztette Vértesy Miklós. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Csapodiné Gárdonyi Klára Európai kódexfestő művészet. Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

__ __ Humanista kódexek nyomában. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

Csáth Géza Mesék, amelyek rosszul végződnek. Összegyűjtött novellák. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Szajbély Mihály. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1994.

Csató Tamás–Gunst Péter–Márkus László Egyetemes történelmi kronológia. Az őstörténettől 1977-ig. Segédkönyv az egyetemes történelem tanításához. Lektorálta Hahn István. Szerkesztette Makkai László. 4. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1984.

Csejtei István A borbélymester hagyatéka. …Különbkülönbféle Belső és Külső Nyavalyák ellen való hasznos orvosságok. Csokonai József debreceni chirurgus receptkönyve. Lektorálta Vargha Balázs, Rádóczy Gyula. Az előszót írta Vargha Balázs. Debrecen: Csokonai, 1990.

Csendes László Térképhistória. Történelem a térképek tükrében. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. (Gyorsuló idő.)

Cserbák András Kalendárium-típusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988. (Néprajzi közlemények, 29.)

Csikvári Jákó A közlekedési eszközök története I–II. Vasutak, posták, távírdák, gőzhajózás. Budapest: Franklin-Társulat, 1883–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Csokonai Vitéz Mihály Versek. Szépprózai művek. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Vargha Balázs. A latin nyelvű műveket Muraközy Gyula fordította. 3., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. (Csokonai Vitéz Mihály minden munkája.)

__ __ Csokonai Vitéz Mihály válogatott művei. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Jancsó Elemér. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, [é.n.] (Haladó hagyományaink.)

__ __ Prózai művek. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Vargha Balázs. A latin nyelvű műveket Muraközy Gyula fordította. 3., átdolgozott, bővített kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. (Csokonai Vitéz Mihály minden munkája.)

Csontváry-emlékkönyv. Válogatás. Csontváry Kosztka Tivadar írásaiból és a Csontváry-irodalomból. Szerkesztette Gerlóczy Gedeon. Budapest: Corvina Kiadó, 1977. (Művészet és elmélet.)Dahl, Ole-Johan–Dijkstra, E. W.–Hoare, C. A. R. Strukturált programozás (Structured Programming). Fordította Lőcs Gyula. Lektorálta Havass Miklós. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1978.

__ __Myhrhaug, Bjorn–Nygaard, Kristen SIMULA 67 Common Base Language [A SIMULA 67 programozási nyelv definíciója]. Oslo: Norwegian Computing Center, 1968. (Simula Information, S–22.)

Dante Alighieri Isteni színjáték (La Commedia). Fordította: Babits Mihály. A jegyzeteket írta: Kardos Tibor. 5. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1968.

Dante, Petrarca, Boccaccio. Művészéletrajzok. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta és a fordítást lektorálta Kardos Tibor. Az életrajzokat fordította Kaposy József, Kardos Tibor, Kolozsvári-Grandpierre Emil, Liber Margit. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963. (Európai antológia. Reneszánsz sorozat.)

Darvas Gábor Évezredek hangszerei. Budapest: Zeneműkiadó, 1961.

Darwin, Charles Egy természettudós utazásai. Napló az R. A. Fitz Roy kapitány parancsnoksága alatt álló Beagle földkörüli útja alkalmából meglátogatott országok természetrajzáról és geológiájáról (Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries Visited During the Voyage of H. M. S. Beagle Round the World, Under the Command of Capt. Fitz Roy, R. A.). A fordítás az 1913. évi magyar kiadás alapján készült. Fordította Fülöp Zsigmond. A szöveget gondozta Katona Katalin. Szakmailag lektorálta, a jegyzeteket írta és az életrajzi adatokat összeállította Boros István. Budapest: Akadémiai Kiadó–Bibliotheca, 1957. (Darwin válogatott művei.)

__ __ A fajok eredete természetes kiválasztás útján (The Origin of Species by Means of Natural Selection). Fordította Kampis György. Budapest: TypoTeX Kiadó, 2000. (Az evolúciós gondolat sorozata.)

Datta, Bibhutibhusan–Narayan-Singh, Avadhesh History of Hindu Mathematics I–II. A Source Book (Az indiai matematika története I–II). Bombay, etc.: Asia Publishing House, 1935.

Dávid Lajos A két Bolyai élete és munkássága. Közreműködött Sarlóska Ernő, Dávid Péter, ifj. Gazda István. 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

Davis, Philip J.Hersh, Reuben A matematika élménye (The Mathematical Experience). A bevezetést írta Gian-Carlo Rota. Fordította Székely J. Gábor, lektorálta Ruzsa Imre. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1984 [Boston: Birkhäuser, 1981]

Dawkins, Richard A hódító gén (The Extended Phenotype–The Gene as the Unit of Selection). Fordította ifj. Vitray Tamás. A fordítást ellenőrizte Gervai Judit. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

__ __ A vak órásmester (The Blind Watchmaker). Gondolatok a darwini evolúcióelméletről. Fordította Síklaki István, Simó György, Szentesi István. Lektorálta Vida Gábor. Budapest: Akadémiai Kiadó–Mezőgazda, 1994.

A demokrácia bölcsője. Szerkesztette Sarkady János. Fordította Arany János, Borsos Károly, Geréb József, Kapitánffy István, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szabó Miklós, Szepessy Tibor, Szilágyi János György, Töttösy Csaba, Trencsényi-Waldapfel Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960. (Európai antológia. Görögország.)

Démoszthenész A hűtlen követség. A koszorú. Fordította Gyomlay Gyula. A fordítást az eredetivel Ritoók Zsigmond vetette össze. Budapest: Magyar Helikon, 1975. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Dennett, Daniel C. Darwin veszélyes ideája (Darwin’s dangerous idea). Fordította Kampis György, Kavetzky Péter. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1998. (Test és lélek.)

Déry Tibor A befejezetlen mondat. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. (Magyar remekírók.)

Deréky Pál (szerkesztő) A magyar avantgárd irodalom (1915–1930) olvasókönyve. Kommentált szöveggyűjtemény. Budapest: Argumentum Tudományos Könyv- és Folyóirat Kiadó, 1998.

Descartes Válogatott filozófiai művek. Fordította Szemere Samu. A bevezető tanulmányt írta Rozsnyai Ervin. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. (Filozófiai írók tára. Új folyam, 20.) [Szabályok az értelem vezetésére · Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről · Az igazság kutatása a természetes világosság által]

Descartes, René Értekezés a módszerről (Discours de la Méthode). Fordította Szemere Samu. A fordítást átdolgozta, az idézeteket és illusztrációkat válogatta, a szövegmagyarázatokat, kérdéseket és kiegészítő fejezeteket írta Boros Gábor. Budapest: IKON, 1992. (Matúra. Bölcselet.)

__ __ Értekezés a módszerről (Discours de la Méthode). Fordította, a bevezetést és a magyarázatokat írta Alexander Bernát. Budapest: Kossuth Könyvkiadó–Tekintet Alapítvány, 1991. (Kis filozófiai sorozat.)

Devecseri Gábor Kalauz Homéroszhoz. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970.

__ __ Lágymányosi istenek. Összegyűjtött esszék és tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1979. (Devecseri Gábor művei.)

__ __ Műhely és varázs. Görög-római tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973.

__ __ A hasfelmetszés előnyei · A mulandóság cáfolatául. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1974.

Dévényi Kinga—Iványi Tamás Az arab írás I. kötet.Budapest: Kőrösi Csoma Társaság. Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987. (Keleti Nyelvek Kincsestára, 1.)

___—___ Az arab írás II. „Kiszáradt a toll…”. Az arab írás története. Budapest: Kőrösi Csoma Társaság. Keleti Nyelvek Kollégiuma, 1987. (Keleti Nyelvek Kincsestára, 4.)

___—___ Jobbról-balra arabul. Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 1992. (Keleti Nyelvek Kincsestára, 21.)

Dezső Lóránt A magyar csillagászat története. Különlenyomat. Múzeumi Füzetek 2 (1944) 1.

Diderot, Denis (1769) D’Alembert álma (Rêve de d’Alembert). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1769) D’Alembert és Diderot beszélgetése (Entretien entre d’Alembert et Diderot). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1770 után) Az élettan elemei (Éléments de Physiologie). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1746) Filozófiai gondolatok (Pensées philosophiques). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1754) A természet értelmezéséről (De l’Interprétation de la Nature). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Diehl, Gaston Vasarely (Vasarely). Az előszót írta Körner Éva. Franciából fordította Havas Lujza. A fordítást ellenőrizte Mezei Ottó. 2. kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 1976.

Dienes Zoltán Építsük föl a matematikát (Building up Mathematics). Fordította Sztrókay Kálmán. Lektorálta Varga Tamás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Dienesék levelei Babitshoz. Szerkesztette, a szöveget gondozta, az életrajzokat és a jegyzeteket írta Téglás János. Az utószót írta Gál István és Téglás János. Budapest: Az 54. számú Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet kiadása, 1982.

Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály Magyar Fűvész Könyv melly a’ két magyar hazábann találtatható növényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént. Debreczen: Csáthy György, 1807–Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988.

Doblhofer, Ernst Jelek és csodák. Letűnt írások és nyelvek megfejtése (Zeichen und Wunder. Die Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen). Fordította Borzsák István. Utószó Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962.

Dobos C. József Magyar–franczia szakácskönyv. Budapest: Mehner Vilmos, 1881–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1984. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Dobrovits Aladár A fáraók művészete. Budapest: Szikra, 1947. (Művészet és valóság.)

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics A Karamazov testvérek. I–II. kötet Fordította: Makai Imre. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1975.

Dömötör Tekla A magyar nép hiedelemvilága. A népnyelvi szövegek szaklektora Hajdú Mihály. Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

Dörrie, Heinrich A diadalmas matematika (Triumph der Mathematik). Száz híres probléma két évezred matematikai műveltségéből. Fordította Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965.

Dravucz Antal, Dr. (elektro-gépészmérnök, szk. műszaki igazgató): A logaritmikus számolóléc elmélete és használata. III. kiadás. Budapest, IV., Múzeum-körút 13.: Juszt László és Gyula látszerészek, é. n. (2,60 Pengő)

Duby, Georges Emberek és struktúrák a középkorban (Hommes et structures du moyen âge). Fordította Vekerdi László. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

__ __ A katedrálisok kora. Művészet és társadalom 980–1420. (Le temps des cathédrales. L'art et la société 980–1420). Fordította Fázsy Anikó, Albert Sándor. Lektorálta és a mutatót készítette Sz. Jónás Ilona. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

__ __–Mandrou, Robert A francia civilizáció ezer éve (Histoire de la civilisation française). Fordította Ádám Péter, Pataki Pál. Szakmailag ellenőrizte és az előszót írta H. Balázs Éva. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Ďuďa, Rudolf–Rejl, Luboš Minerals of the World (A világ ásványai). Published by Spring Books an imprint of The Hamlyn Publishing Group Limited, 1986.

Durant, Will A gondolat hősei (The Story of Philosophy). Fordította Benedek Marcell. Az utószót és a jegyzeteket írta Dörömbözi János. Budapest: Göncöl, 1990. [Aristoteles, Francis Bacon, Friedrich Nietzsche, Herbert Spencer, Immanuel Kant, Santayana, James, Dewey, Bergson, Croce, Bertrand Russell, Platon, Schopenhauer, Spinoza, Voltaire]

Dürer, Albrecht Of the Just Shaping of Letters from the Applied Geometry of Albrecht Dürer. Book III. [Geometria alkalmazásával metszett betűk]. New York: Grolier Club, 1917–New York: Dover Publications, é. n. [198?]

Dürrenmatt, Friedrich Drámák I–II. Fordította Bereczky Erzsébet, Eörsi István, Fáy Árpád, Gera György, Görgey Gábor, Nemes Nagy Ágnes, Ungvári Tamás, Vajda Miklós. Utószó Benedek András. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977 [I. Az újrakeresztelők (Die Wiedertäufer). Komédia · A vak (Der Blinde). Moralitás · Angyal szállt le Babilonba (Ein Engel Kommt nach Babylon). Töredékes komédia · A Nagy Romulus (Romulus der Grosse). Történelmietlen történelmi komédia · Az öreg hölgy látogatása (Der desuch der alten Dame). Tragikus komédia · Ötödik frank (Frank der Fünfte). Egy magánbank operája. II. A fizikusok (Die Physiker). Komédia · A meteor (Der Meteor). Komédia · Pillanatkép egy bolygóról (Porträt eines Planeten). Komédia · János király. Shakespeare után (König Johann. Nach Shakespeare) · Play Strindberg (Játszunk Strindberget). August Strindberg „Haláltánc”-a nyomán (Play Strindberg. Totentanz. Nach August Strindberg) · Titus Andronicus. Komédia Shakespeare nyomán (Titus Andronicus. Eine Komödie. Nach Shakespeare)]

Duroselle, Jean-Baptiste Európa népeinek története. Fordította Adamik Lajos, Zalán Péter. Budapest: Officina Nova, 1993.Eckermann, Johann Peter Beszélgetések Goethével (Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens). Fordította Györffy Miklós. Budapest: Magyar Helikon, 1973 [Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989]

Eckhardt Sándor (szerkesztő) Francia–magyar kéziszótár. Dictionnaire Français–Hongrois. 7. kiadás Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982 [© 1959]

Eco, Umberto Az új középkor (L’irrazionalismo moderno). Válogatta Barna Imre. Fordította Barna Imre, Schéry András, Szénási Ferenc. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1992. (Mérleg könyvek.)

Eddington, Arthur Stanley A természettudomány új útjai. Angolból fordította Donhoffer Szilárd. A fordítást átnézte Zechmeister László. Budapest: Franklin-Társulat, [1936]

Effel, Jean A kis angyal (Le Petit Ange). A borító rajzát Jean Effel készítette a magyar kiadás számára. Fordította és sajtó alá rendezte Bíró Lívia. Budapest: Kisipari Szövetkezeti Kiadóvállalat, 1957.

__ __ A világ teremtése (La creation du Monde). Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1958.

Az égi és a földi szépről. Források a későantik és a középkori esztétika történetéhez. Válogatta, szerkesztette, az előszót, a bevezetést és a jegyzeteket írta Redl Károly. Lektorálta Almási Miklós. A név- és tárgymutatót összeállította Láng Rózsa és Redl Károly. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Eigen, Manfred–Winkler, Ruthild A játék. Természeti törvények irányítják a véletlent (Das Spiel. Naturgesetze steuern den Zufall). Fordította Koch Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981.

Einstein, Albert Hogyan látom a világot? (Mein Weltbild). Fordította Szécsi Ferenc, lektorálta Somogyi Mihály, ajánlás Szentágothai János, utószó Lengyel Béla. Budapest: Gladiátor Kiadó, 1994.

__ __ A speciális és általános relativitás elmélete (Über die speczielle und die allgemeine Relativitätstheorie). A kötet az 1921-es kiadás alapján készült. A bevezetést és a jegyzeteket írta Novobátzky Károly. Fordította Vámos Ferenc. Lektorálta Károlyházy Frigyes. Utószó Maróti Lajos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

__ __ Válogatott tanulmányok. Válogatta, fordítást ellenőrizte Tőrös Róbert. Fordította Nagy Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1971 [Nyugvó folyadékban lebegő részecskéknek a hő molekuláris elméletéből következő mozgása · A Brown-mozgás elméletéhez · Elméleti megjegyzések a Brown-mozgáshoz · A Brown-mozgás elemi elmélete · A mozgó testek elektrodinamikájáról · Függ-e a test tehetetlensége energiatartalmától · A gravitáció befolyása a fény terjedésére · Az általános relativitáselmélet alapjai · Párbeszéd a relativitáselmélet elleni kifogásokkal kapcsolatban · Az általános relativitáselmélet kozmológiai problémájához · A fény keletkezésére és átalakulására vonatkozó heurisztikus nézőpontról · Elektronok és fotonok. Az V. Fizikai Kongresszus előadásai és vitái · A kifejtett új elgondolások általános vitája. Kauzalitás. Determinizmus. Valószínűség · A. Einstein, B. Podolsky és N. Rosen: Teljesnek tekinthető-e a fizikai valóság kvantummechanikai leírása? · Niels Bohr: Teljesnek tekinthető-e a fizikai valóság kvantummechanikai leírása? · A. Einstein, R. C. Tolman és B. Podolsky: A múlt és jövő ismerete a kvantummechanikában · A kvantummechanika és a valóság · A tudományos kutatás alapelvei · Székfoglaló beszéd a Porosz Tudományos Akadémián (1914) · Levélváltás a Porosz Tudományos Akadémiával · Levélváltás a Bajor Tudományos Akadémiával · Az elméleti fizika módszeréről · Johannes Kepler · Newton mechanikája és hatása az elméleti fizika kialakulására · Maxwell hatása a fizikai valóságról alkotott felfogás fejlődésére · A relativitáselméletről. Egy londoni beszéd · Mi a relativitáselmélet? · A fizika tér-, éter- és erőtér-problémája · Néhány megjegyzés az általános relativitáselmélet keletkezéséről · Önéletrajz]

Einstein és a magyarok. Szakírók, bölcselők, publicisták a relativitáselmélet bűvöletében 1905–1945. Felsőoktatási segédkönyv. Összeállította Gazda István. Budapest: Akadémiai Kiadó–Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2004. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 38.)

Electronic Art and Animation Catalog. Computer Graphics Annual Conference Series, 1999. New York: The Association for Computing Machinery, Inc., 1999.

Az emberiség krónikája (Chronik der Menschheit). A sorozat szerkesztője Bodo Harenberg. Robert Jungk kitekintésével a jövőre. A fordítást az eredetivel egybevetette és magyar vonatkozású szövegekkel kiegészítette Csorba László, Erdődy Gábor, Sz. Jónás Ilona, Poór János, Szabó Miklós és Székely András. Budapest: Officina Nova, 1990. (Krónikák.)

Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gunda Béla. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság, 1943.

Endrei Walter Műszaki mendemondák. Lektorok: Makkai László, Oswald Lóránt. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1985.

__ __ A programozás eredete. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

__ __–Zolnay László Társasjáték és szórakozás a régi Európában. Budapest: Corvina Kiadó, 1986.

Engels, Friedrich Eugen Dühring úr tudomány-forradalmasítása (Anti-Dühring). A természet dialektikája. Sajtó alá rendezte a marxizmus-leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1963. (Karl Marx és Friedrich Engels művei, 20.)

English Classical Verse. From Dryden to Blake (Klasszikus angol költők Dryden-től Blake-ig). Selected by H. Lüdeke. (Collection of English Texts for Use in Schools, Vol. 29.) Bern: A. Francke AG., é. n.

Eötvös József Aforizmák. Válogatta és a bevezetőt írta Sőtér István. Országos Eötvös József Emlékbizottság, 1988.

__ __ Eötvös József levelei fiához, Eötvös Lorándhoz. A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Benedek Mihály. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.

Eötvös Loránd Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Bodó Barna. A torziós ingával végzett munkálatokról című tanulmányt fordította Bodó Barna. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980. (TÉKA.)

Epiktétosz Kézikönyvecske (Epicteti dissertationes ab arriano digestae). Fordította Sárosi Gyula. Az utószót Steiger Kornél írta. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1978. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Erasmus, Rotterdami A balgaság dicsérete. Kinek nagyhírű művét az ifjabb Holbein János képei díszítik. Magyar nyelvre átültette, magyarázta s az előbeszédet megírta Kardos Tibor. 2. kiadás. Budapest: Magyar Helikon, 1960.

Esterházy Péter Termelési-regény (kisssregény). Regény. 2. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983.

__ __ Tizenhét hattyúk Regény. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1987.

Esztétikai ABC. Írta és szerkesztette Csibra István és Szerdahelyi István. 2., változatlan kiadás. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1978.

Euklidész Euklidész Elemei (Sztoikhéia) XV könyv. Fordította: Brassai Sámuel. Pest: Magyar Tudományos Akadémia, 1865.

__ __ Az Elemek első hat könyve (Sztoikhéia I–VI.) A Heiberg-féle szövegkiadás felhasználásával fordította: Baumgartner Alajos Budapest: Franklin-Társulat, 1905 (A Középiskolai Matematikai és Physikai Lapok különlenyomata)

__ __ Elemek (Sztoikhéia). Fordította és a jegyzeteket írta: Mayer Gyula. Előszó: Szabó Árpád. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Euler, Leonhard Solutio problematis ad Geometriam situs pertinentis. = Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, 8 (1736), 128–140. p. Megjelenés éve: 1741.

Euripidész Euripidész válogatott drámái. Fordította Devecseri Gábor, Horváth István Károly, Kerényi Grácia, Trencsényi-Waldapfel Imre. Illusztrálta Kass János. Budapest: Magyar Helikon, 1961.

__ __ Íphigeneia Auliszban. Fordította és az utószót írta Devecseri Gábor. A szöveget ellenőrizte és a jegyzeteket összeállította Falus Róbert. Az illusztráció Bozóky Mária munkája. Budapest: Magyar Helikon, 1960.

Az európai irodalom képeskönyve a kezdetektől Shakespeare-ig Kulcsár Péter összeállításában és Németh G. Béla tanulmányaival. A kötetet szakmailag Ritoók Zsigmond ellenőrizte. Budapest: Helikon Kiadó, 1989.

Every, George Keresztény mitológia (Christian Mythology). Fordította Moskovszky Éva. Szakmailag ellenőrizte Tarnay Brúnó. Budapest: Corvina Kiadó, 1991. (A mítoszok világa.)

Évezredek hétköznapjai. Szerkesztette Szombathy Viktor. Írták Bakay Kornél, Bóna István, Czeglédi Ilona, Csalog József, Dümmerth Dezső, Gábori Miklós, Gerő Győző, László Gyula, Mócsy András, Zolnay László. Budapest: Panoráma, 1973.

EXISTENTIA MELETAI SOFIAS. Szeged–Budapest: Societas Philosophia Classica, 1991–.Fábián Pál Az akadémiai helyesírás előzményei. Helyesírásunk alakítására irányuló tudatos törekvések 1772 és 1832 között. Lektor Deme László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. (Nyelvészeti tanulmányok, 9.)

Fabre, Jean Henri A rovarok környezete és viselkedése. Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Puskás Attila. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979. (TÉKA.)

Falus Róbert Az antik világ irodalmai. A bibliográfiát összeállította Horváth Judit. A névmutatót készítette T. Király Erzsébet. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

__ __ Az aranymetszés legendája. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982. (Gyorsuló idő.)

__ __ Görög harmónia. Tanulmányok, cikkek. Lektorálta Ritoók Zsigmond. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. [A múzsák igazsága · Fejezetek a Sókratés előtti filozófiából · Matematika és esztétikum]

__ __ Az ókori görög irodalom története I–II. Képeket válogatta Szilágyi János György. Lektorálta Moravcsik Gyula, Szilágyi János György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1964.

__ __ A római irodalom története. Lektorok Borzsák István, Szepessy Tibor. A képanyagot válogatta Szilágyi János György. Bibliográfiát összeállította Jerem Erzsébet. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970.

Fazekas Mihály Fazekas Mihály összes művei I–II. Sajtó alá rendezte Julov Viktor és Kéry László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1955 [Kritikai kiadás]

Fehérvári Géza Az iszlám művészet története. Budapest: Képzőművészeti, 1987.

Felfedezők, kalózok, gyarmatosítók. Angol utazók, hajósok és gyarmatosítók a XVI–XVII. században. Szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta Rázsó Gyula. Fordította Kelecsényi Gábor, Kosáry Domokos, Lengyel József, Raáb György, Rázsó Gyula. Lektorálta Makkai László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963. (Európai antológia. Az angol forradalom.)

Fényes Elek Magyarország geographiai szótára, mellyben minden város, falu és puszta, betürendben körülményesen leiratik I–II. Pest: Kozma Vazul, 1851–Budapest: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése–Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1984. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

„Fénylő ölednek édes örömében…” (A sumer irodalom kistükre.) Összeállította, sumer eredetiből fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Komoróczy Géza. Második, bővített, javított kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983.

Ferge Gábor Az idegen (Aristotelés-biográfia). = EXISTENTIA I (1991) 1–2, 179–205. p.

Fermi, Laura Atom a családban. Enrico Fermi élete (Atoms in the Family). Fordította Tornai József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

Ferenczy László Japán iparművészet (XVII–XIX. század). Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

Ferry, Luc Új rend: az ökológia (Le nouvel ordre écologique. L'arbre, l'animal, et l'homme). Fordította V. Tóth László. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1994. (Mérleg könyvek.)

Feynman, Richard P. A fizikai törvények jellege (The Character of Physical Law). Bevezető Dale R. Corson. Fordította Gajzágó Éva. A szöveget az eredetivel összevetette Kunfalvi Rezső. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983. (Gyorsuló idő.)

__ __Leighton, Robert B.—Sands, Matthew Mai fizika 1—9. (The Feynman Lectures on Physics). Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1968—1970.

__ __ QED. The Strange Theory of Light and Matter (A fény és az anyag különös elmélete). London: Penguin, 1990 [QED = Kvantumelektrodinamika.]

__ __ Tréfál, Feynman úr? Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai. Budapest: Park Kiadó, 2001.

Filep László A tudományok királynője. A matematika fejlődése. Budapest: TypoTeX Kiadó–Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó, 1997.

__ __–Bereznai Gyula A számírás története. Illusztrálta Kiss István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982. (Gondolat zsebkönyvek.)

Fináczy Ernő Egyetemes neveléstörténet I. Az ókori nevelés története. Budapest: Hornyánszky Viktor, 1906–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1985.

__ __ Egyetemes neveléstörténet II. A középkori nevelés története. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1926–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1985.

__ __ Egyetemes neveléstörténet III. A reneszánsz kori nevelés története. Budapest: Hornyánszky Viktor, 1919–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1986.

__ __ Egyetemes neveléstörténet IV. Az újkori nevelés története (1600–1800). Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1986.

Finály Henrik A latin nyelv szótára. Budapest: Franklin-Társulat, 1884–Budapest: Editio Musica, 1991.

Firdauszí, Abulkászim Manszúr Királyok Könyve (Sáhnáme). Fordította Devecseri Gábor. Budapest: Magyar Helikon, 1979.

Fitz József A magyar könyv története I. A magyar könyv története 1711-ig. Szakmailag lektorálta Kéki Béla és Szántó Tibor. Az adatokat Borsa Gedeon ellenőrizte. Budapest: Magyar Helikon, 1959.

__ __ A Magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története II. A reformáció kora. Lektorálta Kéki Béla, Makkai László, Molnár József, Vértesi Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

A’ fizikának rövid rajzolatja. (Ein kurzer Grundriss der Physik.) Sáros-Patak: Nádaskay András, 1830.

Fizikai Szemle. Magyar Fizikai Folyóirat. A Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztályának, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Biofizikai Társaságnak, a Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak, a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének folyóirata. Budapest: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1950– [A Mathematikai és Természettudományi Értesítőt az Akadémia 1882-ben indította. A Mathematikai és Physikai Lapokat Eötvös Loránd 1891-ben alapította]

Flaubert, Gustave Bouvard és Pécuchet. Fordította Tóth Árpád. Budapest: Genius, 1921. (Nagy írók. Nagy írások. Első sorozat, 10.)

__ __ Szent Antal megkísértése. Fordította Kállay Miklós. Budapest: Genius, 1923 No. 1338. (Nagy írók. Nagy írások. Második sorozat, 7.)

Florus, Lucius Annaeus Róma háborúi (Epitome Titus Livii). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Havas László. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1979. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Fodor Ilona Csillagokból kopjafa. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2000.

Földi András–Hamza Gábor A római jog története és institúciói. Egyetemi tankönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

Fontenelle, Bernard Le Bovier de Beszélgetések a világok sokaságáról. Fordította Lakatos Mária. Az utószót és a jegyzeteket írta Fehér Márta. Budapest: Magyar Helikon, 1979. [Beszélgetések a világok sokaságáról (Entretiens sur la pluralité des mondes) · Elmélkedés a régiekről és a modernekről (Digression sur les anciens et les modernes) · A matematika és a természettan hasznosságáról (Préface sur l'utilité des mathématiques et de la physique)]

Források az antik mezőgazdaság történetéhez. I. Q. Gargilius Martialis De Hortis. A kertekről. Latin és magyar nyelven. Fordította Látóczki Erzsébet. II. L. Iunius Moderatus Columella. De Arboribus. A fákról. Latin és magyar nyelven. Fordította Hoffmann Zsuzsanna. A bevezetést és a jegyzeteket írta Maróti Egon. Szeged: JATE Kiadó, 1992.

Források az ókori görög zeneesztétika történetéhez. Görögül és magyarul. Válogatta, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ritoók Zsigmond. Lektorálta Ujfalussy József és Falus Róbert. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. (Görög és latin írók, 17. Scriptores graeci et latini, 17.)

A Föld krónikája (Chronik der Erde). Írta és összeállította Felix R. Patuli. A magyar kiegészítéseket írta Bilik István, Fózy István, Kordos László, Nagyné Bodor Elvira, Zámbó László. Budapest: Officina Nova, 1993. (Krónikák.)

Földünk élete (Face of the Earth). Szerkesztette Peter J. Smith. Írta Peter J. Smith, Philip Allen, John Catt, John Downes, Stephen Drury, Andrew Goudie, John Gribbin, J. L. Knill. Fordította Szilágyi Tibor. Lektorálta Lóczy Dénes. Budapest: Helikon Kiadó, 1991. (A Föld enciklopédiája.)

France, Anatole Az istenek szomjaznak (Les dieux ont soiz). = Thaise · Az istenek szomjaznak.

__ __ Thaise · Az istenek szomjaznak. Budapest: Európa Kiadó, 1989. (A világirodalom klasszikusai.)

A francia enciklopédia. Szemelvények. Válogatta és a jegyzeteket írta Győri János. Fordította Komoly Péter. Lektorálta Bene Ede, Makai Mária, Mátrai László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

A francia forradalom dokumentumai. Szerkesztette Vadász Sándor. Fordította Deák Béni, Koryürek Péter, Kürti Pál, Vadász Sándor, Walkó György. Lektorálta Diószegi István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

Francia irodalmi szalonok. Szemelvények a XVIII. század francia irodalmából. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta, fordította Madácsy László. Lektorálta Gyergyai Albert, Lelkes István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

Francia költők antológiája I–II. Budapest: Európa Kiadó, 1962. (A világirodalom klasszikusai.)

A francia színház a XVIII. században. Szerkesztette Staud Géza. Fordította Benedek István, Benedek Marcell, Fázsy Anikó, Gera György, Görög Lívia, Hevesi Sándor, Katona Tamás, Pór Péter, Staud Géza, Szávai Nándor, Tandori Dezső. Lektorálta Lelkes István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

Franklin, Benjamin Benjamin Franklin számadása életéről (Autobiography). Fordította és az utószót írta Bartos Tibor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989. (Mérleg könyvek.)

Fráter Jánosné Bolyai Farkas könyvtára. = MTA III. Osztályának Közleményei XIX (1970) 3–4, 271–294. p.

Frazer, James George Az aranyág (The Golden Bough. A Study in Magic and Religion). Válogatott írások. Fordította Bodrogi Tibor, Bónis György. Válogatta és a bevezetést írta Bodrogi Tibor. Lektorálta Ortutay Gyula. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965.

Frege, Gottlob Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens [Fogalomírás, a tiszta gondolkodás formulanyelve, az aritmetika nyelvének mintája szerint]. Halle a S.: L. Nebert, 1879.

__ __ Die Grundlagen der Arithmetik [Az aritmetika alapjai]. Eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. Breslau: W. Koebner, 1884.

__ __ Grundgesetze der Arithmetik [Az aritmetika alaptörvényei]. Begriffsschriftlich abgeleitet I. Band. Jena: H. Pohle, 1893, II. Band. Jena: H. Pohle, 1903.

__ __ Logika, szemantika, matematika. Válogatott tanulmányok. Szerkesztette, a kommentárokat, a bevezetést és az utóhangot írta Ruzsa Imre. Fordította Máté András. Lektorálta Madarászné Zsigmond Anna. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. (Válogatott tanulmányok.)

Freud, Sigmund Esszék (Gesammelte Werke 1963–1973). A Freud, az esszéista című tanulmányt írta Hermann István. Utószó Buda Béla. Fordította Bart István, V, Binét Ágnes, Linczényi Adorján, Vikár György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Friedenthal, Richard Leonardo. Életrajz képekben (Leonardo. Eine Bildbiographie). Fordította G. Beke Margit. A fordítást ellenőrizte Zentay Loránd. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

__ __ Luther élete és kora (Sein Leben und seine Zeit). Fordította Terényi István. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

__ __ Goethe élete és kora (Goethe, sein Leben und seine Zeit). Fordította Györffy Miklós. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1978. (Századok, emberek.)

Frobenius, Leo Afrikai kultúrák. Válogatott írások. Szerkesztette, válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta és a fordítást ellenőrizte Bodrogi Tibor. Fordította G. Beke Margit, Kárpáty Csilla, Soltész Gáspár. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981.

Fuchs, Walter R. Mielőtt a Föld „mozgásba jött”. A természetismeret történetéből (Bevor die Erde sich bewegte. Eine Weltgeschichte der Physik). Fordította Egyed László. Szaklektor Müller Antal. Budapest: Minerva Kiadó, 1978.

Fülöp Géza Az információ. Lektorálta Müller Ádám. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1990.

Füstöss László Ortvay Rudolf. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. (A múlt magyar tudósai.)

Füstöss László–Huszár Miklós Maxwell. Szakmai szempontból lektorálta Frenkel Andor és M. Zemplén Jolán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.Gábli Cecília Caius Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve. Fordítás és feldolgozás. Pécs: Lomart Kiadó, 2005. (Bibliotheca Pliniana.)

__ __ Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve. Fordítás és feldolgozás. Előszó Visy Zsolt. Szeged: Lomart Kiadó, 2004. (Bibliotheca Pliniana.)

Gábor Dénes Válogatott tanulmányok. Válogatta Pócza Jenő, Ferenczi György, Fehér György. Fordította Nagy Imre. Lektorálta Károlyi Gyula. Az utószót írta Szigeti Gyula. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

Gábor György Ingres hegedűje. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1972.

Gábor Imre–Horváth Árpád A haditérképek históriája. Fejezetek a térképészet és a katonaföldrajz történetéből. Szakmai szempontból lektorálta Balla János, Magyar István. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1979.

Gábry György Régi hangszerek. 2., javított kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 1969. (Iparművészeti sorozat.)

Gács Andrásné–Soltész Gáspár A szemüveg története. Illusztrálta Kiss Ilona. Szakmailag ellenőrizte Weinstein Pál. A könyvben a szerzők Gács András (1908–1976) hagyatékát dolgozták fel, egészítették ki és rendezték sajtó alá. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982. (Gondolat zsebkönyvek.)

Galilei, Galileo Matematikai érvelések és bizonyítások (Discorsi e dimonstrazioni matematiche, intorno a due nuove scienze; attenenti alla mecanica i movimenti locali). Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből Galileo Galilei úr, a Római Akadémia tagja, a fenséges toscanai nagyherceg filozófusa és első matematikusa tollából. A függelékben néhány merev test súlypontjának vizsgálatával. Fordította Dávid Gábor. A jegyzeteket írta Gazda István és Pesthy Monika állította össze. A kötetet szakmai szempontból Vekerdi László nézte át. Az utószót Vekerdi László írta. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986.

Gáll Imre A budapesti Duna-hidak. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1984.

Gáldi László Magyar–spanyol kéziszótár. Budapest: Terra, 1969.

Gamow, George A fizika története (Biography of Physics). A szerző rajzaival. Fordította Kiss István. A verseket fordította Bárány György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965.

__ __ Tompkins úr kalandjai a fizikával (Mr. Tompkins in Paperback). Fordította Tarján Rezsőné. A fordítást ellenőrizte Tarján Rezső. Illusztrálta a szerző és John Hookham. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

Gargilius Martialis, Q. De Hortis. A kertekről. Latin és magyar nyelven. Fordította Látóczki Erzsébet. A bevezetést és a jegyzeteket írta Maróti Egon. = Források az antik mezőgazdaság történetéhez.

Garin, Eugenio Reneszánsz és műveltség (Die Kultur der Renaissance). Fordította Körber Ágnes. A fordítást az eredetivel Havas Lujza vetette egybe. Szakmailag Majtényi Zoltán ellenőrizte. Budapest: Helikon Kiadó, 1988.

Gazda István Kuriózumok a magyar művelődés történetéből. Tudósnaptár. Lektorálta Vekerdi László. A kötet illusztrációi J. Bayer Uranometriájának 1661-es kiadásából valók. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1990.

__ __–Marik Miklós Csillagászattörténeti ABC. Lektorálta Balázs Béla, Ponori Thewrewk Aurél. Budapest: Tankönyvkiadó, 1986.

__ __–Sain Márton Fizikatörténeti ABC. Az első kiadást lektorálta Bíró Gábor, Holics László, Hronszky Imre, Vekerdi László. Az átdolgozott kiadást lektorálta Gnädig Péter, Vekerdi László. A névmutatót összeállította G. Szczaurski Ágnes. 3., átdolgozott és bővített kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

Gazdasági élet az ókori Görögországban. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Sarkady János. Fordította Borzsák István, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Hahn István, Kapitánffy István, Kerényi Grácia, Máthé Elek, Radnai András, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szabó Árpád, Szádeczky-Kardoss Samu, Szepessy Tibor, Tegyei Imre, Terényi István, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970. (Európai antológia. Görögország.)

Géczy Barnabás Lamarck és Darwin. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982. (Gyorsuló idő.)

Gellius, Aulus Attikai éjszakák. Fordította Barcza József, Soós József. Budapest: Franklin-Társulat, 1905.

A genetika évszázada. Válogatás Gregor Mendel, Francis Galton, August Weismann, Gelei József, Hugo de Vries, Thomas H. Morgan, James D. Watson, F. H. Crick, Emil Racovita, Nyikolaj I. Vavilov és Julian S. Huxley írásaiból. Bemutatja Szabó T. E. Attila. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976.

The Georg von Békésy Collection. Selected objects from the collection of Georg von Békésy bequeathed to the Nobel Foundation. Edited by Jan Wirgin. Text by Ulf Abel, Douglas Barrettt, Per Bjurström et al. Photos: Sven Nilsson, Margareta Sjöblom, Bo Gabrielsson. Malmö: Allhems Förlag–Stockholm: The Nobel Foundation, 1974. [ISBN 91–7004–0486]

George, Wilma Animals & Maps (Állatábrázolások térképeken). Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1969.

Gergely Jenő A pápaság története. Lektorálta Gecse Gusztáv, Zsigmond László. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1982.

Germán, kelta regék és mondák. Feldolgozta és az előszót írta Dömötör Tekla. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1976. (Regék és mondák.)

Germanus Gyula Az arab irodalom története. Lektorálta Czeglédy Károly. A versfordítások Germanus Gyula nyersfordításai alapján készültek. 3., átdolgozott és bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

Gerő László Az építészeti stílusok. A rajzokat készítették Sedlmayr János, S. Beck Zsuzsa, Lombár Pál, Gerő Balázs. 4., részben átdolgozott kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Geymonat, Ludovico Galileo Galilei (Galileo Galilei). A jegyzeteket írta Balkay Bálint, Fogarasi Miklós. Fordította Fogarasi Miklós. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961.

Ghirshman, Roman Az ókori Irán. Médek, perzsák, párthusok. (L’Iran des origines a l’islam). Rajzok Tania Ghirshman. Fordította Molnár Ágnes. A fordítást lektorálta Puskás Ildikó, Déri Balázs. Szakmai szempontból lektorálta, és a jegyzeteket írta Déri Balázs. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Gilbert, William (1600) A mágnességről, új fizika a mágnesről, a mágneses testekről és a Földről mint nagy mágnesről (De magnete, magneticisque corporibus et de magno, magnete tellure physiologia nova). Részletek. Első könyv, negyedik fejezet. Második könyv, ötödik fejezet. Ötödik könyv, tizenkettedik fejezet. Hatodik könyv, első fejezet. Negyedik fejezet. Fordította Kenéz Győző. = A tudomány forradalma Angliában.

Gilde, Werner–Altrichter, Siegfried A józan ész furcsaságai (Seltsames um den gesunden Menschenverstand). Fordította Tasnádi Péter. Lektorálta Szücs Ervin. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1981.

Giljarevszkij, Rudzero Sz.–Grivnin, Vlagyimir Sz. Nyelvhatározó kézikönyv. [orosz nyelven] G. P. Szerdjucsenko. Készült a Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. 3. kiadás. Moszkva: Nauka, 1964 [Gilyarevsky, Rudzhero S.–Grivnin, Vladimir S. Languages Identification Guide. Moscow: Nauka, 1964] [1970-ben is megjelent]

Glatz Ferenc (szerkesztő) Az információs társadalom. Magyarország az ezredfordulón. (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián VI. A közlekedés, hírközlés és az informatika fejlesztése.) A kötetet összeállította Demetrovics János és Keviczky László. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2000.

Glasenapp, Helmuth von Az öt világvallás (Die fünf Weltreligionen). Bráhmanizmus. Buddhizmus. Kínai univerzizmus. Kereszténység. Iszlám. Az utószót írta Lukács József. Fordította Pálvölgyi Endre. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Goethe, Johann Wolfgang Faust (Faust). Fordította és a jegyzeteket összeállította Jékely Zoltán és Kálnoky László. Budapest: Magyar Helikon, 1967.

__ __ Goethe versei. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1973.

__ __ Antik és modern. Antológia a művészetektől. Összeállította, szerkesztette, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Pók Lajos. Lektorálta: Almási Miklós, Halász Előd. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981.

__ __ Beitrage zur Farbenlehre Weimar 1791/92. Zur Farbenlehre, 2 Bände. Tübingen 1810.

__ __ Geschichte der Farbenlehre Nachträge zur Farbenlehre Ges. Werke. (Cotta-féle kiadás. 1858. XXXIX és XL.)

__ __ Színtan. Didaktikai rész (Farbenlehre. Didaktischer Teil). A szövegválogatás, az új színes táblák összeállítása és a bevezető Johannes Pawlik munkája. Fordította: Rajnai László. A szöveget az eredetivel egybevetette: Bence György. Budapest: Corvina Kiadó, 1983. (Művészet és elmélet.) [Az eredeti kiadás az M. DuMont Kiadónál (Schauberg, Köln) jelent meg a DuMont Dokumente sorozatban, 1974-ben]

__ __ Versek. Válogatta Benedek Marcell. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1982. (Johann Wolfgang Goethe válogatott művei.)

Goff, Jacques Le Az értelmiség a középkorban (Les intellectuels au moyen âge). Fordította Klaniczay Gábor. A szöveget az eredetivel egybevette Zsámboki Mária. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1979. (Gyorsuló idő.)

Goldsmith, Maurice Frédéric Joliot-Curie (Frédéric Joliot-Curie). Fordította Félix Pál. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

Goldstine, Herman H. A számítógép Pascaltól Neumannig (The Computer from Pascal to von Neumann). Fordította Szabó G. Zoltán. Lektorálta és a 3. függeléket írta Kovács Győző. Budapest: Műszaki–NJSZT, 1987.

Gombocz Endre A magyar botanika története. A magyar flóra kutatói. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1936.

Gombrich, E. H. A művészet története (The Story of Art. Twelfth edition. Enlarged and revised). Fordította G. Beke Margit, Falvay Mihály. Utószó Németh Lajos. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

A gondolat úttörői. Második sorozat. Szerkesztette Lambrecht Kálmán. Műveltség. Budapest: Dante, [é.n.]. [Hermann Keyserling, Charles Linné, Albert Einstein, Niels Bohr, Thomas Carlyle, Alexander von Humboldt, Raoul H. Francé, August Forel, Josef Strzygowsky]

Gondolatok könyve. Az aforizma francia mesterei. Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, La Bruyère, Fontenelle, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, Joubert, Chateaubriand, Stendhal, Balzac, Vigny, Baudelaire, Taine, Dumas fils, Amiel, Renard, France, Rey, Valéry, Léautaud. Az antológiát összeállította és fordította, az előszót és a bevezető tanulmányokat írta Gábor György. 3., bővített és átdolgozott kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1962.

A gondolkodás évszázadai. Szerkesztő Lovas György. Szakértő Gazda István. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1986.

Görög anthológiabeli epigrammák. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ponori Thewrewk Emil. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémiának Classica-Philologia Bizottsága. Budapest: Franklin-Társulat, 1891. (Görög és latin remekírók.)

Görög gondolkodók 1. Thalésztől Anaxagoraszig. Fordította Bodor András, Kerényi Károly, Kövendi Dénes, Marticskó József, Ritoók Zsigmond, Sebestyén Károly, Steigner Kornél, Szabó György. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1992. (Kis filozófiai sorozat.)

Görög gondolkodók 2. Empedoklész-től Démokritosz-ig. Fordította Bodor András, Kerényi Károly, Kövendi Dénes, Marticskó József, Ritoók Zsigmond, Sebestyén Károly, Steigner Kornél, Szabó György. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1992. (Kis filozófiai sorozat.)

Görög gondolkodók 5. Theophrasztosz. Az érzékekről. Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Steiger Kornél. Jellemrajzok. Fordította és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1995. (Kis filozófiai sorozat.)

A görög irodalom világa. Szerkesztette Borzsák István. Fordította Arany János, Borzsák István, Devecseri Gábor, Harmatta János, Jánosy István, Muraközy Gyula, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Falus Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966. (Európai antológia. Görögország.)

Görög költők antológiája. Fordította Babits Mihály, Devecseri Gábor, Falus Róbert, Franyó Zoltán, Gáspár Endre, Horváth István Károly, Jánosy István, Kálnoky László, Kerényi Grácia, Marticskó József, Móra Ferenc, Orbán Ottó, Radnóti Miklós, Ritoók Zsigmond, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Falus Róbert. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1959. (A világirodalom klasszikusai.)

A görög művészet világa I–II. A görög képzőművészetek archaikus és klasszikus korának írott forrásaiból. Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta Szilágyi János György. Fordította Arany János, Balogh Károly, Csengeri János, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Geréb József, Gyomlay Gyula, Horváth István Károly, Kerényi Grácia, Kövendi Dénes, Máthé Elek, Péterfy Jenő, Ponori Thewrewk Emil, Ritoók Zsigmond, Szabó Árpád, Szabó Miklós, Szilágyi János György, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vekerdi József, Zsoldos Benő. Lektorálta Falus Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962. (Európai antológia. Görögország.)

Görög vallás, görög istenek. Összeállította, az előszót, magyarázatokat és jegyzeteket írta Sarkady János. A kötet fordítói Arany János, Babits Mihály, Borzsák István, Csengery János, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Horváth István Károly, Jánosy István, Kárpáti Csilla, Kerényi Grácia, Majtényi Zoltán, Marticskó József, Máthé Elek, Németh Béla, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szabó Árpád, Szabó Miklós, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Ritoók Zsigmond. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974. (Európai antológia. Görögország.)

Graf, Joachim Murphy számítógépes törvényei, avagy hogyan optimalizálja a számítógép azt a törvényt, miszerint ha valami egyszer elromolhat, akkor az el is fog romlani. Fordította Inotai László. München: Mark & Technik Verlag Aktiengesellschaft–Budapest: Panem, 1991.

Granasztói György A középkori magyar város. Lektor Szűcs Jenő. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. (Magyar história.)

Graves, Robert A görög mítoszok I–II. (The Greek Myths). Fordította Szíjgyártó László. Lektorálta Falus Róbert. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1970.

__ __–Patai, Raphael Héber mítoszok. A Genezis könyve (Hebrew Myths. The Book of Genesis). Fordította Terényi István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.

Greguss Pál A növények csodálatos élete. Bevezető Móra Ferenc. Budapest: Franklin, [1932]

Grimal, Pierre A latin irodalom története (La littérature latine). Fordította Bálintné Csejdy Júlia. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Gosling, James–Joy, Bill–Steele, Guy The Java Language Specification, Version 1.0 (A Java programozási nyelv definíciója). (The Java Series.) Redwood: Addison-Wesley, 1996.

Guitton, Jean–Bogdanov, Grichka–Bogdanov, Igor Isten és a tudomány (Dieu et la Science). A metarealizmus felé. A javított kiadás alapján fordította Török József. A szöveget szakmai szempontból lektorálta Csurgay Ildikó. Budapest: Szent István Társulat, 1992.

Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956.

Gulyás Pál Gulyás Pál válogatott versei. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1971. (A magyar irodalom gyöngyszemei.)Gyapay Gábor–Megyer Szabolcs–Ritoók Zsigmond Ki mondta? Miért mondta? Lektorálta Szabolcs Ottó. Illusztrálta Szecskó Tamás. Budapest: Minerva Kiadó, 1989.

Győri Gyula Nota bene! Latin kifejezések, elnevezések magyarázatokkal. Bírálták Adamik Tamás, Szőke Ágnes. 2. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1988. (Ariadné könyvek.)

Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre Ógörög–magyar nagyszótár. Készült az MTA Klasszika-filológiai Bizottságának irányításával. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

Gyurgyák János Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest: Osiris, 1997. (Osiris kézikönyvek.)Haag, Herbert Bibliai Lexikon (Bibel-Lexikon). Fordította Ruzsiczky Éva. Lektorálta Gál Ferenc. Főszerkesztő Diós István. Budapest: Szent István Társulat, 1989.

A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest: Katonai Kiadó, 1963.

Hahn István Hitvilág és történelem. Tanulmányok az ókori vallások köréből. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1982.

__ __ Az időszámítás története. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960. (Gondolattár, 2.)

__ __ Naptári rendszerek és időszámítás. Csillagászati szempontból lektorálta Balázs Béla. Képeket válogatta Szabó Miklós. Illusztrálta Bánfiné Skublics Ida. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983. (Gondolat zsebkönyvek.)

Hahner Péter A Nagy Francia Forradalom Kisenciklopédiája. A címjegyzéket Kosáry Domokos, a kéziratot Incze Miklós lektorálta. Budapest: Minerva Kiadó, 1989.

Haiman György A Kner család és a magyar könyvművészet (1882–1944). Fényképezte Haiman György és Szelényi Károly. Budapest: Corvina Kiadó, 1979.

Hajnády Zoltán Lev Tolsztoj világa. Szakmailag ellenőrizte Török Endre. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987. (Írók világa.)

Hajnóczi Gábor Andrea Palladio. Budapest: Corvina Kiadó, 1979.

__ __ Az ideális város a reneszánszban. Lektor Marosi Ernő. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Hajnóczi J. Gyula Az építészet története. Ókor I. Keleti és átmeneti kultúrák. Ókor II. Klasszikus kultúrák. Rajzok Hajnóczi Péter. Lektorálta Guzsik Tamás, Istvánfi Gyula. Egyetemi tankönyv. Budapest: Tankönyvkiadó, 1991.

Halász László Karinthy Frigyes alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. (Arcok és vallomások.)

Hamilton, Edith Görög és római mitológia (Mithology). Fordította Köves Viktória. A szövegben Arany János, Babits Mihály, Devecseri Gábor, Kárpáty Csilla, Lakatos István és Trencsényi-Waldapfel Imre műfordításai szerepelnek. Budapest: Holnap Kiadó, 1992.

Hankiss Elemér A népdaltól az abszurd drámáig. Budapest: Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1969.

__ __–Makkai László Anglia az újkor küszöbén. Lektorálta Szenczi Miklós, Wittman Tibor. A kötetben szereplő verseket fordították Dybas Tihamér, Jánosi Gusztáv, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos László, Károlyi Amy, Mészöly Dezső, Németh László, Szabó Béla, Szabó János, Szabó Lőrinc, Szabó Magda, Tótfalusi István, Tóth Eszter, Vas István, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965. (Európa nagy korszakai. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Hargittai István Szimmetria egy kémikus szemével. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. (Korunk tudománya.)

Hargittai Magdolna–Hargittai István Fedezzük föl a szimmetriát. Lektorálta Beke Gyula, E. Csorba Csilla, Karácsonyi Rezső. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.

Hárs János Hogyan számolt Magyarországi György Mester 1499-ben? Különlenyomat. = Kereskedelmi Szakoktatás 1935–1936 (1936) 6, 1–30. p.

Harvey, William (1628) Anatómiai értekezés a szív és a vér mozgásáról az élőlényekben (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus). Részletek az előszóból, az 1., 5. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. és a 14. fejezetből. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

Hatvany Lajos A tudni–nem–érdemes dolgok tudománya. Fordította Szőllősy Klára. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.

Hawking, Stephen W. Az idő rövid története. A nagy bummtól a fekete lyukakig (A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes). Előszó Carl Sagan. Fordította Molnár István. A fordítást szakmailag ellenőrizte Lux Iván. 2. kiadás. Budapest: Maecenas Kiadó 1989.

Heckmann, Otto Csillagok, kozmosz, világmodellek. A csillagászat élménye (Sterne, Kosmos, Weltmodelle. Erlebte Astronomie). Fordította Patkós László. Lektorálta Barcza Szabolcs, Fehér Márta, Perjés Zoltán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Dr. Hédervári Péter A görög Pompeji. Egy vulkán régészete. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich A filozófiai tudományok enciklopédiájának alapvonalai I–III. I. A logika (System der Philosophie. Erster Teil. Die Logik). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Szemere Samu. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. (Filozófiai írók tára. Új folyam) II. A természetfilozófia (System der Philosophie. Zweiter Teil. Die Naturphilosophie). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Szemere Samu. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. (Filozófiai írók tára. Új folyam, 31.) III. A szellem filozófiája (System der Philosophie. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes…). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Szemere Samu. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. (Filozófiai írók tára. Új folyam, 32.)

__ __ A logika tudománya I–II. (Wissenschaft der Logik). Fordította Szemere Samu. A bevezetést írta Erdei László. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979. (Filozófiai írók tára. Új folyam 13., 15.)

Heidegger, Martin Útban a nyelvhez (Unterwegs zur Sprache). Egy japán és egy kérdező párbeszédéből. Fordította Tillmann J. A. Szakmai szempontból lektorálta Almási Miklós, Tatár György. Utószó Almási Miklós, Tillmann J. A. Budapest: Helikon Kiadó, 1991. (Helikon stúdió, 15.)

__ __ Az idő fogalma (Der begriff der Zeit) · A német egyetem önmegnyilatkozása (Die selbstbehauptung der Deutschen Universität) · A rektorátus 1933/34 (Das Rektorat 1933/34). Fordította és a bevezetést írta Fehér M. István. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1992. (Kis filozófiai sorozat.)

Heisenberg, Werner A rész és az egész. Beszélgetések az atomfizikáról (Physics and Beyond. Encounters and Conversations). Fordította Falvay Mihály. Az utószót írta Marx György. A fordítást lektorálta Abonyi Iván. Tudományos tanácsadó Károlyházi Frigyes. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978.

__ __ Válogatott tanulmányok. A mai fizika világképe (Das Naturbild der heutigen Physik). Fizika és filozófia (Physik und Philosophie). Fordította Morlin Zoltán, Kis István, Graff György, Simonffy Géza. Utószó Nagy Károly. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967. [A humanisztikus műveltség, a természettudomány és az európai kultúrkör viszonyáról · A kísérleti eredmények matematikai megfogalmazása · A kvantumelmélet története · A kvantumelmélet koppenhágai értelmezése · A kvantumelmélet kapcsolata a modern természettudomány más területeivel · A kvantumelmélet koppenhágai értelmezésének kritikája és az ellenjavaslatok · A kvantumelmélet és az anyag szerkezete · A modern fizika jelentősége korunkban · A relativitáselmélet · Atomfizika és pragmatizmus · Mit tettem mint fizikus? · Az atomfizika és az okság törvénye · Az elemi részek elméletének mai helyzete · Az elemi részek nem lineáris spinorelmélete · Az elemi részek · Az újabb kísérletek legfontosabb eredményei · Korunk fizikájának világképe · Nyelv és valóság a modern fizikában]

Héjjas István A modern tudomány és a keleti bölcselet. Budapest: Orient Press, 1990.

Heller, Joseph Képzeljétek el (Picture This). Fordította Szilágyi Tibor. A fordítást az eredetivel egybevetette és szakmai szempontból ellenőrizte Bodnár Szilvia. Budapest: Árkádia, 1990.

Helvetius, Claude-Adrien (1774) A természet rendszerének igaz értelme (Le vrai sens du système de la nature). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Helyesírási kéziszótár. Szerkesztette Deme László, Fábián Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991.

Herczeg Gyula (szerk.) Olasz–magyar szótár. A kéziratot átnézte Koltay-Kastner Jenő. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

Hering, Elisabeth Az írás rejtélye (Rätsel der Schrift). Fordította Vajda Endre. A fordítást lektorálta Borzsák István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

Hérodotosz A görög–perzsa háború. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Muraközy Gyula. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989. (Bibliotheca classica.)

Herman Ottó Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. (A magyar néprajz klasszikusai.)

__ __ Az átalakulások világáról. Válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból. Válogatta, sajtó alá rendezte és az utószót írta Erdődy Gábor. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. (Magyar Hírmondó.)

Herzen, Alekszandr Ivanovics Levelek a természet tanulmányozásáról. Fordította Bólyai Bettelheim Ernő. A fordítást ellenőrizte Wessely László. Budapest: Magyar Helikon, 1970.

Hésziodosz Istenek születése · Munkák és napok. Fordította Trencsényi-Waldapfel Imre. A jegyzeteket összeállította Zsolt Angéla. 2. kiadás. Budapest: Magyar Helikon, 1976. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Hilbert, David–Cohn-Vossen, Stefan Szemléletes geometria (Anschauliche Geometrie). Fordította Strommer Gyula. Lektorálta Böröczky Károly. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Hill, Christopher Az angol forradalom évszázada (1605–1714) (The Century of Revolution 1605–1714). Fordította Litván György. A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte, a magyarázó jegyzeteket és a névmutatót készítette Makkai László. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1968.

Hilscher, Eberhard Thomas Mann élete és műve [Thomas Mann Leben und Werk]. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1966. (Esztétikai kiskönyvtár.)

Hinnels, John R. Perzsa mitológia (Persian Mythology). Fordította Péri Benedek. A fordítást az eredetivel egybevetette Jeremiás Éva. Budapest: Corvina Kiadó, 1992. (A mítoszok világa.)

Hippokratész Válogatások a Hippokratészi Gyűjteményből. Válogatta Havas László. Fordította Havas László, Németh Béla, Ritoók Zsigmond. Szerkesztette Kádár Zoltán. A fordítást ellenőrizte Szabó Kálmán. Lektorálta Schultheisz Emil. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1991 [Eskü · Törvény · Az orvosi szakma · Az emberi természet · A régi orvostan · Az életmódról · A prognózisok könyve · A szent betegség · Epidémiák · A levegőről, a vizekről és a helyekről · Szlatky Mária Hippokratész a magyar orvosi irodalomban]

Historia Augusta (Felséges történet). Válogatás. Fordította Terényi István. Válogatta Ferenczy Endre. A bevezetést írta Hahn István. A jegyzeteket összeállította Kulcsár Zsuzsanna. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.

The History of Mathematics: A Reader (A matematika története). Edited by John Fauvel and Jeremy Gray. Reprinted. Houndmills: MacMillan–Walton Hall: The Open University, 1990.

Hobbes, Thomas (1655) A testről (De corpore). IV. rész. 25. fejezet. Az érzékelésről és az élőlények mozgástól. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

__ __ (1640) Thomas Hobbes ellenvetései Descartes meditációival szemben, annak válaszaival együtt. Részletek. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

Hofstadter, Douglas R. Gödel, Escher, Bach. Egybefont Gondolatok Birodalma. Metaforikus fúga tudatra és gépekre, Lewis Carrol szellemében (Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid). Fordította Lipovszky Gábor. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1998.

Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Kötetszerkesztő Hanák Péter. Fejezetszerkesztő Benda Kálmán, Glatz Ferenc, Makkai László, Pölöskei Ferenc, Vörös Károly. Az illusztrációkat válogatta Rózsa György. Írta Benda Kálmán, Bibó István, Csomasz Tóth Kálmán, Csilléry Klára, Entz Géza, Falvy Zoltán, Filep Antal, Fügedi Erik, Fülöp Géza, Gergely András, Glatz Ferenc, Hanák Péter, Hofer Tamás, Kósa László, Kovalovszky Júlia, László Gyula, Maksay Ferenc, Németh G. Béla, Papp Géza, Péter Katalin, Pölöskei Ferenc, Rigó János, Sárosi Bálint, Sipos Péter, Szabolcsi Hedvig, Szakály Ferenc, Szuhay Miklós, Takács Lajos, Várnai Péter, Vargyas Lajos, Voit Pál, Vörös Antal, Vörös Károly, Wellmann Imre, Zimányi Vera. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Holbach (Dietrich, Paul Henrik) (1761) A leplezett kereszténység (Le Christianisme dévoilé). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1768) A szent ragály (La contagion sacrée). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1770) A természet rendszere (Système de la nature). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Hóman Bálint Magyar pénztörténet. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1916–Budapest: Maecenas, 1991.

Homérosz Íliász · Odüsszeia · Homéroszi költemények. Fordította és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor. Budapest: Magyar Helikon, 1967. (Bibliotheca classica.)

__ __ Íliász Fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Devecseri Gábor. A fordítást ellenőrizte Marót Károly. A vázaképeket kiválasztotta és magyarázta Szilágyi János György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1957. (A világirodalom klasszikusai.)

Hoppál Mihály–Jankovics Marcell–Nagy András–Szemadám György Jelképtár. A képanyagot a szerzők válogatták. Szakmailag ellenőrizte Hoppál Mihály. A rajzokat Illés Anna, Nagy András és Somogyvári Zsuzsa készítette. Budapest: Helikon Kiadó, 1990. (Curiositas, 3.)

Horányi Özséb Jel, jelentés, információ. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1975. (Gyorsuló idő.)

Horatius Flaccus, Quintus Quintus Horatius Flaccus összes versei. Qvinti Horati Flacci opera omnia. Szerkesztette és a fordításokat ellenőrizte Borzsák István és Devecseri Gábor. A latin szöveg gondozása és a bevezető Borzsák István munkája. Az utószót Devecseri Gábor írta. Az Énekek, Epódoszok és Szatírák jegyzeteit és a névmutatót Szepessy Tibor, az Episztolák jegyzeteit Borzsák István készítette. Budapest: Corvina Kiadó, 1961. (Kétnyelvű klasszikusok.)

Horváth Árpád Verne a technika álmodója. Budapest: Táncsics, 1969.

Horváth Mihály Az ipar és kereskedés története Magyarországban a három utolsó század alatt. Buda: Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1840–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1984. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Howard, P. [Rejtő Jenő] Piszkos Fred, a Kapitány · Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1988. (P. Howard-sorozat.)

Hoyle, Fred Stonehenge-től a modern kozmológiáig. Fordította Kada Júlia. A magyar szöveget az eredetivel egybevette és szakmailag ellenőrizte Vekerdi László. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

Huizinga, Johan A középkor alkonya (The Waning of the Middle Ages). Az élet, a gondolkodás és a művészet formái Franciaországban és Németalföldön. Fordította Szerb Antal, Dávid Gábor. Budapest: Magyar Helikon, 1976.

Huszár György, dr. A magyar fogászat története Budapest: Országos Orvostörténeti Könyvtár, 1965. (Orvostörténet könyvek. Libri historiae medicae.)Idegen nevek kiejtési szótára. Szerkesztette Magay Tamás. Lektorálta Deme László, Fábián Pál, Országh László. 3. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

Idegen nyelvű szövegek kézirat-előkészítése, szedése és korrektúrája. Szerkesztette Rátz Miklós és Timkó György. Budapest: Corvina Kiadó, 1969.

Az időmérés története. Múzeumi vezető. 608 kiállítási tárgy leírása. Bevezetőt írta Karlovits Károly. Szerkesztette Vass Erzsébet. Budapest: Országos Műszaki Múzeum–Budapest: Iparművészeti Múzeum, 1984.

Indiai regék és mondák. Feldolgozta Baktay Ervin. Harmatta János előszavával. A képeket válogatta Tóth Edit. 2. kiadás. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1977. (Regék és mondák.)

Infeld, Leopold Akit az istenek szeretnek (Whom the Gods Love) (Wibrancy bogow). Fordította Tarján Rezsőné. A fordítást ellenőrizte Márkus László. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

__ __ Einstein műve és hatása korunkra (Albert Einstein. His Work and its Influence on our World). Fordította Magay Tamás, Baternay Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1959.

Informatika történetfilozófiai szempontból. Műveltség és kultúra a számítógépkorszakban. Szerkesztette Nyíri Kristóf. Budapest: Magyar Filozófiai Társulat, 1990.

International Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary. A Guide to over 90,000 Foreign and International Acronyms, Initialisms, Abbreviations, Alphabetic Symbols, Contractions, and Similar Condensed Appellations in All Fields. Covering: Associations, Business and Trade, Communication, Correspondence, Education, Foreign and International Affairs, Goverment, Labor, Military, Politics, Religion, Science, Transportation, and Other Fields. First Edition. Volume 1. Edited by Ellen T. Crowley and Helen E. Sheppard. Detroit, Michigan: Gale Research Co., 1985.

Ions, Veronica Indiai mitológia (Indian Mythology). Fordította Simóné Avarossy Éva. A fordítást ellenőrizte Wojtilla Gyula. Budapest: Corvina, 1991. (A mítoszok világa.)

Az írnok panasza. Peteésze beadványa. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Wessetzky Vilmos. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Irodalmi élet a régi Rómában. Szemelvények Róma klasszikus századainak irodalmi életéből. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Horváth István Károly. Fordította Balogh Károly, Bede Anna, Csiky Gergely, Devecseri Gábor, Harsányi Zsolt, Horváth István Károly, Kardos László, Kurucz Ferenc, Lakatos Pál, Lator László, Lessi Viktor, Maróti Egon, Meller Péter, Muraközy Gyula, Novák József, Orbán Ottó, Pelle Pál, Prácser Albert, Révay József, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vass István. Lektorálta Falus Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. (Európai antológia. Róma.)

Ito, Nobuo–Maeda, Taiji–Miyagawa, Torao–Yoshizawa, Chu Japán művészet (Japanische Kunst). Fordította Halmy Ferenc. Az előszót írta és a fordítást szakmailag ellenőrizte Ferenczy László. Budapest: Corvina Kiadó, 1980.Jacot, B. L.–Collier, D. M. B. Marconi az éter varázslója. A magyar rádió fejlődésének történetével kiegészítette Zakariás János. Budapest: Singer és Wolfner, [é.n.]

Jakó Zsigmond–Manolescu, Radu A latin írás története. (Scrierea latină în evul mediu). Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987.

Jankovics Marcell A fa mitológiája. Lektorálta Aradi Csaba, Hoppál Mihály, Szörényi László. Rajzolta Jankovics Marcell, Sulyok Géza. A fotókat és a reprodukciókat Oláh Tibor készítette. Debrecen: Csokonai, 1991.

Jantsits Gabriella Magyar orvosok arcképei. Az előszót Szentágothai János írta. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1990.

Janus Pannonius Iani Pannonii poemata, quas uspiam reperiri potuerunt omnia Pars prima. Traiecti ad Rhenum Utrecht: Barthol Wild, 1784 [Mindmáig a legteljesebb, kritikai igénnyel készült összkiadás, Teleki Sámuel szerkesztésében, Kovásznay Sándor szöveggondozásában. A második kötet a prózai műveket tartalmazza.]

__ __ Janus Pannonius összes munkái. Közrebocsátja: V. Kovács Sándor. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987 [A legteljesebb modern kiadás. Az epigrammák és elégiák latinul és magyarul, a hosszabb költemények és a prózai művek csak magyarul.]

Janus Pannonus tanulmányok. Szerkesztette Kardos Tibor és V. Kovács Sándor. 1. Középkori kútfőink kritikus kérdései. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. (Memoria saeculorum hungariae, 2.)

Járainé Komlódi Magda Legendás növények. Lektorálta Priszter Szaniszló. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987. (Gondolat zsebkönyvek.)

Jaschik Álmos A könyvkötő mesterség. Budapest: Népszava Könyvkereskedés, 1922. (Műszaki könyvtár, 32.)

Jedlik Ányos Hőtan. Sajtó alá rendezte, a bevezetést és a kiegészítő részt írta Liszi János. A kézirat hasonmás és szedett szövege. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

Jéki László KFKI. Budapest: Artéria Studio, 2001.

__ __ Leonardo. Fordította Hubik István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Johanesson, Olof A nagy számítógép (Sagan om den Stora Datamaskinen. En vision). Tudományos fantasztikus regény. Fordította Tótfalusi István. Az utószót Kuczka Péter írta. A szöveghűséget ellenőrizte Deszéry László. Szakmailag ellenőrizte Szentmihályi Szabó Péter. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1982. (Kozmosz fantasztikus könyvek.) [A Síkfölddel egybekötve]

Jólesz Károly Miért? Zsidó törvények és szokások magyarázata. [n.a.]: Copyright Kiadó, [é.n.]

Jones, Ernest Sigmund Freud élete és munkássága (The Life and Work of Sigmund Freud). Fordította Félix Pál. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983.

Josephus Flavius Apion ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról (PERI ARCAIOTHTOS IOUDAIWN KATA APIWNOS). Görögből fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Hahn István. Lektorálta Ritoók Zsigmond. A képeket válogatta Szabó Miklós. Budapest: Helikon Kiadó, 1984. (Prométheusz könyvek, 5.)

__ __ A zsidó háború (Peri tu indaiku polemu). Görögből fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Révay József. A fordítást átnézte Auer Kálmán. 3., javított kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1958.

__ __ A zsidók története (Judaiké Arkhaiologia). Válogatás. Válogatta és az utószót írta Hahn István. Fordította Révay József. Lektorálta és a jegyzeteket írta Karsai György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980. (Clio. Klasszikus történetírók.)

__ __ A zsidók története II. (Judaiké Arkhaiologia) (Atiquitates Íudaeorum). XI–XX. könyv. Görög eredetiből fordította Révay József. A görög szöveggel összevetette, jegyzetekkel ellátta és az előszót írta Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

József Attila Válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Fehér Erzsébet. Budapest: Akadémiai Kiadó– MTA Irodalomtudományi Intézet–Petőfi Irodalmi Múzeum, 1976. (Új magyar múzeum, 11.)

__ __ Tanulmányok, cikkek, levelek. Az összegyűjtés, a szöveggondozás és a jegyzetek Szabolcsi Miklós munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. (Magyar remekírók.)

József Attila útjain. Tanulmányok. Szerkesztette: Szabolcsi Miklós és Erdődy Edit. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1980.

Juhász-Nagy Pál Beszélgetések az ökológiáról. Budapest: Mezőgazdasági, 1984.

__ __ Természet és ember. Kis változatok egy nagy témára. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1993. [Természet. Ember. Család · A természetbúvár reneszánsza? · Dialógus a természetismeret dilemmáiról · Racionális és irracionális · A tudás minősége · Természetképek. Történelem. Tudásformák · Töredékek a természetrajz történetéhez · Scientia Amabilis (Múlt. Jelen. Jövő) · A biológia kibontakozása az első magyar egyetemen · Ökológia és ökonómia: historice nézve · Haeckel és az elméleti biológia · Polémia Selyével · Századunk nagy természetbúvára (R. Carson) · Két Nobel-díjas, két könyvecske, néhány kommentár · Egy kivételes kötetről · Ex nihilo nihil · Futó pillantások egy aknamezőre · Egy igazi remekmű · Laudatio Historiae Naturalis · Jámbor vita Jermyvel · Soó Rezsőről – őszintén · Kulturális ökológia: néhány kritikai észrevétel · Az ökológia néhány műhelygondja (Polémia és problémafelvetés) · Az „ökológiai kultúra” körvonalai · Az ökológiai etika néhány kérdése · Az ökológiai kultúra mai „helyzete” · Ökológiai szemlélet a gyakorlatban · Szociológia, biológusszemmel · A siker-téboly és a „másik oldal” · A lőrinczezésen innen és túl · „Bio-fejlődés” és tudományfejlődés]

Juskevics, A. J. A középkori matematika története. Fordította Nagy Imre, Wirth Lajos. A fordítást ellenőrizte Bakonyi Imre. Szakmai szempontból lektorálta Debreceni Péter, Puskás Ildikó, Sain Márton. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Kádár Zoltán–Priszter Szaniszló Az élővilág megismerésének kezdetei hazánkban. A magyar biológia rövid kultúrtörténete a kezdetektől a reformkorig ( –1829). Lektorálta Stohl Gábor, Vörös Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Käfer István Az egyetemi nyomda négyszáz éve (1577–1977). Budapest: Magyar Helikon–Egyetemi Nyomda, 1977.

Kafka, Franz Elbeszélések. Fordította Antal László, Eörsi István, Gáli József, Györffi Miklós, Szabó Ede, Tandori Dezső. A fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Pók Lajos. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1973.

Kagan, V. F. Lobacsevszkij. Moszkva–Leningrád: Szovjet Tudományos Akadémia, 1948 [orosz nyelven]

Kákosy László Egyiptomi és antik csillaghit. Lektorálta Harmatta János. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978. (Apollo könyvtár, 9.)

__ __ Ré fiai. Az ókori Egyiptom története és kultúrája. Lektorok Hahn István, Wessetzky Vilmos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

__ __–Varga Edith Egy évezred a Nílus völgyében. Memphisz az Óbirodalom korában. Lektorálta Wessetzky Vilmos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970.

Kakuk Zsuzsa Kossuth kéziratai a török nyelvről. Lektorálta Szabad György. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. (Kőrösi Csoma kiskönyvtár, 3.)

Kalevala. Fordította, a kísérő tanulmányt írta és a felvételeket készítette Rácz István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980.

Kallisztov, Dmitrij Az antik színház. Fordította Bárány György. A fordítást ellenőrizte Borzsák István. A szövegközi idézeteket fordította Arany János, Babits Mihály, Devecseri Gábor, Jánosi István, Kerényi Grácia, Máthé Elek, Muraközy Gyula, Sarkady János, Szabó Miklós, Trencsényi-Waldapfel Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Kálmán Béla A nevek világa. Lektorálta Benkő Loránd, Lőrincze Lajos. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Kalmár László Integrállevél. Matematikai írások. Válogatta, szerkesztette, az előszót és a bevezetést írta Varga Antal. A kibernetika néhány filozófiai problémája című tanulmányt fordította Varga Antalné. Lektorálta és a fordítást az eredetivel egybevetette Székely Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Kapr, Albert Könyvtervezés, könyvművészet (Buchgestaltung). Szakkönyv grafikusok, betűszedők, gépmesterek, könyvkötők, retusőrök, képsokszorosítók, fényképészek, műszaki szerkesztők, kiadók, könyvkereskedők, könyvtárosok, szerzők és mindazok számára akik a könyvet szeretik. Fordította Beck Péter. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1971.

Karácsonyi János Magyarország egyháztörténete. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1985. (Tudománytár.)

Kardos Tibor Az Árgirus-széphistória. Lektorálta Gáldi László és Trencsényi-Waldapfel Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

Karinthy Frigyes Címszavak a Nagy Enciklopédiához I–II. Cikkek. Válogatta és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Az elátkozott munkáskisasszony. Válogatás az író kötetben még nem publikált írásaiból. Válogatta és szerkesztette Urbán V. László. A szöveggondozásban közreműködött T. Böhm Edit. Budapest: Aqua, 1992.

__ __ Az emberke tragédiája. Madách Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról. A verseket írta Karinthy Fricike. Posthumus kiadás. A csonkán fennmaradt kézirat kiegészítő részeit írta Karinthy Ferenc. Utószó Ascher Oszkár. Az eredeti kiadás második változatlan utánnyomása. Budapest: Új Idők Irodalmi Intézet (Singer és Wolfner), 1946–Budapest: Háttér, 1994.

__ __ Én és Énke. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1981.

__ __ Felvesznek a csecsemőklinikára. Kötetben eddig meg nem jelent írások. Sajtó alá rendezte Urbán László. Budapest: Editorg, 1992.

__ __ Görbe tükör. Karcolatok, humoreszkek. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. 2. kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Gyermekkori naplók. Az Országos Széchényi Könyvtárban 3434 Quart. Hung. 1. és 2. jelzettel őrzött kéziratok kiszedett változata. Sajtó alá rendezte és az utószót írta Szalay Károly. Budapest: Helikon Kiadó, 1987. [Naplom. 1898–1899. (Mértani jegyzetek) · Naplóm. 1899–1900]

__ __ Heuréka. Karcolatok, humoreszkek. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Idomított világ I–II. Válogatta és sajtó alá rendezte Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Így írtok ti I–II. Paródiák. Szerkesztette Szász Imre. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1959. (Karinthy Frigyes munkái.)

__ __ Így írtok ti I–II. Paródiák. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Jelbeszéd I–II. Novellák. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Mennyei riport · Utazás a koponyám körül. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Naplóm. 1898–1899. (Mértani jegyzetek) Az Országos Széchényi Könyvtárban 3434 Quart. Hung. 1. jelzettel őrzött kézirat hasonmása. Budapest: Helikon Kiadó, 1987.

__ __ Naplóm. 1899–1900. Az Országos Széchényi Könyvtárban 3434 Quart. Hung. 2. jelzettel őrzött kézirat hasonmása. Budapest: Helikon Kiadó, 1987.

__ __ Nem mondhatom el senkinek. Versek. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Szavak pergőtüzében. Válogatta és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Utazás Faremidóba · Capillária · Kötéltánc. Szerkesztette és a szöveget gondozta Ungvári Tamás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1976. (Karinthy Frigyes összegyűjtött művei.)

__ __ Tanár úr kérem. = Karinthy Frigyes: Heuréka.

Karinthy Frigyes összes fényképe. Ikonográfia. Összeállította Kovács Ida. Az előszót írta Halász László. Lektorálta Szalay Károly. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1982. (Fotótéka.)

Kártyalexikon A–Z. Főszerkesztő Berend Mihály. Társszerkesztő Jánoska Antal. Írta Bakcsi György, Berend Mihály, Drucker Péter, Geróts Zoltán, Horváth Ferenc, Ivándy Iván, Jánoska Antal, Kovács Endre, B. Németh Éva, Orbán Ferenc, J. Sági Annamária, Scharnitzky Péter, Somogyi Béla, Zsigri Gyula. Az előszót írta Zánkay Péter. A képanyagot összeállította Jánoska Antal. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993.

Kastler, Alfred Az a különös anyag (Cette étrange matiere). Fordította Fényes Imréné. A fordítást ellenőrizte Ladányi Károly. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Kaufmann III., W. J. Relativitás és kozmológia (Relativity and Cosmology). Fordította Kun Mária. A fordítást ellenőrizte Barcza Szabolcs. Szakmai szempontból lektorálta Illy József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Keiser, Helen A nagy istennő városa. Uruk négyezer éve. Régészekkel a Tigris és Euphratész között (Die Stadt der grossen Göttin. 4000 Jahre Uruk mit Archäologen zwischen Euphrat und Tigris). Fordította Gergely Erzsébet. A fordítást az eredetivel egybevetette Komoróczy Géza. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Kelecsényi Gábor Múltunk neves könyvgyűjtői. Lektorálta Borsa Gedeon, Fülöp Géza, Haiman György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988. (A magyar könyv.)

Kelemen Pál Régi amerikai művészet (Art of the Americas). Ősi indián és spanyol gyarmati kor. Fordította Sárkány Mihály. A fordítást lektorálta Boglár Lajos. Utószó Borsányi László. Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

Keleti nevek magyar helyesírása. Főszerkesztő Ligeti Lajos. Szerkesztő Terjék József. Lektorok Fábián Pál és Földi Ervin. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981.

Kemeny, John G. [Kemény János] Az ember és a számítógép. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978.

Kémiai helyesírási szótár. Írta Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Hőnyi Ede. Lektorok Kugler Elvira. T. Urbán Ilona. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1982.

Kempelen Farkas Az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélő gépének leírása. Fordította Mollay Károly. Szakmailag ellenőrizte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Tarnóczy Tamás. Szerkesztette és a német eredetivel egybevetette Szilárd Gabriella. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. (Ritkaságok.)

Kempler Kurt A gyógyszerek története. Lektorálta Fritz Gusztáv, Antall József, Birtalan Győző. 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Kendall, James Davy élete (Humphry Davy „Pilot” of Penzance). Fordította Bánhidi László. A fordítást lektorálta Nagy Imre. A verseket fordította Bárány György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967.

Képek a gyógyítás múltjából. Szerkesztette Antall József, Buzinkay Géza. Írta Antall József, Buzinkay Géza, R. Harkó Viola, Kapronczay Károly, Kapronczay Katalin, Magyar László, Pataki Zoltán, Sasvári László, Szlatky Mária, Vida Mária. Lektorálta Birtalan Győző, Karasszon Dénes, Lambrecht Miklós. 2., javított kiadás. = Orvostörténeti Közlemények Supplementum 13–14 (1984)

Képek a Nagy Francia Forradalom történetéből (1789–1799). Az előszót írta Köpeczi Béla. A bevezetőket és az időrendi táblázatot Vadász Sándor, a képválogatást és a képaláírásokat Cennerné Wilhelmb Gizella készítette. Budapest: Helikon Kiadó, 1989.

Kepes György A látás nyelve (Language of Vision). Fordította Horváth Katalin. Lektorálta Mezei Ottó. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

__ __ (1956) A világ új képe a művészetben és a tudományban (The New Landscape in Art and Science). Fordította Széphelyi F. György. A fordítást ellenőrizte Somlai Zsuzsa. Budapest: Corvina Kiadó, 1979.

A Képes Krónika latin eredetijének magyar fordítása. Fordította Bellus Ibolya. A jegyzeteket írta Kristó Gyula. A kísérőtanulmányt írta Dercsényi Dezső, Kristó Gyula, Csapodiné Gárdonyi Klára. Budapest: Helikon Kiadó, 1987.

Képes Krónika. Hasonmás kiadás, pakisztáni kecskebőr kötésben. Budapest: Helikon Kiadó, 1987.

Képessy Imre–Magyar László–Zettner Ede Számtan a polgári fiúiskolák számára. I. rész Az I. és II. osztály számára. 8., az új tanterv alapján átdolgozott kiadás. Budapest: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 1920.

Képtelen világ. Versek + „A képtelenség költészete” című bevezető tanulmány Válogatta és fordította Gergely Ágnes. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1982 [Prior, Matthew · Defoe, Daniel · Pope, Alexander, Squire, John Collings, (Sir) · Johnson, Samuel · Lear, Edward · Caroll, Lewis · Hopkins, Gerard Manley · Housman, Alfred Edward · Masters, Edgard Lee · Belloc, Hilaire · De La Mare, Walter (La Mare, Walter, De) · Chesterton, Gilbert Keith · Bentley, Edmund Clerihew (Bentley, Edward Clerihew) · Marquis, Don · Milne, Alan Alexander · Cummings, Edward Estlin · Nash, Ogden · Smith, Stevie · Betjeman, John · Auden, Wystan Hugh · Pauker, Ted · Smith, William Jay · O’Hara, Frank · McGough, Roger · Henri, Adrian · Achebe, Chinua · Soyinka, Wole · Aig-Imoukhuede, Frank]

Kerényi Károly [1897–1973] Halhatatlanság és Apollón-vallás. Ókortudományi tanulmányok, 1918–1943. Válogatta és sajtó alá rendezte: Komoróczy Géza és Szilágyi János György. Fordítók: Kövendi Dénes, Szerb Antal, Tatár György. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1984.

__ __ Görög mitológia. I. Történetek az istenekről és az emberiségről. II. Hérosztörténetek (Die Mythologie der Griechen. I. Die Götter- und Menschengeschichten. II. Die Heroen-Geschichten). A könyv angol kiadásának (The Gods of the Greeks, the Heroes of the Greeks) figyelembevételével németből fordította Kerényi Grácia. A szöveget az eredetivel egybevetette, és a magyar kiadás képanyagának összeállításában közreműködött Szilágyi János György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

__ __ Hermész a lélekvezető (Hermes, der Seelenführer). Az élet férfi eredetének mitologémája. Fordította Tatár György. Lektorálta Szilágyi János György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1984. (Mérleg könyvek.)

__ __ Mi a mitológia? Tanulmányok a homérosi himnuszokhoz. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.

Keresztury Dezső Híres magyar könyvtárak. Fényképezte Gyarmathy László. Budapest: RTV–Minerva Kiadó, 1982.

__ __ A magyar irodalom képeskönyve. Budapest: Magyar Helikon–Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1981.

Kernighan, Brian W.–Pike, Rob A UNIX operációs rendszer (The UNIX Programming Environment). Fordította: Turi Gabriella és Kovács Tibor. Lektorálta Sztrókay Kálmán. A verseket Tandori Dezső fordította. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1987.

Keszler Borbála A magyar írásjelhasználat története a XVII. század közepéig. Lektor Békési Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. (Nyelvtudományi értekezések, 141.)

A kétezer éves Ovidius. Szemelvények a költő műveiből. Fordította Babits Mihály, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Gaál László, Gáspár Endre, Horváth István Károly, Kardos László, Karinthy Gábor, Kerényi Grácia, Muraközy Gyula, Rónai Pál, Szabó Lőrinc. Válogatta és a jegyzeteket írta Szalmási Pál. A bevezetést írta Marót Károly. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1958.

Khajjám, Omar Rubáiját. Fordította Szabó Lőrinc. Illusztrálta Szász Endre. Budapest: Magyar Helikon, 1979.

A kibernetika klasszikusai. Válogatott tanulmányok. Válogatta Szalai Sándor. A tanulmányokat fordította Tarján Rezsőné. A bevezetést és az összekötő szöveget írta Tarján Rezső. A fordítást ellenőrizte Vámos Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965. (Stúdium könyvek, 50.)

Kínai filozófia 1–3. Ókor. Szöveggyűjtemény. Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. 3. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. (Filozófiai írók tára. Új folyam, 22, 23, 24.)

A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története (1577–1927). Eredeti levéltári kutatások alapján összegyűjtötte és írta Iványi Béla és Gárdonyi Albert. A tárgyi emlékek ismertetésével kiegészítve szerkesztette Czakó Elemér. Alapításának 350-ik évfordulójára kiadta a Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1927.

Kis kémiai szótár. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Kiss Elemér Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából. Budapest: Akadémiai Kiadó–TypoTeX Kiadó, 1999.

Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. 4., bővített és javított kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.

Kiss László–Kiszely Gyula Magyarország műszaki múzeumai. Lektorálta Szabadváry Ferenc. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1982.

Kiszely Gyula A Magyarországi öntészet története képekben. Hungarian Casting in Pictures. Magyar és angol nyelven. Lektorálta Kovács László, Benyovszky Móric. Fordította Szabó Csaba. Megjelent a 45. nemzetközi öntőkongresszus alkalmából. Budapest: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1978.

Klasszikus francia költők. Harmadik, bővített kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1969?.

A klasszikus német filozófia. Szerkesztette Sándor Pál. Fordította Rózsahegyi Zoltán, Timár Ilona. Lektorálta Simon Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966. (Európai antológia. A német klasszika.)

Klee, Felix Paul Klee élete, munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján (Paul Klee. Leben und Werk in Dokumenten, ausgewählt aus den nachgelassenen Aufzeichnungen und den unveröffentlichten Briefen). Budapest: Corvina Kiadó, 1975.

Klein, Georg A tudomány körül. Fordította Buda Béla, Buda Júlia, Erdei Sára, Hernádi Miklós. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1994.

__ __ Vak akarat és önző DNS. Válogatott esszék (Den blinda viljan och det själviska DNA). Válogatta és szerkesztette Kúnos László. Fordította Kúnos László és Rakovszky Zsuzsa. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 2001 [Vak akarat és önző DNS · Örök tavasz (változatok a szexualitásra · Pietà · Újabb látogatás Peter Nollnál · Modern genetika. Széles autópálya keskeny padkával · Anya · A két kultúra)]

Kline, Morris Mathematical Thought. From Ancient to Modern Times. Vol. I–III. (Matematikai gondolkodás az ókortól napjainkig). Oxford: Oxford University Press, 1990.

Klinikai Recipe Könyv. Szerkesztette Müller Vilmos. 3., bővített és javított kiadás. Az előszót írta Korányi Sándor. Budapest: Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) Kiadó-vállalata, 1915.

Klix, Friedhart Az ébredő gondolkodás. Az emberi intelligencia fejlődéstörténete (Erwachendes Denken. Eine Entwicklungsgeschichte der menschlichen Intelligenz). Fordította Bacsó Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Kneale, William–Kneale, Martha A logika fejlődése (The Development of Logic). Fordította Máté András, Fehér Márta, Hársing László, Bánki Dezső. A fordítást az eredetivel egybevetette, a függeléket írta, a bibliográfiát kiegészítette és a mutatót készítette Ruzsa Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Kner Imre A könyv művészete. „Egy megírandó, de talán soha meg nem íródó könyv”. Kner Imre tanulmányaiból szerkesztette és a bevezetést írta Haiman György. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. (Műhely.)

Kniezsa István Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Lektorálta Bárczi Géza, Sulán Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952. (Nyelvészeti tanulmányok, 2.)

Knuth, Donald Erwin Számok valóson innen és túl (Surreal Numbers). Matematikai kisregény, avagy hogyan fordult két exdiák a tiszta matematikához, és hogyan találták meg a tökéletes boldogságot. Fordította Virágh János. A fordítást lektorálta Ésik Zoltán. Illusztrálta és a fedéltervet készítette Tardos Zoltán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Koestler, Arthur Alvajárók (The Sleepwalkers). Fordította Makovecz Benjamin. Szakmai szempontból ellenőrizte Gazda István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1996.

Kofler, Edward Fejezetek a matematika történetéből (Z dziejów matematyki). Fordította Andorka Rudolf. Lektorálta Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965.

Komjáthy Aladár Három fizikus. Newton, Rutherford, L[ouis] de Broglie. Bevezető tanulmányok a mai fizikáról. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1947.

__ __ A tudás fája. Természetmagyarázat az ókortól napjainkig. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1947.

Komoróczy Géza „Fénylő ölednek édes örömében…”. A sumer irodalom kistükre. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1983.

Koncsalovszkij, Andrej–Tarkovszkij, Andrej Az ikonfestő. Andrej Rubljov. Fordította: Rab Zsuzsa. Az eredetivel egybevetette: Kamocsay Ildikó. A képeket válogatta: Ember Mária. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972. Megjegyzés: Az Andrej Rubljov című szovjet film, rendezője Andrej Tarkovszkij, irodalmi forgatókönyve [Andrej Rubljov. = Iszkussztvo Kino 1964 5., 6. szám]

Konkoly Kálmán Magyar alkotók. (Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhelyéből.) Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1942.

A korai francia felvilágosodás. Szemelvények. Szerkesztette és fordította Gorilovics Tivadar. Lektorálta Gyergyai Albert, Szigeti József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

Korai görög materialisták (Primii materialişti greci). Válogatás. Ion Banu bevezető tanulmányával. A filozófiai szövegeket görög eredetiből fordította Bodor András és Szabó György. Az Empedokles-töredéket hexameteres verssorokban görög eredetiből fordította Gálffy Zsigmond. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1952.

Korai magyar történeti lexikon (9–14. század). Főszerkesztő Kristó Gyula. Szerkesztők Engel Pál és Makk Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Korán. Fordította Simon Róbert. Lektorálta Fodor Sándor. Budapest: Helikon Kiadó, 1987. (Prométheusz könyvek, 17.)

Korok ruhái. Domanovszky Endre illusztrált előadásvázlatai az öltözködés történetéről. Budapest: Corvina Kiadó, 1979.

A korona kilenc évszázada. Történelmi források a magyar koronáról. Válogatta és szerkesztette Katona Tamás. Lektorálta és a bevezetést írta Györffy György. Budapest: Magyar Helikon, 1979. (Bibliotheca historica.)

Kortársak Lev Tolsztojról. Fordította Brodszky Erzsébet, Gerencsér Zsigmond, Németh László, Soproni András. A jegyzeteket összeállította Bakcsi György. Moszkva: Progressz–Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Kortárs magyar művészeti lexikon I–III. Főszerkesztő Fitz Péter. I. kötet A–G, II. kötet H–O, III. kötet P–Z. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1999, 2000, 2001.

Kortársak a németalföldi festőművészetről. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Garas Klára. Fordította Garas Klára, Takácsy Elek. Lektorálta Pigler Andor, Székely György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967. (Európai antológia. Németalföldi forradalom.)

Kósa László Pisti a gyógyszergyárban (Örkény István a száműzetésben). Budapest: Háttér Lap- és Könyvkiadó, 1989.

Kosztolányi Dezső Nyelv és lélek. Az írásokat összegyűjtötte és a szöveget gondozta Réz Pál. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971.

__ __ Egy ég alatt. A kötet anyagát összegyűjtötte, a szöveget gondozta, és a jegyzeteket írta Réz Pál. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.

__ __ Tengerszem. 77 történet. Budapest: Révai Irodalmi Intézet, 1936.

__ __ Tinta. Gyoma: Kner Izidor, 1916.

__ __ Zsivajgó természet. Genius Kiadás Budapest: Kunossy grafikai műintézet rt. é.n.

Kotsis Iván A renaissance építőművészet formái. 3. kiadás. Budapest: Egyetemi Nyomda, 1948. [Első kiadás: 1919]

Kovács László–Burján Gyöngyi Fizikus útikönyv. = Fizikai Szemle XLII (1992) 12, 445. p.

A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében az államalapítástól 1949-ig. Összeállította, az előszót és a bevezető tanulmányt írta Kovács Máté. Az egyes fejezetek anyagát sajtó alá rendezte és bevezetőjét írta Babiczky Béla, Fülöp Géza, Mezey László, Scher Tibor. A bibliográfiát összeállította Szelle Béla. Lektorálta Bán Imre, Makkay László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

Köpeczi Béla A francia felvilágosodás. Lektorálta H. Balázs Éva és Padányi Klára. A képeket válogatta Kaposy Vera. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986. (Európa nagy korszakai. Franciaország.)

Közép-Ázsia művészete Avicenna korában. A nagy Abu Ali ibn Szína (Avicenna) születésének 1000. évfordulójára. Írta és összeállította Lutfija Ajni. Bevezetés a magyar kiadáshoz Gombos Károly. Fordította Kovanetz Ilona. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1983.

A középkori élet. Szerkesztette Kulcsár Zsuzsanna. Fordította Illyés Gyula, Jékely Zoltán, Kulcsár Zsuzsanna, Mezey László, Rácz Miklós, Rónay György, Szabó Lőrinc, Váczy Péter, Végh György, Weöres Sándor. Lektorálta Mezey László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1964. (Európai antológia. Középkor.)

A középkori művészet világa. Szerkesztette Marosi Ernő. Fordította Babits Mihály, Beke László, Hajnal Gábor, Jékely Zoltán, Majtényi Zoltán, Marosi Ernő, Révay József, Tóth Árpád. Lektorálta Székely György, Vayer Lajos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Európai antológia. Középkor.)

Kubinyi Ágoston Magyarországi mérges növények. Buda: Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, 1842–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1983. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Kubler, George Az idő formája (The Shape of Time). Megjegyzések a tárgyak történetéről. Fordította Szilágyi Péter, Jávor Andrea. A fordítást ellenőrizte Somlyó Bálint. Utószó Radnóti Sándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1992.

Kudrjavcev, P. Sz. A fizika története. Az antik fizikától Mengyelejevig. Fordította Lovas György. Előszó a magyar kiadáshoz Szamosi Géza. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1951.

Kuhn, Thomas S. A tudományos forradalmak szerkezete (The Structure of Scientific Revolutions). Utószó Fehér Márta. Fordította Bíró Dániel. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984. (Társadalomtudományi könyvtár.)

Kuznyecov, B. G. Filozófiatörténet fizikusoknak és matematikusoknak. Fordította és a fordítást az eredetivel egybevetette Bárd András és Szegedi Péter. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Kyss Sándor Organia Sermonis [et] Scripturae universalis per Scalam et Attractionem gravitationem vocalem evidenter et mathematice determinata … (Az általános hangképzésnek a hang-gravitáció mértékén és vonzásán alapuló nyilvánvaló és matematikai meghatározása…). Kézirat (Országos Széchényi Könyvtár, Quart. Lat. 101.), 1818.Lactantius, L. Caecilius Firmianus Az isteni gondviselésről. Latinból fordította, a jegyzeteket és az előszót írta Adamik Tamás. Lektorálta Kapitánffy István. Budapest: Helikon Kiadó, 1985. (Prométheusz könyvek, 6.)

Lakatos Imre Bizonyítások és cáfolatok. A matematikai felfedezés logikája (Proofs and Refutations. The Logic of Mathematical Discovery). Szerkesztette John Worrall, Elie Zahar. Utószó Urbán János. Fordította Boreczky Elemér. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981.

__ __ Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai. Fordította Benedek András és Forrai Gábor. A fordítást az eredeteivel egybevetette Fehér Márta. A bevezetőt írta Forrai Gábor. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 1997. (Kísértések.)

Laky József A lámpa históriája. Lektorálta Borus Ferenc. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1988.

Lalitavistara. Edited by Rajendra Lal Mitra. Calcutta, 1877.

Lamarck, Jean-Baptiste Antoine de A természet fejlődése. A bevezetést és a jegyzeteket írta Szász-Fejér János. Válogatta és fordította Szász-Fejér Gyöngyi. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1986. (TÉKA.)

Lambrecht Kálmán Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor élete és kora. Budapest: Biró Miklós kiadása, 1920.

__ __ Herman Ottó élete. Budapest: Magyar Könyvbarátok, 1933. (Könyvbarátok kis könyve.)

Lamettrie, Julien Offray de (1748) Az embergép (L’homme-machine). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1748) Az embernövény (L’homme-plante). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1745) A lélek természetrajza (Histoire naturelle de l’âme). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Lánczos Kornél (1893–1993). Szerkesztők Marx György, Ronyecz József. Székesfehérvár: Fejér Megyei Levéltár, 1993–Budapest: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1993. (Fejér Megyei Levéltár közleményei, 15.)

Lánczos Kornél Einstein évtizede (1905–1915) (The Einstein Decade. 1905–1915). Fordította Terts István. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

__ __ A geometriai térfogalom fejlődése. A geometriai fogalmak fejlődése Püthagorasztól Hilbertig és Einsteinig (Space Through the Ages). Fordította Merza József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

__ __ Számok mindenütt (Numbers without End). Fordította ifj. Sztrókay Kálmán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Langevin, André Tudós és forradalmár. Paul Langevin, a nagy francia fizikus életútja. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1976.

Lao-ce Tao Te King. Az Út és Erény könyve. Weöres Sándor fordítása Tőkei Ferenc prózafordítása alapján. A jegyzetek és az utószó Tőkei Ferenc munkája. Budapest: Tericum Kiadó, 1994.

Latin–magyar szótár. Főszerkesztő Györkösy Alajos. Munkatársak Bödey József, Szily Ernő, Zigány Judit. 10. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. [Dictionarium Latino–Hungaricum. Auctore Aloysio Györkösy. Editio decima]

Lazarus secretarius. The First Hungarian Mapmaker and His Work (Lázár deák. Az első magyar térképkészítő élete és munkássága). XVI. század. Tanulmányok és térképmellékletek. Edited by Stegena Lajos. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982.

Lechevalier, Hubert A.–Solotorovsky, Morris A mikrobiológia három évszázada (Three Centuries of Microbiology). Fordította Tóth Miklós és Büki Kálmán. A fordítást az eredetivel egybevetette Csányi Vilmos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1971.

Ledermann, Leon–Teresi, Dick The God Particle. If the Universe Is the Answer, What Is the Question? Boston, New York: Houghton Mifflin Co., 1993.

__ __ Az isteni a-tom. Mi a kérdés, ha a válasz a világegyetem? Fordította: Vassy Zoltán. Szaklektor Hraskó Péter. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1995.

Lefebvre, Georges Napóleon (Napoléon). A mű a Peuples et Civilizations című egyetemes történeti sorozat egyik köteteként jelent meg franciául. Fordította Józsa Péter. A fordítást az eredetivel egybevetette Benda Kálmán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Lefébvre, Henri Descartes (Descartes). Fordította Raffy Ádám. Budapest: Szikra, 1949. (Tudomány és haladás, 27.)

Leibniz, Gottfried Wilhelm Gottfried Wilhelm Leibniz válogatott filozófiai írásai. Válogatta Márkus György. Fordította Endreffy Zoltán, Nyíri Tamás. Utószó Horváth Miklós. Szakmai tanácsadó Simonovits Anna. A jegyzeteket írta Fehér Márta, Keszthelyi András. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986.

Lelley János Az ember és kenyere. Illusztrálta Vida Győző. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980. (Gondolat zsebkönyvek.)

Lem, Stanislaw Kiberiáda (Cyberiada). Fordította: Murányi Beatrix. Második kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1987. (Fekete könyvek.)

__ __ Tudományos-fantasztikus irodalom és futurológia (Fantastyka i futurologia I–II.). Fordította Fejér Irén, Murányi Beatrix. Válogatta és a fordítást az eredetivel egybevetette Bojtár Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

Lénárd Sándor A római konyha (Die römische Küche). Német eredetiből fordította Tandori Dezső és Tandori Ágnes. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1986.

Leonardo da Vinci Tudomány és művészet. Válogatás művészeti írásaiból. A szöveget gondozta, fordította és a kísérő tanulmányt írta Kardos Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1960.

__ __ Válogatott írások. Szerkesztette, fordította és bevezetéssel ellátta Kardos Tibor. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó, 1953. (Filozófiai kiskönyvtár.)

Lévárdi László–Sain Márton A ráció üzenetei. Feladatok a távoli múltból. Lektorálta Dékány Józsefné, Kántor Sándor. 2., rövidített kiadás. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1993.

Levi, Peter A görög világ atlasza (Atlas of the Greek World). Fordította Pálvölgyi Endre. Budapest: Helikon Kiadó, 1994. (Kulturális atlasz.)

Lhote, Henri Sziklafestmények a Szaharában (A la découverte des fresques du Tassili). Fordította Havas Ernő. Lektorálta Ádám Péter. Szakmai szempontból ellenőrizte Ecsedy Csaba. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Lightman, Alan Einstein álmai (Einstein’s Dreams). Fordította: Pavlov Anna. Budapest: Tericum Kiadó, 1997.

Lips, Julius A dolgok eredete (Vom Ursprung der Dinge). Fordította Kiss Magda. Szakmai szempontból lektorálta Sándor István, Bodrogi Tibor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962.

Livanova, Anna Három sors. Karl Friedrich Gauss, Bolyai János, Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij. Elbeszélés egy nagy felfedezésről. Fordította Meggyesi János. Lektorálta Kis Ottó. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960. (Stúdium könyvek, 16.)

Livius, Titus A római nép története a város alapításától I–IV. (Ab urbe condita libri). Fordította Kiss Ferencné, Muraközy Gyula. Szövegmagyarázatok Muraközy Gyula. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1982. (Bibliotheca classica.)

Lobacsevszkij, Nyikolaj Geometrische Untersuchungen zur Theorie der Parallellinien (A párhuzamosok elméletére vonatkozó geometriai vizsgálatok). Berlin, 1840.

Lomonoszov, Mihail Lomonoszov válogatott írásai. Válogatta ifj. Gazda István. Fordította Bede Anna, Dávid Gábor, Lothár László, Simor András. Szerkesztette és a jegyzeteket írta Misley Pál. Utószó Iglói Endre. Budapest: Európa Könyvkiadó–Helikon Kiadó, 1982.

Lorenz, Konrad „Mentsétek meg a reményt”. Beszélgetések Kurt Mündl-lel („Rettet die Hoffnung”. Konrad Lorenz im Gespräch mit Kurt Mündl). Fordította Bakay Dóra. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1991.

__ __ A civilizált emberiség nyolc halálos bűne (Die Acht Todsünden der Zivilisierten Menscheit). Fordította Keve Károly. A fordítást lektorálta Felkai István. Sopron: IKVA, 1988.

__ __ Válogatott tanulmányok. A válogatás alapját képező művek: Über Tierisches und Menschliches Verhalten; Methods of Approach to the Problems of Behavior (A viselkedés problémáinak közelítő módszerei). Válogatta, szerkesztette és az utószót írta Csányi Vilmos. Fordította Farkas Henrik, Gervai Judit, Keve András, Körner Tamás. Szaklektorok Keve András, Garzó Tamás, Stohl Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Lossai, Petri [Lossai Péter] Notationes et delineationes. 1498. Az Országos Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 197. jelű kódexének hasonmása, átirata és fordítása. Szerkesztette Poronyi Zoltán és Flech Alajos. Fordította az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (Kenéz Győző). A fordítást szakmailag lektorálták és jegyzetekkel ellátták a szerkesztők. 2. kiadás. Pécs: Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat, 1985.

Lotz János Szonettkoszorú a nyelvről. A szerző közreműködésével válogatta és szerkesztette Szépe György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

Lovász LászlóPelikán József–Vesztergombi Katalin Diszkrét matematika. Budapest: Typotex, 2006.

Lovelock, J. E. Gaia (Gaia). A földi élet egy új nézőpontból. Budapest: Göncöl, 1987. (Göncöl zsebkönyvek.)

Lőrincz László Mongol mitológia. Lektorálta Kákosy László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975. (Körösi Csoma kiskönyvtár, 14.)

Lucretius (Titus Lucretius Carus) [Titi Lucreti Cari] De rerum natura. Szemelvények A szöveget gondozta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Borzsák István. Lektorálta Tegyey Imre. Budapest: Tankönyvkiadó, 1969. (Auctores latini, 6.)

__ __ De rerum natura liber sex. Recensuit Josefus Martin. Lipsiae: Aedibus B. G. Teubneri, MCMXXXIV [1934] (Bibliotheca teubneriana.)

__ __ A természetről (De rerum natura). A fordítás Adolphus Briegernek a Bibliotheca Teubnerianában 1909-ben megjelent kritikai kiadása alapján készült. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Tóth Béla. A fordítást ellenőrizte: Szabó Árpád. Debrecen: Alföldi Magvető Könyvkiadó, 1957.

__ __ A Föld keletkezése. Részlet A természetről című költemény V. énekéből. Fordította Szele László. = Világosság 9 (1968) 7, 430–431. p.

Ludwig, Günter A borostyánkő története (Sonnensteine. Eine Geschichte des Bernsteins). Rajzok D. Gröschke. Fordította Nagy Imre. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1988.

Lukács József A kereszténység előzményeinek tipológiájához. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1974.

Lukianosz Beszélgetés a táncról. Fordította és az utószót írta Trencsényi-Waldapfel Imre. Az illusztrációkat Kondor Lajos rajzolta. A jegyzeteket P. Mayer Erika állította össze. Budapest: Magyar Helikon, 1959.

__ __ Lukianosz összes művei I–II. Fordította Bollók János, Devecseri Gábor, Détshy Mihály, Fein Judit, Horváth István Károly, Horváth Judit, Jánosy István, Kapitánffy István, Kárpáty Csilla, Marticskó József, Révay József, Szabó Kálmán, Szepessy Tibor, Szilágyi János György, Tar Ibolya, Trencsényi-Waldapfel Imre. A fordítások szöveghűségét Kapitánffy István, Kerényi Károlyné, Szepessy Tibor, Szilágyi János György és Tegyey Imre ellenőrizte. A kísérőtanulmányt írta Szilágyi János György. A jegyzeteket és a jegyzetszótárt összeállította Horváth Judit. Budapest: Magyar Helikon, 1974. (Bibliotheca classica.)

Lutter Tibor John Milton az angol polgári forradalom költője. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1956.Mac Cana, Proinsias Kelta mitológia (Celtic Mythology). Fordította Boreczky Elemér. A fordítást az eredetivel egybevetette Borhy László. Budapest: Corvina Kiadó, 1993. (A mítoszok világa.)

Madách Imre Az ember tragédiája. A szöveget gondozta: Szabó József. Illusztrálta: Kass János. Budapest: Magyar Helikon–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980.

__ __ Mózes. Madách Imre drámai költeménye két részben. Élő színpadra alkalmazta és az előszót írta Keresztury Dezső. Kas János eredeti rézkarcaival. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1966.

Maffii, Maffio Cicero élete és kora (Cicerone e il suo dramma politico). Fordította Biró Sándor. Budapest: Dante, 1943.

Magidovics, Ioszif Petrovics A földrajzi felfedezések története. Fordította Dabis Attila. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. [Függelék Vécsey Zoltán Magyar felfedezők]

A magyar állatvilág szótára. Összeállította Jolsvay Alajos, Steinmann Henrik, Szily Ernő. Lektorálta Gozmány László. Budapest: Natura, 1977.

Magyar aranycsinálók. Írások az alkímiáról a felvilágosodás korából. Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Torda István. Az előszót írta Szőnyi György Endre. Fordította Horváth J. József, Kővári Aladár, Vida Tivadar. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. (Magyar hírmondó.)

Nagy Magyar Compass 1928–1929. LII. évfolyam II. rész. Iparvállalatok. Főszerkesztő: della Vedella Mihály. Szerkesztési zárlat 1928. október 15-én. Budapest: dr. Galánthai Nagy Sándor örökösei, 1929.

A magyar helyesírás szabályai. 11. kiadás. Kidolgozta az MTA Helyesírási Bizottsága. Az közrebocsátást az MTA elnöksége az 1984. április 24-i ülésén hagyta jóvá. 10., változatlan lenyomat. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993.

Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A’ Magyar Tudóstársaság’ különös használatára. Előszó Döbrentei Gábor. Utószó Keresztury Dezső. A kötet az 1832-ben megjelent eredeti példány hasonmása. Pest: Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1832–Budapest: Helikon Kiadó, 1982.

Magyar helységnév-azonosító szótár. Szerkesztette Lelkes György. Lektorálta Földi Ervin. Szaktanácsadó Kiss Lajos. A bevezetést fordította Szabeva Aszja. Budapest: Balassi Kiadó, 1992.

Magyar Hírmondó. Az első magyar nyelvű újság. Válogatás. Sajtó alá rendezte, a bevezetés és a jegyzeteket írta Kókay György. Pozsony: 1780–Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

Magyar Ki Kicsoda. 1990. Több mint 6000 élő magyar személy életrajza. Főszerkesztő Hermann Péter. Budapest: Láng–TEXSOFT Kft., 1990.

A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliográfiája 1926–1950. Bibliographia philologiae classicae in Hungaria MCMXXVI–MCML. Főszerkesztő Borzsák István. Szerkesztő Moravcsik Gyula. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1952.

A Magyar Korona országainak 1898. évi külkereskedelmi forgalma. Budapest: A Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, 1899. (Magyar statisztikai közlemények. Új folyam, 23.)

Magyar könyvészet (1921–1944). A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke II. Társadalomtudományok 1. Társadalom. Politika. Közgazdaságtan. Szerkesztette Komjáthy Miklósné. Lektorálta Lackó Miklós. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1984.

Magyar könyvészet (1921–1944). A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke IV. Természettudományok. Orvostudomány. Technika. Mezőgazdaság. Szerkesztette Kertész Gyula. Lektorálta Dörnyei Sándor, Gazda István, Somogyi Sándor, Végh Ferenc, Walleshausen Gyula. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1992.

Magyar László András A műember története. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992. (4D.)

Magyar értelmező kéziszótár I–II. Szerkesztette Juhász József, Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Lektorálta Garamvölgyi József. 8., változatlan kiadás. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989.

Magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerkesztő Bendek Marcell. Szerkesztő bizottság Bölöni György, Király István, Pándi Pál, Sőtér István, Tolnai Gábor. Budapest: Akadémiai Kiadó, I. 1963; II. 1965; III. 1965.

A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet XV. Évkönyve. 1934. Szerkesztette dr. Frohner József az Egylet főtitkára. Budapest: Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, 1934. [az ezt megelőző utolsó évkönyv 1914-ben jelent meg] [Tartalmazza az Egylet rövid történetét is 1867-től 1934-ig.]

A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. 3. kiadás Bárczi Géza (1894–1975) (szerk.); Országh László (1907–) (szerk.); Balázs János (szerk.); Antal László (1930–) (közrem.); Biró Izabella (szerk.); Elekfi László (szerk.); Kelemen József (1910–) (szerk.); Kovalovszky Miklós (1910–) (szerk.); Lengyel Lajos (szerk.); Martinkó András (1912–) (szerk.); Nagy Gábor, O. (1915–1973) (szerk.); Szabadi Béla (szerk.); Ujvári Lajos (szerk.); Bakos Ferenc (közrem.); Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Nyelvtudományi Intézet (szerk.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978–1980.

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Főszerkesztő Benkő Loránd. I. kötet. (A–Gy). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967. II. kötet. (H–Ó) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. III. kötet. (Ö–Zs) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. IV. kötet. (Mutató) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984.

A magyar ókortudomány bibliográfiája (1951–1975) Bibliographia Studiorum Antiquorum in Hungaria MCMLI–MCMLXXV. Főszerkesztő Ritoók Zsigmond. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

A magyar csillagászat történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeállította Gazda István. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2002.

Magyar mértéktörténeti bibliográfia (1499–1987). Szerkesztette N. Kiss István. Budapest: MTA Mértéktörténeti Albizottság, 1988.

Magyar műszaki alkotók. Szerkesztette Révész Arnold István és Vargha Vilmos. Bevezető Korach Mór, Gerő Sándor. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1964.

Magyar művelődéstörténet 1–4. 1. Ősműveltség és középkori kultúra. 2. Magyar renaissance. 3. A kereszténység védőbástyája. 4. Barokk és felvilágosodás. Szerkesztette Domanovszky Sándor. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, [é.n.]–Szekszárd: Babits, 1990.

Magyar történelmi fogalomtár I–II. Szerkesztette Bán Péter. Szerzők Á. Varga László, Bán Péter, Csiffáry Gergely, Havassy Péter, Kellner Judit, Kovács Béla, Nemes Lajos, P. Kovács Melinda. Lektorálta Gergely András, Heckenast Gusztáv. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada (1825–1975). Főszerkesztő Pach Zsigmond Pál. Szerkesztette Vörös Antal. Írta Kónya Sándor, Kosáry Domokos, Makkai László, Pamlényi Ervin, Tilkovszki Lóránt, R. Várkonyi Ágnes, Vekerdi László, Vörös Antal. Készült az MTA Történettudományi Intézetében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

Magyar tudósok. Kardos István tévésorozata. Budapest: RTV–Minerva Kiadó, 1978. [Bay Zoltán, Hoch Róbert, Kanizsai Dezső, Kovács Géza, Kulcsár Kálmán, Kürti Miklós, László Ervin, Lissák Kálmán, Szabó Árpád, Szalay Sándor, Szamel Lajos, Szegő Gábor, Szentágothai János, Tőkei Ferenc, Ujfalussy József, Verzár Frigyes]

A magyar zenetörténet képeskönyve. Szerkesztette Keresztury Dezső, Vécsey Jenő, Falvy Zoltán. Lektorálta Szabolcsi Bence. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960.

Magyar–latin szótár. Szerkesztette Györkösy Alajos. 6. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. [Dictionarium Hungarico–Latinum. Auctore Aloysio Györkösy. Editio sexta]

Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Főszerkesztő Nagy Ferenc. Szerkesztőbizottság Bérczi Szaniszló, Füzeséri András, Kiss Csongor, Lambrecht Miklós, Nagy Dénes, Nagy Ferenc, Sipka László. Lektorálta Garamvári Pál, Gazda István, Lajtha György, P. Károlyi Zsigmond, Raum Frigyes, Szűcs Ervin, Végh Ferenc. A bibliográfiát összeállította Gazda István és Kiss Csongor. Budapest: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1992.

Magyarország helységnévtára. 1956. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal–Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956.

Magyarország orvosainak évkönyve és címtára. Alapította és 1889–1922-ig szerkesztette Pesti Alfréd. Hivatalos adatok alapján szerkeszti Pesti Emil és Pesti Ernő. 45. évfolyam. Budapest: Petőfi Irodalmi Vállalat, 1935.

Magyarország története képekben. Szerkesztette Kosáry Domokos. Írta és összeállította Pamlényi Ervin, Siklós András, Szabad György, Szűcs Jenő, R. Várkonyi Ágnes, Kosáry Domokos. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Magyarország zenetörténete I. Középkor. Szerkesztette Rajeczky Benjamin. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988.

Magyarország zenetörténete II. 1541–1686. Szerkesztette Bárdos Kornél. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

Magyary-Kossa Gyula, dr. Magyar orvosi emlékek I–IV. Értekezések a magyar orvostörténelem köréből Budapest: Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat–Eggenberger-féle Könyvkereskedés, I. 1929, II. 1929, III. 1931, IV. 1940. (A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat könyvtára, 121, 122, 128, 168.)

Mahábhárata. Fordította Szerdahelyi István. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta, valamint a fordítást ellenőrizte Vekerdi József. Szanszkrit eredetiből magyar prózára fordította Tóth Edit. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1965.

Mai amerikai elbeszélők. Válogatta Ottlik Géza. Fordította Balabán Péter, Bartos Tibor, Bodnár György, Déri György, Devecseriné Guthi Erzsébet, Gyepes Judit, Lászlóffy Kata, Örkény István, Réz Ádám, Róna Ilona, Sz. Bársony Erzsi, Szőllősy Klára, Vámosi Pál, Vidor Miklós. Az utószót írta Ungvári Tamás. 2. kiadás Budapest: Európa Könyvkiadó, 1965. (Dekameron.)

Makkai László Gép, mechanika és mechanikus természetfilozófia. A XVII. század tudományos és filozófiai forradalmának eredetéről. = Technikatörténeti Szemle IV (1965–1967) 1–2, 11–28. p.

Malinowski, Bronislaw Baloma. Válogatott írások. Szerkesztette, válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta, a fordítást ellenőrizte Bodrogi Tibor. Fordította Bónis György, Ecsedy Csaba. Az utószót lektorálta Ortutay Gyula. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Mandics György A megtalált anyaföld. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976.

__ __Veress Zsuzsanna, M. Bolyai János jegyzeteiből. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979.

Mándy György Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink? Budapest: Mezőgazdasági Kiadó, 1970.

Mann, Thomas Doktor Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde. (Gesammelte Werke, Sechster Band.) Berlin: Aufbau-Verlag, 1955.

__ __ Doktor Faustus (Doktor Faustus). Fordította: Szőllősy Klára. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977.

__ __ A Doktor Faustus keletkezése (Die Entstehung des Doktor Faustus). Egy regény regénye. Fordította Pődör László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961.

__ __ József és testvérei I–IV. Első könyv. Jákob történetei (Joseph und Seine Brüder. I. Die geschichten Jaakobs) Második könyv. A fiatal József (Joseph und Seine Brüder. II. Der Junge Joseph) Harmadik könyv. József Egyiptomban (Joseph und Seine Brüder. III. Joseph in Ägypten). Az első három kötetet fordította Sárközi György. Negyedik könyv. József, a kenyéradó (Joseph und Seine Brüder. IV. Joseph, der Ernährer). A negyedik kötetet fordította Sárközi György és Káldor György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1959.

__ __ Királyi fenség (Königliche Hoheit). Fordította: Szőllősy Klára. Budapest: Magyar Helikon, 1969. (Thomas Mann művei, 8.)

__ __ Lotte Weimarban (Lotte in Weimar). Regény. Fordította Lányi Viktor. Az utószót írta Deák Tamás. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1977.

__ __ A varázshegy I–II. (Der Zauberberg). Regény. Fordította: Szőllősy Klára. A szöveget az eredetivel egybevetette Urbán Eszter. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1960.

__ __ A varázshegy. Fordította Turoczi József. Budapest: Genius Könyvkiadó, [1925].

__ __ Úr és kutya. Kisregények. Fordította Horváth Henrik, Lányi Viktor, Sárközi György, Szőllősy Klára. Válogatta Pók Lajos. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980.

Marcellinus, Ammianus Róma története (Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri). Fordította Szepessy Gyula. A jegyzeteket összeállította és az utószót írta Adamik Tamás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1993.

Marcus Aurelius Marcus Aurelius elmélkedései. Fordította Huszti József. Az utószót Szilágyi János György írta. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974.

Marcus, Solomon A nyelvi szépség matematikája. Tanulmánykötet. Válogatta, szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta Máté Jakab. Fordította Fabricius Ferenc, Heller Mária, Hidasi Judit, Margittay Ágnes, Máté Jakab. A szöveget az eredetivel egybevetette Nagy Béla, Szépe György. Lektorálta Szépe György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977. [Nyelvészet és matematika: A matematikai nyelvészet jelenlegi fejlődése · A vezértudományok módszere és a nyelvek tanulmányozása · Az analitikus és a generatív jelleg az algebrai nyelvészetben · Generatív nyelvészet, analitikus modellek és általános nyelvészet · A szótári és a kontextusbeli jelentés. Tudományos és költői nyelv: Ötvenkét oppozíció a tudományos és a költői kommunikáció között · A matematikai nyelv metaforái · A stilisztika, a szemiotika és az információelmélet kölcsönös kapcsolatáról. Költészet és matematika: Az emberi nyelv két pólusa · Versmértéktípusok és információs energiájuk · Három szintaktikai eltéréstípus és három megjelenési formatípus a költői nyelvben · Az eltérések a költői nyelvben · A költői szövegek elemzésének néhány szakasza · Entrópia és költői energia. Színház és matematika: Matematikai módszerek a dráma tanulmányozásában. Folklór és matematika: A tündérmesék grammatikája]

Margalits Ede Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest: Kókai Lajos, 1896–Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

__ __–Pataky Dénes A hajó története. A vitorlás hajózás korszaka. Illusztrálta Marjai György, Marjai Imre. Lektorálta Reitter Ferenc, Bence György. Budapest: Corvina Kiadó, 1973.

Maróth Miklós Aristoteléstől Avicennáig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. (Apollo könyvtár, 14.)

__ __ A görög logika Keleten. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. (Apollo könyvtár 11.)

Maróti Egon Az itáliai mezőgazdasági árutermelés kibontakozása. A pun háborúk kora. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. (Apollo könyvtár, 13.)

__ __–Horváth István Károly–Castiglione László A régi Róma aranykora. A verseket fordította Grigássy Éva, Horváth István Károly, Kardos László, Kárpáti Csilla, Radó György, Takáts Gyula. Lektorálta Falus Róbert, Hahn István, Szilágyi János György. Képszerkesztő Castiglione László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967. (Európa nagy korszakai. Róma.)

Maróthi György ARITHMETICA, vagy SZÁMVETÉSNEK MESTERSÉGE, Mellyet írtt és Közönséges Haszonra, föképpen a’ MAGYAR ORSZÁGON elö fordúlható Dolgokra, alkalmaztatván ki-adott 1743-ik Esztendöben, MARÓTHI GYÖRGY, Debretzeni professor. Most pedig Harmadszor ’e’ Nagyobb Formában, valamivel bövebben ki-botsátatott. Debretzenben, Nyomt: Matgitai István Által. 1782. Esztendöben.

Marquez, Gabriel García Száz év magány (Cien años de soledad). Fordította Székács Vera. A szöveget az eredetivel összevetette és az utószót írta Kulin Katalin. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1983. (Olcsó könyvtár.)

Martialis, Marcus Valerius Marcus Valerius Martialis epigrammáinak tizennégy könyve a Látványosságok könyvével (Libellus Spectaculorum). Bevezetéssel és jegyzetekkel magyarul tolmácsolta Csengery János. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1942. (Görög és római remekírók.)

Marx György Beszélgetés marslakókkal. Első kézből az atomenergia magyar úttörőiről az első atomreaktor indulásának 50. évfordulóján. Az írásokat korábban a Fizikai Szemle közölte. Veszprém: OOK-Press, 1992. [A marslakók érkezése. Történelmi áttekintés · Történelmi keresztúton, tudományok keresztútján. Hevesi Györgyről (Hevesi Festschrift, Akadémiai Kiadó, 1986) · Fizika és történelem. Szilárd Leóról · Hirosima üzenete. Sakae Shimizu balatonfüredi előadása (1981. szeptember 8.) · Ez persze nehéz kérdés. Budapesti beszélgetés Wigner Jenővel (1983) · Nagyszerű, hogy vannak egyszerű törvények. Wigner Jenő beszélget a József Attila Gimnázium diákjaival (1987) · Magyar maffia Chicagóban. Balatonfüredi beszélgetés Alvin Winberggel (1989) · A magyarok nem egyedül csinálták. Teller Ede budapesti előadása (1991) · A boszorkányokról, akik nincsenek. Paksi beszélgetés Teller Edével (1990) · Előttem ült az iskolapadban. Balatonfüredi beszélgetés Teller Edéről Barcza Istvánnal (1991) · Nagy Bumm. Beszélgetés Teller Edéről Ralph Alpherrel Schenectadyben (1991) · Mi a szép a fizikában? Stanfordi beszélgetés Teller Edével (1990) · Nem elég magyarnak lenni. Telegdi Bálint veszprémi előadása (1989) · A tehetséget használni kellett. Budapesti beszélgetés Kürti Miklóssal (1990) · Egy Nobel-díj Magyarországon. Szent-Györgyi Albertről · Megérinteni a Holdat. Bay Zoltánról · Harrisburg leckéje. John J. McDermot balatonfüredi előadása (1981) · Csernobil leckéje. Beszámoló a reaktorbalesetről · Volt egy csodálatos matematikatanárom. Beszélgetés Kemény G. Jánossal New Hampshire-ben (1988) · A reaktoroknak jól kell működniök. Teller Ede jászberényi előadása (1991) · Ha ilyen tudás lett volna Harrisburgban vagy Csernobilban. Teller Ede budapesti előadása (1990) · Demokrácia és tudomány. Kemény G. János előadása az MIT-ben (1980) · Ötven éve történt. Dokumentumjáték egy holdkórosról]

__ __ Jövőidőben. Egy fizikus írásai az iskoláról. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1979. (Gyorsuló idő.) [Egyetlen világunk · A műveltség dinamikája · Jövőidőben · Fizika tizen alul · A természet mintája · Mi a fizika? · A tudás fájának gyümölcse]

__ __ Kimeríthetetlen anyag. 2. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1975. (Gyorsuló idő.)

__ __ Jövőnk az Univerzum. Tanulmánykötet. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1969. (Elvek és utak.) [Szélesedő látóhatár · Nyugtalan anyag · Elpusztíthatatlan anyag · Kimeríthetetlen anyag · Tér és idő · Anyag és tér · Az anyag fejlődéstörténete · Galilei · Newton · Faraday · Maxwell · Einstein · Planck · Heisenberg · Gyorsuló idő · A, mint atom · Fizikusok a színpadon · Utazás a jövőbe · A világtér küszöbén · Vár a Tau Ceti népe]

Marx, Karl A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége (Differens der demokritischen und epikurischen Naturphilosophie). Doktori disszertáció. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1969.

__ __Engels, Friedrich Karl Marx és Friedrich Engels művei. 1. kötet. Sajtó alá rendezte a marxizmus-leninizmus klasszikusainak szerkesztősége. Budapest: Kossuth Kiadó, 1957.

Maspero, Henri Az ókori Kína (La Chine antique). Fordította Csongor Barnabás. Lektorálta Ligeti Lajos. Utószó Tőkei Ferenc. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978.

Matematikai Kislexikon. Főszerkesztő Farkas Miklós. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1972.

Mathematical Cuneiform Texts (Ékírásos matematikai szövegek). A táblák fényképe, szövegük kézírásos másolata, latin betűs átirata, angol nyelvű fordítása, kommentárok. Edited by O(tto) Neugebauer, A(nna) Sachs. With a Chapter by A. Goetze. (American Oriental Series 29.) New Haven: American Oriental Society–American Schools of Oriental Research, 1945.

Mathematikai Műszótár. Előbeszéd Döbrentei Gábor. Gyűjtötte, írta, szerkesztette Balkay Pál, Baricz György, Beregszászi Pál, Bitnicz Lajos, Czech János, Czuczor Gergely, Győry Sándor, Jó János, Kiss Károly, Nyiry, Povolni Ferenc, Szász József, Szontagh Gusztáv, Sztrokay Antal, Tiitel. Buda: Magyar Tudós Társaság, 1834.

Matthew, Donald A középkori Európa atlasza (Atlas of Medieval Europe). Fordította Falvay Mihály. A fordítást az eredetivel Pálvölgyi Endre vetette egybe, szakmailag Bóna István és Engel Pál ellenőrizte. Budapest: Helikon Kiadó, 1989. (Kulturális atlasz.)

Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára I–II. Budapest: A Korvin Mátyás Magyar–Olasz Egyesület megbízásából kiadja a Franklin-Társulat, 1940

Matyó Sándor Bolyai Farkas mint drámaíró. Salgó-Tarján: Szerzői kiadás, 1898.

Mátyus István A jó egészség megtartásának módjáról. Szemelvények Mátyus István Diaetetica valamint Ó és Új Diaetetica című műveiből. A szemelvényeket válogatta, az utószót írta és a jegyzeteket készítette Szlatky Mária. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1989. (Magyar Hírmondó.)

Maupassant, Guy de Guy de Maupassant összes elbeszélései I–II. Fordította Benedek Marcell, Benyhe János, Dániel Anna, Honti Rezső, Illés Endre, Kosztolányi Dezső, Laczkó Géza, Lányi Viktor, Pap Gábor, Pór Judit, Rónay György, Somogyi Pál László, Szabó Lőrinc, Tóth Árpád. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1966. (Helikon klasszikusok.)

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1745) A szaporodás természete (Vénus Physique). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1751) A természet rendszere (Système de la Nature). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Mayer Ferenc Kolos Az orvostudomány története. Orvosok és a kulturtörténelem művelői részére. Lektorálta és az előszót írta Magyary-Kossa Gyula. A reprint kiadást lektorálta Birtalan Győző, Kapronczay Károly, Lambrecht Miklós, Ringelhann Béla. Szerkesztette Antall József. Budapest: Eggenberg-féle Könyvkereskedés, 1927–Magyar Orvostörténelmi Társulat–Budapest: TÉKA, 1990.

Mazahéri, Aly A muszlimok mindennapi élete a középkorban a 10-től a 13. századig (La vie quotidienne des musulmans au moyen âge Xe au XIIIe siècle). Fordította Fridli Judit. A verseket fordította Nádasdy Ádám. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989.

McColley, Grant Milton’s Dialogue on Astronomy: The Principal Immediate Sources. = Publications of the Modern Language Association of America LII (1937), 728–762. p.

A medicina krónikája (Chronik der Medicine). Írta és összeállította Heinz Schott. A magyar kiadást szerkesztette Bilik István. A magyar kiegészítéseket írta Birtalan Győző, Szállási Árpád, Károlyi György. Budapest: Officina Nova, 1994. (Krónikák.)

Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből. Sajtó alá rendezte Fodor Adrienn, Hajling Katalin, Hoffmann Gizella, Lázár István Dávid. Szerkesztette Hoffmann Gizella. A latin szöveget fordította Lázár István Dávid. Lektorálta Grynaeus Tamás, Jankovics József. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1989. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmak történetéhez, 9.)

Megbíráltak és bírálók. A cenzúrahivatal aktáiból (1780–1867). Válogatta, sajtó alá rendezte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Mályuszné Császár Edit. Lektorálta Benda Kálmán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985. (Nemzeti könyvtár.)

Melius Juhász Péter Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. A tanulmány Nyelvállapot és helyesírás című fejezetét írta és az Összehasonlító növényjegyzéket összeállította Kabán Annamária. A mutatókat Sz. Tóth Magda készítette. Lektorálta Benkő Samu, Péntek János, Rácz Gábor. (Megjelent a Herbárium első kiadásának 400. évfordulójára). Bukarest: Kriterion Könyvkiadó–Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1979.

Menandrosz A lenyírt hajú lány. Vígjátékok. Fordította Devecseri Gábor, Kerényi Grácia, Tegyey Imre, Trencsényi-Waldapfel Imre. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta, a fordítást az eredetivel egybevetette Tegyey Imre. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Mendelssohn, Kurt Az abszolút zérus fok (The Quest for Absolute Zero). Fordította Bánkúti József. A fordítást ellenőrizte Kirschner István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Menge, R.–Werneburg, N. Antik számvetési feladványok. Kiegészítő füzet minden gymnasiumi számvetési tankönyvhöz. Fordította Dr. Wohlrab Flóris. Budapest: Zilahy Sámuel, 1882.

__ __ Number Words and Number Symbols. A Cultural History of Numbers (Zahlwort und Ziffer [Számszavak és számszimbólumok. A számok kultúrtörténete]). Cambridge: The M.I.T. Press, 1970.

Menzel, Donald Howard Csillagászat (Astronomy). A csillagtérképeket és az illusztrációkat Ching-Sung Yü készítette. Fordította Szécsényi-Nagy Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Mérő László Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Lektorálta Vekerdi László. Budapest: Akadémiai Kiadó–Optimum Kiadó, 1989.

__ __ Mindenki másképp egyforma. A játékelmélet és a racionalitás pszichológiája. Szaklektor Varga Katalin, Vassy Zoltán. Budapest: Tericum Kiadó, 1996.

Mértékegység-lexikon. Írta és szerkesztette Fodor György. Lektorálta Gabriel Győző és Szilágyi Miklós. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

Mészöly Dezső Shakespeare új tükörben. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1972.

Messzi népek magyar kutatói I–II. Az egyetemes néprajz magyar előfutárai és művelői. Szerkesztette és a bevezetőt írta Bodrogi Tibor. Válogatta, az életrajzokat és a jegyzeteket írta Bodrogi Tibor, Boglár Lajos, Ecsedy Csaba, Hegyi Imre, Sándor István, Sárkány Mihály. Szerzők Kakas István, Szepsi Csombor Márton, Hausegger József, Benyovszky Móric Ágost, Éder Xavér Ferenc, Haraszthy Ágoston, Nógel István, Magyar László, Wass Samu, Rosti Pál, Xántus János, Vámbéry Ármin, Lóczy Lajos, Széchenyi Béla, Teleki Sámuel, Jankó János, Zichy Jenő, Cholnoky Jenő, Biró Lajos, Almásy György, Torday Emil, Lendl Adolf, Princz Gyula, Barátosi Balogh Benedek, Róheim Géza, Fejős Pál, Kelemen Pál, Borhegyi István, Diószegi Vilmos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978. (A magyar néprajz klasszikusai.)

Mezei Ottó Duchamp (1887–1968). Budapest: Corvina Kiadó, 1970. (A művészet kiskönyvtára, 53.)

Míg élők közt leszel élő. Epigrammák a Görög Antológiából. Fordította Somlyó György. Szerkesztette és a képeket válogatta Szilágyi János György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980.

Mikami, Yoshio The Development of Mathematics in China and Japan I–II. (A kínai és a japán matematika fejlődése). (Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen Begründet von Moritz Cantor XXX.) Leipzig (Lipcse), etc.: Heft. B. G. Teubner, 1913 [p. I–X. 1–142. 156–203. 213–217. 290–293. 322–330. Index]

Mikó Imre Az utolsó erdélyi polihisztor. Száz dokumentum és történet Brassai Sámuelről. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1971.

Mikoviny Sámuel A „Hungaria Nova” megrajzolója. Mikoviny Sámuel (1700–1750). Fordította és a kísérő tanulmányt írta Deák Antal András. A fordítást ellenőrizte Berényiné Révész Mária. Lektorálta ifj. Bartha Lajos. Budapest: Vízügyi Dokumentációs Szolgáltató Leányvállalat, 1987.

Mikszáth Kálmán Mikszáth Kálmán összes művei 1–7. Budapest: Magyar Helikon, 1966.

Milne, A. A. A. A. Milnei Winnie ille Pu Liber veleberrimus omnibus fere pueris puellisque notus nunc primum de anglico sermone in Latinum conversus auctore ALEXANDRO LENARDO. Librum exornavit E. H. SHEPARD. Budapestii: Sumptibus BALASSI, 1996.

Milton, az angol forradalom tükre. Válogatás prózai írásaiból. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Szenczi Miklós. Fordította Dávidházi Péter, Géher István, Szepessy Tibor, Vámosi Pál. A fordítást ellenőrizte Szenczi Miklós. Lektorálta Ruttkay Kálmán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Milton, John John Milton válogatott költői művei. Fordította Jánosházy György, Jánosy István, Kálnoky László, Képes Géza, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc, Tandori Dezső, Tellér Gyula, Tóth Árpád, Vas István. Az utószót Szenczi Miklós írta. A jegyzeteket Jánosházy György, Szenczi Miklós, Várady Szabolcs állította össze. A szöveget az eredetivel egybevetette Szenczi Miklós és Tótfalusi István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1978.

Minard, Charles Joseph Carte Figurative des pertes successives en hommes de l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812–1813. Pressée par M. Minard, Inspecteur Général des Ponts a Chausséer en retraite. Paris, le 20 Novembre 1869. Facsimile print. Cheshire, Connecticut: Graphics Press, [kb. 1992] [Napoleon’s March to Moscow, The War of 1812. A classic map/chart of Napoleon’s march in Russia and the retreat of 1812, drawn by Charles Joseph Minard.] [Grafikon a francia ármádia 1812 és 1813 közötti emberveszteségének alakulásáról orosz földön. Nyomtatatott 1869. november 20-án M. Minard a Chausséer-beli hidak nyugalmazott főfelügyelője által.]

„Minden doktorságot csak ebből késértek”. Szemelvények a XVI–XVII. század magyar nyelvű orvosi kézikönyveiből. Válogatta, az olvasatokat, a névmagyarázatokat készítette, az utószót írta Szlatky Mária. A szavak és kifejezések magyarázata Rádóczy Gyula munkája. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983. (Magyar Hírmondó.)

Mink, Janis Marcel Duchamp 1887–1968. Art as Anti-Art Köln, London Madrid etc.: Benedikt Taschen Verlag GmbH, 2000.

Mireaux, Émile Mindennapi élet Homérosz korában (La vie quotidienne au temps d’Homere). Fordította Terényi István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962.

Miről vallanak a papiruszok? I.e. IV.–i.sz. VIII. század. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta, a szöveget fordította Moravcsik Gyula. Lektorálta Ritoók Zsigmond. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. (Európai antológia. Róma.)

Mit tettem mint fizikus? Nobel-díjasok önéletírásaiból. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Bodó Barna. Fordította Falvay Mihály, Nagy Imre, Varga Lajos Károly, Vekerdi László, M. Zemplén Jolán. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1985. (TÉKA.)

Mitológiai ábécé. Írta Bodrogi Tibor, Dobossy László, Dömötör Tekla, Ecsedy Csaba, Horváth Tibor, Katona Imre, Kecskés Lászlóné, ifj. Kodolányi János, Komoróczy Géza, Kovács György, Mándy Zoltán, Sárkány Mihály, Waczulik Margit, Wessetczky Vilmos. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978.

Mitológiai enciklopédia I–II. Főszerkesztő Sz. A. Tokarev. Főszerkesztő-helyettes Je. M. Meletyinszkij. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Mitton, Simon A nappali csillag. Napunk története (Daytime Star. The Story of our Sun). Fordította Kun Mária. A fordítást az eredetivel egybevetette Kondásné Gesztelyi Lídia. Szakmailag ellenőrizte Illés Erzsébet. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

__ __–Mitton, Jacqueline Bevezetés a csillagászatba (Invitation to Astronomy). Fordította Kun Mária. A fordítást az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Kálmán Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1991.

Mode, Heinz A nő az indiai művészetben (Die Frau in der indischen Kunst). Fordította Székely András. A fordítást ellenőrizte Imre Gabriella. Leipzig (Lipcse): Edition Leipzig–Budapest: Corvina Kiadó, 1970.

A modern tudományok emberképe (Der Mensch in den modernen Wissenschaften). Szerkesztette Krzysztof Michalski. Lektorálta Almási Miklós, Kelemen János. Az előszót írta Almási Miklós. Fordította Bendl Júlia. A fordítást az eredetivel egybevetette Fehér Márta. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Modern vénygyűjtemény. Szerkesztette Dr. Müller Vilmos. Második kiadás. Budapest: Novák Rudolf és Társa, 1932.

Mohácsy Károly Irodalom a középiskolák II. osztálya számára. Hatodik kiadás. Budapest: Korona Kiadó, é. n.

Moles, Abraham A. A giccs, a boldogság művészete (Psychologie du kitsch, l'art du bonheur). Fordította Orosz Magdolna, Albert Sándor. A fordítást ellenőrizte Nagy Géza. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Molière (Poquelin, Jean-Baptiste) Oeuvres Complètes. Textes, établis, préséntés et annotés par Georges Couton. Paris: Gallimard, 1971.

__ __ Molière összes színműve I–II. (Oeuvres Completès). Fordította Hubay Miklós, Illyés Gyula, Kálnoky László, Karinthy Frigyes, Kazinczy Ferenc, Mészöly Dezső, Molnár Imre, Nemes Nagy Ágnes, Réz Ádám, Szabó Lőrinc. A fordítást a francia eredetivel egybevetette Mihályi Gábor. A jegyzeteket összeállította Süpek Ottó. Budapest: Magyar Helikon, 1965–1966. (Helikon klasszikusok.)

Molnár József A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulására 1527–1576 között. Lektorok Kniezsa István, Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963. (Nyelvészeti tanulmányok, 5.)

Montaigne [Michel Eyquem de] A tapasztalásról (De l’expérience). André Gide esszéjével. Fordította Réz Ádám. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1992.

Montanari, Massimo Éhség és bőség. A táplálkozás európai kultúrtörténete. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 1996. (Európa születése.)

Moore, Patrick–Nicolson, Ian A Nap és bolygói (The Solar System). Fordította Udvarhelyi László. Lektorálta Both Előd. Budapest: Helikon Kiadó, 1992. (A világegyetem enciklopédiája.)

Moore, Patrick–Nicolson, Ian A világűr titkai (The Universe). Fordította Udvarhelyi László. Lektorálta Both Előd. Budapest: Helikon Kiadó, 1992. (A világegyetem enciklopédiája.)

Móra Ferenc Fele sem tudomány. Budapest: Bibliotheca, 1948.

__ __ Fele sem tudomány · Utazás a földalatti Magyarországon. Szerkesztette, jegyzettel és magyarázatokkal ellátta: Vajda László. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1960. (Móra Ferenc összegyűjtött művei.)

__ __ Napok, holdak, elmúlt csillagok · Fele sem tudomány. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. (Móra Ferenc művei.)

Morant, Henry de Az iparművészet története a kezdetektől napjainkig. A design és a mai irányzatok című fejezet Gérald Gassiot-Talabot munkája (Histoire des arts décoratifs des origines à nos jours, suivie de le design et les tendances actuelles par Gérald Gasiot-Talabot). Budapest: Corvina Kiadó, 1976.

Moravek Endre A magyar klasszika-filológiai irodalom bibliogrfiája. Budapest: Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, 1930.

More, Henry (1648) Henry More és Descartes levélváltása. Részletek. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

Moro úr sikeres lefagyasztása. Összeállította Roy Andersson, Kalle Boman, Borbás István. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2003.

Morrogh, Andrew The Medici Chapel: The Design for the Central Tomb. = Michelangelo drawings. Edited by Craig Hugh Smyth. In collaboration with Ann Gilkerson. National Gallery of Art: Washington, 1992. (Studies in the history of art, 33. Center for Advanced Study in the Visual Arts Symposium Papers, 17.)

Morris, Desmond Az állati jogok szerződése (The Animal Contact). Fordította Szappanos Gábor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1995. (Mérleg könyvek.)

Morus, Thomas Utópia. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kardos Tibor. Illusztrálta Hincz Gyula. Budapest: Magyar Helikon, 1963.

Möller János Az Europai Manufaktúrák’ és Fábrikák Mesterség Míveik. Pest: Trattner János Tamás, 1818–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1984. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Müller Vilmos, dr. Klinikai Recipe Könyv. Szerkesztette dr. Müller Vilmos. Bővített és javított kiadás. Az előszót írta Korányi Sándor. Budapest: Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) Kiadó-vállalata, 1915 [Első kiadás: 1903]

Mumford, Lewis A gép mítosza. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. (Modern könyvtár, 530.)

__ __ A város a történelemben. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Murrell, Hywel Ember és gép (Men and Machines). Fordította Pressing Lajos. A jegyzeteket írta Antalovics Miklós. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Müller János (Johannes Müller) (Regiomontanus) Csízió, vagyis a csillagászati tudománynak rövid és értelmes leírása. A csillagok, üstökösök és égi jelek különféle természetéről; az emberi nem négyféle véralkatáról, természetéről és tulajdonságáról és arról, hogy mindenik hónapban micsoda rendet tartson az ember ételben, italban, alvásban, fürdésben, tisztulásban és érvágásban. Az első kiadás 1471-ben jelent meg Königsbergben. Fordította Heltai Gáspár 1575-ben. Készült az 1909. évi kiadás szövege és a Landerer nyomdák fametszetei nyomán. Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1986.

Musil, Robert von A tulajdonságok nélküli ember I–III. (Der Mann ohne Eigenschaften). Fordította Tandori Dezső. Utószó Sükösd Mihály. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977.

__ __ Törless iskolaévei · Három elbeszélés. Regény, elbeszélések. Fordította Petra-Szabó Gizella és Bor Ambrus. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980.

Műszaki helyesírási szótár. Írta Fodorné Csányi Piroska, Fábián Pál, Csengeri Pintér Péter. Lektorálta Czibere Tibor, Kis Ádám, Kövessi Ferenc, Makk Attila, Terplán Zénó, T. Urbán Ilona, Varga József. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

Műszaki nagyjaink III. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület, 1967 [Hatvani István · Jedlik Ányos · Eötvös Loránd · Hunyadi Jenő · König Gyula · Kürschák József · Rados Gusztáv · König Dénes · Bauer Mihály · Egerváry Jenő]

Művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerkesztette és az előszót írta Fügedi Erik. A bevezetést írta Köpeczi Béla. Lektorálta Szűcs Jenő. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

A művészet története I–X. (Historia del Arte. Tomo I–X.). Budapest: Corvina Kiadó, 1986–1993.

A művészet története I. A művészet kezdetei. Az őskor, Egyiptom, Mezopotámia és a prekolumbián Amerika művészete.

A művészet története II. Az antik világ.

A művészet története III. A korai középkor.

A művészet története IV. A gótika és a Távol-Kelet.

A korai reneszánsz.

A művészet története V. Az érett reneszánsz.

A művészet története VI. A barokk. A magyarországi barokk művészetről szóló fejezetet írta Jávor Anna.

A művészet története VII. A rokokótól 1900-ig.

A művészet története VIII. A századvég és a századelő. „Az expresszionizmus” című fejezet a német, míg „A futurizmus” című fejezet a francia változatból készült.

A művészet története IX. A XX. század művészete.

Művészeti Lexikon I–IV. Főszerkesztők Zádor Anna és Genthon István. Szakszerkesztők Balogh Jolán, Dercsényi Dezső, Genthon István, Gerevich László, Pogány Ö. Gábor, Radocsay Dénes, Szilágyi János György, Végvári Lajos, Voit Pál, Ybl Ervin, Zádor Anna. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965–68.

Mygind, Niels Essential Allergy. An Illustrated Text for Students and Specialists. Oxford, etc.: Blackwell Scientific Publications, 1986.Nabokov, Vladimir Végzetes végjáték (Защита Лужина). A mű eredeti címe magyarul Luzsin-védelem. Regény. Fordította Horváth Sz. István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990. (Európa zsebkönyvek.)

Nádor György A természettörvény fogalmának kialakulása. Lektorálták: Rényi Alfréd, Szigeti József és Mátrai László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1957.

Nagy Domokos Imre A vadászat a festészetben. Budapest: Corvina Kiadó, 1972.

Nagy Gábor, O. Magyar szinonimaszótár. Lektorálta Juhász József. Készült az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978.

__ __ Magyar szólások és közmondások. Illusztrálta Szántó Piroska. 4. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

__ __ Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. 4. kiadás. Az első kiadást lektorálta Ferenczy Géza. A harmadik, bővített kiadást sajtó alá rendezte Kovalovszky Miklós. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Nagy pillanatok a matematika történetében. Szerkesztette Freud Róbert. Írta Bizám György, Császár Ákos, Freud Róbert, Gyarmati Edit, Surányi János, Turán Pál, Vincze István. Lektorálta Fried Ervin, Szabó Árpád. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981.

A nagy vadászat avagy a részecskék képregényes világa. Összeállította Kiss Dezső. Rajzolta Kónya Katalin Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Nagybákay Péter Magyarországi céhbehívótáblák. Budapest: Corvina Kiadó, 1981. (Iparművészeti sorozat.)

__ __ Magyar practicus termesztő. Magyar practicus tenyésztető. Pest: Trattner János Tamás, 1821–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1984. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Naur, Peter (Editor) Revised Report on the Algoritmic Language ALGOL 60 [Az ALGOL 60 programozási nyelv javított specifikációja] Copenhagen: Regnecentralen, 1962.

Needham, Joseph Kína öröksége. Tudomány és civilizáció Kínában. Fordította és az előszót írta Kászoni Zoltán István. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1984. (Századunk.)

__ __Ling, Wang Science and Civilisation in China. Vol. 3. Mathematics and the Sciences of the Heavens and the Earth. Cambridge: Cambridge University Press, 1959 [Tudomány és civilizáció Kínában. 3. kötet. Matematika, csillagászat, földtudományok.] [pp. I–XIVII., 1–168. és az ábrák]

Nékám Lajosné Régi magyar patikák. 2. kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 1971. (Iparművészeti sorozat.)

Nemes Nagy Ágnes Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. A szöveggondozás Lengyel Balázs munkája. Szaklektorok Bárdos László, Ferencz Győző. Budapest: Osiris–Századvég, 1995. (Osiris klasszikusok.)

__ __ Kis magyar művelődéstörténet. 1000–1945. Lektorálta Klanitzay Tibor, Makkai László. Budapest: Pannon, 1992.

A német felvilágosodás. Szerkesztette Mádl Antal. Fordította M. Jászka Zsuzsa, Timár Ilona. Lektorálta J. Hajdu Helga. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. (Európai antológia. A német klasszika.)

Németalföldi tengerjárók. Szerkesztette, az előszót, az összekötőszöveget és a jegyzeteket írta Pálvölgyi Endre. Fordította Pálvölgyi Endre, Iszlay Zoltán. Lektorálta Makkay László, Mátrai László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. (Európai antológia. Németalföldi forradalom.)

Németh György Ókori játékok könyve. Játszd újra! Budapest: Pesti Szalon, 1994.

Németh László Életmű szilánkokban I–II. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. (Németh László munkái.)

__ __ Emberi színjáték. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. (Németh László munkái.)

__ __ Homályból homályba I–II. Életrajzi írások. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. (Németh László munkái.)

__ __ A kísérletező ember. Tanulmányok. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. (Németh László munkái.)

__ __ Megmentett gondolatok. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. (Németh László munkái.) [Megmentett gondolatok · Magyar műhely · Elvágott kötelek · Az elhallgatás emlékei]

__ __ Pedagógiai írások. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1980.

__ __ Sorkérdések. Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. (Németh László munkái.) [Elvek, képek nélkül · Mozgalom · A történelem föle · Újságíró, újság nélkül · Világosodás]

__ __ Szerettem az igazságot I–II. Drámák (1931–1955). Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. (Németh László munkái.)

Németh László Az én katedrám. Tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. (Németh László munkái.)

__ __ Európai utas. Tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973. (Németh László munkái.)

__ __ Irgalom. Regény. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. (Németh László munkái.)

__ __ Kísérleti dramaturgia I–II. Drámák 1960–1969. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. (Németh László munkái.) [Apai dicsőség · A két Bolyai · Utazás · Nagy család · Gandhi halála · Négy próféta · Csapda · Az írás ördöge]

__ __ A minőség forradalma I. Európa. Második kiadás. Budapest: Magyar Élet Irodalmi Kiadóvállalat, 1942/43 telén.

__ __ Négy könyv. Tudománytörténeti munkák. Válogatta és szerkesztette Németh Judit. Sajtó alá rendezte Vekerdi László. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.

__ __ Sajkódi esték. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. (Németh László munkái.) [Tudománytörténet · Műhelytanulmányok · A második hullám · Emlékezés]

__ __ Utolsó széttekintés. Életrajzi írások. Esszék. Drámák. Műhelyvallomások. Budapest: Magvető Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. (Németh László munkái.)

__ __ Változatok egy témára. Második kiadás (Első kiadás 1961). Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1962. [Dráma és kísérlet (Előszó gyanánt) · A Bolyaiak drámája (Műhelytanulmány) · Apai dicsőség (Színmű) · Napló · A két Bolyai (Színmű) · Képzelt beszélgetés · A Bolyaiak (Első filmterv) · A Bolyaiak (Második filmterv)]

__ __ Villámfénynél · Széchenyi · Galilei · A két Bolyai · Nagy család. 30 év Budapest: Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó. 1977.

Németh László élete képekben. Írta Németh László. Összeállította Németh Lászlóné, Lakatos Istvánné Németh Ágnes. Képeket válogatta Lakatos István, Németh Lászlóné. Lektorálta Kenyeres Zoltán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. A leveleket összegyűjtötte, szerkesztette Németh Ágnes. A jegyzeteket és az utószót írta Domokos Mátyás. A szöveget gondozta és a mutatókat összeállította Duro Gábor. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.

Németh László univerzuma. „Üzenet az emberiséghez”. Multimédia CD. Szerkesztette Erdélyi Erzsébet, Hajas Magdolna, Nobel Iván. Budapest: Helio-Biblos, 2002.

Némethy Endre Bolyai Farkas világnézete és irodalmi munkái. Celldömölk: 1937.

Neugebauer, Otto Egzakt tudományok az ókorban (The Exact Sciences in Antiquity). A magyar bibliográfiát Gazda István, a kiegészítő bibliográfiát Vargyas Péter készítette. Fordította Guman István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Neumann János A számítógép és az agy (The Computer and the Brain). Az előszót írta Neumann Klára. Az utószót írta Tarján Rezsőné. Fordította és a jegyzetekkel ellátta Szalai Sándor. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

__ __ Válogatott előadások és tanulmányok (John von Neumann Collected Works I–VI.). Fordította Augusztinovics Mária. A fordítást az eredetivel egybevetette Bródy András. Szerkesztette Lukács Ernőné. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1965 [A társasjátékok elméletéhez · Az atomenergia hatása a fizikai és kémiai tudományokra · Az általános gazdasági egyensúly egy modellje · Az újabb matematikai gépek fejlődése és kihasználása · Közlemény a Borel-jegyzetekről · Nyilatkozat az atomenergia ügyében kiküldött szenátusi különbizottság előtt · Túlélhetjük-e a technikát? · A legújabb tudományos fejlődés hatása a gazdaságra és a közgazdaságtanra · A matematika szerepe a tudományokban és a társadalomban · A matematikus · A módszer a fizikai tudományban · A nagy sebességű számolás jövője]

Newton, Isaac A Principiából és az Optikából. Fordította Heinrich László. Levelek Richard Bentleyhez. Fordította Fehér Márta. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Heinrich László. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981. (TÉKA.)

__ __ A világ rendszeréről és egyéb írások. Válogatta, fordította, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Fehér Márta. A fordítást ellenőrizte Vekerdi László. Budapest: Magyar Helikon, 1977. [Színelméleti tanulmányok · Levél Robert Boyle-hoz · A világ rendszeréről · Négy levél Richard Bentleyhez]

__ __ (1717) Optika (Optica). Részletek. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

__ __ (1687) A természetfizika matematikai alapelvei (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica). Részletek. Fordította Makkai László. = A tudomány forradalma Angliában.

Niederhauser Emil–Sargina Ludmilla Az orosz kultúra a XIX. században. Szerkesztette Niederhauser Emil. Lektorálta Dolmányos István, Török Endre. A kötetben idézett költeményeket fordította Áprily Lajos, Csoóri Sándor, Demény Ottó, Fodor András, Garai Gábor, Gergely Ágnes, Hárs Ernő, Hárs György, Hegedüs Géza, Kalász Márton, Kardos László, Képes Géza, Kormos István, Lator László, Lothár László, Majtényi Zoltán, Molnár Imre, Nagy László, Németh László, Pór Judit, Rab Zsuzsa, Simon István, Szabó Lőrinc, Szegő György, Tarbay Ede, Tellér Gyula, Tótfalusi István, Tóth Judit, Váci Mihály. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970. (Európa nagy korszakai. Oroszország.)

Niven, Ivan–Zuckerman, Herbert S. Bevezetés a számelméletbe (An Introduction to the Theory of Numbers. 3rd Edition). Fordította Hajnal Andrásné, Szemerédi Endre. Lektorálta Juhász András. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1978.

A Nobel-díjasok kislexikona. Szerkesztette Vészits Ferencné. Írták sokan. Lektorálták: sokan. 2., javított és bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Northrop, Eugene P. Rejtélyek a matematikában (Riddles in Mathematics). Paradoxonok könyve. Fordította Varga Tamás. A fordítást ellenőrizte Makai Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960.

Novák László A nyomdászat története V. 1801–1867. Budapest: Novák László, 1928. (Grafikai művészetek könyvtára, 11.)

Novobátzky Károly A fizikai megismerés úttörői. Tíz tanulmány a természettudomány történetének kiemelkedő alakjairól. Lektorálta M. Zemplén Jolán. Előszó Gyulai Zoltán. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959 [A fizikai megismerés · Nicolaus Copernikus · Galileo Galilei · Isaac Newton · Eötvös Loránd · Albert Einstein · William Thomson · Ludwig Boltzmann · Max Plank · Pierre Curie]Nyárády Gábor–Szilágyi István–Vásárhelyi Tamás A világ műszaki múzeumai. Lektorálta Lakatos László. A magyar múzeumokról szóló fejezetek Endrei Walter, Faller Jenő, Kindzierszky Emil, Korompai Győző, Mészáros Vince, Minarovics János, Vajda Endre és Zórád Aladár közreműködésével készültek. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1961.

Nyomdászati lexikon. A szedés, gépszedés, betűöntés, stereotípia, galvano plasztika, nyomtatás, litográfia, mélynyomtatás, offset, könyvkötészet, klisékészítés, papiros, kalkuláció, üzletvitel, helyesírás, az üzemben előforduló elektrotechnikai és a sokszorosító iparban szükséges sok-sok egyéb tudnivalók összefoglalása. Szerkesztette Biró Miklós, Kertész Árpád, Novák László. Budapest: Biró Miklós Kiadása, 1936.Oberfrank Ferenc Az aranyművesség története. Lektorálta Takács József. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1986.

Ógörög–magyar szótár. Szerkesztette Soltész Ferenc, Szinyei Endre. Második újonnan átdolgozott és bővített kiadás. Előszó Gazda István. Sárospatak: Tanárképző Főiskola, 1875–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1984. (Tudománytár.)

Ókori lexikon I–IV. Szerkesztette Pecz Vilmos. Budapest: Franklin-Társulat, 1902–Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1985.

Ókori Történeti Chrestomathia I. Szerkesztette Marót Károly. Ókori keleti történeti chrestomathia. Egyetemi segédkönyv. Szerkesztette Harmatta János. Fordította és a jegyzeteket írta Dávid Antal, Hahn István, Harmatta János, Kákosy László, Komoróczy Géza, Tőkei Ferenc, Töttösy Csaba, Varga Edith, Wessetczky Vilmos. Lektorálta Csongor Barnabás, Harmatta János, Hahn István, Wessetczky Vilmos. 2. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1986.

Ókori Történeti Chrestomathia II. Szerkesztette Marót Károly. Görög történeti chrestomathia. Egyetemi segédkönyv. Szerkesztette Borzsák István. Fordította Borzsák István, Hahn István, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szabó Miklós, Szepessy Tibor. Lektorálta Moravcsik Gyula, Harmatta János. 3. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1976.

Ókori Történeti Chrestomathia III. Szerkesztette Marót Károly. Római történeti chrestomathia. Egyetemi segédkönyv. Szerkesztette Borzsák István. Fordította Borzsák István, Hahn István. Lektorálta Moravcsik Gyula, Harmatta János, Maróti Egon. Budapest: Tankönyvkiadó, 1963.

Olehnyik, Sz. N.–Nyesztyerenko, J. V.–Potapov, M. K. Régi szórakoztató feladatok. Fordította Halmos Istvánné. Lektorálta Székely J. Gábor. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

Olson, D. W.–Laird, E. S.–Lytle, T. E. High Tides and The Canterbury Tales. = Sky & Telescope April 2000, 44–49. p.

Ómagyar Mária-siralom. Keresztury Dezső tanulmányával, Szalay Lajos rajzaival. Budapest: Helikon Kiadó, 1982.

Omar Khayyam A mulandóság mámora. Omar Khajjám száz rubáí. Fordította Abet Ádám. Budapest: Terebess, cop. 1997.

__ __ Rubáiját. Fordította Sziklay Andor. Budapest: M-Szivárvány Alapítvány–Chicago, Framo, 1996. (Szivárvány könyvek, 29.)

__ __ Rubáíját. 2. kiad. Fordító Szabó Lőrinc. Illusztráció Szász Endre, utószó Vekerdi József. Budapest: Magyar Helikon, 1979, cop. 1965.

__ __ Rubáiját. Fordította Szabó Lőrinc. Budapest: Táltos, é. n.

L’opera completa di Braque… Presentazione di Marco Valsecchi Apparati critici e filologici di Massimo Carra Classici dell’arte, 53. Milano: Rizzoli Editore, 1971.

Oppenheim, A. Leo Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja (Ancient Mesopotamia. Portrait of a Dead Civilization). A 2., javított kiadást sajtó alá rendezte Erica Reiner. Fordította Gödény Endre, Háklár Noémi. A magyar kiadást gondozta Komoróczy Géza. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Orchard, Thomas N. The Astronomy of Milton’s ’Paradise Lost’. [Second Edition.] New York: Haskell House, 1966.

Øre, Øystein Bevezetés a számelmélet világába (Invitation to Number Theory). Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Az orosz felvilágosodás. Szerkesztette Niederhauser Emil. Fordította Fodor András, Niederhauser Emil, Simon András, Trócsányi György, Trócsányi Zoltán. Lektorálta Dolmányos István, D. Zöldhelyi Zsuzsa. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966. (Európai antológia. A XIX. századi Oroszország.)

Országh László Angol–magyar nagyszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó, ?.

Orvosi helyesírási szótár. Főszerkesztő Fábián Pál, Magasi Péter Szerkesztő Donáth Tibor, Ferenczy Gyula, Hargitai Rezső, Keszler Borbála. Lektorálta Dorogman György, Garzó Tamás, Szemere Gyula, Zelles Tivadar. Budapest: Akadémiai Kiadó–Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, 1992.

Az Orvosi Hetilap centenáriumi emlékkönyve. Az emlékkönyv összeállításában közreműködött az Orvosi Hetilap és az Országos Orvostörténeti Könyvtár munkaközössége. Összeállította Palla Ákos és Trencséni Tibor. Előszó Trencséni Tibor. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1959.

Oţetea, Andrei A reneszánsz és a reformáció (Renaşterea şi reforma). Fordította Réz Pál, Klumák István. A fordítást ellenőrizte Klumák István, Szász Zoltán. Lektorálta Makkai László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974. (Európa nagy korszakai. Reneszánsz sorozat.)

Ottlik Géza Iskola a határon. Regény. 9. kiadás. Budapest: Magvető Kiadó, 1995.

__ __ Próza. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980.

__ __ A Valencia-rejtély · Hajónapló · Pályákon. Budapest: Magvető Kiadó, 1989.

Ovidius Naso, Publius Átváltozások (Metamorphoses). Fordította Devecseri Gábor. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és a kísérőtanulmányt írta Szilágyi János György. A jegyzetszótárt összeállította Szepessy Tibor. 3. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1982. (Bibliotheca classica.)

__ __ A kétezer éves Ovidius. Szemelvények a költő műveiből. Fordította Babits Mihály, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Gaál László, Gáspár Endre, Horváth István Károly, Kardos László, Karinthy Gábor, Kerényi Grácia, Muraközy Gyula, Rónai Pál, Szabó Lőrinc. Válogatta és a jegyzeteket írta Szalmási Pál. A bevezetést írta Marót Károly. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1958.

__ __ Levelek Pontusból (Epistulae ex Ponto). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kartal Zsuzsa. A fordítást az eredetivel egybevetette Szörényi László. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1991. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

__ __ Római naptár, Fasti. Fordította, a név- és tárgymutatót összeállította Gaál László. A jegyzeteket és az utószót írta Bollók János. Lektorálta Borzsák István. Budapest: Helikon Kiadó, 1986. (Prométheusz könyvek, 12.)

Oxford számítástechnikai értelmező szótár Budapest: Novotrade, 1989 [Dictionary of Computing. Edited by Valeric Illingworth. New York, etc.: Oxford University Press, 1986]Öffenberger, Niels On the Prehistory of Many Valued Logic in Antiquity (Zur Vorgeschichte der mehrtwertigen Logik in der Antike) (A többértékű logikák[!] őstörténete az ókorban). Translated from German to English by Péter Fiers and Jörg Hardy. = EXISTENTIA V (1995) 1–4. Supplementa.

Örkény István Egyperces novellák. 2., bővített kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991. (Örkény István művei.)

__ __ Novellák I–II. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1980. (Örkény István művei.)

Örökbe fogadott találmányok. Szerkesztette Philipp Klarissza. Budapest: Magyar Szabadalmi Hivatal, 2000.

Örvények és repülők. Kármán Tódor élete és munkássága (The Wind and Beyond. Theodore von Kármán? Pioneer in Aviation and Pathfinder in Space). Írta Kármán Tódor és Lee Edson. Fordította Jereb Gábor. A fordítást ellenőrizte Csurgayné Ildikó. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.Pacioli, Luca De Divina Proportione. 1509.

Pais István Antik bölcsek, gondolatok, aforizmák. Budapest: Szerzői kiadás, 1987.

__ __ A görög filozófia. Budapest: Szerzői kiadás, 1992.

Palladio, Andrea Négy könyv az építészetről (Iqvattro libri dell’architettvra). Fordította Hajnóczi Gábor. Budapest: Képzőművészeti Alap, 1982. (Képzőművészeti zsebkönyvtár.)

Pallottino, Massimo Az etruszkok (Etruscologia). Fordította Jászay Magda. Lektorálta és a képanyagot kiegészítette Szilágyi János György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980.

Pannonhalma. Magyar és német nyelven. A bevezetést írta Keresztury Dezső. A fényképfelvételeket készítette Meződy Ö. István. Szakértő Csóka Gáspár. (Győr): Győr-Sopron megyei Idegenforgalmi Hivatal–(Budapest): Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, (1994)

Panofsky, Erwin Dürer as a Mathematician (A matematikus Dürer). = The World of Mathematics.

__ __ Az emberi arányok stílustörténete (The History of the Theory of Human Proportions as a Reflection of the History of Styles a Meaning in the Visual Arts című kötetből). Fordította Vekerdi László. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1976. (Gyorsuló idő.)

Pap János Puskás Tivadar. Egy nagy magyar feltaláló életregénye. Lektorálta Kadocsa Gyula, Sándor Vilmos. (Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya 1957. évi pályázatán jutalmat nyert mű.) Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960. (Terra.)

Pápai Páriz Ferenc Pax Corporis. Az-az Az emberi Test Nyavajáinak Okairól, Fészkeiről, ’s azoknak Orvoslásának Módgyáról való TRACTA. Kolozsvár: Pápai Páriz Ferenc, 1764–Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1984. (Magyar Hírmondó.)

Papert, Seymour Észrengés. A gyermeki gondolkodás titkos útjai (Mindstorms. Children, Computers and Powerful Ideas). Fordította Kepes János. Lektorálta Kőrösné Mikis Márta. Budapest: Számítástechnika-alkalmazási Vállalat, 1988.

Papp-Váry Árpád–Hrenkó Pál Magyarország régi térképeken. Szakmai szempontból lektorálta Wellmann Imre. A reprodukciókat készítette Lévai Jenő. Budapest: Gondolat–Officina Nova, 1989.

Paracelsus, Theophrastus Paragranum. Az igaz gyógyítás oszlopai. Fordította Adamik Lajos. Budapest: Helikon Kiadó, 1989. (Helikon stúdió, 12.)

A paraszt panaszai. Óegyiptomi novellák. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Dobrovits Aladár. A „Khufu és a varázslók” című történetet fordította és jegyzetekkel ellátta Kákosy László. Budapest: Magyar Helikon, 1963.

Parke, H. W.–Wormell, D. E. W. Delphoi jóslatok (The Delphic Oracle). Válogatta, fordította és az utószót írta Steiger Kornél. Lektorálta Bodnár M. István. Budapest: Holnap Kiadó, 1992.

Parkinson, Cecil Northcote Parkinson törvénye vagy az Érvényesülés Iskolája (Parkinson’s Law). Fordította Szász Imre. Kontrollszerkesztő Félix Pál. Illusztrálta Osbert Lancaster. 3. kiadás. Budapest: Minerva Kiadó, 1983.

Parmenides Töredékek (PARMENIDOU PERI FUSEWS). Görögül és magyarul. Fordította Szabó Árpád. = EXISTENTIA V (1995) 1–4, 203–215. p. Separatum [a különlenyomat a fordítás szövegét módosításokkal közli] 203–215 [a különlenyomat a fordítás szövegét módosításokkal közli]

Pataky Dénes–Marjai Imre A hajó a művészetben. 2., javított kiadás. Budapest: Corvina Kiadó, 1976.

Patay Pál Régi harangok. Budapest: Corvina Kiadó, 1977. (Iparművészeti sorozat.)

Pattantyús-Ábrahám Géza (1885–1956). Emlékkönyv születésének 100. évfordulójára. Szerkesztette Terplán Zénó. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület, 1985.

Pei, Mario Szabálytalan nyelvtörténet (The Story of Language). Fordította Fabricius Ferenc. Lektorálta Bárczi Géza. A fordítást lektorálta Hajdú Péter. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966.

Pelle János Rousseau világa. Lektorálta Ludassy Mária. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. (Írók világa.)

Penrose, Roger A császár új elméje. Számítógépek, gondolkodás és a fizika törvényei (The Emperor’s New Mind–Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics). Fordította Gálfi László. Szakmai lektor Gnädig Péter. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993.

Penyigey Dénes Tessedik Sámuel. Szerkesztő Gunst Péter, Hoffmann Tamás. Az előszót a szerkesztők írták. Szerkeszti az Agrártörténeti Szemle szerkesztő bizottsága. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980. (Agrártörténeti tanulmányok, 9.)

Perelman, J. I. Szórakoztató mechanika. Fordította Vida Gedeon és Kováts Gábor. Budapest: Dante, 1950.

Persius Flaccus–Aulus–Iuvenalis Szatírák (Persii Saturae · Iuvenalis Saturae). Fordította Muraközy Gyula. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

Péter Rózsa Játék a végtelennel. Matematika kívülállóknak. 4. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1969.

Petit, Jean-Pierre Minden relatív. Anselme Lanturlu kalandjai. Képregény a relativitáselméletről (Les Aventures d'Anselme Lanturlu. Tout est Relatif). Fordította Abonyi Iván. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1991.

Petneki Áron Krakkó. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2002. (Magyarok nyomában külföldön.)

Petőfi Sándor Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960.

Petrarca, Francesco Petrarca levelei. Szerkesztette, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Kardos Tibor. A fordítást lektorálta Szabó Árpád. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1962. (Európai antológia. Reneszánsz sorozat.)

Phaedrus, Gaius Iulius Mesék (Fabulae Aesopiae Lucianus). Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Terényi István. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1961.

Piggott, Stuart Az európai civilizáció kezdetei. Az őskori Európa az első földművelőtől a klasszikus ókorig (Ancient Europe from the Beginnings of Agriculture to Classical Antiquity). Fordította és az utószót írta Makkay János. A fordítást lektorálta Ecsedy István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Pilch Jenő (szerkesztő) A hírszerzés és kémkedés története I–III. Vitéz József Kir. herceg tábornagy bevezető soraival. Budapest: Franklin-Társulat, é.n. [1936 vagy az után]

Pinker, Steven A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? (The Language Instinct. How the Mind Creates Language). Fordította Bócz András. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1999. (Test és lélek.)

Pirenne, Henri A középkori gazdaság és társadalom története (Histoire économique et sociale du Moyen Age). Fordította Gyáros Erzsébet. A fordítást az eredetivel egybevetette, a bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Katus László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Planck, Max Válogatott tanulmányok. Az új fizika világképe. Válogatta és fordította M. Zemplén Jolán. Lektorálta Bíró Gábor. Az előszót írta Jánossy Lajos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965 [A fizika harcban a világnézetért · A fizikai törvényszerűség az új kutatás fényében · A kauzalitás a természetben · A kvantumelmélet keletkezése és eddigi fejlődése · A relatívtól az abszolútig · A tudományos eszmék eredete és hatása · Az akaratszabadság lényegéről · Az egzakt tudomány értelme és határai · Az új fizika világképe · Determinizmus vagy indeterminizmus · Pozitivizmus és reális külvilág · Tudományos önéletrajz]

Platón Az állam. Fordította és a jegyzeteket írta Jánosy István. Az utószót írta Redl Károly. 3., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Kiadó, 1989. (Politikai gondolkodók.)

__ __ A lakoma. Fordította Telegdi Zsigmond. A görög eredetivel egybevetette Kerényi Grácia. Az utószót és a jegyzeteket Falus Róbert írta. Az illusztrációkat Kondor Lajos készítette. Budapest: Magyar Helikon, 1961. (Új Elzevír könyvtár, 7.)

__ __ Phaidon. A lélek és az ideák (eCekraths faidon). Görögül és magyarul. Fordította és bevezette Szabó Árpád. = EXISTENTIA III–IV (1993–94) 1–4, 377–605. p.

__ __ Platón összes művei I–III. (Platonis opera omnia). Fordította Devecseri Gábor, Faragó László, Kárpáty Csilla, Kerényi Grácia, Kövendi Dénes, Papp János, Péterfy Jenő, Ritoók Zsigmond, Steiger Kornél, Szabó Árpád, Szabó Miklós, Telegdi Zsigmond A szöveget gondozta Falus Róbert Bevezetők Falus Róbert, Szabó Árpád. Magyarázatok Steiger Kornél, Szabó Árpád, Németh György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1984. (Bibliotheca classica.)

Plinius Caecilius Secundus, Caius (minor) Levelek. Fordította Borzsák István, Maróti Egon, Muraközy Gyula, Szepessy Tibor. Utószót írta Szepessy Tibor. A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Plinius Minor, edidit Mauritius Schuster (Leipzig, Teubner, 1958) Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. (Bibliotheca classica.)

__ __ Panegyricus. Traianus császár dicsőítése (Panegyricus. Traiano imperatori dictus). Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Hoffmann Zsuzsanna. Szerkesztette, az előszót írta és a fordítást ellenőrizte Maróti Egon. Szeged: JATE Kiadó, 1990.

Plinius Secundus, Caius (maior) A természet históriája (Historia naturalis). A növényekről. Részletek a XII–XXI. kötetből. A fordítás a Loeb Classical Library kiadása alapján készült (Pliny Natural History. Rackham. 17. ed. Heinemann, London, 1956.) Az illusztrációk Hieronymus Boch Kreiuterbuch (Strassburg, 1580.) című műve alapján készültek. Az írás IX. századi Karoling Minuszkula (verzál jellegű) betűtípus alapján készült. A szöveget Zánkai Géza válogatta. Az illusztrációkat Szlatky Mária válogatta. Fordította Tóth Sándor. Lektorálta Molnár István, Stirling János. Plinius életrajzát készítette Kádár Zoltán. A szöveget írta és a rajzokat készítette Erdélyi Zsuzsanna. Veszprém: Natura, 1987.

__ __ A természet históriája (Historia naturalis). Válogatott részek az I–VI. könyvekből. Csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban. Válogatta, fordította, a bevezetést és a jegyzeteket írta Váczy Kálmán. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973. (TÉKA.)

Plutarkhosz Iszisz és Oszirisz. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta W. Salgó Ágnes. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

__ __ Párhuzamos életrajzok I–II. (Plutarchi Vitae parallelae). Fordította Máthé Elek. Budapest: Magyar Helikon, 1978. (Bibliotheca classica.)

__ __ Szókratész daimónja. Válogatta, görögből fordította, a jegyzeteket és az utószót írta W. Salgó Ágnes. Lektorálta Steiger Kornél. Budapest: Helikon Kiadó, 1985. (Prométheusz könyvek, 7.) [Az isteni büntetés késlekedéséről · A hold arca · Szókratész daimonja]

Pócs Éva Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán. Válogatott tanulmányok I. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2002. (Szóhagyomány.)

Poe, Edgar Allan Edgar Allan Poe versei. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974.

Pogány Frigyes Szobrászat és festészet az építőművészetben. Munkatársak Balázs Éva és Szentkirályi Zoltán. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1959.

Pók Lajos Babits Mihály alkotásai és vallomásai tükrében. Második kiadás. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970. (Arcok és vallomások.)

Polányi Károly Dahomey és a rabszolgakereskedelem. Egy archaikus gazdaság elemzése (Dahomey and the Slave Trade an Analysis of an Archaic Economy). Fordította Sárkány Mihály. A fordítást ellenőrizte és a jegyzeteket írta Ecsedy Csaba. Bevezetés Bognár József. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1972.

__ __ Kereskedelem, piacok és pénz az ókori Görögországban (The Livelihood of Man). Fordította Endreffy Zoltán. A fordítást ellenőrizte Kis János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Polányi Mihály Filozófiai írások I–II. (The Logic of Liberty. Meaning). Válogatás. Válogatta Nagy Endre, Újlaki Gabriella. Fordította Beck András, Beck László, Lapos Ágnes, Mezei György, Nagy Endre, Nyírő Zsuzsanna, Orthmayr Imre, Székely László, Tóth László, Újlaki Gabriella, Unoka Zsolt, Wessely Anna. Szakmai szempontból lektorálta Fehér Márta, Karádi Éva, Nagy Endre, Orthmayr Imre, Palló Gábor, Újlaki Gabriella, Wessely Anna. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó, 1992. (Kísértések.) (Medvetánc.)

Pólya György A gondolkodás iskolája. A matematika módszerei új megvilágításban (How to Solve It? A New Aspect of Mathematical Method). Fordította Lakatos Imre, Pataki Béláné. 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.

__ __ A matematikai gondolkodás művészete I–II. I. Indukció és analógia. (Mathematics and Plausible Reasoning. Vol. I. Induction and Analogy in Mathematics). Fordította Kincses János, Pintér Lajos. A fordítást ellenőrizte Czédli Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988 II. A plauzíbilis következtetés (Mathematics and Plausible Reasoning. Vol. II. Patterns of Plausible Inference). Fordította Kincses János, Pintér Lajos. A fordítást ellenőrizte Czédli Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

__ __ Matematikai módszerek a természettudományban (Mathematical Methods in Science). Fordította Seres Iván. A fordítást ellenőrizte Urbán János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

__ __ A problémamegoldás iskolája I–II. (Mathematical Discovery on understanding, learning and teaching problem solving. Vol. I–II.). Fordította Pataki Béláné. Kontrollszerkesztő Varga Tamás, Pásztor István. Budapest: Tankönyvkiadó, 1967–68.

Pólya Jenő Az orvostudomány regénye. Budapest: Béta Irodalmi Rt., é.n. [1941] (Az emberi alkotás regényei, 1.)

Ponori Thewrewk Aurél Bibliai csodák. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965.

__ __ Csillagok a Bibliában. A Biblia a csillagászat fényében. Budapest: Tertia, 1993.

__ __ Divina Astronomia. Csillagászat Dante műveiben. Budapest: Magyar Csillagászati Egyesület, 2001.

Popper, Karl Raimund A tudományos kutatás logikája (Logik der Forschung). A fordítás Petri György és Szegedi Péter munkája. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1997.

__ __ A historicizmus nyomorúsága (The Poverty of Historicism). Fordította Kelemen Tamás. Lektorálta Siklai István. Az előszót írta Kelemen János. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. (Hermész könyvek.)

Póra Ferenc A magyar rokon értelmű szók és szólások kézikönyve. Harmincezer szinonim szó és szólás nyolcszáz logikai csoportban. A kötet az 1907-es „A magyar rokonértelmű szók és szólások kézikönyve” című kiadás alapján készült. Előszó a második kiadáshoz Szűts László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1991.

Priapusi versek · Priapea Római erotikus költemények · Erotica Romana. Fordította Fehér Bence. Budapest: Kirké, 2000 · Budapestini: Circe, MM. (Kirké kétnyelvű klasszikusok, 1. Classici Bilingues Circes, I.)

Priszter Szaniszló Növényneveink. Magyar–latin szógyűjtemény. Lektorálta Babos Lórántné, Csapody István, Debreczy Zsolt, Igmándy Zoltán, Tóth Sándor. Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1986.

Prokopios Titkos történet (Historia quae dicitur arcana). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kapitánffy István. Lektorálta Szepessy Tibor. Budapest: Helikon Kiadó, 1984.

Puder Sándor Mit köszönhet az irodalom az orvostudománynak? Az orvostudomány és a szépirodalom. Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tanulmány. A Vajda János Társaságban tartott székfoglaló előadás bővített változata. Az Orvosi Hetilap Tudományos Közleményei. Különlenyomat. 1933.

__ __ Szépirodalom és orvostudomány. Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tanulmány. Dr. Győry Tibor előszavával. Budapest: Novák Rudolf és Társa, 1933.

Pynchon, Thomas A 49-es tétel kiáltása [The crying of lot 49]. Regény. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Széky János. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990. (Modern könyvtár.)Quine, Orman, Willard van A logika módszerei (Methods of Logic). Fordította Urbán János. Szerkesztette, a jegyzeteket írta és a feladatmegoldásokat készítette Ruzsa Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968.Rába György Babits Mihály költészete 1903–1920. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981.

Rabelais, François Gargantua és Pantagruel. (Szemelvények.) Fordította Bendek Marcell. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta és a fordítást ellenőrizte Győry János. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954.

Rabszolgák az ókori Rómában. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Maróti Egon. Fordította Boronkai István, Borzsák István, Devecseri Gábor, Gáspár Endre, Havas László, Hahn István, Hegyi György, Horváth István Károly, Korchmáros Valéria, Kun József, Maróti Egon, Muraközy Gyula, Pető Mária, Szabó Kálmán, Szepessy Tibor, Tóth Béla, Ürögdi György. Lektorálta Sarkady János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Európai antológia. Róma.)

Radvánszky Béla Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században I. Budapest: Helikon Kiadó, 1986.

__ __ Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században II–III. Knoll Károly, 1879–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Raff György Raff György Természethistóriája gyermekek számára. Pest: Emich Gusztáv, 1846–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Rákos Sándor Gilgames · Agyagtáblák üzenete. Ékírásos akkád versek. Nyersfordítás Komoróczy Géza, műfordítás Rákos Sándor. Válogatta és a jegyzeteket írta Komoróczy Géza. 3. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974.

Rámájana. Fordította Jánosy István. A képanyagot Horváth Vera válogatta. Az előszót és a jegyzeteket Szentmihályi Szabó Péter írta. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1978.

Ramelli, Agostino The Various and Ingenious Machines of Agostino Ramelli (Agostino Ramelli különféle elmés szerkezetei). A Classic Sixteenth-Century Illustrated Treatise on Technology (Egy klasszikus XVI. századi illusztrált értekezés a technikáról). Aldershot: Scolar Press–New York: Dover Publications, 1987.

Rapaics Raymund A magyarság virágai. A virágkultusz története. Budapest: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1932–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Rathmann János Idegen szavak a filozófiában. Az arkhétól a zóon politikonig. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1988.

Ráth-Végh István A könyv komédiája. Budapest: Cserépfalvi, 1937.

Razin, E. A. A hadművészet története I–II. I. A háború rabszolgatartó korszakának hadművészete. II. A háború feudális korszakának története. Fordította Szentesi Ede és munkaközösség. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1959, 1961.

Read, Herbert A Concise History of Modern Painting. London: Thames & Hudson, 1959 [magyar kiadása: A modern festészet Budapest: Corvina Kiadó, 1965]

Reden, Alexander Sixtus von Az Osztrák–Magyar Monarchia. Történelmi dokumentumok. Budapest: Széchenyi–Salzburg: Druckhaus Nonntal Bücherdienst, 1989.

A régi Anglia hétköznapjai. Válogatás a „The Spectator” című egykorú folyóirat anyagából. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta, a fordítást ellenőrizte Hankiss Elemér. Fordította Mezei Iván. Lektorálta Róna Éva. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Régi görög hétköznapok. Szemelvények a görög művelődés forrásaiból. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Ritoók Zsigmond. Fordította Arany János, Csengery János, Franyó Zoltán, Horváth István Károly, Kerényi Grácia, Radnai András, Ritoók Zsigmond, Szabó Lőrinc, Szádeczky-Kardoss Samu, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Falus Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960. (Európai antológia. Görögország.)

Régi magyar öltözködés. Viseletek dokumentumok és források tükrében. Összeállította, a bevezetést és a jegyzeteket írta, a viselettörténeti lexikont összeállította Benyóné Mojzsis Dóra. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1988. (Magyar Hírmondó.)

Régi magyar világjárók. A kötet anyagát összegyűjtötte Borsody Bevilaqua Béla. Szerkesztette Agárdi Ferenc. 3. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Sikerkönyvek.)

A régi Róma napjai. Összeállította, az előszót, jegyzeteket és magyarázatokat írta Szepessy Tibor. Fordították Bede Anna, Boronkai Iván, Borzsák István, Csorba Győző, Devecseri Gábor, Gaál László, Győry Gyula, Hegyi György, Horváth István Károly, Kálnoky László, Kapitánffy István, Kárpáty Csilla, Korchmáros Valéria, Kún József, Kurcz Ágnes, Lakatos István, Maróti Egon, Muraközy Gyula, Révay József, Szabó Kálmán, Szabó Lőrinc, Szepessy Tibor. Lektorálta Maróti Egon. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. (Európai antológia. Róma.)

Rényi Alfréd Ars Mathematica. A szerző hátrahagyott vázlatai és terve alapján összeállította barátainak, munkatársainak és tanítványainak munkaközössége. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1973. (Elvek és utak.) [A barkochba-játék és az információelmélet · A gondolkodás iskolája · A kultúra egységéről, matematikus szemmel · A matematika és a társadalom · A természet könyvének nyelve · Ars Mathematica · Boszorkányság vagy matematika? · Dialógus a matematikáról · Dialógus a matematika alkalmazásairól · Dialógus a matematika tanításáról · Elkésett hozzászólás egy ankéthoz · Játék és matematika · Levelek a valószínűségről · Matematikáról, laikusoknak · Miért szeretem a „science fiction”-t? · Utószó a dialógusokhoz]

__ __ Napló az információelméletről. Összeállította Katona Gyula. Az előszót írta Révész Pál. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1976.

Révay Zoltán Titkosírások. Lektorok Fogarasi Mihály, Magyar István. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó, 1978.

Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 68 [Az ALGOL 68 programozási nyelv javított specifikációja]. Edited by A. van Wijngaarden. Berlin, etc.: Springer-Verlag, 1976.

Revised Report on the Algoritmic Language ALGOL 60 [Az ALGOL 60 programozási nyelv javított specifikációja]. Edited by Peter Naur. Copenhagen: Regnecentralen, 1962.

Réz Pál Apollinaire világa. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974. (Írók világa.)

Ribnyikov K. A. A matematika története (Isztorija matematiki). Egyetemi segédkönyv. Fordította Oláh Gyula. Kontrollszerkesztő Kis Ottó. A függeléket írta Szénássy Barna. 2. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1974. [Függelék Szénássy Barna A magyar matematika története].

Riedel Lóránt, L. Leonardo gépezetei. Lektorálta Halmágyi Szabolcs és Mondics Endre. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

Riedl Frigyes Arany János. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1982.

Rilke, Rainer Maria Auguste Rodin (Auguste Rodin). Fordította Szabó Ede. Budapest: Helikon Kiadó, 1984.

Rimbaud, Arthur Napfény és hús. Arthur Rimbaud minden verse, prózája és válogatott levelei. Válogatta, szerkesztette, az utószót írta és a jegyzeteket készítette Bárdos László. Fordították: Adamik Lajos, Határ Győző, Kardos László, Kovács Ilona, Nagy László, Pálffy Gabriella, Rónay György, Somlyó György és még sokan mások. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1989.

Ritoók Zsigmond Ponori Thewrewk Emil. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1993. (A múlt magyar tudósai.)

__ __–Sarkady János–Szilágyi János György A görög kultúra aranykora. Periklész százada. Szerkesztette Szilágyi János György. Lektorálta Castiglione László, Falus Róbert, Hahn István. Fordítások Arany János, Babits Mihály, Csengery János, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Jánosy István, Kerényi Grácia, Szabó Lőrinc, Trencsényi-Waldapfel Imre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969. (Európa nagy korszakai. Görögország.)

Robespierre, Maximilien Robespierre emlékiratai. Francia eredetiből fordította: Lányi Margit. Budapest: Phőnix, 1944. (Klasszikus írások.)

Robins, Gay–Shute, Charles The Rhind Mathematical Papyrus. An Ancient Egyptian Text (A Rhind matematikai papirusz. Óegyiptomi feladatgyűjtemény). London: British Museum, 1987–New York: Dover Publications, 1990.

Rogerson, John A bibliai világ atlasza (Atlasz of the Bible). Fordította Pálvölgyi Endre. Szaklektor Kalla Gábor. Budapest: Helikon Kiadó, 1994. (Kulturális atlasz.)

Rohrbach, Hans Természettudomány, világkép, hit (Naturwissenschaft, Weltbild, Glaube). Az előszót írta Hans Rohrbach. Fordította [n.a.] Budapest: Evangéliumi iratmisszió, 1973.

Róma istenei. Szerkesztette, az előszót, a bevezetést és a jegyzeteket írta Hahn István. Fordította Bollók János, Borzsák István, Devecseri Gábor, Gaál László, Hahn István, Kálnoky László, Kardos László, Kertész István, Kis Ferencné, Kun József, Lakatos István, Máthé Elek, Muraközy Gyula, Puskás Ildikó, Révay József, Szepessy Tibor, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Borzsák István. A fordítást ellenőrizte Szepessy Tibor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975. (Európai antológia. Róma.)

A római jog története és institúciói. Egyetemi tankönyv. Brósz Róbert és Pólay Elemér tankönyvének alapulvételével írta Földi András és Hamza Gábor. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Rihmer Zoltán. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996.

A római jog világa. Szerkesztette Diósdi György. Fordította Borzsák István, Devecseri Gábor, Diósdi György, Hamza Gábor, Kállay István, Terényi István, Visky Károly, Zlinszky János. Lektorálta Brósz Róbert. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973. (Európai antológia. Róma.)

Római költők antológiája. Fordította Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály, Balogh Károly, Bede Anna, Csorba Győző, Devecseri Gábor, Dsida Jenő, Gál László, Horváth István Károly, Illyés Gyula, Jánosy István, Kardos László, Kálnoky László, Kárpáty Csilla, Kerényi Grácia, Kosztolányi Dezső, Kurcz Ágnes, Kurucz Ferenc, Lakatos István, Lator László, Majtényi Zoltán, Maróti Egon, Marticskó József, Meller Péter, Muraközy Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Némethy Géza, Orbán Ottó, Radnóti Miklós, Ritoók Zsigmond, Rónai Pál, Rónay György, Sík Sándor, Szabó Kálmán, Szabó Lőrinc, Terényi István, Tótfalusi István, Tóth Béla, Trencsényi-Waldapfel Imre, Urbán Eszter, Vas István, Weöres Sándor. Válogatta, szerkesztette és a szöveget az eredetivel egybevetette Szepessy Tibor. A jegyzeteket összeállította Boronkai Iván. Második kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1964.

A római művészet világa. Az ősidőktől Augustusig. Szerkesztette Castiglione László. Fordította Barcza József, Bede Anna, Bollók János, Borzsák István, Cserép József, Devecseri Gábor, Ferenczy Endre, Gaál László, Hahn István, Hamza Gábor, Horváth István Károly, Kapitánffy István, Kárpáty Csilla, Kerényi Grácia, Kis Ferencné, Korchmáros Valéria, Kőháti Zsolt, Kun József, Lakatos István, Lóránth István, Máthé Elek, Meller Péter, Muraközy Gyula, Révay József, Sarkady János, Szepessy Tibor, Szilágyi János György, Szölgyémy Ferenc, Trencsényi-Waldapfel Imre. Lektorálta Szilágyi János György. A fordítást ellenőrizte Ferenczy Endre, Waczulik Margit. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974. (Európai antológia. Róma.)

Rónay László Devecseri Gábor alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. (Arcok és vallomások.)

Rossi, P. A filozófusok és a gépek (Il „Processo a Galilei” nel XX secolo. I filosofi e le macchine, 1400–1700. Profilo di Galileo Galilei. Nobilita dell’ uomo e pluralita dei mondi). Fordította Kepes Judit. A szöveget az eredetivel egybevetette Rozsnyai Ervin. Szaklektor Vekerdi László. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1975.

Rostan, Edmond Cyrano de Bergerac. Romantikus dráma öt felvonásban. Fordította Ábrányi Emil. Budapest: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), [é.n.]

Roszak, Theodore Az információ kultusza, avagy a számítógépek folklórja és a gondolkodás igaz művészete (The Cult of Information–The Folklore of Computers and the True Art of Thinking). Fordította Gieler Györgyi. Lektorálta és a jegyzeteket írta Heltai Péter. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990. (Mérleg könyvek.)

Rousseau, Jean-Jacques (1755) Az emberek közötti egyenlőtlenség eredete (Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ Vallomások (Les confessions). Részletek. Fordította Benedek István és Benedek Marcell. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

Róvó Aladár A betű. Hogyan készül a könyv? A könyvnyomdai műipar története. A fejléceket és iniciálékat Galambos Margit festőművész rajzolta. A fametszetek Kaza György grafikai műintézetében készültek. Budapest: Fővárosi Könyvkiadó, 1928.

Rozenberg, G.–Salomaa, A. (Eds.) Lindenmayer Systems, Impact in Theoretical Computer Science, Computer Graphics, and Developmental Biology. Berlin, etc: Springer-Verlag, 1992.

Rufus, Q. Curtius A makedón Nagy Sándor története (Historiarum Alexandri Magni Macedonis). Fordította és a jegyzeteket írta Kárpáty Csilla. Az utószót írta Maróti Egon. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1967. (Századok, emberek.)

Rupp Jakab Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Két térképmelléklettel. Pest: Az MTA Történeti Albizottsága, 1868–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1986. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Russell, Bertrand A filozófia alapproblémái (The Problems of Philosophy). Fordította és az előszót írta Fogarasi Béla. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1991. (Kis filozófiai sorozat.)

__ __ Filozófiai fejlődésem (My Philosophical Development). A jegyzeteket írta Bence György. Fordította Fehér Ferenc. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. (Gondolkodók.)

__ __ Miszticizmus és logika és egyéb tanulmányok (Mysticism and Logics and Other Essays). Fordította és az utószót írta Márkus György. Lektorálta Bence György. Budapest: Magyar Helikon, 1976. [Miszticizmus és logika (Mysticism and Logic, 1914) · A tudomány helye az általános műveltségre való nevelésben (The Place of Sciece in Liberal Education, 1913) · Amit a szabad ember imád (A Free Man’s Worship, 1902) · A matematika tanulmányozása (The Study of Mathematics, 1902) · A matematika és a metafizikusok (Mathematics and the Metaphysicians, 1901) · A tudományos módszer a filozófiában (On Scientific Method in Philosophy, 1914) · Az anyag végső összetevői (The Ultimate Constituents of Matter, 1915) · Az érzéki adatok viszonya a fizikához (The Relation of Sense-data to Physics, 1914) · Az ok fogalmáról (On the Notion of Cause, 1912) · Tudás ismeretség révén és tudás leírás révén (Knowledge by Acquaintance and Knowledge by Description, 1910–1911)]

__ __ A nyugati filozófia története a politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig (A History of Western Philosophy). Fordította Kovács Mihály. A fordítást az eredetivel egybevette Dörömbözi János és Gyetvai Mária. Szakmailag ellenőrizte Dörömbözi János. Budapest: Göncöl, 1994.

Ruzsa Imre A matematika és a filozófia határán. Lektorálta Péter Rózsa. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.

__ __ A matematika néhány filozófiai problémájáról. = Ruzsa ImreUrbán János Világnézeti nevelésünk természettudományos alapjai IV. Bírálók Péter Rózsa, Makkai Mihály, Sós Vilmos, Vajda Mihály. Budapest: Tankönyvkiadó, 1966.Saadia Gaon (Saadia ibn Yusuf) The Book of Beliefs and Opinions (Kitáb al-amánát va-al-i’tiqádát). English text by S. Rosenblatt New Haven: Yale University Press, 1948. Magyar nyelvű kiadás

Sadoul, Georges A filmművészet története (Histoire de l'art du cinéma des origines a nos jours). Fordította Szávai Nándor. Lektorálta Lajta Andor, Pánczél Lajos. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1959.

Sagan, Carl Az éden sárkányai (The Dragons od Eden). Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról. Fordította Szilágyi Tibor. 2. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1990.

Sain Márton Matematikatörténeti ABC Adatok, tények, érdekességek a matematika középfokú tanításához és tanulásához. Lektorálta Hardy Zsigmond, Szénássy Barna, Dékány Józsefné, Vekerdi László. 6. kiadás Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó–TypoTeX Kiadó, 1993.

__ __ Nincs királyi út! Matematikatörténet. Lektorálta Vekerdi László, Andréka Hajnal és Sain Ildikó. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Saint-Exupéry, Antoine de A kis herceg (Le petit prince). Fordította Rónay György. 11. kiadás. Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1993.

Salamon Henrik A magyar stomatologia (fogászat) története a legrégibb időktől napjainkig. A magyar fogorvosok országos egyesületének megbízásából írta Salamon Henrik egyetemi címzetes nyilvános rendkívüli tanár. Budapest: Magyar Fogorvosok Országos Egyesülete, 1942.

Sallustius Cripus, Caius Sallustius összes művei (Sallustii opera omnia). Fordította Kurucz Ágnes. Utószó Hahn István. Budapest: Magyar Helikon, 1978. (Bibliotheca classica.)

Sambucus, Joannes [Zsámboky János] Emblemata. A fakszimile szövegét gondozta Varjas Béla. A német nyelvű kísérő tanulmányt írta August Buck. Antverpiae: Ex Officina Christophori Plantini, mdlxiv (1564)–Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. (Bibliotheca hungarica antiqua, 11.) [emblemata. cvmaliqvot nvmmis antiqvi operis. ioannis sambvci tirnaviensis pannonii. antverpiae. ex officina christophori plantini. m. d. lxiv. cvm. privilegio].

Santarcangeli, Paolo Labirintusok könyve. Egy mítosz és egy szimbólum története (Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo). Fordította Karsai Lucia. A fordítást ellenőrizte Fogarasi Miklós, Lóránt István, Paolo Santarcangeli. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970.

Sarlóska Ernő Bolyai János, a katona. = MTA III. Osztályának Közleményei XV (1965) 4, 341–387. p.

Saussy III., George Stone The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Words (A különös és érdekes szavak Penguin szótára). London: Penguin, 1986.

Schattschneider, Doris–Walker, Wallace M. C. Escher kaleidociklusok. Köln: Benedikt Taschen Verlag, 1992.

Schiller Róbert Egy kultúra között. Válogatott írások. Budapest: TypoTeX Kiadó, 2004. (Válogatott írások.)

__ __ A sátán kertje. = Természet Világa 127 (1996) 5. (KÖZÖTT rovat)

__ __ A tömegmegmaradás művészete. = Természet Világa 127 (1996) 9 (KÖZÖTT rovat) 410. p.

__ __ Karinthy a tudomány ellen. = Természet Világa 127 (1996) 11. (KÖZÖTT rovat, 514. p.

Schmidt Márton Logika. Pozsony, Budapest: Stampfel Károly, 1901. (Stampfel-féle tudományos zseb-könyvtár, 80.)

Schneider, Wolf Városok Urtól Utópiáig (Überall ist Babylon. Die Stadt des Menschen von Ur bis Utopia). Fordította Tedeschi Mária. Lektorálta Harmatta János. Térképek Kiss Mariann. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Schrödinger, Erwin Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette és lektorálta Tőrös Róbert. Fordította Fáy Gyula, Nagy Imre. Utószó Maróti Lajos. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985. [A hullámmechanika alapgondolata · A természettudományos világkép sajátosságai · A természettudományok szellemi hatása az életre · Elképzelésünk az anyagról · Levelek a hullámmechanikáról · Mi a „reális”? · Mi az élet? · Mit nevezünk elemi részecskének?]

Schultheisz Emil, dr. Az orvoslás kultúrtörténetéből. Sajtó alá rendezte Gazda István. Budapest: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület–Piliscsaba: Magyar Tudománytörténet Intézet, 1997. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 3.)

Seibert, Ilse A nő az ókori Keleten (Die Frau im alten Orient). Fordította Székely András. A fordítást az eredetivel egybevetette és szakmai szempontból ellenőrizte Varga Edith. Budapest: Corvina Kiadó–Leipzig (Lipcse): Edition Leipzig, 1975.

Seligmann, Kurt Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban (Magic, Supernaturalism and Religion). Fordította Greskovits Endre. A fordítást ellenőrizte és az utószót írta Szőnyi György Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Sellei Sarolta–Panyik István Shakespeare Angliája. A bevezető tanulmányt írta és az idézeteket válogatta Makkai László. A királydrámák fordítói Arany János, Németh László, Somlyó György, Vas István, Weöres Sándor. Budapest: Corvina Kiadó, 1982.

Selye János Álomtól a felfedezésig. Egy tudós vallomásai (From Dream ti Discovery on Being a Scientist). Fordította Józsa Péter. A fordítást ellenőrizte Benedek István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

__ __ Életünk és a stress (The Stress of Life). Fordította Both Miklós. Az előszót írta Lissák Kálmán. 7. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978.

__ __ Stressz distressz nélkül (Stress without Distress). Fordította Mészáros Károly. Az előszót írta Lissák Kálmán. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. (Korunk tudománya.)

__ __ In vivo. A szupramolekuláris biológia védelmében. Hat kötetlen, illusztrált előadás (In Vivo. The Case for Supramolecular Biology). Az előszót írta Lissák Kálmán, Szent-Györgyi Albert. Fordította Mészáros Károly. A fordítást ellenőrizte Lissák Kálmán. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.

Seneca, Lucius Annaeus De ira. A haragról. Latin és magyar nyelven. Fordította Kovács Mihály. Előszó, szöveggondozás Dörömbözi János. Pécs: Seneca, 1992. (Seneca könyvek.)

__ __ Erkölcsi levelek (Lucii Annaei Senecae Epistulae ad Lucilium). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Kurcz Ágnes. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1975.

__ __ Játék az isteni Claudius haláláról (Apocolocyntosis). Fordította Szilágyi János György. A fordítást a latin eredetivel egybevetette Szepessy Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1963. [A cím szó szerinti jelentése: tökké változás]

__ __ Vigasztalások (Consolationes). Válogatta, fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Révay József. Budapest: Magyar Helikon, 1967.

__ __ William Shakespeare összes drámái I–IV. I. Királydrámák, II. Vígjátékok, III. Tragédiák, IV. Színművek. Fordította Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály, Devecseri Gábor, Fodor József, Gáspár Endre, Jékely Zoltán, Kardos László, Kosztolányi Dezső, Lator László, Mészöly Dezső, Németh László, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szabó Magda, Szász Imre, Vajda Endre, Vas István, Weöres Sándor. Az utószót Kéri László írta. Budapest: Magyar Helikon, 1972. (Helikon klasszikusok.)

__ __ The Works of William Shakespeare Vols. I–VII. From text of the Rev. Alexander Duyce’s second edition. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868. (Collection of British Authors Tauchnitz Edition, 40–47.)

Shaw, George Bernard Cashel Byron mestersége (Cashel Byron’s Profession). Fordította Benedek Marcell. Budapest: Sport- Lap- és Könyvkiadó, 1957.

__ __ Öt színdarab. Fordította Ottlik Géza és Réz Ádám. A bevezető tanulmányt írta Háy Gyula. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1952 [Szerelmi házasság · Warrenné mestersége · Barbara őrnagy · Fanny első színdarabja · Szent Johanna]

__ __ Színművek. Budapest: Magyar Helikon, 1965. (Helikon klasszikusok.)

__ __ Politikai ábécé (Everybody’s Political What’s What). Fordította Gombos László. Budapest: Dante Könyvkiadó, 1947.

__ __ Vélemények · Gondolatok. Válogatta és fordította Ruttkay Kálmán. A bevezető tanulmányt írta Szobotka Tibor. Budapest: Bibliotheca Kiadó, 1958. (Aurora, 9.)

Si King – Dalok Könyve. Fordította Csanádi Imre, Illyés Gyula, Jánosi István, Károlyi Amy, Kormos István, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Rab Zsuzsa, Szabó Magda, Weöres Sándor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1974. (Lyra mundi.)

Siklóssy László Hogyan épült Budapest? (1870–1930). A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. Rakovszky Iván előszavával. Pest: Fővárosi Közmunkák Tanácsa, 1931–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Simon Róbert Az iszlám keletkezése. Lektorálta Czeglédy Károly, Tőkei Ferenc. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967.

__ __ A Korán világa. Budapest: Helikon Kiadó, 1987. (Prométheusz könyvek, 17.)

Simonovits Anna Leibniz filozófiája a XX. század tudományának tükrében. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1992.

Simonyi Károly A fizika kultúrtörténete. Lektorálta Mátrai László, Vekerdi László. 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

__ __ A fizikai kutatások frontvonala a harmadik évezred küszöbén. A Természet Világa pótfüzete. = Természettudományi Közlöny 126 (1995) 9 [kiegészítő, aktualizált befejező rész A fizika kultúrtörténete című könyv harmadik kiadásához]

Smith, David Eugene History of Mathematics Vols. I–II (A matematika története) Volume I. General Survey of the History of Elementary Mathematics. (I. köt. Az elemi matematika történetének általános áttekintése) Volume II. Special Topics of Elementary Mathematics (II. köt. Az elemi matematika történetének speciális területei). New York: Ginn, 1923, 1925–New York: Dover Publications, 1958.

Snow, Charles Percy The Two Cultures: and A Second Look (A két kultúra és Egy másik nézőpont). An expanded version of The Two Cultures and the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 1965.

Sobel, Dava Hosszúsági fok. Egy magányos géniusz igaz története, aki megoldotta kora legnagyobb tudományos problémáját (Longitude). Fordította Babits Péter. Pécs: Alexandra, 1997.

Sokal, A.–Bricmont, J. Intellektuális imposztorok. Posztmodern értelmiségiek visszaélése. Fordította Kutrovácz Gábor. Budapest: TypoTeX Kiadó, 2000.

Soltész Katalin, J. Babits Mihály költői nyelve. Lektorok Bárczi Géza, Bóka László. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1965. (Nyelvészeti tanulmányok, 8.)

Somlyó György A költészet vérszerződése. Tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977.

__ __ A mesék második könyve. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972.

__ __ Árnyjáték. Regény. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1977. (Magvető zsebkönyvtár.)

__ __ Szélrózsa. Összegyűjtött versfordítások. III. XX. század. Harmadik, javított és bővített kiadás. Budapest: Tevan Kiadó, 1998.

__ __ Talizmán. 138 szonett. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 2005.

Somogyi Béla A magyar kártyanyelv szókincse. Lektor Büky Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. (Nyelvtudományi értekezések, 131.)

Sontag, Susan A fényképezésről. Tanulmányok. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. (Modern könyvtár, 437.)

Sophoklés Sophoklés drámái. Fordította Babits Mihály, Devecseri Gábor, Horváth István Károly, Jánosy István, Kardos László, Kerényi Grácia, Trencsényi-Waldapfel Imre. Utószó Falus Róbert. A jegyzeteket írta Szilágyi János György. Budapest: Magyar Helikon, 1970. (Bibliotheca classica.)

Spengler, Oswald A nyugat alkonya I–II. Fordította Juhász Anikó és Csejtei Dezső. Európa Könyvkiadó, 1994.

__ __ A számok értelméről. A nyugat alkonya I. fejezete. Fordította Juhász Anikó és Csejtei Dezső. A fordítást szakmai szempontból ellenőrizte Pollák György. = EXISTENTIA I (1991) 1–2 pp. 231–268.

Spinoza Politikai tanulmánylevelek. Az előszót és a jegyzeteket írta Szegő Katalin. Fordította Szemere Samu. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1979. (TÉKA.)

__ __ Spinoza műhelyében. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Nádor György. Fordította Nádor György, Szemere Samu. Lektorálta Márkus György, Wittman Tibor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963. (Európai antológia. Németalföldi forradalom.)

A sport krónikája. Írta és szerkesztette Walter Umminger. Előszó Schmitt Pál. Függelék Karl Adolf Scherer. Fordította Balassa Anna, Besenyei Gábor, Brávácz Alexandra, Dani Tivadar, Galambosi Ágnes, Haraszti Luca, Majtényi Zoltán, Molnárné Végh Anna, Rónaszegi Éva, Szabó Péter, Székely András. A magyar sporttörténeti részt írta Takács Ferenc. Az 1990. második félév, az 1991. és 1992. évek sporttörténeti összefoglalása Jancsó Kornél munkája. Budapest: Officina Nova, 1992. (Krónikák.)

Staar Gyula De mi az igazság… Beszélgetések Simonyi Károllyal. Szakmailag ellenőrizte Radnai Gyula. Budapest: Közlöny és Lapkiadó, 1996.

__ __ A megélt matematika. Beszélgetések. Szakmailag ellenőrizte Varga Antal és Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990. [Fejes Tóth László · Weszely Tibor · Szőkefalvy-Nagy Béla · Szénássy Barna · Jakov Grigorjevics Szinaj · Kárteszi Ferenc · Erdős Pál · Benoît B. Mandelbrot · Rolan Lvovics Dobrusin · Császár Ákos · Fried Ervin · Lovász László · Tóth Imre · William R. Wade · Szemerédi Endre · Lennart Carleson]

__ __ Megszállottak. Öt magyar fizikus. Szakmailag ellenőrizte és az előszót írta Vekerdi László. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1991. [Vermes Miklós · Gyarmati István · Bay Zoltán · Simonyi Károly · Balázs Nándor]

Stäckel Pál Bolyai Farkas és Bolyai János geometriai vizsgálatai I–II. Fordító Rados Ignácz. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1914.

Stegena Lajos Atlantisz. Lektorálta Egyed László, Hahn István, Szénás György, Vécsey Zoltán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

__ __ Korok és térképek. Lektorálta Csendes László, Elekes Lajos, Marik Miklós. A képeket válogatta Bartha Lajos. Ábrák Németh Zsuzsa. Fotó Veres Tamás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984. (Gondolat zsebkönyvek.)

__ __ Térképtörténet. Egyetemi tankönyv. Lektorálta Elekes Lajos, Papp-Váry Árpád. A történeti részeket átnézte Nádor Géza, Laszlovszky József. 3., átdolgozott kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983.

Steinhaus, Hugo Matematikai kaleidoszkóp (Mathematical Snapshots). Fordította Pataki János. A jegyzeteket a magyar kiadáshoz Bezdek András és Fodor János írta. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Stewart, Ian A matematika problémái (The Problems of Mathematics). Az előszót írta James Joseph Sylvester. Fordította Freud Róbert. Lektorálta Laczkovich Miklós. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991.

__ __ A természet számai. A matematikai képzelet irreális realitása (Nature’s Numbers). Fordította Bacsó Gábor. A fordítást az eredetivel egybevetette: Béresi Csilla, szakmailag ellenőrizte, továbbá a magyar nyelvű ajánlott irodalmat összeállította: Abonyi Iván. Budapest: Kulturtrade Kiadó, 1995. (Világ–Egyetem.)

Stonier, Tom Információ és az univerzum belső szerkezete (Information and the Internal Structure of the Universe) (Information und innere Struktur des Universums). Fordította Ungvárai János és Ungvárainé Nagy Zsuzsanna. A fordítást lektorálta Abonyi Iván. Budapest, Berlin, Heidelberg, etc.: Springer Hungarica, 1993.

Strabón Geógraphika. Fordította Földy József. Lektorálta és az előszót írta Balázs János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Strieder, Peter The Hidden Dürer (A titokzatos Dürer). English translation by Vivienne Menkes. Oxford: Phaidon, 1978.

Struik, Dirk J. A matematika rövid története (A Concise History of Mathematics). Fordította Auer Kálmán. Lektorálta Révész Pál. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1958.

Styron, William Látható sötétség (Darkness Visible: A Memoir of Madness). Fordította Kiss Zsuzsa. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1993. (Mérleg könyvek.)

Suetonius Tranquillus, Caius A caesarok élete (De vita Caesarum). Fordította Kis Ferencné. Az utószót és a jegyzeteket írta Hegyi György. Budapest: Magyar Helikon, 1975. (Bibliotheca classica.)

Sullivan, Walter A vándorló kontinensek [Continents in Motion]. Fordította Kardeván Péter és Szurovy Géza. A fordítást az eredetivel egybevetette Mindszenty Andrea és Tóth Géza. Az utószót írta és a kéziratot szakmai szempontból átnézte Juhász Árpád. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Sur, J. U. Elbeszélések a naptárról. Fordította Csorba Lajos. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1964.

Surányi Dezső Kerti növények regénye. Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1985.

Swiderkowna, Anna A hellenizmus kultúrája Nagy Sándortól Augustusig (Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta). Fordította Murányi Beatrix. Lektorálta Mohay András. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1981. (Európa nagy korszakai. Görögország.)

Swift, Jonathan Cycloid Pudding (Puding à la ciklois). Excerpts: „Voyage to Laputa” from Gulliver’s Travels. = The World of Mathematics.

__ __ Gulliver utazásai a világ több távoli országába (Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver). Fordította Pálóczi Horváth György. Budapest: Az Est–Pesti Napló, [1934]. (Filléres klasszikus regények.)

__ __ Gulliver utazásai (Gulliver’s Travels). Fordította Karinthy Frigyes. Budapest: Franklin-Társulat, 1914. (A regényírás mesterei.)

__ __ Gulliver utazásai (Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver). Fordította Szentkuthy Miklós. Illusztrálta Hincz Gyula. Budapest: Magyar Helikon, 1979.

__ __ Gulliver utazásai (Gulliver’s Travels). Fordította és bevezette Wildner Ödön. Budapest: Rózsavölgyi és Társa, é. n.

__ __ Gulliver’s Travels (Gulliver utazásai). Complete and Unabridged. Ware: Wordsworth, 1992. (Wordsworth Classics.)Szaádja Gáon Hittételek és vélemények könyve (Kitáb al-amánát va-al-i’tiqádát). Arabból fordította Hegedüs Gyöngyi. Előszó Tatár György. Budapest: Goldziher Intézet–L’Harmattan Kiadó, 2005. (ΔΙΑΛΟΓΟΣ.)

Szabadváry Ferenc Lavoisier és kora. Lektorálta M. Zemplén Jolán. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.

__ __–Szőkefalvi-Nagy Zoltán A kémia története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1972.

Szabó Árpád ’SOPHIA’ és ’PHILOSOPHIA’. = EXISTENTIA I (1991) 1–2, 151–178. p.

__ __ Az eleai Parmenidés. = EXISTENTIA II (1992) 1–4, 37–67. p.

__ __ Az éleai Zénón. = EXISTENTIA III–IV (1993–94) 1–4, 29–56. p.

__ __ Euklidés és az eleai filozófia. = EXISTENTIA I (1991) 1–2, 51–75. p.

__ __ A matematika alapjainak euklideszi terminusai I. = MTA III. Osztályának Közleményei X (1960) 4, 441–468. p.

__ __ A matematika alapjainak euklideszi terminusai II. = MTA III. Osztályának Közleményei XI (1961) 1, 1–46. p.

__ __ A matematikai „axióma” görög terminus technikusa. = Antik Tanulmányok VI (1959) *, 173–184. p.

__ __ A matematikai „bizonyítás” görög terminus technikusa. = Antik Tanulmányok V (1958), 25–43. p.

__ __ Platón élete. = EXISTENTIA II (1992) 1–4, 279–306. p.

__ __ A görög matematika. Tudománytörténeti visszapillantás. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet–Budapest: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, [kb. 1998]. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 4.)

__ __ A görög matematika kibontakozása. Budapest: Magvető Kiadó, 1978. (Gyorsuló idő.)

__ __ The Beginnings of Greek Mathematics (Anfänge der Griechischen Mathematik) (A görög matematika kezdetei). Translated by A. M. Ungar. Dordrecht (Holland): D. Reidel Publishing–Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978.

__ __–Kádár Zoltán Antik természettudomány. Lektorálta Vekerdi László, Stirling János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Szabó György Mediterrán mítoszok és mondák. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1973.

__ __ Mitológiai Kislexikon. A kötet a Kriterion Könyvkiadónál 1973-ban megjelent első kiadás alapján készült. Budapest: Trezor, 1992.

Szabó Lőrinc Örök barátaink I. köt. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958.

Számítástechnikai értelmező szótár (Dictionary of Computing). Fordította Czinege Zoltán, Fodor Ildikó, Inotai László, Nagy Ákos. Lektorálta Csépai János, Quittner Pál, Zboray András. Budapest: Novotrade–New York, etc.: Oxford University Press, 1989.

Szanszkrit líra. Szerkesztette Lakatos István. Fordította Lakatos István, Szabó Lőrinc, Tellér Gyula, Vekerdi József, Weöres Sándor. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1988. (Lyra mundi.)

Szántó András Eleink ételei. Válogatás régi szakácskönyvekből. Lektorálta Draveczky Balázs, Lontai Egon. Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1986.

Szántó Tibor A betű. A betűtörténet és a korszerű betűművészet rövid áttekintése. 5. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986.

__ __ Könyvtervezés. Lektorálta Földes György, Beck Péter, Holl Béla. Budapest: Kossuth Nyomda, 1988.

__ __ A szép magyar könyv (1473–1973). Az ötszáz éves magyar könyvművészet képeskönyve. Lektorálta Klaniczay Tibor és Holl Béla. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974.

Szathmári Sándor Kazohinia. Utószó a Kazohiniához: Keresztury Dezső. 5. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980. (Magvető zsebkönyvtár.)

Szathmáry László Magyar alkémisták. Az előtanulmányt írta Fónagy Iván. Az utószót és a bibliográfiát összeállította, továbbá a függelék alkémiatörténeti írásait válogatta és a jegyzeteit készítette Móra László. Sajtó alá rendezte Gazda István. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1986. (Tudománytár.)

Százhuszonöt éve nyílt meg a kolozsvári tudományegyetem I–II. Emlékkönyv. Összeállította Gazda István. Szakmai bíráló Szögi László. Budapest: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 1997.

Széchenyi István Balatoni gőzhajózás. Pest: Trattner és Károlyi Intézete, 1846–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1983. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

__ __ Hitel. Pest: Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István, 1830–Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1991.

__ __ Selyemrül. Pest: Trattner és Károlyi, 1840–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1982. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

__ __ Széchenyi István pesti tervei. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. (Magyar levelestár.)

Székely J. Gábor Paradoxonok a véletlen matematikájában. Lektorálta Krámli András. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1982.

Székely János Semmi, soha. Versek (1948–1986). A bevezető tanulmányt Szilágyi Júlia írta. A borítólapon Erdélyi Lajos felvétele. A kötetet költői életműve egyedül hiteles hagyatéka gyanánt, 1990-ben Székely János állította össze. Második kiadás. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1999. (Romániai magyar írók.)

Székely László Einstein Kozmoszától a Fölfúvódó Világegyetemig (From Einstein’s Cosmos to the Inflationary Universe). A standard kozmológiai paradigma története és filozófiai-ismeretelméleti háttere. Budapest: Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs Központja, ELTE BTK, 1990. (A Filozófiai Figyelő kiskönyvtára, 5.)

Székely Sándor Az orvostudomány története. Lektorálta Farkas Károly, Hahn Géza. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1960.

Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Válogatta, összeállította, a jegyzeteket és az utószót írta Pócs Éva. Szakmailag Istvánovits Márton és Jankovics József ellenőrizte. Budapest: Helikon Kiadó, 1986. (Prométheusz könyvek, 11.)

Szemere Gyula Az akadémiai helyesírás története (1832–1954). Lektorálta Fábián Pál. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. (Nyelvészeti tanulmányok, 17.)

Szénássy Barna Bolyai Farkas (1775–1856). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1975.

__ __ Kőnig Gyula (1849–1913). Lektorálták Oláh Gyula, Vekerdi László. Szerkesztette Horváth Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965.

__ __ A magyarországi matematika története a legrégebbi időktől a 20. század elejéig. Lektorálta Makkai László, Szász Gábor és Vekerdi László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970.

Szenczi Miklós–Szobotka Tibor–Katona Anna Az angol irodalom története. Lektorok Hankiss Elemér, Kéry László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Szent Biblia. Az-az, Istennek Ó és Uj Testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras, Magyar nyelvre fordittatott Karoli Gaspar által. És mostan hatodszor e’ kis formában kibotsatattatott a’ Belgyiomi Académiákban tanúló Magyaroknak forgolódások által. Nyomtattatott Amstelodámban M. Tótfaluss Kis Miklós Költségével ’s Betüivel 1685 esztendöben. Az 1685-ben Misztótfalusi Kis Miklós által nyomtatott Biblia betűhív rekonstrukciója. Elkészítéséhez a dr. Bottyán János hagyatékából vásárolt 1685. évi amszterdami kiadás szolgált alapul. A kiegészítéshez és javításhoz felhasznált kötetek: az Országos Széchenyi Könyvtár RMK I. 1324 jelzetű példánya, a Ráday Gyűjtemény Könyvtárának RMK 153 jelzetű pédánya és a Sárospataki Tudományos Gyűjtemények Könyvtárának L 614 jelzetű példánya. Amsterdam: M. Tótfalusi Kis Miklós, 1685–Budapest: Európa Könyvkiadó, 1991 [Janson betűvel] [a címoldalon a kiadás dátumaként 1685, míg a gerincen 1695 szerepel]

Szent Biblia. Budapest: Kálvin János Kiadó, 19??.

Szent Biblia. Budapest: Szent István Társulat, 19??.

Szent-Györgyi Albert Az anyag élő állapota (The Living State and Cancer). Fordította Gervay Judit. Az utószót a magyar kiadáshoz Marx György Írta. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983. (Gyorsuló idő.)

__ __ Egy biológus gondolatai. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1970.

__ __ Az élet jellege. Válogatott írások. 2. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1973. (Gyorsuló idő.)

__ __ Az őrült majom. Írta egy biológus (The Crazy Ape. Written by a Biologist for the Young). Fordította Szabó Elek. A szöveghűséget ellenőrizte és szerkesztette Ladányi Katalin. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1989. (Gyorsuló idő.)

__ __ Válogatott tanulmányok. Válogatta, szerkesztette, a fordítást ellenőrizte és a bevezetést írta Elődi Pál. Fordította Béres Mária, Elődi Pál, Herczeg Gyuláné, Tóth Miklós, Szabó Attila. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai. Dokumentumok a magyar kertkultúra évezredes történetéhez. Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta Surányi Dezső. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982. (Magyar Hírmondó.)

Szepsi Csombor Márton Europica varietas (Europica varietas avagy Szepsi Csombor Mártonnak Lengyel-, Mazur-, Pruz-, Dánia, Frízia, Hollandia, Zélandia, Anglia, Gallia, Német- és Csehországon, viszontag az prussiai, pomerániai, svéciai, norvégiai, fríziai, zélandiai, britanniai tengeren való bujdosásában látott, hallott különb-különbféle dolgoknak rövid leírása, mely minden olvasónak nemcsak gyönyörűségére, sokféle hasznára is szolgálhat. Kassán, Festus János által, 1620.) Az 1968-ban megjelent kritikai kiadás alapján a szöveget gondozta és magyarázta Kulcsár Péter. Az előszót Kovács Sándor Iván írta. A latin versbetéteket Weöres Sándor fordította. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979.

Szerb Antal Magyar irodalomtörténet. Budapest: Révai, [1935]

__ __ A világirodalom története. A szöveget gondozta Szerb Antalné. 6. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1980.

Szilády Károly Könyvnyomdászati Műszótár, a’ tárgyak’ rövid magyarázatával együtt. A magyar szószedetet összeállította és a kísérőtanulmányt írta Haiman György. Budapest: Pátria Nyomda, 1985.

Szilágyi Gábor 150 év. A fotográfia története eredeti írásokban és képekben. A szöveget válogatta, fordította, az előszót és a jegyzeteket írta, a lexikont összeállította Szilágyi Gábor. Lektorálta Túri Zoltán. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1990.

__ __ Daguerre. A fényképezés felfedezésének története. (Daguerre születésének 200. évfordulójára.) Lektorálta Végvári Lajos. Az eredeti szövegrészeket a szerző fordította. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1987.

Színház és stadion. Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta Ritoók Zsigmond. Fordították Csengeri János, Devecseri Gábor, Franyó Zoltán, Gyomlay Gyula, Máthé Elek, Muraközy Gyula, Prácser Albert, Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szabó Miklós, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vekerdi József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968. (Európai antológia. Görögország.)

A színház világtörténete I–II. Főszerkesztő Hont Ferenc. I. Szerkesztette Staud Géza, Székely György. Írta Belitska Scholtz Hedvig, Cenner Mihály, Dömötör Tekla, Hont Ferenc, Horányi Mátyás, Horváth István Károly, Mákyuszné Császár Edit, Miklós Pál, Ritoók Zsigmond, Somlai Péter, Staud Géza, Székely György. Lektorálta Hanák Péter, Niederhauser Emil, Vajda György Mihály. II. Szerkesztette Staud Géza, Székely György. Írta Belitska Scholtz Hedvig, Bikfalvy Péter, Cenner Mihály, Dani Tivadar, Gerold László, Heszke Béla, Karig Sára, Kovács Tivadar, Marx József, Miklós Pál, Nemes Zsuzsa, Nyerges László, Radó György, Somlai Péter, Staud Géza, Szalatnai Rezső, Szántó Judit, Székely György, Zádor András. Lektorálta Székely György. A képanyagot válogatta és a bibliográfiát összeállította Staud Géza. 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Színházi Élet. Színházi, film, irodalmi és művészeti hetilap. Szerkesztő Incze Sándor. Budapest: Színházi Élet, 1912–1938.

Szmirnova-Rakityina, Vera Alekszejevna Avicenna. Fordította Auer Kálmán. A verseket fordította Brodszky Erzsébet. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1980.

Szőkefalvi Nagy Béla A geometriai szerkesztések elmélete. Átdolgozta Strommer Gyula. Sajtó alá rendezte Csúri Józsefné. Lektorálta Heppes Aladár, Szőkefalvi-Nagy Béla. 2., bővített és átdolgozott kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968.

A Szombathelyi Tanárképző főiskola Tudományos Közleményei I. Szombathely: Szombathelyi Tanárképző Főiskola, 1978.

Szonja Kovalevszka élete és naplója. Szonja Kovalevszka arcképével Fordította H. Songárdy Gábor [Weisz Elza]. Budapest: Otthon nyomda, [1922]. (Világirodalom könyvtár mémoire sorozat.) [Bevezetés Ellen Keytől · Szonja Kovalevszka emlékezései · Szonja Kovalevszka: írta: Charlotte Leffler, Cajanello hercegnő]

Szovjet Ókori Történet II. Felelős kiadó: Szabó Árpád. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Kar, 1953.

Szutorisz Frigyes A növényvilág és az ember. Művelődéstörténeti tanulmányok. Lektorálta Klein Gyula. Budapest: Kir. Magyar Természettudományi Társulat, 1905.

Tacitus, Publius Cornelius Tacitus összes művei I–II. (Tacita opera omnia). Fordította Borzsák István. A szövegmagyarázatokat és a jegyzeteket írta Zsolt Angéla. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1980. (Bibliotheca classica.)

A táguló világ magyarországi hírmondói. XV–XVII. század. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Waczulik Margit. Fordította Borzsák István, Erdősi Laura, Fajcsek Magda, Fordító Iroda, Józsa János, Kardos Tibor, Kulcsár Péter, Lukácsi Hubáné, Mátrai László, Orosz Lajos, Petrovich Ede, S. Varga Katalin, Salánki József, Tandori Dezső, Velenczei Katalin, Victor Marian, Waczulik Margit. Lektorálta Klaniczay Tibor, ifj. Gazda István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984. (Nemzeti könyvtár.)

Takács Béla Mesterségek és foglalkozások a Bibliában. Lektorálta Fekete Károly. Budapest: Kálvin Kiadó, 1993.

Takács György A joggyakorlat latin kifejezéseinek fogalomtára és magyarázata. Lektorálta B. Kállai István. Budapest: Gépipari Tudományos Egyesület, 1989.

Takáts Sándor Művelődéstörténeti tanulmányok a XVI–XVII. századból. [Válogatta és] Sajtó alá rendezte Benda Kálmán. A bibliográfiai összeállítás Galambos Ferenc munkája. Az illusztrációs anyagot Rózsa György állította össze. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1961. (Nemzeti könyvtár. Művelődéstörténet.)

Tarr László A kocsi története. A szövegközi rajzokat Lakner László és munkatársai készítették. Budapest: Corvina Kiadó, 1978.

Tarski, Alfred Bizonyítás és igazság. Válogatott tanulmányok (Logic, Semantics, Metamathematics. Semantics and the Philosophy of Language. Proceedings of the Tarski Symposium). Válogatta, szerkesztette, a fordítást az eredetivel egybevetette, a bevezetést és a kommentárokat írta, valamint az irodalomjegyzéket összeállította Ruzsa Imre. Fordította E. Bártfai László, Bimbó Katalin, Bodnár M. István, Jánossy András, Máté András, Pólos László, Ruzsa Imre, Szécsényi Tibor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990.

Tasnádi Kubacska András A mondák állatvilága. Budapest: Bibliotheca, 1958.

Taylor, Gordon Rattray Biológiai pokolgép (The Biological Time-bomb). Fordította Friedrich Péter. A magyar szöveget az eredetivel egybevetette és lábjegyzetekkel ellátta Elődi Pál. 2. kiadás. Budapest: Medicina Könyvkiadó, 1973.

A technika krónikája (Chronik der Technik). Írta és összeállította Felix R. Paturi, Manfred Brocks, Michael Matthes, Bernd Uhlmannsiek, Margit Schramm és Christine Voges. A fordítást az eredetivel egybevetette és magyar vonatkozású szövegekkel kiegészítette Greguss Ferenc, Sipka László, Szimán Oszkár és Végh Ferenc. Budapest: Officina Nova, 1991. (Krónikák.)

Technikai Lexikon. I–II. I. kötet A–K; II. kötet L–Z. Építészet, mérnöki és gépészmérnöki tudományok, elektrotechnika, kémia, ipar, mechanikai technológia, bányászat, kohászat, erdészet. Szerkesztette Lósy-Schmidt Ede, Barát Béla. Budapest: Győző Andor, 1928.

A technika világa. Szerkesztette Beke Manó. Írták Balló Rudolf, Beke József, Beke Manó, Cotel Ernő, Fényes Kornél, Finkey József, Hollós József, Kapus László, Kertész K. Róbert, Lévai Elemér, Novák László, Pécsi József, Pogány Béla, Sasvári Géza, Schimanek Emil, Selényi Pál, Szalber Lajos, Székely Sándor, Széky János, Thiering Oszkár, Uy Károly, Vajda Ödön, Vietorisz József. Budapest: Athenaeum Kiadó, [é.n.]

A Technikus. A magyar technikusok lapja. Szerkeszti a „Hungária” magyar technikusok egyesülete megbízásából Madarász Antal főszerkesztő és Bornemissza Géza felelős szerkesztő. Budapest: Németh József technikai könyvkereskedő, 1919–?. [I (1919–1920) 1–4; II (1920–1921) 1–10; III (1921–1922) 1–10]

Téchy Olivér Buddha. Szerkesztette és az előszót írta Puskás Ildikó. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Teremtő sokféleség. Emlékezések Juhász-Nagy Pálra. A kötet az MTA Nagytermében, 1999. április 28-án Feltűnő sokféleség: Juhász-Nagy Pál munkássága címmel tartott tudományos előadóülés anyagát tartalmazza. Szerkesztette Obornyi Beáta. Vácrátót: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, 2001.

Tergit, Gabriele A virágok regénye (Kaiserkron und Päonien Rot Kleine Kulturgeschichte der Blumen). Fordította Belia György. A verseket Berczeli A. Károly fordította. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.

Természettudomány a francia felvilágosodásban. Összeállította, a bevezetést, összekötő szövegeket és a jegyzeteket írta, a fordítást ellenőrizte Benedek István. Fordította Haász Kata. Lektorálta Rényi Alfréd, Sándor Pál. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965. (Európai antológia. A francia felvilágosodás.)

Terplán Zénó Pattantyús-Ábrahám Géza. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. (A múlt magyar tudósai.)

Thackeray, William Makepeace Sznobok könyve. Írta egy a sok közül (The Book of Snobs). A szerző rajzaival. Fordította Illés László. A jegyzeteket Kovács Endre készítette. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1963.

Theophilus presbyter A különféle művességekről (Schedula diversarum artium) (De diversis artibus). Latin eredetiből fordította, jegyzetekkel és illusztrációkkal ellátta, valamint a történeti bevezető részt írta Takács Vilmos. A szöveget és a jegyzeteket szakmailag ellenőrizte Szabó Zoltán. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1986.

Theophrasztosz Az érzékekről. Fordította, az előszót és a jegyzeteket írta Steiger Kornél. = Görög gondolkodók 5.

__ __ Jellemrajzok. Fordította és a jegyzeteket írta Szepessy Tibor. = Görög gondolkodók 5.

Thomson, George Az első filozófusok. Tanulmány az ókori görög társadalomról (The First Philosophers. Studies on Ancient Greek Society). Fordította Rozsnyai Ervin. A szöveget az eredetivel egybevetette Redl Károly. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1975.

Tibullus Albius–Propertius, Sextus Tibullus és Propertius összes költeményei. Fordította Babits Mihály, Bede Anna, Dsida Jenő, Horváth István Károly, Jánosy István, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos László, Kárpáty Csilla, Kazinczy Ferenc, Kerényi Grácia, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vas István. Az utószót írta, a jegyzeteket összeállította és a fordításokat az eredetivel egybevetette Szepessy Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1976. (Bibliotheca classica.)

Tímár László Galileo Galilei. Budapest: Galilei Társaság, 1991.

Tiziano (Tizian). Írta Renate Bergerhoff. Fordította Harmath Anikó. A fordítást ellenőrizte Veress Pál. 2., bővített kiadás. Budapest: Corvina Kiadó–Varsó: Arkady–Berlin: Heuschverlag, 1975. (A művészet világa.)

Tocqueville, Alexis de Az amerikai demokrácia (De la démocratie en Amérique). François Furet tanulmányával. Fordította Ádám Péter, Frémer Jusztina, Kiss Zsuzsa, Martonyi Éva, Miklós Lívia, Nagy Géza, Schultheisz Gyula, Szabolcs Katalin. A név- és tárgymutatót Dombi Gábor állította össze. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1993. [A fordítás a Gallimard 1951. évi kiadása alapján készült]

Toman, J.–Felix, J.–Hísek, K. A természet képekben. Környezetünk növény és állatvilága. 2. kiadás Budapest: Natura, 1983.

Tombaugh, Clyde W.–Moore, Patrick A sötétség bolygója. A Plútó felfedezésének története (Out of the Darkness. The Planet Pluto). Fordította Ludmány András. Lektorálta Kálmán Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

Tompos Erzsébet, Cs.–Zádor Mihály–Sódor Alajos Az építészet története. Középkor. Egyetemi tankönyv. Lektorok Major Máté, Révhelyi Elemér, Dercsényi Dezső, Entz Géza. 3. kiadás. Budapest: Tankönyvkiadó, 1978.

Tornyi Molnár Zita Kalauz ikonfestőknek. Irodalomajánlat. Főiskolai szakdolgozat. Szeged: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1997.

Toroczkai-Wigand Ede Öreg csillagok. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1988. (Régi magyarság.)

Tóth Béla A debreceni rézmetsző diákok. Lektorálta Bán Imre, Patay Dénes. Budapest: Magyar Helikon, 1976. (A hazai könyvnyomtatás ötszázadik évfordulója, 5.)

__ __ A magyar anekdotakincs. Válogatás. Válogatta és szerkesztette Szalay Károly. (Eredeti kiadás: A magyar anekdotakincs I–VI. Gyűjtötte és magyarázta Tóth Béla, Budapest, 1898.) Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Tóth Imre Palimpszeszt. Szavak egy háromszög előtt (Palimpseste. Propos avant un triangle). Fordította Moldovay Tamás. Budapest: TypoTeX Kiadó, 2001.

Tóth Imre, H. Konstantin-Cirill és Metód élete és működése. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1981. (Gyorsuló idő.)

Tóth Kálmán A régészet és a Biblia. Budapest: Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1982.

Tóth Sándor, T.–Szabó Árpád Matematikai műveltségünk keretei. Középkor és reneszánsz. Lektorálta Vekerdi László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Tournier, Michel Les meteores (Légköri jelenségek). Paris: Gallimard, 1981.

__ __ Égiségek (Les meteores). Részlet. Fordította Saly Noémi. Kézirat.

Tőkei Ferenc Műfajelmélet Kínában a II–VI. században. Akadémiai doktori disszertáció. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

__ __–Miklós Pál A kínai irodalom rövid története. Lektorok Csongor Barnabás, Galla Endre. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1960.

Tömörkény István Tömörkény István válogatott novellái. A válogatás és a jegyzetek Vas István munkája. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. (Magyar remekírók.)

Tört álmok. Ír költők antológiája. Válogatta, szerkesztette, a utószót és a jegyzeteket készítette Kabdebó Tamás. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1988. (A világirodalom gyöngyszemei.)

A történelem segédtudományai. Szerkesztette Kállai István. Sajtó alá rendezte Szántó György Tibor. Közreműködött Gazda István. Illusztrálta Tompos Lilla, ifj. Bogdán István. 2., bővített kiadás. Budapest: ELTE BTK, 1986. (A Történelem Segédtudományai Tanszék kiadványai.)

Történelmi Világatlasz. Főszerkesztő Dudar Tibor. Szerkesztő Ajtay Ágnes, Bíró Géza, Cziráky Ferenc, Domokos György, Hegyi Gyula, Hőnyi Endre, Katus László, Martinovich Sándor. Budapest: Cartrographia, 1991.

Törzsi művészet I–II. I. Ausztrália, Óceánia, Afrika. Szerkesztette Bodrogi Tibor. II. Amerika, Ázsia. Szerkesztette Bodrogi Tibor és Boglár Lajos. Budapest: Corvina Kiadó, 1981.

Treasury of Calligraphy. 219 Great Examples, 1522–1840 (Schatzkammer der Schreibkunst: Meisterwerke der Kalligraphie aus vier Jahrhunderten auf zweihundert Tafeln) (A kalligráfia kincsestára. 219 nagy példa, 1522–1840). Edited by Jan Tschichold. New English Translation by Stanley Appelbaum. New York: Dover Publications, 1984.

Trencsényi-Waldapfel Imre Ember vagy. Műfordítások. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1979.

__ __ Görög regék. Ókori műalkotások fényképeivel, Kass János rajzaival. 3. kiadás. Budapest: Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1976. (Regék és mondák.)

__ __ Klasszikus arcképek. I. Homéros. II. Hésiodos. III. Aischylos. IV. Sophoklés. V. Aristophanés. VI. Menandros. VII. Terentius. VIII. Cicero. IX. Vergilius. X: Horatius. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964.

__ __ Mitológia. 8. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

Tseh Márton Lovakat orvosló könyv. Pest: Trattner Mátyás, 1797–Budapest: Mezőgazdasági Könyvkiadó, 1979.

Tudományos-fantasztikus, utópisztikus fantasztikus művek bibliográfiája. Összeállította Cs. Bezerédy Ágnes és Csiszár Jolán. Lektorálta és az előszót írta Kuczka Péter. Az anyaggyűjtés lezárva: 1977. december 31. Miskolc: II. Rákóczi Ferenc Könyvtár, 1979.

A tudomány forradalma Angliában. Szerkesztette Makkai László. Fordította Kenéz Győző, Lengyel József, Makkai László. Lektorálta M. Zemplén Jolán, Simonovits Istvánné. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1966. (Európai antológia. Angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Tudományos Gyűjtemény I–II. (1817–1841). Válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Juhász István. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1985. (Magyar Hírmondó.)

Tudósportrék. Kardos István tv-sorozata. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1984. [Alexits György, Balázs Nándor, Bay Zoltán, Bognár József, Breuer Marcell, Csapó Árpád, Erdős Pál, Erdős Péter, Granasztói Pál, Hevesi Gyula, Horn Artúr, Klein György, Korach Mór, Kovács István, Lánczos Kornél, Ligeti Lajos, Lovas Miklós, Márta Ferenc, Marx György, Pál Lénárd, Radó Sándor, Simai Mihály, Szentgyörgyi Albert, Szentágothai János, Telegdy Bálint Lajos, Wigner Jenő]

Tufte, Edward R. Envisioning Information (Az információ képi megjelenítése). Cheshire, Connecticut: Graphics Press, 1990.

__ __ The Visual Display of Quantitative Information (Kvantitatív információk vizuális ábrázolása). Fourth printing. Cheshire, Connecticut: Graphics Press, 1985.

Twain, Mark Egy jenki Arthur király udvarában (A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court). Regény. Fordította Réz Ádám. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981.Updike, John Így látja Roger (Roger’s version). Regény. Fordította Göncz Árpád. Budapest: Európa Könyvkiadó–Újvidék: Forum, 1989. Bratislava: Madách–Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989.

Uray Géza. Uray Géza emlékére. Tanulmányok. Budapest: MTA Orientalisztikai Munkaközösség, 1992. (Történelem és kultúra, 8.)

Utazás a régi Angliában. Szemelvények az Erzsébet-korabeli mindennapi élet dokumentumaiból. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Kulin Katalin. Fordította Gombos Imre, Julow Viktor, Kelecsényi Gábor, Kulin Katalin, Mészöly Dezső. Lektorálta Hankiss Elemér. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1964. (Európai antológia. Az angol reneszánsz és polgári forradalom.)

Utazások a régi Európában. Peregrinációs levelek. Útleírások és útinaplók. 1580–1709. Válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta Binder Pál. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. (TÉKA.)Űrhajózási Lexikon. Főszerkesztő Almár Iván. 2. kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó–Zrínyi Katonai Kiadó, 1984.

Ürögdi Gyögy Hogyan utaztak a régi rómaiak? Lektorálta Hahn István. Budapest: Panoráma, 1979. (Utazások a múltban és a jelenben.)

__ __ Kard és törvény. Marius és Sulla kora. Lektorálta Borzsák István, Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

__ __ Kleopátra. Lektorálta Hahn István, Kákosy László. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1983.

__ __ Nero. Lektorálta Borzsák István, Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

__ __ A régi Róma. Lektorálta Borzsák István, Hahn István. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1967.

__ __ Róma kenyere, Róma aranya. Lektorálta Borzsák István, Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1969.Vajda Endre A posta története. Lektorálta: Kuti János. Készült a Magyar Posta 100 éves jubileumának évében. Budapest: Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1967.

Vajda Pál R. Magyar feltalálók. Négy évszázad negyvenhat technikusa (1551– ). Budapest: Országos Közművelődési Szövetség, 1943 [Verancsics Fausztusz · Cyprián barát · Segner János András · Kempelen Farkas · Chudy József · Nemetz József · Bolyai Farkas · Bolyai János · Kőszegi Mártony Károly · Bodor Péter · Kliegl József · Jedlik Ányos · Debreczeni Márton · Petzval József · Lányi József · Luppis János · Kosztka Károly · Irinyi János · Wodetzky Lajos · Martin Lajos · Preysz Mór · Schenek István · Wessely György · Mechwart András · Puskás Tivadar · Schwarz Dávid · Zipernowsky Károly · Déri Miksa · Bláthy Ottó Titusz · Eötvös Loránd · Csonka János · Gestetner Dávid · Károly Irén József · Bánki Donát · Némethy Emil · Pollák Antal · Virág József · Kandó Kálmán · Fejes Jenő · Halász Pál · Kertész Ferenc · Vágó Pál · Asboth Oszkár · Riszdorfer Ödön · Riszdorfer László · Szakáts Gábor]

Valéry, Paul Cahiers, Tome 24. 1940–1941 (Füzetek 24. kötet). Fakszimile kiadás. A kötetet gondozta: Judith Robinson. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique, 1960.

__ __ Füzetek (Cahiers). Válogatta, fordította, az előszót és az utószót írta Somlyó György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1997. (Mérleg könyvek.)

__ __ Két párbeszéd. Eupalinosz vagy az építész · A lélek és a tánc (Eupalinos ou l’architecte précédé de l’Ame et la danse). Fordította, az elő és utószót írta Somlyó György. A fordítást az eredetivel egybevetette Pődör László. A képeket válogatta Szilágyi János György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1973.

Vallomások Németh Lászlóról. Mezőszilas, 1986 Budapest, Helio-Biblos, 2002.

Vámos Tibor Computer Epistemology. A Treatise on the Feasibility of the Unfeasible or Old Ideas Brewed New (Számítógépes ismeretelmélet). (World Scientific series in computer science, 25.) Singapore, etc.: World Scientific, 1991.

Varga Vera Régi magyar üveg. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1989.

Vargha Balázs Arany János játékai. Budapest: Enciklopédia Kiadó, 1994.

Varietas delectat. Latin mondások. Latin és magyar nyelven. Összeállította Hajdú István. Kiegészítette, a verseket fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Muraközy Gyula. Budapest: General Press, 1993.

Várkonyi Nándor Az elveszett Paradicsom. Az utószót Rajnai László írta. Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1994.

__ __ Sziriat oszlopai. Elsüllyedt kultúrák. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1942.

__ __ Sziriat oszlopai. Vekerdi László utószavával. 2. kiadás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1972.

Várkonyi Nándor emlékkönyv. Válogatta és szerkesztette Tüskés Tibor. Budapest: Széphalom Könyvműhely, 1993.

Vasarely, Victor GEA. Budapest: Corvina Kiadó, 1986.

Vasziljev, L. Sz. Kultuszok, vallások és hagyományok Kínában. Fordította Kovács Zoltán. Lektorálta Ferenczy Mária, Polonyi Péter. A jegyzeteket összeállította Ferenczy Mária. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Vavilov, Sz. I. Isaac Newton. Fordította Fedor János. Budapest: Szikra, 1948. (Tudomány és haladás, 8.)

Vecseklőy József Ló és ember. Budapest: Szerzői kiadás, 1983.

Vécsey Zoltán Forrongó föld. Szakmailag ellenőrizte Jantsky Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963.

Végtelenség és világegyetem. Tanulmánygyűjtemény. Fordította Zalai Edvin. A szöveget az eredetivel egybevetette és szakmailag ellenőrizte Tarcsai György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

Vekerdi László Befejezetlen jelen. Tudománytörténeti tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1971. (Elvek és utak.) [A fizika „terei” · A görög matematika hajnala · A kisebbségek Jugoszláviában · A kutatás jövője Japánban · A kvantummechanika keletkezése · A matematika és a technika története · A molekuláris biológia kialakulása · A „nagyüzemi” tudományról · A nagyvárosok és az „oszthatatlan világ” · A prehistória aktualitása · A science-fiction és a tudomány lehetőségei · A „történelem előtti idők” művészete · A zsugorodó Föld · Az Annales történelemszemléletéről · Az információk a mai művelődésben · Bolyai János vallomásai · Eleata paradoxonok a szellem fenomenológiájában · James D. Watson: A kettős spirál · Kisnépek a Kisvilágban · Kutatás kis országban · Kutatók Amerikában · McLuhan „ellenszele” · Meddig nőhet a tudomány? · Szentkuthy „meghatározásai és szerepei” · Túl jón és rosszon · Tudósok világa]

__ __ Kalandozás a tudományok történetében. Művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1969. (Elvek és utak.) [A galilei pör · Lábjegyzetek Pascal janzenizmusához · Descartes és korunk · Leibniz-változatok · Egy tudomány születése · A matematikai absztrakció történetéből · A. N. Kolmogorov · A mesterséges és a „természetes” értelem · Az „információ” a modern világban · A nyelvészet útja a historizmustól a strukturalizmusig · A matematikai múzsa · A „két kultúra” és a harmadik · Az Oreszteia új magyar fordításáról · Lábjegyzetek az „Annales”-ról · A tudományszervezés előtörténete · A kórház története · Egy nagy járványról · Sántha Kálmán]

__ __ Németh László alkotásai és vallomásai tükrében. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970.

__ __ Tudás és tudomány. Válogatott tanulmányok. Lektorálta: Fehér Márta. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1994.

__ __ „A Tudománynak háza vagyon”. Reáliák a Régi Akadémia terveiben és működésében. Piliscsaba: Magyar Tudománytörténeti Intézet–Budapest: Tájak–Korok–Múzeumok Egyesület, 1996. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 1.)

__ __Herczeg János A véges végtelen. Budapest: TypoTeX Kiadó, 1996 [Kavicsösvény · Lascaux öröksége · „Vadakat terelő juhász” · Fölanya gyermekei (A városok peremén) · Káinok útjai · Folyóistenek adományai és zsarnoksága · „Milliók egy miatt” · Az írás hatalma · „Hatványoznak, gyököznek, ám kivonnak” · Égi és földi idők · Istenek, halottak, csillagok · „Pax corporis…” · A kerék világa · „Tudom már a vas szülöttét” · Paloták árnyékában · Akhilleusz pajzsa alatt · „Szirénekkel teljes messzeségek…” · „Magamtól tudom, mi a jó…” · „Két út is áll énelőttem…” · „Ideális betetőzései a valóságnak”]

Verancsics Faustus Machinae novae és más művei (Új gépek és más művei). Válogatta, szerkesztette, az utószót és a jegyzeteket írta S. Varga Katalin. Fordította S. Varga Katalin (latin), Zsámboki Zoltán (olasz). A fordítást lektorálta Ritoók Zsigmondné Szalay Ágnes, Fogarasi Miklós. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1985. (Magyar Hírmondó.)

Veress Zoltán Jókai természettudománya. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1976. (TÉKA.)

Vergilius Maro, Publius Aenesis (Aeneis). Fordította, az előszót írta és a névmutatót összeállította Kartal Zsuzsa. Az utószót és a jegyzeteket írta Szörényi László. Budapest: Kozmosz Könyvek, 1987. (A világirodalom gyöngyszemei.)

__ __ Georgica. Fordította Lakatos István. Budapest: Magyar Helikon, 1981.

__ __ Vergilius összes művei (Vergilii opera omnia). Fordította és a jegyzeteket írta Lakatos István. Borzsák István Vergilius és Lakatos István A magyar Vergilius-fordításokról című kísérő tanulmányával. Budapest: Magyar Helikon, 1973. (Bibliotheca classica.)

__ __ Vergilius eclogái (Vergilii eclogae). Fordította Lakatos István. Az utószót és a jegyzeteket írta Ritoók Zsigmond. Az illusztrációkat készítette Kass János. A fordítás hűségét ellenőrizte Borzsák István. Az ecloga-fordítások bibliográfiáját összeállította Lakatos István. Budapest: Magyar Helikon, 1963 [A kötet Publius Vergilius Maro Bucolica címen közzétett pásztori költeményeit, az eclogákat tartalmazza]

Verstár ’98 CD. Budapest: Arcanum, 1998.

Vértes O. András A magyar leíró hangtan története az újgrammatikusokig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.

Vesalius Bruxellensis, Andreas De humani corporis fabrica. Az emberi test felépítéséről. A kötetet összeállította, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és az ábrák anatómiai leírását írta Szentágothai János. Művészettörténeti jegyzetek Timár László. A tipográfus jegyzete Szántó Tibor. Budapest: Magyar Helikon, 1967.

Világirodalmi Lexikon 1–19. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970–1996.
1. A–Cal. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 1970
2. Cam–E. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 3., változatlan kiadás. 1986
3. F–Groc. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 3., változatlan kiadás. 1992
4. Grog–Ilv. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 2., változatlan kiadás. 1988
5. Im–Kamb. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 1977
6. Kamc–Lane. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 1979
7. Lanf–Marg. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 2., változatlan kiadás. 1988
8. Mari–My. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 3., változatlan kiadás. 1992
9. N–O. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 3., változatlan kiadás. 1992
10. P–Praga. Főszerkesztő Király István. Felelős szerkesztő Szerdahelyi István. 1986
11. pragm–Rizz. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1989
12. Rjab–Sez. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1991
13. Sf–Suzuki. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1992
14. sváb–Sy. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1992
15. Taa–tz. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1993
16. U–Vidz. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1994
17. Vie–Y. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1994
18. Z–Index. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1995
19. Kiegészítő kötet. A–Z. Főszerkesztő Szerdahelyi István. Felelős szerkesztő Juhász Ildikó. 1996.

A világirodalom legszebb elbeszélései I–III. Az ókortól a XX. századig. Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Domokos János. 3. kiadás. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977.

Világtörténet évszámokban I–III. I. 1789-ig. Összeállította Engel Pál. II. 1789–1945. Összeállította Ormos Mária. III. 1945–1975. Összeállította Ormos Mária. I–III. Írta ifj. Gazda István (tudománytörténet), Fried István (irodalom), R. Rajkay Éva (képzőművészet), Vavrinecz Veronika (zene), Cenner Mihály (színház), Kelecsényi László (film). Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Világtörténet képekben I. Az őskortól 1640-ig. Írta Hahn István, Szabó Miklós, Kulcsár Zsuzsanna. Lektorálta Castiglione László, Komoróczy Géza, Hahn István, Wittman Tibor. Képszerkesztő Szvoboda Gabriella. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

Világtörténet képekben II. 1640–től 1970-ig. Írta Hanák Péter, Márkus László, Ormos Mária, Ránki György. Lektorálta Juhász Gyula, Katus László, Kosáry Domokos, Niederhauser Emil, Wittman Tibor. Képszerkesztő Szvoboda Gabriella. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Villeneuve, Roland Le Diable dans l’Art. Paris: Editions Denoël, 1957.

Villon, François François Villon összes versei. Fordította Illyés Gyula, József Attila, Kálnoky László, Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Weöres Sándor. Az utószót írta Gyergyai Albert. Illusztrálta Szász Endre. Budapest: Magyar Helikon, 1966.

Vitruvius Pollio, Marcus Az építészetről (De Architectura Libri Decem). Latinból fordította Fuchs Béla. A fordítást felülvizsgálta Bódiss Jusztin. Budapest: Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, 1898.

__ __ Tíz könyv az építészetről (De Architectura Libri Decem). Fordította Gulyás Dénes. A fordítást ellenőrizte és átdolgozta Marosi Ernő. Előszó Hajnóczi Gábor. Budapest: Képzőművészeti Kiadó, 1988. (Képzőművészeti zsebkönyvtár.)

Vizgin, V. P. A modern gravitációelmélet kialakulása. Fordította Illy József. Lektorálta Lukács Béla. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1989.

Voltaire, François-Marie Arouet de François-Marie Arouet de Voltaire levelei. Kiszemelte, fordította és bevezette Takács Mária. Budapest: Fővárosi Könyvkiadó, [é. n.] (Documenta Humana.)

__ __ Voltaire levelei. Válogatta, a bevezetőt írta és a jegyzeteket készítette Gyergyai Albert. Fordította: Szávai Nándor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1963. (Auróra, 24.)

Voltaire (1759) Candide vagy az optimizmus. Fordítás Ralph doktor úr eredeti német szövegéből mindazokkal a kiegészítésekkel, amelyeket a doktor úr zsebeiben találtak, amikor meghalt Mindenben az Úr 1759. esztendejében (Candide ou l’optismime). Teljes, gondozott szöveg. Fordította Gyergyai Albert. A kötetet szerkesztette, a mű szövegét sajtó alá rendezte és a jegyzeteket összeállította Ferenczi László. Budapest: IKON, 1993. (Matúra klasszikusok.)

__ __ (1749) Értekezés földgolyónk változásairól (Dissertation sur les changements arrivés dans notre Globe). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1767) A negyven talléros ember (L’homme aux quarante écus). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ (1738) Newton filozófiájának elemei (Éléments de Philosophie de Newton). Részletek. Fordította Haász Kata. = Természettudomány a francia felvilágosodásban.

__ __ Voltaire összes regénye és elbeszélése (Romans et contes). Fordította Benedek Marcell, Gyergyai Albert, Kolozsvári Grandpierre Emil és Szávai Nándor. Budapest: Magyar Helikon, 1965. (Helikon klasszikusok.)

__ __ Voltaire válogatott filozófiai írásai. Fordította Kis János és Réz Pál. Az előszót írta Ludassy Mária. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. (Magyar Tudományos Akadémia. Filozófiai írók tára. Új folyam, 37.)

Vörös Imre Természetszemlélet a felvilágosodás kori magyar irodalomban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991.

Vörösmarty Mihály Vörösmarthy Mihály munkái II. Epikai költemények. 1825–1831. Budapest: Wodianer F. és Fiai Könyvnyomdája, [é.n.]. (Remek írók képes könyvtára.)Waerden, Barten Leendert van der Egy tudomány ébredése (Science Awakening). Egyiptomi, babiloni és görög matematika. Fordította Pollák György. Lektorálta Tarján Rezsőné, Hahn István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977. [Megjegyzés: Az eredeti mű három kötetből áll, de csak az első kötet jelent meg magyarul.]

__ __ Geometry and Algebra in Ancient Civilizations (Geometria és algebra az ókori civilizációkban). Berlin, etc.: Springer-Verlag, 1983.

Wagner János Magyarország virágos növényei. Hoffmann K. Növényatlaszának képeivel. A Hoffmann Gy. átdolgozta 3. kiadás alapján. Budapest: Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1903–Budapest: Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1988. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Wagner, Francis S. Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Zoltan Bay: Atomic physicist, a pioneer of space research). Az előszót írta Szent-György Albert. Fordította Halász Péterné. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

Wagner Lilla, Dr. A lélektani antropológia vázlata, különös tekintettel a számfogalom lelki fejlődésmenetére. Budapest: Antiqua Rt., 1946.

Walker, Jearl A dolgok eltűnéséről, különös tekintettel a Fakutya vigyorgására. = Tudomány VI (1990) 11 (november), 6. p.

Warren, Weaver Szerencse kisasszony. A valószínűség elmélete (Lady Luck. The Theory of Probability). Fordította: Freud Róbert. A fordítást átnézte: Bognár Jánosné és Ruzsa Imre. [Budapest]: Kairosz, 1997.

Wartofsky, Marx W. A tudományos gondolkodás fogalmi alapjai. Bevezetés a tudomány-filozófiába (Conceptual Foundations of Scientific Thought. An Introduction to the Philosophy of Science). Fordította Vámosi Pál, Békés András. A fordítást lektorálta Rozsnyai Ervin. Szakmai szempontból lektorálta Altrichter Ferenc. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1977.

Watson, James Dewey A kettős spirál. Személyes beszámoló a DNS szerkezetének felfedezéséről (The Double Helix. A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA). Fordította Korányi Tamás. A fordítást az eredetivel egybevetette Csányi Vilmos. 2. kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972.

Watzlawick, Paul–Weakland, John H.–Fisch, Richard Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Fordította Pap Mária. Lektorálta és az előszót írta Gerevich József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1990.

Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Second Edition. Based upon the broad foundations laid down by Noah Webster. Extensively revised by the publisher’s editorial staff under the genearal supervision of Jean L. McKechnie. New York: Simon and Schuster, 1972.

Webster’s Biographical Dictionary. First edition. A Dictionary of names of noteworthy persons with pronunciations and concise biographies. Springfield: G. & C. Meriam, 1956.

Weimar és a német klasszicizmus. Szerkesztette, az előszót, a magyarázatokat és a jegyzeteket írta Walkó György. Fordította Lontay László. A fordítást lektorálta Walkó György. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974. (Európai antológia. Német klasszika.)

Weinberg, Gerald M. A számítógép-programozás pszichológiája (The Psychology of Computer Programming). Fordította Szomolányi Attila. A fordítást ellenőrizte Putnoky Jenő. Budapest: Közgazdasági és Jogi, 1979.

Weisskopf, Victor F. Fizika a huszadik században. Esszék, tanulmányok (Physics in the Twentieth Century. Selected Essays). Az előszót írta Hans A. Bethe. Fordította Vekerdi László. A fordítást ellenőrizte Bíró Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1978 [A fizika a huszadik században · A közbenső mag · A kvantumlétra · A magszerkezet problémái · A paritás bukása · A szimmetria szerepe nukleáris, atomi és komplex struktúrákban · A tudomány jelentősége · Ember és természet · Gyorsan mozgó tárgyak vizuális megjelenítése · Hogyan hat egymásra a fény és az anyag? · Újabb eredmények az elektron elméletében · Kvantumelmélet és elemi részecskék · Magmodellek · Marie Curie és a modern tudomány · Minőség és mennyiség a kvantumfizikában · Niels Bohr, a kvantum és a világ · Tudomány és erkölcs · Fizikusi pályám]

Weizsäcker, Carl Friedrich von Válogatott tanulmányok. Válogatta Csermák Kálmán. Fordította Csermák Kálmán, Nagy Imre, Vitális László. A fordítást ellenőrizte Abonyi Iván, Czeglédy Péter. Utószó Hraskó Pter. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1980 [Niels Bohr. Az atommodell megalkotója · Einstein és Bohr. A fizikusok vitája a valóság fogalmáról · A modern elméleti fizika és Heidegger filozófiája · Geometria és fizika · A klasszikus és kvantumelméleti leírások · A logika jelentősége a természettudományban · Komplementaritás és logika · A kibernetika értelme. Előzetes megjegyzés · A kibernetika filozófiai problémája · Kérdések a mélylélektanhoz · Anyag és tudat · Az egészség és betegség, a jó és rossz, az igaz és hamis modellje · Anyag, energia, információ · Hová vezet bennünket a tudomány? · Fizika és filozófia]

Wells, David The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Geometry (A különös és érdekes geometriai alakzatok Penguin szótára). London: Penguin, 1991.

__ __ The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers (A különös és érdekes számok Penguin szótára). London: Penguin, 1987.

Wenig, Steffen A nő az ókori Egyiptomban (Die Frau im Alten Ägypten). Fordította Székely András. A fordítást ellenőrizte Kákosy László. Budapest: Corvina Kiadó–Leipzig (Lipcse): Edition Leipzig, 1967.

Wermusch, Günter A gyémánt története (Adamas. Diamenten in geschichte und geschichten). Fordította Zalai Edvin. Lektorálta Béki Gabriella. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1987.

Wessetzky Vilmos Az óegyiptomi könyv. = Antik Tanulmányok V (1958) 2, 2–24. p.

__ __ Az óegyiptomi könyvtár. = Antik Tanulmányok V (1958) 1, 149–160. p.

Weszely Tibor Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1981.

__ __ Vályi Gyula. Élete és munkássága. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó, 1983.

Weyl, Hermann Szimmetria (Symmetry). Fordította Bérczy Szaniszló, Seres Iván. Lektorálta Strommer Gyula, Nagy Tibor, Vida Gábor. Kiegészítette Nagy Tibor, Kiss János. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1982.

Whitehead, A. N.–Russell, B. Principia Mathematica, Vols. I–III. [A matematika alapjai]. Cambridge: Cambridge University Press, 1910, 1912, 1913.

Wiener, Norbert Matematikus vagyok (I am a Mathematician). Fordította Nagy Imre. Lektorálta Tarján Rezsőné. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1968.

__ __ Válogatott tanulmányok. Válogatta és a bevezetést írta Tarján Rezső. Fordította Tarján Rezsőné. A fordítást ellenőrizte Tarján Rezső. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1974.

Wigner Jenő Szimmetriák és reflexiók. Wigner Jenő tudományos esszéi (Symmetries and Refelections. Scientific Essays of Eugene P. Wigner). Fordította Györgyi Géza. Lektorálta Nagy Tibor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1972 [A közbenső-mag-modell fejlődése · A magenergia kilátásai hosszabb távon · A mérés problémája · A szilárd testek szerkezetéről · A tudomány határai · A tudomány növekedése · Kedvező kilátások és várható veszélyek · Atomenergia · Az invariancia-elvek szerepe a természetfilozófiában · Beszéd a stockholmi városházán · Elméleti fizika a chicagói metallurgiai laboratóriumban · Előadás az albertai egyetemen · Enrico Fermi · Események, természettörvények és invariancia-elvek · Invariancia a fizikai elméletben · Kétfajta valóság · Megjegyzés a szellem és a test kérdéséről · Neumann János · Önmagát reprodukáló rendszer létezésének valószínűsége · Relativisztikus invariancia és a kvantumjelenségek · Sugárzás hatása a szilárd testekre · Szimmetria és a megmaradási tételek]

Wijngaarden, A. van (Editor) Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 68 [Az ALGOL 68 programozási nyelv javított specifikációja]. Berlin, etc.: Springer-Verlag, 1976.

Wille, Hermann Heinz A szakócától a dinamóig. A technika története a kezdetektől 1900-ig (Geburt der Technik). Fordította S. Takács Zsuzsanna, Nagy Imre. Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1988. (Univerzum könyvtár.)

Wissmann, Gerhard A repülés története. Ikarosztól napjainkig (Geschiscte der Luftfahrt). Fordította Vámosi Pál. Budapest: Táncsics, 1964.

Wittgenstein, Ludwig A bizonyosságról (Über Gewissheit) (On Certainty by Ludwig Wittgenstein). Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Neumer Katalin. Lektorálta Baktay Miklós. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1989.

__ __ Logikai-filozófiai értekezés (Tractatus logico-philosophicus). Fordította és a fogalommutatót összeállította Márkus György. A fordítást ellenőrizte E. Bártfai László. 2., javított kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. (Hermész könyvek.)

Wittkower, Rudolf A humanizmus korának építészet elvei (Architectural Principles in the Age of Humanism). Fordította Tatai Mária. Lektorálta Hajnóczi Gábor. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1986.

Wittman Tibor Németalföld aranykora. Lektorálta Kardos Tibor, Makkai László. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1965. (Európa nagy korszakai. Németalföldi forradalom.)

The World of Mathematics Vols. I–IV. A Small Library of the Literature of Mathematics from A’h-mosé the Scribe to Albert Einstein, presented with commentaries and notes by James R. Newman. New York: Simon and Schuster, 1956 [A matematika világa I–IV. kötet. Egy kis könyvtárnyi írás a matematikáról, az írnok A’h-mosétól Albert Einsteinig. Az előszavakat és magyarázatokat írta James R. Newman.]

The World of Mathematics Vols. I–IV. A Small Library of the Literature of Mathematics from A’h-mosé the Scribe to Albert Einstein. With Notes and Commentaries by James R. Newman. With a new foreword by Philip and Phylis Morrison (Az új kiadás előszavát írta Philip és Phylis Morrison). Second and updated edition. Redmond (Washington): Tempus Books of Microsoft Press, 1989. (Tempus books.)

Wojtilla Gyula A mesés India. A legrégibb magaskultúrától a XVIII. századig. Lektorálta Karsai György, Terjék József. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1988.

Wright, Craig Music and Ceremony at Notre Dame of Paris, 500–1550. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. (Cambridge Studies in Music)Xenophón Emlékeim Szókratészról. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Németh György. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986. (Az ókori irodalom kiskönyvtára.)

__ __ Kürosz nevelkedése · Anabázis (Kürupaideia, Anabaszisz). Fordította Fein Judit. Az utószót írta Szepessy Tibor. A jegyzeteket írta Boronkay István és Kerényi Károlyné. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1979. (Bibliotheca classica.)Zádor Anna Építészeti szakszótár. Munkatársak A. Czétényi Piroska, Bibo István, Dercsényi Balázs, F. Tóth Rózsa, Ferenczy László, Filep Antal, Hajnóczy Gábor, Horváth Alice, Kelényi György, Komarik Dénes, Lővei Pál, Marosi Ernő, Mendöl Zsuzsa, Szabó Miklós, Tóth Sándor, Varga Lívia. Budapest: Corvina Kiadó, 1983.

Zalán Péter Musil világa. Szakmailag ellenőrizte Széll Zsuzsa. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. (Írók világa.)

Zaslavsky, Claudia Afrika számol (Africa Counts). Fordította Egyed László. Lektorálta Bodrogi Tibor, Alpha Diallo. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1984.

Zemplén Jolán, M. A Magyarországi fizika története 1711-ig. Lektorálta Gyulai Zoltán, Jakucs István, Makkai László, Révész Imre. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1961.

__ __ A Magyarországi fizika története a XVIII. században. A fizika szaktudománnyá válik. Lektorálta Gyulai Zoltán, Jakucs István, Makkai László. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1964.

__ __–Egyed László Eötvös Loránd. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970. (A múlt magyar tudósai.)

Zenei Lexikon I–III. A Győző Andor féle eredeti kiadást (1930, 1931). Szerkesztette Szabolcsi Bence és Tóth Aladár. Főszerkesztő Bartha Dénes. Átdolgozott új kiadás. Budapest: Zeneműkiadó, 1965.

Zinserling, Verena A nő a klasszikus ókorban (Die Frau in Hellas und Rom). Fordította Kecskeméti Márta A fordítást szakmailag ellenőrizte Szilágyi János György Leipzig (Lipcse): Edition Leipzig–Budapest: Corvina Kiadó, 1973.

Zolnay László Az elátkozott Buda · Buda aranykora. A kötet jegyzetanyagát Zolnay László, a forrásjegyzéket Wellisch Márta állította össze. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1982.

__ __ Kincses Magyarország. Középkori művelődésünk történetéből. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1977.

__ __ Ünnep és hétköznap a középkori Budán. Lektorálta Fügedi Erik. 2., bővített kiadás. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1975.

Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály A régi Budapest a fattyúnyelvben. Budapest: Fekete Sas, 1996.

Zumthor, Paul Hollandia hétköznapjai Rembrandt korában (La vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt). Fordította és a lapalji jegyzeteket írta Gyáros Erzsébet. A fordítást az eredetivel egybevetette Benda Kálmán. Szalmailag ellenőrizte és a verseket hollandból fordította Bernáth István. Budapest: Gondolat Könyvkiadó, 1985.

Zweig, Stefan Ámok. Elbeszélések. Fordította Dániel Anna, Fónagy Iván, Gergely Erzsébet, Gottschlig Ferenc, Görgey Gábor, Viktor János. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1977. (A világirodalom remekei. Hetedik sorozat.)

__ __ A tegnap világa. Egy európai emlékezései (Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers). Fordította Tandori Dezső. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. (Emlékezések.)Zsámbéki László Magyar művelődéstörténeti kislexikon. Budapest: Könyvértékesítő Vállalat, 1986. (Tudománytár.)

Zsámboky János [Joannes Sambucus] Veterum aliquot ac recentium Medicorum Philosophoruque Icones. [Híres orvosok és filozófusok arcképgyűjteménye]. (Bécs): Lugduni Batavorum, 1603–Budapest: Magyar Orvostörténelmi Társulat–Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985. (Az Állami Könyvterjesztő Vállalat reprint sorozata.)

Zsolnay Vilmos A művészet eredete. Pokoljárás. Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1983.